LEZERS SmRItlVEN Aantal gerepatriëerden uit Indonesië in Zeeland OFFICIËLE PUBLICATIES KLAM uit de AETHER DE WATERLEIDINGBEDRIJVEN WERKEN OP TOP-CAPACITEIT 4 PROVIN CI ALE ZEEUWSE CO U RANT DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1955 VIJFENVEERTIG GEZINNEN Zij zijn in Middelburg en Vlissingen ondergebracht Dinsdagavond laat is in Zeeland een contingent gerepatrieerden uit In donesië aangekomen. De groep bestaat uit 140 a 150 mensen en maakt deel nit van een grotere groep, die ongeveer 1200 leden telt, welke per „Johan van Oldenbarnevelt" Dinsdag in Amsterdam arriveerde. Na de aankomst werden de passagiers van dit motorschip onmiddellijk gedebarkeerd en per bus naar verschillende delen van het land vervoerd. De groep, die in Zeeland huisvesting vond, bestaat uit een vijfenveertigtal gezinnen. eerden is ondergebracht in enkele ho tels en pensions in Middelburg. Een kleiner aantal is naar Vlissingen ge bracht. Allen worden van rijkswege van huisvesting voorzien in z.g. con tractpensions of hotels, die met de overheid aangaande deze gasten een overeenkomst nebben gesloten. De hoofden van de nieuw in Zee land gekomen gezinnen hebben in In donesië diverse beroepen bekleed. Het merendeel van hen is echter, ambte naar of behoort tot de categorie der technici. Zij zijn verplicht zich na aan komst by de arbeidsoureaux als werk zoekenden te laten inschrijven. Dit wil echter niet zeggen, dat zij niet op eigen gelegenheid naar een betrekking mogen zoeken. Van rijkswege heeft men de gere patrieerden over het gehele land ver deeld. Daarbij is rekening gehouden met de vraag, in welke streken men deze mensen die immers alle een beroep uit kunnen oefenen nodig heeft in de industrie e.d. Zeeland be hoort tot deze gebieden. Voorts is bij de verspreiding der gezinnen over Nederland uiteraard rekening gehou den met factoren als hun godsdiensti ge gezindheid. Het zal thans sterk van de mate van de werkgelegenheid en van de huisvestingsgelegenheid afhangen in welk tempo deze gerepatrieerden op Walcheren aan de slag kunnen gaan, respectievelijk een woning toegewezen krijgen. Een belangrijke omstandigheid hier bij is ook het acclimatiseren van deze Nederlanders, die onmiddellijk uit In donesië komen, hetgeen immers een grote overgang betekent. Ook hier mee hebben de ambtenaren van de Dienst Bijzondere Bemiddeling van de Maatschappelijke Zorg van het mini sterie van Maatschappelijk Werk, die overkomst en huisvesting verzórgen, veel werk. Zij zijn Woensdag de gehe le dag bezig geweest met het z.g. en quêteren, d.w.z. het vervullen van alle mogelijke faciliteiten om de gerepa trieerden het „inburgeren" in hun nieuwe milieu zo gemakkelijk moge lijk te maken. Jubileumwedstrijd van Goes tegen HBS gaat niet door Zoals bekend, viert de voetbalver eniging Goes 3 en 4 September a.s. haar 60-jarig bestaan, 's Zaterdags is er een receptie en een feestavond, ter wijl 's Zondagsmiddags de jubileum wedstrijd zal worden gespeeld. Reeds lang geleden was overeenge komen, dat HBS voor deze jubileum wedstrijd als tegenstander zou funge ren. De Hagenaars moeten echter die dag een competitiewedstrijd spelen. Het is niet gelukt uitstel te krijgen, zo dat de jubilerende vereniging op het laatste moment nog genoodzaakt is, om naar een andere tegenstander uit te In Italië zijn drie mannen'gearresteerd op beschuldiging van spionnage. Volgens Romeinse bladen werd gespionneerd voor communistisch land. In verband met de aanstaande wijziging van de