ROBBENMEISJES DEDEN TWEE WERELDRECORDS SNEUVELEN OPNIEUW NEDERLAAG VOOR DE WOLVES IN MOSKOU JIMMY BROWN opent een rijschool STEMMEN UIT DE KERKEN „PIERRE" ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE OOURANT 11 FRAAIE SUCCESSEN IN UTRECHT Lenie de Nijs en Mary Kok maakten snelle tijden Twee Nederlandse zwemsters, Lenie de Nijs en Mary Kok, allebei van „De Robben" uit Hilversum, zijn er in liet zwembad „De Kromme Rijn" te Utrecht in geslaagd het wereldrecord op de 1 mijl vrije slag te breken. Mary Kok, die als eerste te water was gegaan, bleef met 24,5 seconden onder het oude record, dat met 22 minuten 51,6 seconden op naam stond van de Austra lische Judy Joy Davïes en in Maart 1953 te Sydney werd gevestigd. Enkele minuten later werd het nieuwe record van Mary Kok door Lenie de Nijs verbeterd met 21,6 seconden. Het nieuwe officiële wereldrecord staat dus nu op haar naam met een tijd van 22 minuten 5,5 seconden. Negentien graden bedroeg de tem peratuur van het water van het open- luchtbad „De Kromme Rijn", waar zich een groot aantal toeschouwers hadden verzameld, die getuige waren van het feit, dat de pogingen van Mary Kok en Lenie de Nijs om het wereld record te verbeteren zo'n groot succes hadden. WINST OP SCHEMA. Het lag in de lijn der verwachtingen, dat de beide „Robben'-meisjes onder Middelburg nu in teken van sportuitwisseling Twee honderd dertig gasten uit Folkestone gisteren aangekomen De sportuitwisseling Middelburg Folkestone de grootste van Neder land is Vrijdag begonnen. Twee honderd dertig- sportslieden uit de En gelse badplaats zijn 's avonds in de Zeeuwse hoofdstad aangekomen. De stoet van bussen, geëscorteerd door motorrijders van de Rijkspolitie en van dè M.A.C. „Scheldegouwen" zwenkte om 20.05 de Markt op. Daar had zich reeds een grote menigte ver zameld, die voor een geestdriftig en hartelijk welkom zorgde. Om 9.30 uur was het gezelschap uit Folkestone vertrokken. Per bus werd naar Dover gereden, waar men zich inscheepte voor Ostende. De overtocht was kalm „a nice crossing", zeiden de Engelsen zodat niemand zeeziek werd. Helaas had de boot met vertra ging te kampen, zodat het ontvangst comité ruim een half uur langer op de kade in Ostende moest wachten. Omstreeks half vijf meerde de boot en konden de leden van de ontvangst commissie hun kennismaking met de Engelse officials hernieuwen. Aanwe zig was ook burgemeester mr. dr. N. Bolkesteln, die zijn collega van Fol kestone, de heer T. L. E. Franks, ver welkomde. Ook de in Middelburg wei- het bestaande wereldrecord van de Australische Judy Joy Davies zouden blijven, want tijdens de training te Hilversum had Lenie de Nijs reeds in 22 minuten en 44 seconden gezwom men en Mary Kok had er toen zelfs 22 minuten 43 seconden over gedaan. Beide zwemstertjes bleven nu niet al leen onder het wereldrecord, maar zelfs nog aanzienlijk onder het trai ningsschema. Mary Kok legde de mijl af in 22 minuten 27,1 seconden, het geen niet minder dan 24,5 seconden onder het wereldrecord was en 15,9 seconden onder het trainingsschema. Lenie deed er nog een schepje boven op, voor haar werd op de mijl 22 nuten 5,5 seconden afgedrukt, 46,1 conden onder het wereldrecord van Judy Davies en 38,5 seconden onder het trainingsschema. Het was jammer, dat men niet de beschikking had over voldoende tijd opnemers, want dan waren er meer records gebroken. bekende wethouder A. J. S. Clark maakte de reis mee, evenals de ge meente-secretaris van Folkestone, de heer Scragg. Opnieuw" had het gezelschap pech, toen in Breskens aangekomen de boot naar Vlissingen juist vertrok. Men moest weer wachten en met de boot van 19.25 uur kwamen Middel- burg*s gasten tenslotte over. Gast vrouwen en gastheren stonden reeds enige tijd op de Markt. Er volgden kennismakingen en begroetingen door vele wederzijdse bekenden. Ondertus sen was stadsbeïaardier