PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BILT Overeenstemming tussen Parijs en Marokkaanse nationalisten? Felle „strijd" boven Westerschelde om toegangsweg tot Antwerpen MEVR. B0UMAN ONTZENUWT WEER GETUIGENVERKLARINGEN MERKWAARDIG PROTEST VAN JONGE WEENSE ARTSEN 198e Jaargang-No. 199 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 1 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 26 Aug. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 et per rege) met een minimum van f 1.—. „Brieven of adrea Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 53—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telet. 16; Terneuzen,t Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. N. Bogerastraat 24. telef. 2 NA BESPREKINGEN IN AIX-LES-BAINS Komst van generaal Catroux bevorderde verzoening Tussen Frankrijk en de Marokkaanse nationalisten is Donderdag; ta Aix- les-Bains in feite overeenstemming bereikt over de toekomstige betrekkin gen en het verlenen van onafhankelijkheid aan Marokko binnen het verband van een nauwe unie. De Franse premier Edgar Faure deelde aan verslaggevers mee dat nog niet alles in kannen en kruiken is, maar dat er voortgang gemaakt wordt en zich een duidelijke weg naar overeenstemming aftekent. Na drie uur van inleidende besprekingen tussen de commissie van vijf Franse ministers en de vier afgevaardigden van de Istïqlal, verklaarden de nationalistische leiders dat een Frans-Marokkaanse samenwerking in de toekomst wenselijk is. Zy zijn zelfs bereid by eventuele komende onderhan delingen een verzoenend standpunt in te nemen. werking met Frankrijk in de toe komst. Felle strijd. In Franse politieke kringen heeft de Sultanskwestie. aanleiding gegeven tot een felle strijd. Een groep conser vatieven verzet zich heftig tegen het opnieuw contact opnemen met de ver bannen sultan, enerzijds omdat zij de- De nationalisten legden er evenwel de nadruk op, dat men niet veel tijd mag verliezen, wil de huidige gelegen heid voor verzoening met succes wor den waargenomen. Men neemt aan. dat deze bijeen komst ook er toe bijdraagt een basis te vinden voor een betere verstand houding tussen bepaalde Marokkaan se groepen onderling. De tweede belangrijke ontwikkeling was de aankomst van generaal Geor ges Catroux, een voormalige gouver neur-generaal van Indo-China en een man met zeer grote ervaring op het gebied van Noord-Afrikaanse zaken. Zijn invloed op zowel de Fransen als de Mohammedanen in Marokko is aanzienlijk. De generaal kwam pre mier Faure en zijn ministers te Aix- les-Bains meedelen, dat hij voorstan der is van een politiek van verzoening en samenwerking met de Marokkaan se nationalisten. Het feit, dat generaal Catroux er zo over denkt maakt het voor leden van het kabinet die tegen een liberale poli- teik in Marokko gekant zijn, veel moeilijker om hun verzet te handha ven. Nieuwe koers. Een verrassend groot deel van het Franse volk is het er over eens, dat een realistische benadering van het Marokkaanse vraagstuk, zoals pre mier Faure met zijn plan beoogt, noodzakelijk is. Deze „nieuwe koers" houdt, naar van betrouwbare zijde, verluidt, in dat de huidige sultan, Mo hammed Ben Arafa, aftreedt en dat zijn verbannen voorganger. Moham med Ben Yoessef, uit Madagascar naar Frankrijk mag terugkeren. Vervolgens zouden twee of drie Ma rokkanen een regentschapsraad vor men, die de weg moet effenen voor een toekomstige Marokkaanse rege ring. De Istiqlal, zonder wiens toe stemming het plan geen kans van sla gen heeft, stelt deze wisseling in het sultanaat als voorwaarde voor samen- Straatbeeld Het aantal slachtoffers van het ver keer is in Nederland ontstellend groot. Jaarlijks