omzetbelasting, zal krachtens de „overgangsbeschikking omzetbelasting „Sept. 1955" (Ned. Staatscourant van 24 Augustus 1955, no 163) aan bepaalde cate gorieën handelaren en fabrikanten terug gaaf van omzetbelasting worden verleend over de bij hen op 1 September 1955 aan wezige voorraden goederen, voor welke de omzetbelasting tijdelijk wordt afgeschaft of verlaagd. Die goederen kunnen wor den samengevat in vier hoofdgroepen: 1. textielproducten, ook indien deze vóór of nè 1 September als weeldegoed werden c.q. worden aangemerkt. 2. dierlijke en plantaardige oliën en vet ten, margarine en bak- en braadvet daar onder begrepen. 3. suiker, glucose, alsmede chocolade, cho coladewerken, suikerwerken en suiker goed en dranken, welke zijn onderworpen aan het z.g. tussentarief. 4. Andere thans nog aan het z.g. tussen tarief of weeldetarief onderworpen goe deren, voor welke dat tarief komt te ver vallen; De teruggaaf moet worden aangevraagd op een speciaal daartoe vastgesteld formu lier, dat, met een bijbehorende toelichting, door de inspecteur der invoerrechten en accijnzen c.q. der omzetbelasting uit sluitend op verzoek wordt toe gezonden. Het zal niet mogelijk zijn deze toezending vóór begin September te doen geschieden. Het verzoek om teruggaaf dient vóór 1 December 1955 bij de inspecteur te wor den ingediend. Niet tijdig ingediende ver zoeken kunnen niet in behandeling wor den genomen. Teruggaaf van een bedrag aan belasting van 25 of minder wordt niet verleend. De inspecteur zal zo spoedig mogelijk tot e enbedrag van doorgaans 90 een voorschot op de gevraagde teruggaaf ver lenen. In het verzoekschrift mogen slechts wor den opgenomen goederen, welke men op 1 September voorhanden heeft. Goederen, welke men wel op 1 September voorhan den heeft, doch waarvan men op die da tum geen eigenaar is, mogen ech ter niet worden opgenomen, tenzij men die goederen zelf met betaling van omzet belasting uit het buitenland heeft inge voerd. Gebruikte goederen komen niet voor teruggaaf in aanmerking en mogen dus niet in het verzoekschrift worden begre pen. Op 1 September reeds verkochte, doch nog niet geleverde, goederen mogen echter wel worden opgenomen. In consig natie gezonden goederen, welke op 1 Sep tember nog niet zijn geleverd, behoren ten deze tot de voorraad van de ondernemer, die de goederen in consignatie heeft ge zonden, terwijl goederen, welke op 1 Sep tember in vervoer zijn, behoren tot de voorraad van degene, aan wie de eigen dom toebehoort. Voor bepaalde goederen van de groep oliën en vetten, alsmede voor suiker en glucose, wordt een bedrag per 100 kg net to-gewicht teruggegeven; voor de overige goederen wordt teruggaaf verleend naar een percentage van de invoerwaarde (voor zelf ingevoerde goederen) dan wel van de inkoopprijs (van binnenlandse fabrikanten en handelaren betrokken goederen), wel ke percentages zijn vermeld in de „over gangsbeschikking omzetbelasting Septem ber 1955". De voorraad op 1 September, welke voor teruggaaf in aanmerking komt, moet door inventarisatie worden vastgesteld. De toelichting bij het formulier bevat voor een aantal gevallen hierover nadere richt lijnen. Indien de boekhouding niet zodanig is ingericht, dat deze rechtstreeks aantoont, tot welke bedragen men aanspraak op te ruggaaf heelt is men verplicht voor de juiste invulling van het formulier de no dige berekeningen op duidelijke en over zichtelijke wijze op te stellen en die te be waren tot 1 Januari 1959. