PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Soedan eist Britse en terugtrekking van de Egyptische troepen Zeeuwse aannemers verontrust bouwvak arbeiders-probleem over NEHR0E VEROORDEELT HET PORTUGESE OPTREDEN ERKENNING VAN DE VREEDZAME D0FXEINDEN VAN VER. STATEN DE VERWACHT... 198e Jaargang-No. 191 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; I 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 17 Aug. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing, mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct per regel met een minimum van f 1.— „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475' (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N Bogerdstraat 24, telef-2 GEEN EENHEID MET CAIRO Eerste stap naar volledige onafhankelijkheid Het parlement van de Soedan heeft Dinsdag- een motie aangenomen, waarin evacuatie van Britse en Egyptische troepen wordt geeist om de weg vrij te maken voor een vrije uitspraak door de bevolking over de toe komst van het land. De resolutie, die met algemene stemmen werd aangenomen, deed een be roep op de gouverneur-generaal Sir Knox Helm, om Groot-Britannië en Egypte op de hoogte te brengen van de wens van het parlement, dat on middellijk maatregelen zullen worden uitgewerkt om verkiezingen in de Soedan mogelijk te maken. Een menigte van 50.000 Soedanezen, die luidkeels riepen „Wij willen onafhankelijkheid" en „Geen eenheid met Egynte" heeft Dinsdag het Kit- chener-plein te Kartoem bezet. Niet één stem werd door het parlement uitgebracht voor eenheid met Egypte. Mohamed Noer el Din, de voor naamste aanhanger van een vereniging met Cairo, werd in zijn auto aan gevallen onder de leus „Weg met de vijanden van het volk". Volgens de resolutie moeten de Britse en Egyptische troepen het land binnen negentig dagen verlaten. Premier Ismail el Axhari wenste, dat de Soedanezen hun vrijheid zonder bloedvergieten zullen verkrijgen. Hij prefereert een plebisciet over de vol gende stap die van volledige on afhankelijkheid of een band met Egypte in plaats van deze kwes tie aan een grondwetgevende verga dering over te laten. De verkiezing van een dergelijke vergadering is voorzien in een door Engeland en Egypte in 1953 geteken de overeenkomst, die ook voorziet in de terugtrekking van de troepen en het overnemen van alle administra tieve en politiefuncties door de Soe- damezen. Egypte en Groot-Brittan- nië hebben in de afgelopen 56 jaar gezamenlijk de Soedan bestuurd. Commissie van toezicht Groot-Brittannië heeft inmiddels een Egyptisch voorstel aangenomen om de kwestie van de samenstelling van de commissie van'toezicht voor Lonen Rotterdam zijn stakingsavontuur gehad, waarmee havenarbeiders trachten hogere lonen te bereiken. Links-extreme elementen waren voor deze wilde en afkeurenswaardige actie verantwoordelijk en het is begrij pelijk, dat de bonafide vakorganisaties zich onmiddellijk hiervan distancieer- den. Toch betekent dit allerminst, dat men bij de vakcentralen volmaakt te vreden is over de huidige loonsituatie bij de Rotterdamse haven of over het algemeen in Nederland. Integendeel, de laatste tijd is weer een merkbare spanning tussen overheid en vakbon den merkbaar over de vraag, wat er thans met de lonen moet gebeuren. Ne derland maakt een periode van- grote welvaart mee, zo beoogt men daarbij van vakbondszijde, maar de arbeiders delen daarin slechts zeer ten dele. Voor de aandeelhouder is er wèl vrij heid van winstverdeling, maar daar entegen zijn lonen aan controle onder- worpen. Looneisen zijn daarom ge rechtvaardigd, aldus deze opvatting, omdat men hier slechts te maken heeft met een betere verdeling van het na tionale inkomen. Deze redenering wordt vooral van ondernemerszijde scherp aange vallen en daarbij wordt er met nadruk op gewezen, dat hogere lonen grote inflatie-gevaren