Th. C. Fer- werda bezig met een speciale begroe ting, namelijk een carillonconcert op de Lange Jan van Engelse werken. Het behoeft geen betoog, dat de gas ten dit zeer apprecieerden. De verdere avond was geheel be stemd voor de kennismaking. Per auto, lopend en zelfs met het minia tuurtreintje werden de gasten naar hun adressen gebracht, vandaag is het officiële begin van de sportuitwis seling met een officiële ontvangst ten stadhuize, die om 10 uur IN DYNAMO-STADION Russen wonnen met 32 De Engelse voetbalclub Wolver hampton Wanderers heeft ook zijn tweede wedstrijd in Moskou verloren. In het Dynamo-stadion werd van de leiders van de Russische competitie, Dynamo, met 32 verloren. De Rus sische club stond by de rust met 30 voor. De Dynamo's openden de score in de 13de minuut door rechtsbinnen Feodosov en doelpuntten tijdens een fel offensief kort voor de rust nog tweemaal. Die 30 stand mocht wel enigszins geflatteerd heten. Rechtsback Stuart van de Wolves bood de Moskouse middenvoor Kuz- netsow een gemakkelijke kans in de 40ste minuut, toen hij terugspeelde op doelman Williams, die de hal net niet kon bereiken. Een minuut later knal de Feodosov tussen een groot aantal voor het Engelse doel te hoop gelo pen spelers aoor. ENGELS OFFENSIEF. De Wolves sloegen in de 6de en 16de miuut van de tweede helft terug met twee prachtige goals en bleven aan vallen tot kort voor het einde van het duel, maar de Engelsen slaagden er niet in, een gelijk spel uit het vuur te slepen. In de laatste minuten, die wellicht de beslissing hadden kunnen brengen, wisten zij hun hoge tempo niet te handhaven. Toen overheersten de Dy namo's weer, maar een hard, laag schot van linksbinnen Ilyin kon door keeper Williams met de voet worden gekeerd. Tachtigduizend toeschouwers woon den de wedstrijd bij. Het spel van de Wolves was nu veel beter dan Zondag jl. tegen Spartak, maar in uithou dingsvermogen schoten zij wederom tekort. Zeeuws elftal voor duel in Goes op 20 Augustus De technische commissie van de af deling Zeeland K.N.V.B. heeft het Zeeuwse elftal, dat Zaterdag 20 Aug. a.s. in Goes tegen het Nederlands Za terdagelftal zal uitkomen als volgt sa mengesteld: Doel: J. Zwartepoorte, Goes. Achter: P. Wijs, Goes, en C. v. d. Weele, Zeelandia. Midden: J. Jonkman, Axel, W. Struiwigh, Vlissingen, en A. Vogel, Middelburg. Voor: E. Sandrini, Terneuzen, A. Carol, Middelburg, (aanvoerder), H. Neefs, Hulst, J. Kolijn, Middelburg, en R. Moens. Goes. Reserves zijn: J. A. v. d. Vrede, Middelburg, W. Jansen, Corn Boys, D. Mos, Goes, S. Jansen, Terneuzen, en L. van Dorsselaer, Hulst. Zuid-Nederland-München: handbalduel in Vlissingen. Zondag 4 September worden te Vlis singen de jaarlijkse districts-handbal- weastrijden eespeeld tussen de verte genwoordigende dames- en herenelf tallen van Zeeland, Oost- en West Noord-Brabant. In het kader van deze dag speelt het Zuid-Nederlandse elftal een wed strijd tegen München-Gladbach uit Duitsland. Russische toeristen mogen naar het buitenland Zweden, Finland en safellieten. Volgens het Russische dagblad „Trud" worden op het ogenblik rei zen voor Russische toeristen voorbe reid naar Zweden en Finland. Naar de satelliet-staten zijn reeds toeris- tenreizen mogelijk. De eerste groep van 150 toeristen zal, volgens „Trud", binnen enkele dagen uit Moskou naar Polen ver trekken voor een bezoek van tien da gen. „Trud" verneemt dat binnen kort ook toeristenreizen zullen wor den georganiseerd naar Tsjechoslo- waky'e, Hongarije en China. 