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de desbetreffende inspecteur der invoerrechten en accijnzen c.q. der omzetbelasting. Na aanvankelijk enige moeilijkheden met de grondslaggaat het nu op schieten met de bouw van de televisie toren in Goes. Op het ogenblik is men bezig met het aanbrengen van een stevige fundering van gewapend be ton. Vierhonderd kubieke meter be ton, gestort in een ronde kuip met een middellijn van zeventien meter, vormt de voet van de torendie zoals bekend 126 meter hoog zal worden. Volgende Week hoopt de aannemersmaatschap pij met de fundering klaar te zijn en dan begint het werk pas goed. Vól gens het werkschema zal de toren dan iedere dag drie meter hoger worden tot men op een hoogte van 78 meter komt, waar de hoogstgelegen cantine van Goes komt. Over enkele maanden zal de 86 meter hoge betonnen schacht klaar zijn en kan met het binnenwerk worden begonnen. Als het interieur gereed is, komt op de toren nog een antennepaal van ongeveer veertig me ter en lean Goes met recht bogen op de hoogste toren van Zeeland. Foto P.Z.C.) In de nacht van Haandag op Dinsdag heeft men ingebroken in de electrotechni- sche fabriek van de N.V. A. de H. te Rot terdam. In het kantoor werd een brand kast opengescheurd. Er wordt een bedrag van 2000 vermist. MOTORRIJTUIGENBELASTING. De houders van rijwielen met hulpmo tor, die in het bezit zijn van een belas- tingkaart, geldig nè 31 Augustus 1955, kun nen onder inlevering van die kaart terug gaaf van belasting verzoeken bij de ont vanger der accijnzen. Houders van taxi's en ambulance-auto's, die in het bezit zijn van een belasting- kaart, waarvan de geldigheidsduur ein digt nè 31 Augustus 1955, kunnen een ver zoek om teruggaaf van teveel betaalde be lasting richten'tot de inspecteur der in voerrechten en accijnzen. Dit verzoek dient schriftelijk te geschieden, terwijl het kenteken en het merk van het motorrij tuig behoort te worden omschreven. Nationale vierkamp op Vlissingse sintelbaan De Vlissingse atletiekvereniging „Marathon" houdt op Zaterdag 10 September eer nationale vierkamp voor meisjes. De onderdelen van deze vierkamp zijn; 80 meter, 60 meter horden, hoogspringen en kogelstoten. Ter aanvulling van deze wedstrijden zullen meisjes, jongens en heren de strijd aanbinden. Voor de heren staan onder meer de 200 meter, 400 nieter, 1500 meter en 3000 meter op het pro gramma. VRIJDAG 26 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.25 Va- cantiekalender. 8.30 Gram. 8.45 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Voor de kinderen. 9.25 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Voor de kleuters. VPRO: 10.00 Mor genwijding. VARA: 10.20 Zangduetten, 10.50 Orgelspel. 11.15 Gram. 11.40 Voor de jeugd. AVRO: 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.35 Sport en prognose. 12.50 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Me ded. of gram. 13.20 Lichte muz. 13.55 Koer sen. 14.00 Orgelconc. 14.25 Boekbespr. 14.45 Madrigaalkoor. 15.15 Lichte muz. 15.50 Gr. VARA: 16.00 Gram. 16.30 Muzikale caus. 17.10 Gram. 17.40 Instr. trio. 18.00 Nws. 18.15 Act. 18.20 Instr. kwint. 18.45 „Hoe komt de arbeider aan zijn trek?", caus. 19.00 Gram. VPRO: 19.30 „Ik herinner mij", caus. 19.45 „Op bezoek bij anderen", caus. 20.00 Nws. 20.05 Rep. „The World Congress of Fait.hs". 20.15 Muzikale caus. 20.30 ,,De Verenigde Naties", caus. 20.40 „Amerika", caus. VA RA: 21.00 Lichte muz. 21.30 Gram. 21.40 Buitenlp weekoverz. 