met zich meebrengen. Alle krachten moeten worden ingespannen om deze inflatie- tendenzen te onderdrukken, vooral nu in sommige landen door toeneming van de bankcredieten de inflatie-neigingen worden versterkt. Hogere lonen be tekenen in géén geval hogere produc tie, maar slechts een verwerpelijke waardevermindering van het geld en een dienovereenkomstige prijsverho ging. Hogere lonen betekenen ook een duurdere productieprijs voor het bui tenland, hetgeen voor Nederland, dat zijn weivaart voor een groot deel aan de export heeft te danken, vele on aangename consequenties met zich meebrengt. Daarom is op dit moment een loonsverhoging onaanvaardbaar, aldus dit standpunt en om dit duidelijk te maken gebruikt men zelfs opvallen de vergelijkingen. Zo sprak men reeds over de „sociaal-economische pols stok", waarvan de lengte zorgvuldig moet worden nagemeten om te grote sprongen met nadelige gevolgen te voorkomen.. Discipline is geboden! zeggen de ondernemers. En daarom op dit moment geen wilde dingen! Er is dus sprake van uiterst glo-. baal aangeduid twee stromingen en als extreme uiting van één de zer opvattingen manifesteerde zich nu Zaterdag plotseling een staking in de Rotterdamse havens. Tegen 'n dergelij ke wilde actie kan niet genoeg worden gewaarschuwd, wat 't valt niet te ont kennen, dat de economische situatie niet zonder gevaar is. Elke overijlde daad kan vervelende gevolgen hebben, maar, gelukkig, zijn de vakcentralen zich daar terdege van bewust. Niette min blijven zij druk op de regering uit oefenen voor een herziening van de loonpolitiek. De vraag is of de rege ring in staat zal zijn op dit moeilijke punt een Salomo's oordeel uit te spre ken. Het lijkt moeilijk, ja zelfs onmo gelijk. En daarom mag men met span ning de komende ontwikkelingen tege moet zien. Zij gaan immers iedere Ne derlander aan! 1 de Soedan te verwijzen naar het par lement te Khartoem. Londen is be reid een officieel verzoek van de Soedan om een volksstemming te be studeren. Overigens dient de com missie naar de Britse mening te wor den samengesteld uit vertegenwoordi gers van neutrale landen, die geen belangen in de Soedan hebben. Gedetailleerde plannen zijn opge steld voor de algehele terugtrekking van de Britse strijdkrachten uit de Soedan. Groot-Brittannië heeft een bataljon infanterie, enige artillerie en een klein aantal mannen van de luchtmacht te Khartoem. De sterkte van de Egyptenaren is nog geen ba taljon infanterie. De prinsessen Beatrix en Irene hebben in de Zuid-Franse plaats Castres een tentoonstelling over het Katharisme, de middeleeuwse gods dienstige beweging der Albigenzen, en het Goya-museum bezocht. Zij werden begeleid door prof. William Seston, hoogleraar in de oude ge schiedenis aan de Sorbonne. Zware overstromingen in Noordwestelijk Pakistan Steden en dorpen staan blank Zeer zware regenval heeft over stromingen veroorzaakt in de Noord westelijke Pakistaanse grensprovin cie. In het gebied van Doab zijn als gevolg van deze overstromingen waarschijnlijk 60 tot 70 personen om het leven gekomen. Volgens de eerste berichten staan de stad Sjabqadar en een twintigtal dorpen in het gebied van Doab on der water. Duizenden huizen zijn vernield. De schade wordt geraamd op twee millioen dollar. In het Zuiden van de Noordwes telijke grensprovincie staat de stad Koelasji onder water. Men vreest, dat ook hier slachtoffers zijn geval len. Geen paspoort voor Paul Robeson Het federale tribunaal van Wash ington heeft de vordering, welke de negerbas Paul Robeson had ingesteld om het „State Department" te ver plichten aan hem een paspoort te ver strekken, afgewezen. Het tribunaal was van oordeel dat, ïn tegenstelling tot het gestelde door de advocaat van de zanger, het mi nisterie van buitenlandse zaken niet willekeurig is opgetreden door 't pas poort te