sterven door dat yerkeer vrijwel evenveel, mensen als tijdens de jongste watersnood. Men zoekt wel naar middelen om het ver keer „veiliger" te maken, maar men slaagt daarin slechts matig, omdat men voor diepingrijpende maatregelen te rugschrikt. Een van die diep-ingrijpende maat regelen wordt nu in het Haarlems Dag blad gepropageerd en het is wellicht goed daarvoor nog eens nadrukkelijk de aandacht te vragen. De meeste verkeersslachtoffers zijn voetgangers en wielrijders. Het Haarlems Dagblad wijster nu op, dat men voor de voetgangers in de steden een beduidend grotere veilig heid zou verkrijgen, wanneer men de voetgangers op de trottoirs kon hou den en hun kon beletten willekeurig de rijbaan over te steken Dat kan men bereiken door het niveauverschil tussen trottoir en rij baan aanmerkelijk te vergroten. Het verschil zou minstens een halve meter moeten zijn. Voetgangers kunnen dan niet meer naar eigen inzicht de rijbaan oversteken enauto's kunnen niet het trottoir oprijden om daar slachtof fers te maken. Men krijgt dan een ge heel nieuw straatbeeld. „De voetganger zal op zijn hogere trottoir verplicht zijn de beveiligde en met enkele treden naar de straat afdalende oversteekplaatsen op te zoeken, als hij naar de andere kant wil. De grotere veiligheid, die hier door wordt verkregen wordt bereikt met opoffering van het comfort dat men overal en bij ingeving, de straat over kan, doch dit laatste is juist de oorzaak van talloze ongelukken. Verzonken straten geven bovendien de mogelijkheid om oversteekgelegen- heden in de vorm van bruggen te construeren, waardoor de scheiding tussen voetganger en snelverkeer volledig zou zijn en het snelverkeer bovendien niet belemmerd behoeft te worden door oversteekstoplichten. I -v it is een toekomstbeeld, doch al- I 1 lerminst een utopie. Aangezien de wegen- en stratenaanleg in tientallen jaren geen noemenswaar dige verandering heeft ondergaan en dus hopeloos verouderd moet wor den genoemd, zijn grote en soms ver rassende wijzigingen in de techniek ervan niet alleen noodzakelijk, maar onvermijdelijk. Het probleemdat conservatisme op dit gebied heeft veroorzaakt kan slechts door naar verhouding even sterke progressivi teit worden opgelost". ze zien als een man die een krachtig nationalisme voorstaat en anderzijds omdat zij zich verantwoordelijk voe len voor zijn afzetting twee jaar gele den en nu niet de indruk willen geven, dat zij indertijd een grove blunder hebben begaan. Zij vormen in het kabinet-Faure een 'minderheid en, gezien de ontwik kelingen van deze week, wordt liet onwaarschijnlijk geacht, dat zy nog invloed op de gang van zaken zullen kunnen uitoefenen. Waarschijnlijk zul len zij als compensatie het aftreden van resident-generaal Grandval krij gen- Koningin en Prinses Wilhelmina terug H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Wilhelmina zijn Donderdagmiddag te ruggekeerd van de vacantiereis in Noorwegen. De koningin is voorne mens nog enige tijd op paleis Het Loo te verblijven en zal waarschijnlijk be gin September naar Soestdijk terug keren. ZAAK-JUNGSCHLAGER „Verbeterde" processen- verbaal. In de zaak-Jungschlager werd giste ren gehoord de Indonesische getuige a charge, Hendrik Wouter Swartjes. Hij legt een verklaring af over droppings, welke hij zag in samenwerking met Baden, een ex-inspecteur van politie. Baden heeft deze verklaring weer in getrokken, maar Swartjes bleef bij zijn verhaal. Ook zou rar, Bouman een briefje uit de gevangenis hebben gesmokkeld, waarin deze getuige aan de Indone sische autoriteiten schreef, dat To- masoa c.s. alles gelogen zou hebben. Volgens deze getuige was de moord op De Koning op 31 Mei 1951 een