21.55 Ork, conc. VPRO: 22.40 „Vandaag", caus. 22.45 Avond wijding. VARA: 23.00 Nws. en SOS-ber, 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgen gebed en liturg, kal. 8.00 Nws.- en weer- ber. 8.15 Gram. 9.00 Voor de vrouw. 10.00 Klass. en moderne Franse muz. 10.30 Gr. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Klein koor. 12.00 Angelus. 12.03 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Wij vrouwen van het land, 12.40 Rhythm, muz. 12.55 Rep. Euro pese Roeikampioenschappen. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Gram. 13.45 Voor de vrou wen. 14.00 Kamerork. 15.00 Gram, of voor de jeugd. 15.30 Orgelconc. 15.55 Gram. 16,00 Voor de zieken. 17.00 Voor de kinderen. 17.15 Kinderkoor. (Intermezzo: Gram.) 17.40 Koersen-. 17.45 Gram, 17.50 Rep. Euro pese Roeikampioenschappen. 18.00 Amus. muz. 18.30 Vragenbeantw. 18.45 Gram. 19.00 Nws. 19.10 Regeringsuitz.: Verklaring en toelichting" waarin opgenomen: 1 „De jongste belastingverlagingen" door Mr. J. G. Detiger, 2 Emigratiepraatje van H. A. van Luyk. 19.30 Avondgebed en liturg, kal. 13.45 Verz. progr. voor de mii. 20.40 Act. 20.55 De gewone man. 21.00 „Enkhuizen, parel van West-Friesland", klankb. 21.20 Vrouwenkoor, Omr. ork. en sol. 22.35 Gr. 22.50 Rep. Europese Roeikampioenschap pen. 23,00 Nws. 23.1521.00 Gram. (Slot van pag 1) Het waterverbruik blyft in deze warme dagen tot 's avonds laat zeer hoog', terwijl zich ook het verschijn sel voordoet, dat er 's morgens vroeg méér water dan anders wordt afge tapt. Kennelijk staan op het ogenblik vele huisvrouwen een uurtje vroeger op, om hun werk te verrichten. Walcheren, dat zoals gemeld een grote afneemster van de Waterlei ding Mij. „Zuid Beveland" is, krijgt zoveel mogelyk water, al zou men uiteraard nog wel méér willen heb ben. De meest dankbare klanten heeft de Waterleiding Mij. misschien wel op Noord Beveland. "Voor het eerste De wereldkampioenschappen te Rome en Milaan (Van 'een speciale A.N.P.-verslaggever) Geheel Italië trilt van opwinding, want nog steeds is niet beslist of een van zijn grootste wielerfavorieten, Fiorenzi Magni, Zondag a.s. zal starten in de strijd om het wereldkampioen schap der professionals. De winnaar van de Giro van dit jaar, Italiaans kampioen bovendien, is ge kozen in de ploeg, welke het organise rend land zal vertegenwoordigen in het gevecht tegen de moordende hitte, te gen de kilometers aan de lopende band en tegen de concurrenten van het bui tenland. Magni zal vandaag beslissen, of hij zal starten. Hij is van plan, van daag nog een 200 km als training af te leggen, waarvan ruim 3 ronden op het circuit van Frascati. Als hij tevreden over zichzelf is, zal hij starten, maar deskundigen geloven daar niet aan. In tegendeel, men fluistert, dat Binda, de technische leider van de ploeg, al lang op een reserve beslag heeft gelegd, al mag dat niet openlijk worden gezegd, uit respect voor de Italiaanse kam pioen. Moser zal Albani, wiens sleutel been is gebroken, vervangen en Fabbri zal de plaatsvervanger zijn van Magni. Inmiddels is Woensdag in Rome de Nederlandse amateurploeg gearri veerd. Sportbulletindienst Prov. Zeeuwse Courant Met ingang van a.s. weekeinde waarin het voetbalseizoen be gint zal de sportbulletindienst van de Provinciale Zeeuwse Courant enige wijziging onder gaan. De sportliefhebbers in Middelburg zullen van dan af kennis kunnen nemen van de voetbaluitslagen bij het gebouw van de P.Z.C. op de Markt, waar heen voor de Zeeuwse hoofd stad de bulletindienst is ver plaatst. Voor Vlissingen en Goes blij ven