weigeren, aangezien het ar gument van het „State Department" voor het niet in behandeling nemen van het verzoek van Robeson is, dat deze weigert onder ede te verklaren dat hij geen communist is. Robeson verklaarde na deze uit spraak, dat hij nooit de eis van het ministerie zal inwilligen, welke z.i. in strijd is met alle rechten, die in de grondwet worden gewaarborgd. „WREED EN ONBESCHAAFD" India zal geen geweld gebruiken Premier Neliroe van India verklaarde in het parlement in Nieuw Delhi, dat het Portugese optreden tegen de betogers, „wreed en onbeschaafd" is geweest. En zal echter geen wijziging komen in de houding van de Indische regering, die de kwestie van de Portugese bezittingen op vreedzame wijze wil oplossen. Volgens de voorlopige officiële cijfers zijn 15 betogers gedood en 28 gewond. In Bombay en Calcutta kwamen ongeregeldheden voor toen betogers de Portugese diplomatieke gebouwen wilden binnendringen. In Bombay opende de politie het vuur op een aantal demonstranten, die zich hadden verzameld voor het ge bouw van het bestuur van de provincie Bombay. Men trachtte voorts het ge bouw van de plaatsvervangend Britse hoge commissaris binnen te komen. Een lid van de staf werd mishandeld en verschillende deuren en ramen wer dén vernield. In totaal liepen honderd personen verwondingen op onder wie elf politiemannen. Er werden 83 per sonen aangehouden. Ook zouden drie demonstranten zijn gedood toen de politie het vuur open de. Een groep Indiërs is Dinsdag het Portugese consulaat te Calcutta bin nengedrongen. De indringers sleepten het meubilair naar buiten, staken het in brand en trokken de gordijnen van de ramen. Geersdjjk viel Dinsdagmiddag de eer te beurt als eerste van de drie Noord- Bevélandse gemeenten de nieuwe burgemeester, de heer J. van Halst te mogen verwelkomen. Namens de Ge reformeerde meisjesclub bood Ina Leendertse Mevrouw Van Halst een bouquet bloemen aan. (Foto P.Z.C.j De aanval volgde op een mars van 5000 studenten door de stad. De de monstranten eisten krachtige rege ringsmaatregelen tegen Portugal. Havenstaking in Rotterdam Arbeiders kunnen weer aan de slag. Aangezien de scheepvaart vereeni- ging Zuid geen behoefte gevoelt de arbeiders onnodig lang de dupe te laten worden van onberaden acties, deelt zij het volgende mede: „Met het vaste voornemen ook in de toe komst orde en arbeidsrust in de ha ven te handhaven, willen wij voor de arbeiders van goeden wille de moge lijkheid openen het werk te hervat ten. De havenarbeiders, die op of na 13 Augustus 1.1. hun dienstverband orn dringende redenen beëindigd zagen en bereid zijn op de thans geldende voorwaarden wederom een dienstver band aan te gaan en zich daaraan te houden, kunnen zich met ingang van Donderdag 18 Augustus a.s. bij hun vroegere werkgever melden. Het zelfde geldt voor de arbeiders van de centrale voor arbeidsvoorziening". Slavenhandel in Frans West- Afrika Emmanuel la Graviere, een lid van de Assemblee ..er Franse Unie, heeft Dinsdag verklaard, dat honderden ne gers uit Frans West-Afrika, die de pelgrimstocht naar Mekka maken, in Saoedi-Arabië en Jemen als slaaf verkocht worden. In 'n vraaggesprek met 't Franse blad „Le Monde" heeft hij verteld, dat in Frans West-Afrika een ware handel in slaven bestaat. Hij was onlanas teruggekeerd van een onderzoek ter plaatse en had een rapport ingediend bij de raad van de Franse Unie, die als adviescollege op- 'treedt in zaken, dij de Franse over zeese gebieden betreffen. Volgens la Graviere wordt de sla venhandel in Frans West-Afrika ge dreven door een groep kooplieden, die zogenaamde pelgrimstochten naar Mekka organiseren. Hij vestigde er de aandacht op, dat de economische en sociale raad van de Verenigde Naties in Februari heeft medegedeeld, dat het aantal slaven in Saoedi-Arabië naar schatting vijf procent van de be