78. Kuuntje en de freule waren opmerkelijk gedwee ingestapt. Ze zaten achterin met Klaas Klepsteel tussen hen in en zij gedroegen zich als lamineren. Jimmy was .weer achter het stuur gekropen en hij had tegen Jackie gezegd naast hem te komen zitten. Hij had hem tersluiks een ijzeren stang die bij de krik hoorde, in de handen geduwd. „Ga zo scheef mogelijk zitten", had hij tegen zijn zoon gezegd', „en verlies het tweetal geen moment uit het oog. Als de baron probeert fratsen te maken, geef je 'm maar een zacht tikje op z'n hoofd, want voor een handgemeen deugt het interieur van een auto niet". Jimmy had de motor gestart en reed weg. In de rich ting Grasdijk! En d'lt verontrustte zowel de freule als meneer Kuuntje. Jimmy keek even naar hen in zijn spiegeltje en zag duidelijk, (Jat ze elkaar een paar veel zeggende blikken toewierpenHet bleef even rustig maar toen verstoutte de baron zich toch een opmerking te maken. Hij zei op een poeslieve toon: „Mag ik U er opmerkzaam op maken, meneer Brown, dat u. als U ons aan de politie van Wilgenwolde wilt brengen, de verkeerde richting neemt. U rijdt nu naar Grasdijk te rugJimmy glimlachte en hij zei op precies de zelfde toon: „En mag ik U vriendelijk dank zeggen, mijnheer de baron, voor deze goed bedoelde opmerking. Het is mij inderdaad bekend, dat wij naar Grasdijk te rug rijden. Ik -wilde daar even mijn auto, die ik er heb achtergelaten, gaan ophalen. Dan zitten wij straks wat ruimer". (Slot van pag. 3) ke taak op het terrein van de gees telijke volksgezondheid. Als minimum hetzelfde wat voor de gewone volks gezondheid geldt: toezicht houden, subsidiëren en in bepaalde gevallen bindende voorschriften geven, en dan valt erover te discussiëren of de Overheid nog verder zou moeten gaan. Maar het is niet alleen de Over heid, die in dezen te zorgen heeft voor de leefbaarheid van het leven. Bij de geestelijke volksgezondheid is er alles aan gelegen, dat het leven ook inhoud heeft. En de Overheid is niet bij machte om aan het leven van de afzonderlijke mensen inhoud te geven. Hier raakt men aan wat men (Advertentie) noemt levens- en wereldbeschouwing, hier raakt men vooral aan wat de inhoud is van de boodschap van de Kerk. Bijvoorbeeld: de Overheid kan regels treffen voor de registratie van het huwelijk en de wettelijke conse quenties, maar zij kan niet zeggen op welke wijze het huwelijk beleefd moet worden en hoe een ontspoord huwelijk weer terecht kan komen. De Overheid kan zorgen voor open baar en bijzonder onderwijs, maar zij kan niet zeggen hoe ouders en kin deren met elkaar dienen om te gaan. De Overheid kan zorgen, dat de wer kers elke dag een aantal uren vrije tijd hebben en een aantal dagen va- cantie per jaar, maar hoe de vrije tijd besteed moet worden is een zaak waarbij de Overheid niets anders kan doen dan hoogstens mogelijkheden scheppen. Daar komt nog dit bij, dat het werk van de Overheid voor alle mensen bedoeld is en een dwin gend karakter heeft. Maar het vullen van het leven met een be paalde inhoud kan nooit een zaak zijn van dwang. De Kerken kun nen hier ook geen enkele dwang ok uitoefenen, niet tegenover eigen leden. Pas de vrijwilligheid van de inhoud, die men zelf ge kozen heeft, maakt die inhoud waardevol. Daarom kunnen de Kerken mogelijkheden en wegen aangeven, raad verschaffen, de mensen voor de consequenties van het Evangelie stellen, maar niet hen dwingen zus of zo te kiezen. Ieder mens houdt zijn eigen ver antwoordelijkheid. DUBBELE TAAK. De geestelijke gezondheidszorg heeft, net als de andere gezondheids zorg, de dubbele taak van genezen en voorkomen. Bij het genezen den ken wij allereerst aan de,- genezing van geesteszieken. In de praktijk is het werk van de geestelijke volksge zondheid grotendeels ontstaan uit de nazorg van hen, die uit een inrich ting waren ontslagen. Daar kwam al spoedig de prophylaxe bij, de behan deling van vrij lichte gevallen, opdat deze genezen konden worden voor dat opname in een inrichting nood zakelijk was. Dit werk is weer niet doeltreffend zonder de opsporing van dergelijke gevallen. En deze drie fa cetten: behandelen, opsporen en voorkomen, liggen duidelijk hoofdza kelijk op medisch terrein. Psychia ters met hun staf en