de bulletin adressen onge wijzigd. Deze zijn achtereenvol gens Sigarenmagazijn Termeu- len, Walstraat 34, Vlissingen en gebouw P.Z.C., Lange Vorst- straat 63, Goes. Straal jageroef ening Hedenmorgen te 05.30 begon in het luchtruim boven Vlissingen een hels spektakel te woeden. Bij nadere beschouwing bleek het geen onweersbui, doch een zich in het opkomend zonnetje wentelend straal vliegtuig te zijn. Het hoogtepunt van deze „attractie" werd gevormd, toen een straalvliegtuig te 06.49 uur, komende uit Zuidelijke richting, Vlissingen even „nam". De hoogte van dit vliegtuig was lager dan de huizen van de Boulevard de Ruyter. Op het laatste moment moest dit toe stel optrekken, anders waren er zware ongelukken gebeurd. Ik neem aan, dat oefeningen nood zakelijk zijn, maar dat kan toch zeker wel wat anders. Het ware dan ook zeer zeker wense lijk', dat door de bevoegde instanties dit optreden van vanmorgen vroeg, aan de militaire luchtvaart-instanties wordt kenbaar gemaakt. J. C. A. LAGACE. (Zoals elders in oris blad wordt me degedeeld, wordt thans boven België en Nederland de oefening „Loco" ge houden. Redactie.) Dikke Bertha Het meest opvallende aan de gevan gentoren van Vlissingen is zijn vol strekte gebrek aan schoonheid. Ook „historisch" valt er aan dit gebouw niets te genieten. Toch zou men dit ding wellicht niet graag missen, (op den duur raak je aan de lelijkste dingen gehecht) als niet deze dikke Bertha een onaangenaam obstakel voor het verkeer vormde. Bovendien ziet ieder, die even nadenkt, in, dat de opruiming van deze sta-in-de-weg voor de boule vards een geweldige aesthetische ver betering zou zijn. Het ware alles be halve te wensen dat het Gemeentebe stuur niet slechts dit monster duldt, maar er bovendien nog handenvol geld tegen aan zou smijten. Dat geld zou beter besteed 2ijn aan bijv. het her stel van de legendarische pier of aan het maken van een gesloten wegdek daar, waar dit, zo lange tijd na de ramp, nog steeds uit losse tegels be staat. J. A. ROSS. Koningin Ingrid van Denemarken heeft Dinsdag, toen zij met een auto op weg was naar het vliegveld van Kopenhagen, een 65-jarige vrouw aangereden die op een fiets uit een zijstraat kwam. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op. FEUILLETON Hij keek haar scherp aan. „ftleer niet?" Ze glimlachte. De glimlach van miss Silver had veel bekoorlijks. Zij had er al vele harten mee veroverd en ongelovigen bekeerd. Wat Prank Abbott betreft, zijn hart had zich al lang overgegeven. Ofschoon van na ture weinig enthousiast, blaakte hij van geestdrift voor zijn „hoogvereer de leermeesteres". Altijd stelde hij onbeperkt vertrouwen in haar oor deel. Toen ze dan ook stijfjes zei. „Ik geloof niet, dat er tijd te verliezen is", stond hy op, liep naar de tafel en greep de telefoon. Nadat het nu volgende korte ge sprek was afgelopen, keerde hy naar zijn plaats terug. ,,'t Is in orde, mejuffrouw. Krijg ik nog enige uitleg of moet ik wach ten op de ontploffing. Nu glimlachte ze niet. Zij keek hem over haar breiwerk aan, terwyl ze antwoordde: „Ik zal je heel graag tekst en uit leg geven. Maar wil je eerst nog eens naar de hall gaan en de afstand me ten van de vloer tot de plaats waai de dolk was bevestigd? „O...... gaat het d&darom? Met genoegen"' Na aan haar wens te hebben vol daan, deelde hij het resultaat van zijn door PATRICIA WENTWORTH onderzoek mede. „Zes voet zo ongeveer. Ik denk, dat een kleinigheid er niet toe doet". „Neen. Ik geloof, dat je begrijpt waar ik