volking uitmaakt. Een autobus, waarmee een groep Franse en Belgische toeristen een uitstapje naar de Grote St. Bernard maakte, is in het afgelopen weekein de nabij B our ge St. Pierre in het Zwitserse kanton Wallis, in een ra- vijn gestort. Zeventien van de inzït- dèn kwamen om het leven, zeven an deren werden naar een ziekenhuis overgebracht met zware verwondin gen. Foto boven: Zwitserse redders halen via een menselijke keten de slachtoffers uit het diepe ravijn naar boven. Fpto onder: Het volkomen ver wrongen overblijfsel van de touring car Drie aannemers in Velsen gearresteerd Dè Velsense recherche heeft drie aannemers gearresteerd, de gebroe ders K. uit Amsterdam en H. uit Santpoort, die er van worden ver dacht tijdens baggerwerkzaamheden in de hoogovenbinnenhaven grote hoe veelheden ijzer te hebben ontvreemd. Dit ijzer was daar terecht geko men bij het overbrengen van de wal naar het schip en omgekeerd. De ver dachten hebben hun „vondsten" voor vele tienduizenden guldens via een opkoper in Amsterdam verkocht. De arrestanten zijn Dinsdag aan de justi tie te Haarlem overgegeven. DULLES OVER VERMINDERING RUSSISCHE LEGER Teleurstelling over Chinees- Amerikaanse besprekingen te Genève De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Foster Dulles, heeft Dins dag op zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat de Ver. Staten thans hun geallieerden uit de Koreaanse oorlog raadplegen over de mogelijkheid de status van de neutrale bestandscommissie in Korea te herzien. Hij zeide, er aan te twijfelen of de neutrale commissie in Korea wel enig nut heeft. Met betrekking tot de kortgeleden bekendgemaakte vermindering van het aantal Russische strijdkrachten, verklaarde minister Dulles, dat uit deze be slissing blijkt „de Russische erkenning van de vreedzame doeleinden van de Ver. Staten en hun geallieerden". Indien dit besluit wordt uitgevoerd, zo zei hij, zal het geheel in overeenstemming zijn met de algemene sfeer op de top conferentie te Genève. Dulles zei te menen, dat dit de eer ste belangrijke vermindering in het aantal Russische strijdkrachten in de laatste acht jaren zou zijn. Het militai re belang van deze vermindering is niet gemakkelijk te beoordelen, zo zei BEKWAME KRACHTEN WORDEN WEGGELOKT Kiezen of delen: woningbouw of grote objecten De moeilijkheden in de bouwnijverheid, die de laatste tijd in brede kring en bij herhaling de aandacht vragen, verontrusten ook in Zeeland vele belanghebbenden. Ook hier is het grote gebrek aan bekwame bouwvak arbeiders het allesbeheersende probleem en tijdens gesprekken met enkele vooraanstaande figuren uit de Zeeuwse aannemerswereld bleek ons, dat sommigen van hen de situatie niet rooskleurig inzien. Hun grote grief gaat voornamelijk tegen de vele tegenstrijdige maatregelen, zoals die door diverse overheidsinstanties zonder enige coördinatie worden uitgevoerd, waardoor vooral op het gebied van de arbeidsvoorziening de zonderlingste situaties ontstaan. Men verzekerde ons, dat ook in andere takken van het - bedrijfsleven dit soort toestanden schering en inslag zijn. Het is begrijpelijk, dat de aanne merswereld de ministeriële woorden 'over het aantrekkelijk maken van het bouwvak met instemming heeft begroet, maar aan de andere kant constateert men hier met verbazing, dat ondanks deze woorden de over-" heid er aa.n meewerkt, dat bekwame vakmensen hun vak verlaten. Er werden ons daarvan diverse concrete voorbeelden verteld, waarvan wij er één hier releveren. Enige tijd geleden werden per advertentie sollicitanten opgeroepen voor een bepaalde bewa kingsdienst en toen het op benoemen aankwam aarzelde de betrokken in stantie niet een bekwame timmer man aan te stellen, die op deze wijze aan de bouwvakken werd onttrok ken Dit geval staat niet alleen zo zijn er bouwvakarbeiders, die be roepsmilitair