politiek misdrijf op last van Jungschlager. Beklaagde Jungschlager: „De Koning was een jongere collega van mij. Ik zal mijn eigen vrienden toch niet laten vermoorden. Hij liegt". Mevr. Bouman verklaarde, dat er inderdaad een briefje was, dat echter niet door haar man uit de gevangenis is gesmokkeld. Get. Swartjes deelde daarin mede, dat hij kwijtschelding van straf zou krijgen als hij met de politie zou mee werken. Hij vertikte dit evenwel ver der. Mevrouw Bouman zal deze brief op de volgende zitting overleggen. Volgens de verdedigster wacht get. nog een veroordeeling in de moord zaakDe Koning, waarin hij als een van de daders werd beschouwd. Er is hem kwijtschelding beloofd, als hij met de politie zou samenwerken tegen Jungschlager. Swartjes antwoordde, dat hij deze zaak tot klaarheid bracht. Er was eerst een onwaar proces-verbaal opgemaakt. Mevr. Bouman zeide, dat in deze zaak een verbijsterend aantal „verbe terde" processen-verbaal beschikbaar zijn. Getuige Manoppo werd door mevr. Bouman ondervraagd over door hem gepleegde diefstallen, waarvoor hij door de krijgsraad van de K.N.I.L. werd veroordeeld. Daarna legde zij een scheepsjournaal over, waaruit blijkt dat de „Van Riemsdijck" het K.P.M.- schip, waarop getuige de beklaagde in Dec. 1950 in Makassar gezien zou heb ben slechts op 8 en 29 Dec. daar is geweest. Maar beklaagde was van 17 Nov. tot 17 Dee. 1950 in Maastricht in Nederland voor een herhalingsoefening van de marine.... Daarna was hij thuis. Vandaag wordt de zitting voortgezet. Ultimatum aan de Soedanese muiters De gouverneur-generaal van Soe dan, sir Knox Helm, heeft de muiten de militairen in Zuid-Soedan order gegeven om zich over te geven. Hy gaf hun 24 uur om te antwoorden. De gouverneur-generaal, die Don derdag uit Londen te Khartoem te rugkeerde, zegde in een boodschap aan de muiters een .volledig en eer lijk onderzoek" naar hun grieven toe. Hij zeide dat zij als militaire gevan genen zullen worden behandeld. Amerikaanse bemiddeling in Marokko Irak geeft opstandelingen 2Vt millioen gulden. De Arabische landen hebben aan de Amerikaanse regering gevraagd „al het mogelijke" te doen om Frank rijk te overtuigen van de gegrond heid van de Marokkaanse en Alge rijnse nationale verlangens. De Iraakse regering heeft Donder dag een toewijzing van meer dan 2'/z millioen gulden goedgekeurd voor hulp aan de Arabieren, die in Ma rokko tegen de Franse overheersing strijden. Krijffsdans was teveel In het centrum van Cairo is Donderdag een oud gebouw van drie verdiepingen ingestort op een ogenblik dat zich er onge veer 200 personen in bevonden Vijftig personen werden ge wond, van wie verscheidene zwaar. In het huis werd een huwe lijksreceptie gegeven en op het platte dak namen de ongeveer 200 genodigden deel aan de uit voering van een krijgsdans. Mid den in de dans begaf eerst het dak het en vervolgens stortte het gehele gebouw ineen. Aan de voet van het FransMarok kaanse oorlogsmonument te Casa blanca leggen Franse burgers een krans ter nagedachtenis van hun landgenoten, die bij de ongeregeldhe den van de laatste dagen in Marokko om het lemen kwamen. Duizenden Eu ropeanen waren bij deze manifestatie, die rustig verliep aanwezig. Generaal Leblanc neemt ontslag Generaal Leblanc, de commandant van de veiligheidsdiensten in Ma rokko, heeft zijn ontslag ingediend, aldus is Donderdag te Rabat verno men. Voor de ontslagaanvrage is geen officiële reden opgegeven, doch in kringen in nauw contact met het be stuur is verklaard dat de generaal ontslag heeft genomen als protest tegen de vermeende weigering van resident-generaal Grandval om de ge neraal alle strijdkrachten toe te staan, die deze meent nodig