PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Frans offensief tegen leden van Zaianstam in Atlas-gebergte Goes: snelle groei, gebaseerd op oude economische functies BILT OFFICIËLE BESPREKINGEN IN AIX-LES-BAINS BEGONNEN AANTAL SLACHTOFFERS REEDS GESTEGEN TOT RUIM 200 DE VERWACHT... 198e Jaargang-No. 196 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 23 Aug. 1955. ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f 1.„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef, 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee. N. Bogerdstraat 24, telef. 2 ZUIVERINGSOPERATIES IN MAROKKO Grohbelendam Enige weken geleden pleegde de befaamde oud-Hollandse poëet van de Groene Amsterdammer „Joost" een hekeldicht op het „dui- zendjaerlgh Feest van Grobbelen- dam." In dit brok poëzie is sprake van een yverige burgemeester, die zijn archivaris verzoekt eens even tussen zijn papieren een document te zoeken, waarmee kan worden be wezen, dat Grobbelendam duizend jaar geleden een tol kreeg. De ar chivaris protesteerde, want „het Feyt, dat ghy verlanght, staet niet in d'oude Boecken." Maar uiteinde lijk gaf hij toe, want het ging ten slotte alleen maar om „een simpel Stuck Pampier, om 't Feest aen op te hanghen De gemeente-archivaris van Vlis singen, mr W. D. de Bruine, wil kennelijk niet vergeleken worden met zijn-door Joost van de Groene be zongen-collega van Grobbelendam, want Zaterdag bij de opening van de expositie „Vier eeuwen Markiezaat" in Vlissingen, heeft hij zijn twijfel uitgesproken aan de juistheid van dit vierhonderdjarig bestaan, omdat het markiezaat naar zijn mening tien jaar na de stichting in feite al was verwenen. Uiteraard bleven deze woorden niet zonder reactie en het was hier de burgemeester van Veere, die met grote nadruk betoogde, dat het markiezaat in Veere de eeuwen door wel degelijk een levend begrip is gebleven. Twee sprekers, twee meningen... De gemeente-archivaris gaat uit van historisch-juridische feiten: in de giftbrief is niet bepaald, dat bij verkoop van het markiezaat de bijbehorende titel automatisch zou overgaan op de koper, terwijl wèl uitdrukkelijk werd vastgesteld, dat het markiezaat nooit verdeeld mocht worden. En deze laatste voor- waarde nu werd reeds spoedig over treden, omdat het binnen tien jaar in acht losse percelen werd ver kocht. Conclusie: het markiezaat heeft by deze eerste verkoop opge houden te bestaan. De burgemeester daarentegen stelt zich op het standpunt, dat in het ver leden de bevolking van Veere zich niet aan formele voorwaarden heeft gestoord, maar zich er altijd bewust van is geweest, dat er tussen het huis van Oranje en Veere bijzonde re banden bestonden. En dit bewust zijn nu was steeds de drijfveer van deze bevolking, die by herhaling een Oranje huldigde als markies van Veere. Over deze beide standpunten kan men urenlang discussiëren zon der dat men één stap verder komt en daarom heeft het wellicht nut de vraag te stellen, waarom dit probleem dat toch heus niet zo wereldschokkend is ter sprake is gebracht. Wellicht om dezelfde re den als waarom Joost zijn gedicht over het niet bestaande Grobbelen dam uit zijn ganzenpen liet vloeien: er heerst in Nederland een levendige behoefte aan feesten, waarvoor men met kracht en geweld een historisch- verantwoorde basis wil zoeken. Enk huizen, Bolsward, Monnikendam en nog vele andere gemeenten vierden deze zomer allerlei belangryke fei ten uit hun verleden, uitsluitend met het deel vreemdelingen te trekken en goede zaken te doen. De Commis saris der Koningin in Zeeland doelde op dit laatste streven, toen hij de Marlciezaat-tentoonstelling in Veere opende: „Ik heb wel eens de indruk, dat burgemeesters en voorzitters van middenstandsorganisaties in den lan de steeds in oude boeken en perka menten studeren, om feesten te kun nen organiseren, waaraan wat valt te verdienen," zo zei hij. Maar de Commissaris voegde daaraan toe, „de markiezaatfeesten zijn niet gefor ceerd, want het markiezaat is nog levend in de geschiedenis." Hetzelfde standpunt dus als dat van de burge meester van Veere. De Commissaris had gelijk, ook met zijn eerste opmerking: men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat er de laatste tijd in Nederland gesold wordt met