heen wil. De stenen rand om de schoorsteen is, naar schatting, twaalf tot veertien inches breed. Nu is het bij mij opgekomen, dat bijna niemand over zulk een rand zou heenreiken om een voorwerp vlak daarboven beet te pakken, zonder dat hij een hand op dié rand zou leg gen Natuurlijk zul je opmerken, dat iedereen in huis met een hand op de schoorsteenmantel heeft kunnen rus ten, zonderd daarom de moordenaar te zijn. Maar als de vingerafdrukken van een verdachte gevonden mochten worden, zouden hun positie en rich ting misschien als belangrijk bezwa rende aanwijzing kunnen gelden. Frank knikte en vroeg: „Nog meer wensen De glimlach kwam terug. „Ik denk hét wel", zei miss Silver. „Van alle verdachten is bekend, dat zij in de hall waren op het ogenblik van de moord, behalve wat mr Tote betreft, die öf in de salon öf achter de deur voor het personeel zou hebben ge staan en mr. Carroll, die boven zijn handen was gaan wassen en die, toen de lichten na.de misdaad weer aan gingen, drie treden naar beneden stond. Wanneer we, zoals wel niet anders kan, voor zeker aannemen, dat het de moordenaar was die de lichten uitdraaide, kan mr. Carroll gesteld hij was de dader dit alleen hebben gedaan bovenaan de trap. Terwijl, als mr. Tote de schul dige was, hij de schakelaar achterin de hall bij de deur voor het. personeel zou hebben gebruikt. Dit alles lijkt welhaast zeker. De anderen waren aangewezen op slechts één stel scha kelaars, dat gemakkelijk bereikbaar was en gezien de opstelling van de groep rondom het vuur, niet te veel' in het oog viel. Ik bedoel de scha kelaars links van de haard. Nu, bes te Frank, let eens even op. Als we mr. Carroll en mr. Tote voor 't ogen blik terzyde laten, moeten we aanne men, dat de moordenaar tot die groep bij het vuur heeft behoord. Hij had zyn plan gemaakt, zijn „merk" op de rug van Gregory Porlock ge plaatst om aldus de juiste plek in het donker te kunnen vinden. Hij doet de lichten uit. Herinner je 'nu, dat mr. Porlock, die in de richting van de trap was gekomen, zich al omge draaid had om terug te keren. Dat wil zeggen: hij stond tegenover de moordenaar en dus was de vlek lichtgevende verf op zijn rug niet meer to zien. Wat zou de moordenaar doen Ik denk, dat hij zo vlug moge lijk de hall zou oversteken, met een hand vooruitgestrekt tot hij bij de trap kwam. Daardoor zou hij zich achter zijn slachtoffer bevinden en wel op geringe afstand. De lichtge vende vlek zou vlak voor hem zyn, als hij zich omdraaide. Hij behoefde dus slechts een paar stappen te doen en toe te steken". „U denkt, dat we een afdruk van zyn hand op de wand van de trap zullen vinden „Of op de trapleuning. Ik weet niet precies hoe hoog de trap reikt op het punt recht tegenover de schakelaars". „Het loont de moeite, het na te gaan. Maar als hij handschoenen aan had, geeft het allemaal niets", zei Frank nadenkend. „Ik acht het heel onwaarschijnlijk, dat hij handschoenen aan had", her nam miss Silver met haar vriendelijk kuchje. „A propos, ik neem aan, dat er geen handschoen is gevonden „Neen". „Zo'n handschoen zou bijna zeker met verf zijn beklad. Ik geloof niet, dat de moordenaar een handschoen droeg. Hij had te weinig tijd om die weg te werken. Veel eenvoudiger en veiliger was het, om het heft van de dolk schoon te maken. Wat nu de mo gelijkheid van een vingerafdruk op ae zijkant van de trap betreft, dat zou, dunkt me, een afdruk met de lin kerhand moeten zijn, want de rech terhand zou óf de dolk hebben vast gehouden of ze