te heb ben ter onderdrukking van de ter reur. Stakingsactie hindert de patiënten. Verscheidene groepen jonge tVeen- se artsen, die twee dagen in staking zijn uit protest tegen een ontwerp- ziekenfondswet, trokken Donderdag, de eerste dag van de staking, langs de ziekenhuizen in de stad om hun collega's over te halen zich bij hun actie aan te sluiten. Het lawaai dat het komen en gaan van deze artsen, die allen met auto's reden, maakte, heeft reeds geleid tot klachten van patiënten en de politie heeft dan ook bekendgemaakt, dat een dergelijk „onverantwoordelijk optreden" niet toegestaan kan wor den, aangezien „het leven der zieken in gevaar wordt gebracht." "Donderdagmiddag reden de stakers in groepen door de hoofdstraten van Wenen, waardoor zij talloze ver- OEFENING „LOCO" Goes thans centrum van luchtverdediging Sinds enkele dagen razen moderne straaljagers over het ruime Zeeuwse land. De boer, die op de akker aan het werk is, kijkt op naar de ranke vo gels, de ogen met de hand tegen het felle zonlicht beschermend. De huis vrouwen in steden en dorpen schrikken even als de machines laag over de daken scheren en vragen zich af of de kinderen niet wakker zullen worden. Zij allen weten dat er een grote luchtverdedigingsoefening aan de gang is. 3Iaar zij kennen niet de organisatie, die nodig is om de verdediging van het Nederlandse luchtruim practisch op de proef te stellen. Zij zien niet de plot ters, die in donkere bunkers de vlucht van de „vijandelijke" toestellen op een plottafel bijhouden, zij zien niet de telefonisten, die urenlang posities en vliegrichtingen doorgeven aan de batterijen, noch de stuksbemanningen, die op de kanonnen gespannen het luchtruim afzoeken om op plotselinge aan vallen verdacht te zijn en die ondanks de hitte de hele dag een zware helm op het hoofd dragen. Een f irma, die regelmatig een recla- me-hcFcopier langs het strand laat vliegen, heeft dit. toestel uit laten r ten met een reddingsnet voor baders, i die in zee in moeilijkheden zijn geko men. Donderdagochtend is het net of ficieel in Scheveningxen overgedra gen', direct daarop werd een de monstratie met hel net gegeven tij dens welke reddingdeze opname werd gemaakt. De oefening „Loco", afkorting voor „low countries", is in het leven geroepen om de luchtverdediging van Nederland en België te beproeven. Deze concentreert zich op de provin cie Zeeland, waarvan de Wester schelde in dit geval dan weer het vitale gedeelte is. Het bevel over de gehele oefening berust bij de Neder landse generaal-niajoor-vlieg er J. H. Giessen, een officier met een indruk wekkende staat van dienst als oor logsvlieger. De grens tussen het Nederland se en het Belgische luchtgebied 'ooptin oorlogstijd even ten Noor den van de Westerschelde, zo dat de Belgen verantwoordelijk •.ijn voor de verdediging van de toegangsweg naar Antwerpen. Zy krijgen daarvoor de beschik king over Nederlandse luchtdoel- artillerie, die overal in Zeeland staat opgesteld. Het centrum hiervan bevindt zich in Goes. Daar werkt in een houten barak 't A.A.O.C. („Anti Aircraft Operations Centre"), dat 't bevel voert over de zware stukken van 90 mm, die rond de stad staan verspreid. In deze ba rak ontvangt men van de Belgische luchtmacht de gegevens over „vijan delijke" vliegtuigen, die het Zeeuwse luchtruim naderen. Als deze toestel len hoog vliegen gaat er een waar schuwing uit naar de zware stukken, zijn het echter laagvliegers, dan worden de lichte kanonnen ge waarschuwd, die hun hoofdkwartier in Vlissingen hebben Hier is net L. A. A. C. C, („Light Anti-Aircraft Control Centre"), dat zyn stukken over de Zuidkust van Walcheren en in de buurt van Breskens heeft ver