historische feiten, teneinde een gelegenheid te hebben feest te vieren. Waarom zoekt men het toch altijd in de geschiedenis? Is het heden zo arm aan attracties? Rotterdam bewees toch wel het te gendeel Daar bouwde men een grootse expositie op rond de ener gie van 1955. Alles bijeengenomen is het te be grijpen,' dat de historicus van professie de vele geschiedkun dige festiviteiten met weinig enthousiasme begroet en vandaar, dat de Vlissingse gemeente-archiva ris zijn twy'fel in het openbaar uit sprak, ook al zal dan niemand het markiezaat Veere en Vlissingen wil len vergelijken met Grobbelendam! Maar dat in de toekomst bezinning nodig is vóórdat men een „historisch feest" gaat organiseren, is duidelijk. „De geschiedenis herhaalt zich" pleegt men soms wijsgerig op te merken. Het is echter uiterst twij felachtig of de juistheid van dit ge zegde met herauten, tromgeroffel en versieringen feestelijk moet worden geforceerd. Luchtmacht en tanks in actie Het Franse leger is Maandag een offensief begonnen tegen Zaianstam- leden in het Atlasgebergte, die in het afgelopen weekeinde woningen en eigendommen van Europeanen hebben geplunderd. Het totaalaantal doden dat sedert Zaterdag in Marokko is gevallen wordt geraamd op 1000. Een Franse woordvoerder verklaarde, dat de zuiverings operatie van het leger tussen de kust en de Midden-Atlasbergketen „zeer krachtig" zal worden uitgevoerd. In Algerije stonden Maandag Franse kolonisten in de rij bij militaire pos ten waar wapens werden uitgedeeld, waarmee zij zich zullen kunnen verde digen tegen mogelijke nieuwe aanvallen op hun leven en goederen. Bij de botsingen in Algerije, die door de autoriteiten een mislukte opstand worden genoemd, zijn sedert Zaterdag meer dan 100 Franse militairen en burgers en meer dan 500 Algerijnse opstandelingen gedood. Men gelóóft, dat vele iny/oners van Marokkaanse steden die hebben deel genomen aan de onlusten van het af gelopen weekeinde, naar de bergen zijn gevlucht om aan arrestatie te ontkomen. Vliegtuigen van de Franse lucht macht voerden met machinegeweren en raketten Maandag onafgebroken aanvallen uit op kampen van Berbers en groepen bereden stamleden, die met oude geweren en messen gewa pend zijn. Pantserwagens van het vreemdelingenlegioen drongen schie tend door in afgelegen dorpen waar opstandelingen zien verschanst had den na in het afgelopen weekeinde de steden Kenifra, Oeed-Zem en Khoerib- door In Khoeribga brandden Maandag nog de fosfaatmynen, die Zondag door opstandelingen in brand gestoken wa ren. Juist gered Maandag is bekend geworden, dat de Europese wijk van Khoeribga, die Zondag door duizenden Marokkanen omsingeld werd slechts dank zij de snelle tussenkomst van marine-com- i lot als Oeed-Zem trof, bespaard is ven. Kort voor de komst van de op standelingen werd alarm geslagen door een aantal Marokkanen die door de Europese wijk renden onder het uitroepen van „berg je, ze komen jul lie doden". De benden opstandelingen, die zo juist een Frans echtpaar en de vrouw van een Franse marineofficier in han den gekregen en vermoord hadden, wei-den in de Europese wijk opge wacht door de commando's die salvo na salvo op de opstandelingen losten, waardoor volgens ooggetuigen tien tallen Marokkanen werden gedood. Later vormden de Marokkanen nieu we groepen, die de Europese wijk van een andere kant af aanvielen. Ver scheidene openbare gebouwen werden in brand gestoken. Met raketten Vliegtuig. die per radio waren gewaarschuwd, vielen daarop met machinegewéfervuur en raketten de uitgestrekte wyken rondom de Europese wijk van Khoeribga aan, terwijl legionnaires met zware ma chinegeweren van alle kanten op (Vervolg op j 5) GEEN RESULTAAT VERWACHT Vele Marokkaanse leiders kwamen over In een luxueus hotel te Aïx-les-Bains in de Franse Alpen zijn Maan dag besprekingen begonnen over de toekomst van Marokko. De besprekingen, die gevoerd worden tussen Franse ministers en ver tegenwoordigers van alle schakeringen der Marokkaanse openbare me ning, zyn voornamelijk gericht op het vinden van een formule waarmee al deze afgevaardigden kunnen instemmen bij de vorming van een re presentatieve regering voor het protectoraat. Waarnemers achten wel slagen van deze besprekingen évenwei verre van zeker. Premier