worden en men vraagt zich nu in de aannemers- wereld met verbijstering af, hoe het nu eigenlijk is: bevordert de overheid het bouwen of doet zij dat niet? Zo ja, laat zij dan over de gehele linie meewerken en niet door benoemingen en aanbiedin gen het aantal bekwame arbei ders verminderen. Nu heeft vanzelfsprekend dit soort gevallen meer kanten: over het alge meen is bijvoorbeeld de pensioen voorziening bij de overheid gunstiger dan in het bouwbedrijf en het is dui delijk, dat er op dit terrein in de bouwvakken nog een en ander moet gebeuren. Dit neemt niet weg, dat er een tegenstrijdigheid blijft: we deropbouw betoogt, dat er meer bouwvakarbeiders moeten komen, doch andere departementen en ook gemeentebesturen halen hen zonder gewetensconflict uit de bouwnijver heid weg. Ronselen. Er zijn meer tegenstrijdigheden. Vorige maand werd per advertentie de Zeeuwse bouwvakarbeiders de volgende vraag voorgelegd: „Welke timmerlieden willen meewerken aan de bouw van de nieuwe Bijenkorf, Rotterdam?" Volgden de voordelen, die aan deze medewerking' waren verbonden, alsmede een opsomming van de adressen, waar men zich kon melden. Een dergelijke oproep is voor de Zeeuwse aannemers, die evenzeer met gebrek aan timmerlieden wor stelen, hoogst onaangenaam, maar men was eerst met recht verontwaar digd, toen bleek, dat deze „ronsel- actie" werd uitgevoerd door bemid deling van het arbeidsbureau een rïjksinstatie 1 in Rotterdam. De overheid bevordert aldus met opzet migratie ten koste van de randge bieden, dezelfde overheid, die grote sommen uitgeeft om deze gebieden tot ontwikkeling te brengen! Wanneer men in het Westen met oveiheidssteun er dergelijke metho den op na gaat houden, dan kan het gehele probleem tenslotte worden herleid tot de simpele keuze: öf Rot terdam krijgt zijn Bijenkorf, öf Zee land de zb noodzakelijke woningen. Woningbouw. Die woningbouw is overigens een hoofdstuk op zichzelf en het is be langwekkend om ook hierover enige gedachten te noteren, zoals die in de Zeeuwse aannemers wereld leven. Het is hier een kwestie van kiezen of de len, zo meent men De bouwmarkt is ver en ver overspannen. Grote pro jecten, waarvoor een aannemer vroe ger graag inschreef, zijn er zoveel tegenwoordig, dat menige patroon een aanbesteding voorbij moet laten gaan, omdat hij er 'eenvoudig niet (Vervolg op pag. 2) hij, als gevolg van het ontbreken van officiële gegevens betreffende de grootte, de indeling en het bewape ningssysteem van de Russische strijd krachten en reserves. „Zelfs na deze vermindering zullen de Russische strijdkrachten nog steeds veel groter zijn dan die van de Vere nigde Staten", zo zei hij. Dulles sprak zijn teleurstelling uit over de weinige vorderingen die zijn gemaakt op de Chinees-Amerikaanse besprekingen te Genève. Hij zei, dat er geen vorderingen van betekenis ge durende de besprekingen over de re patriëring van burgers uit de twee landen zijn gemaakt sinds zijn vorige persconferentie, verleden week Dins dag. Tot dusverre is nog geen oplossing gevonden, zo zei hij. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van Dinsdag- avond 19 uur: Oslo. onbewolkt 26 gr. Kopenhagen, geheel bewolkt 23 gr. Amsterdam, onbewolkt 24 gr. Londen, half bewolkt 26 gr. Luxemburg, onbewolkt 21 gr. Pary's, onbewolkt 32 gr. Bordeaux, onbewolkt 29 gr. Grenoble, onbewolkt 26 gr. Nice, onbewolkt 27 gr. Genève, onbewolkt 24 gr- Zürich, onbewolkt 22 gr. Berlijn, licht bewolkt 23 gr. Frankfort, onbewolkt 23 gr. München, onbewolkt 21 gr- Innsbruck, licht bewolkt 22 gr. Rome, onbewolkt 30 gr. WARM In de ochtend hier en daar mist, of laag hangende bewolking. Overi gens zonnig en droog weer. Zwakke tot matige Zuidelijke wind. Warm. ZON EN MAAN 18 Augustus Zon op: 5.29 onder: 20.02 Maan op 6.24 onder 19.47

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1