althans het volgende ogenblik hebben gegrepen". Met een bewonderende blik in zijn koele blauwe ogen, vroeg Frank Ab bott: „Nog meer troeven?" „Maar beste Frank!" „Ik zou het graag weten, ziet u, want u kent het humeur van de chef, als u een flinke troef uitspeelt". „Mijn beste Frank!" „Komvan man tot manis dat alles?" Miss Silver was toegevend voor jongeren. Ze glimlachte welwillend, kuchte nog even en zei toen: „Voor het ogenblik, ja". De nu volgende avond was een heel zonderlinge. De gasten hadden reeds slecht by elkaar gepast toen ze nog als het ware saamgehouden werden door de veelzijdige en joviale figuur van Gregory Porlock. Nu hy niet meer tot de levenden behoorde, wa ren er helemaal geen onderlinge aan rakingspunten meer. Oorspronkelijk had gemeenschappelijke vrees een band tussen de meesten hunner ge vormd, zij het dan ook gecamoufleerd door begrip voor de eisen van het ge zelschapsleven. Om het anders te zeg gen: de steen, die zy torsten, mocht zwaar en hard zyn. bovenop had hij toch enige flonkering, als van een diamant, vertoond. Nu echter was er niet meer dan een verzameling angstige en zich onbehaaglyk voelen de mensen, genoodzaakt, elkaar ge zelschap te houden. Mensen, die er zich maar al te zeer van bewust wa ren, dat de op hen gevallen schaduw eerst nog dieper zou worden, alvo rens weer te verdwijnen en dat ze naar alle waarschijnlijkheid op één hunner zou blijven rusten. (Wordt vervolgd). jaar hebben de mensen daar thans waterleiding, zodat het waterpro bleem is opgelost. Voorheen moest in droge perioden het drinkwater met schepen worden aangevoerd en met tankwagens over het eiland wor den gedistribueerd. Nu heeft men de kraan in eigen woning maar open te draaien, zodat de Noord Bevelanders het bezit van een waterleiding wel zeer bijzonder waaaderen. Tholen Op Tholen is ondanks het sterk verhoogd watergebruik de Waterlei ding-mij. „Tholen" er tot dusver in geslaagd de gebruikers tevreden te stellen. Op sommige plaatsen is het echter gebleken dat op bepaalde uren van de dag de druk zo vermindert, dat men praktisch zonder water komt. Zo heeft men bijv. in Stave- nisse enkele malen met moeilijkhe den te kampen gehad. De adjunct-directeur van de Wa terleidingmij. „Schouwen-Duiveland", de heer J. D. H. Assies, is tot nu toe tevreden over de watervoorziening. Mocht het warme weer echter aan houden, dan is het de bevolking op het eiland in eigen belang te raden feen onnodig water te gebruiken door yv. leidingwater te nemen voor het besproeien van tuinen of perken. Nog steeds is er op Schouwen de handicap, dat er na de ramp slechts één transportleiding in gebruik is; de toevoer is dus niet onbeperkt en nu deze dagen liet verbruik tot 135 procent van het normaal gestegen is, meent de maatschappij dat het ver zoek aan de bevolking niet onnodig water te verkwisten, gerechtvaar digd is. Het stulde Zeeuwse bodem van de gemeente ,St. Philipsland, dat vanuit Brabant door de maatschappij „N.W. Brabant" te Oudenbosch van water voorzien wordt, heeft thans het gro te voordeel dat in de watertoren een „aanjager" is aangebracht. De wa tertoevoer is dan ook vrij normaal, en het verbruik geeft geen reden tot bezorgdheid. J al Slt agrett* sll,«ofet Aan Geen wonder! Shag- retta is zo rijp - dank zij de natuurgefer- menteerde tabak, die bij het Clark Procédé EQ 7 wordt verwerkt. Koop en rook een pakje Shagretta en vergelijk bet met shag! Smaakt ook ybeier in de pyp

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6