Edgar Faure en de vier mi nisters die zijn opgenomen in de Franse commissie die'voor deze „ver- zoeningsconf eren tie" is samengesteld, begonnen Maandag de conferentie met een bespreking met de 108-jarige f rootvizier van Marokko, El Mokri, ie waarschijnlijk de oudste staats man ter wereld is. De functie van grootvizier komt overeen met die van premier. Premier Faure verklaarde na de ochtendvergadering, dat de conferen tie is begonnen „in een atmosfeer die wat zwaar is door de onlusten van het afgelopen weekeinde, doch", zo voegde hij hieraan toe, „wy zijn vast besloten met de Marokkaanse onder handelaars de grondslagen te vinden die nodig zyn voor de voox-bereiding van regelingen, die de toestand vergt". Onder de Marokkaanse vertegen woordigers bevond zich de machtige Pasja van Marx-akesj, El Glaoui, die een heftig tegenstander is van de wij zigingen in de Marokkaanse dynastie, die de nationalisten eisen. De commissie zal drie dagen wijden aan het overleg met de verschillende nationalistische groeperingen. De overstromingen in Noord-Ameri ka. Op de foto is de rivier die door het plaatsje Torrington in Connecti cut stroomt, gezwollen tot een woes tealles verslindende stroom. Vijf doden door ernstige botsing nabij Brussel Tram ramde vrachtauto Maandagochtend zijn bij een ernsti ge botsing tussen een tram en een vrachtauto te Eiseringen naby Brus sel vijf personen omgekomen en onge veer vijftig gewond. Toen de tram, bestaande uit een motorwagen en drie aanhangwagens, op weg naar Brussel een helling af reed, bleef de vrachtauto, een wagen van vijf ton, met een geblokkeerde motor op het spoor staan. De motor wagen ramde met volle kracht de vrachtwagen, die eerst tegen een sein paal werd geslingerd en vervolgens tegen de eerste aanhangwagen, die zwaar beschadigd werd. Na een twee de paal langs de weg te hebben ge raakt, deed de auto de tweede aan hangwagen kantelen. De benzinetank vate vlam en even later stond de der de aanhangwagen in brand. De zes inzittenden van de auto kon den zich in veiligheid stellen door tij dig uit hun voertuig te springen. OVERSTROMINGSRAMP IN V. S. Duizenden gezinnen moesten hun woning verlaten Het aantal slachtoffers van de overstromingen in de zes Noordooste lijke staten van de Verenigde Staten is Maandag gestegen tot ruim 200. Het aantal vermisten is groot. De totale schade wordt geschat op vele millioenen dollars. Grote hoeveelheden entstof, o.m. te gen typhus, zijn naar Connecticut, Massachusetts en Pennsylvanië ge zonden. Legervliegtuigen strooien Werfarbeiders te Nantes hervatten werkzaamheden Nadat Zondagochtend in principe overeenstemming werd bereikt in het conflict tussen de werfarbeiders uit Nantes en hun werkgevers, hebben de arbeiders Maandagmorgen besloten Dinsdag weer aan het werk te gaan. Van de 6875 arbeiders, die hun stem uitbrachten, spraken 5378 zich voor een hervatting van het werk uit. BELANGRIJK STREEKCENTRUM Franse parachutisten en leden van de Marokkanse politie bewaken een groep arrestantendie tijdens de ernstige ongeregeldheden gevangen zijn genomen. Het bevolkingsoverschot van de Bevelanden kan worden opgevangen Goes behoort niet tot de Zeeuwse steden met grote economische tradities. Sinds deze plaats voor het eerst wordt genoemd in de 8ste eeuw tot omstreeks 1880 is er van een glorie, die Middelburg, Zierikzee of Reimers- waal hebben gekend, geen sprake. Pas na 1880, als het industriële grootbe drijf en het moderne verkeerswezen in Nederland hun definitieve invloed doen gelden, is er sprake van een snelle groei, die overigens gebaseerd is op oude functies: distributiecentrum voor consumptiegoederen en verzamel punt van de landbouw nu voor een veel wijdere omtrek. De bevolkings cijfers illustreren deze groei: in 1830 4900 inwoners, in 1880 6400 (1500 meer in 50 jaar) en in 1955 14.200 (of 7800 meer in 75 jaar). In 776 wordt de villa Gosaha voor het eerst naar ons weten genoemd. Aan de stroom van diezelfde naam werd 4 eeuwen later een militaire sterkte oogeworpen, die weer later het Slot Oostende wordt genoemd, waaromheen zich bewoning groepeer de. De hierin opgesloten naamsverkla ring Ter Gosaha of Ter Goes lijkt waarschijnlijker dan de afleiding van het woord gans (Engels: goose) dat er op zou