spreid. De lichte kanonnen zijn niet alleen afhankelijk van de waarschu wingen uit Goes. Om tijdig gewaar schuwd te worden tegen zeer laag vliegende vliegtuigen, zijn er rond 't gehele eiland Walcheren uitkijkpos ten van de luchtwachtdienst uitgezet. Dit zijn ploegjes van vier man, die bij het ontdekken van vijandelijke machines onmiddellijk per radiotele fonie de battery in Vlissingen waar schuwen. Radar Als een melding bij de stukken binnenkomt, wordt de opsporingsra dar van de batterij in de opgegeven richting gedraaid. Als de doelen op het scherm verschijnen wordt de vuurleidingsradar ingeschakeld, die de kanonnen in staat stelt nauwkeu rig te richten. Aangezien de snelheid van moder ne straalvliegtuigen zeer groot is, blyft er na een melding maar weinig tijd over om de stukken te richten en het bevel tot vuren te geven. Daarom moet alles zonder tijdverlies worden doorgegeven en dit kan al leen door practische oefeningen wor den bereikt. Daarom is „Loco" in het leven geroepen. (Vervolg op pag. 4) Papieren ter waarde van ton verdwenen? Bij de posterijen op het traject Alme loStuttgart is een aangetekende brief zoek geraakt met bescheiden voor, naar verluidt, een geldswaarde van honderdduizend gulden. Het staat vast, dat een aangetekende brief, welke de N.V. textielmachines Reading te Al melo begin Augustus naar een relatie in Stuttgart zond, daar tot op heden niet is aangekomen. De postrecherche heeft de zaak in onderzoek genomen. keersopstoppingen veroorzaakten. Volgens de politie deden de beto gende artsen invallen in hulpposten voor noodgevallen. De behandeling van patiënten in de posten werd door hen belemmerd. Overleg inzake de spelling Op het ministerie van openbaar on derwijs te Brussel vonden Donderdag besprekingen plaats van de chef van het kabinet van de minister van O, K. en W., mr. A. v. d. Ent en de secretaris van de kabinetschef van de minister van openbaar onderwijs te Brussel, de heer Moerkerke met prof. Blancquaert voor het treffen der laatste voorberei dingen inzake de publicatie van de voorschriften en aanbevelingen, die beide regeringen zullen richten tot de ambtenaren en de scholen in verband met de toepassing van de leidraad en woordenlijst der Nederlandse taal. Ook deze besprekingen voerden tot volledige overeenstemming Kus voor de president Toen president Eisenhower zich langs een met touwen afgezet pad naar Independence Hall in Philadelphia be gaf om een toespraak te houden, sprong plotseling een ongeveer 35-jarige vrouw over het touw en drukte de pre sident een kus op de wang. De presi dent schrikte op, keek haar aan en bei den begonnen te lachen. Toen ver dween de vrouw weer in de menigte. Het weer in Europa Volgens de rapporten van Donderdag 19 uur: Stockholm, onbewolkt, 27 graden Oslo, onbewolkt, 27 graden Kopenhagen, onbewolkt, 24 graden Amsterdam, onbewolkt, 23 graden Londen, onbewolkt, 27 graden Luxemburg, half bewolkt, 22 graden Parijs, onbewolkt, 27 graden Bordeaux, onbewolkt, 30 graden Grenoble, zwaar bewolkt, 28 graden Nice, zwaarbewolkt, 26 graden Genève, onweer, 22 graden Zurich, zwaarbewolkt, 23 graden Locarno, regen, 19 graden Berlijn, half bewolkt. 21 graden Frankfort, zwaarbewolkt, 24 graden München, zwaarbewolkt, 19 graden Wenen, licht bewolkt, 23 graden Innsbruck, regen, 18 graden Rome, half bewolkt, 30 graden VERWACHT... PLAATSELIJK REGEN. Half tot zwaar bewolkt met hoofd zakelijk in het midden en Zuiden van het land enige regen met een kans op onweer. Iets lagere temperaturen. Overwegend matige wind uit Oosteln- ke richtingen. ZON EN MAAN 27 Augustus Zon op: 5.44 onder: 19.43 Maan op: 16.27 onder:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1