duiden, dat deze diersoort terzelfder plaatse eens de schorren heeft bevolkt. Goes, omstreeks 1400 tot stad ver heven, is aanvankelijk een aan de Oosterschelde gelegen vissersplaats geweest, waaruit zich echter door verslechtering -, .n de verbinding met zee geen belangrijke handelsplaats heeft ontwikkeld. Daarnaast was het landbouw- en „winkel"-centrum voor een beperkte omgeving, sinds het Bie- zelinge, dat in de 14de eeuw nog een plaats was met een belangrijker ha ven en weekmarkt, had verdrongen. Beperkt, omdat tot ongeveer 1870 toen de Sloedam en de Kreekrakdam werden aangelegd Zuid-Beveland een eiland was. Eeuwen daarvoor was het economische machtsgebied van Goes zelfs beperkt tot de Watering bewesten de Yerseke, waaraan de ng Zuidwestelyk gedeelte van Zuid-Beve land in de 17dt en 18de en het eiland Wolfaartsdijk in het begin van de 19de eevw werden vastgehecht. De polders in de staart van het eiland zijn er pas in de laatste twee eeuwen aan toegevoegd. De Zuid Bevelandse graanschuur werd aldus sterk ver groot. Goes streek zyn invloed vele eeuwen lang dus slechts tot een be perkt en verbrokkeld gebied uit. Toch gaf de „invoer" en verwer king van consumptiegoederen en de uitvoer van de Bevelandse ge wassen het leven aan een duidelij ke centrum unctie, die met een be scheiden buit» ïlandse handel werd aangevuld. Zo vermelden de bron nen, dat de stad in 1602 een aan deel had in de eerste tocht van de Oost-Indische Compagnie naar In- dië. En in 1652 werd een beschei- de Noordse Compagnie, met han del op de Oostzee, opgericht. De verbinding met de zee liep via de zgn. Oude Haven een overblijf sel van de Gosaha naar de Ooster schelde. Verlanding bracht de nood zaak een Nieuwe Haven, ten Wes ten van de oude. aan te leggen (1651), die naar de latere Schenge liep. Ook deze haven verlandde tegen 1800 en toen in 1809 de Wilhelminapolder werd bedijkt, was voortzetting van het havenkanaal in Noordoostelijke rich ting nodig (1810). Dit kanaal is nog gebruik. steeds i Geen belangrijke industrie Een belangrijke industrie-stad is Goes dus nooit geweest. Trafieken, die de in buitenlandse handel aangevoer de goederen veredelden, waren er wei- nip- in getal, daar die handel, zoals wij reeds zagen, niet tot grote wasdom kwam. Alleen de laken- en zoutindus- trie hebben in de 15de en 16de eeuw werkelijke bloei gekend, de i eerste mét voornamelijk plaatselijke u^, (Vervolg op pag. 7) DDT uit over grote gebieden van Pennsylvanië en New Jersey. Het Amerikaanse Rode Kruis heeft bekendgemaakt, dat volgens nog on volledige gegevens 34.169 gezinnen hun woning hebben moeten verlaten. Het aantal verwoeste huizen bedraagt 439, het aantal beschadigde bijna 14.000. In de door de ramp geteisterde ge bieden treden politie en militairen streng op tegen rovers. In vele steden is van zonsondergang tot zonsopgang een avondklok ingesteld. Generaal Duval verongelukt Franse opperbevelhebber in Marokko. De opperbevelhebber van de Fran se troepen in Marokko, generaal Francis Raymond Duval, is Maan dag bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. De kleine Piper Cub waarin de ge neraal vloog, stortte ongeveer 20 km van Kasba-Tadla, bij Ored-Zem, neer. Ook zijn adjudant Chabrol kwam om het leven. Generaal Duval is 60 jaar gewor den. Het weer in Europa. Weerrappr 'en van Maandagavond 19 uur. Stockholm, half bewolkt, Oslo, onbewolkt, Kopenhagen, zwaarbewolkt, Amsterdam, licht bewolkt, Londen, licht bewolkt, Luxemburg, onbewolkt, Bordeaux, onbewolkt. Parijs, onbewolkt, Grenoble, regenbui, Nice, licht bewolkt, Genève, onbewolkt, Zürich, onbewolkt, Locarno, onbewolkt, Berlijn, zwaarbewolkt, Frankfort, licht bewoll; München, onbewolkt. Wenen, half bewolkt, Innsbruck, onbewolkt, Rome. zwaar bewolkt. Ajaccio. licht bewolkt, Mallorca, half bewolkt 23 graden 25 graden 26 graden 28 graden 31 graden 27 graden 31 graden 31 graden 29 graden 28 graden 27 graden 26 graden 28 graden 29 graden 29 graden 26 graden 27 graden 28 graden 31 graden 29 graden 31 graden ZOMER BLIJFT. Geldig tot Dinsdagavond: Droog, zonnig en warm weer met een zwakke tot matige wind uit Oos telijke richtingen. ZON EN MAAN Zon I Maan op: 5.19 oncL.19.50 op: 13.44 onder: 22.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1