verplegers en verpleegsters, huisartsen en wijkzus ters zijn degenen, die dit werk uit voeren. En hoezeer hier een dringend gebrek aan krachten is, blijkt wel uit de mededeling van de voorzitter van „Vrederust", dat per dag zeven aanvragen om opname moeten wor den afgewezen en dat er een ont stellend tekort aan verpleegsters is! Maar de taak van voorkomen om vat veel meer. Terloops noemden wij al het alcoholisme, de beroepskeuze voorlichting, de opvoedings- en hu welijksmoeilijkheden. Er zou nog veel meer te noemen zijn. In sommige streken van ons land veranderen ae levensomstandigheden zeer snel, bij ons in Zeeland denke men b.v. aan de gevolgen van industrialisatie, van herverkaveling en straks van het delta-plan! Van geestelijke volksgezondheid kan alleen dan sprake zijn, als de mensen deze veranderingen ook bij houden en er niet door uit hun even wicht gebracht worden. Ook hier gaat het om de inhoud van het le ven. De Kerk kan niet meer doen dan zeggen dat deze inhoud er is en voor ieder mogelijk is, maar dit kan de Kerk niet maar zo in het algemeen zeggen, dit moet concreet gemaakt worden in al die verscheidene levens omstandigheden, waarin de mens komt te verkeren. Hiervoor is des kundigheid onmisbaar. Want niet al leen de boodschap van het Evangelie moet worden gekend, ook de wereld waarin wij leven en de omstandig heden waarin deze boodschap klinken moet. De Hervormde Kerk is in de jaren na de bevrijding een apparaat aan het opbouwen waarin diverse „raden" en commissies zjjn: voor ziekenzorg, voor de vragen van de samenleving, voor de herderlijke zorg, voor het gezin, voor de verbreiding van het Evangelie, voor het jeugd werk enz-, en op „De Horst" worden werkers in kerkelijke arbeid opge leid, die op diverse terreinen een grote deskundigheid bezitten. Ande re kerken doen dergelijke dingen op hun wijze. De hoofdzaak is, dat men sen die op een bepaald terrein des kundig zijn, samenkomen en samen werken. landelijk, provinciaal en ge meentelijk. Hierdoor komt op het terrein van de geestelijke volksgezondheid de si tuatie zo te liggen, dat enerzijds in de plaatselijke gemeente een voortdu rend contact tussen arts, wijkver pleegster, predikant, onderwijzer en gemeentelijke overheid broodnodig is, een contact dat officieus kan zijn en niet in vaste vorm behoeft te worden georganiseerd, en dat anderzijds op gewestelijk niveau een taak ligt voor meer georganiseerd werk in dienst van deze gezondheidszorg. Het heeft geen zin om erover te twisten, welk aandeel het belangrijkste is: dat van medische zijde, resp. van de kruis-ver- enigingen, of dat van de zgde der kerken, eventueel als derde factor dat van diverse andere organisaties. Ieder zal zijn eigen terrein kennen en tegelijk weten, dat geïsoleerd wer ken krachten verspillen Is. Dit samen zoeken naar de juiste vorm en liet gezamenlijk uitoefenen van deze taak gaat niet vanzelf: het kan soms zeer moeizaam werken zijn. Des te verheugender is het feit, dat in onze provincie sinds enige tijd een dienst voor de geestelijke volks gezondheid bestaat, die nog wel niet tot volle ontplooiing is gekomen, maar waarin in principe toch al deze kanten van dit werk vertegenwoor digd zijn en de mogelijkheden open liggen voor een alzijdige aanpak van de zorg voor de geestelijke volksge zondheid. 's-H.H.K. S. P. de Roos. „Maar Karei!" zei vader toen hij 't schoolrapport van zijn zoon bezag, „Ik moet zeggen, dat m het algemeen je cijfers niet slecht zijn maar... hoe kom je nu aan een drie voor Frans... als je zo goed bent in al die ande re vakken dan begrijp ik niet, waarom je de Fran se taal niet kunt leren... maar ja, ga nu eerst maar wat van de vacan- tie genieten, later praten we wel verder..." Vader legde het rapport naast zich neer en pakte zijn krant weer op. Karei bleef echter een beetje bedremmeld naast zijn stoel staan. „Ik... ik..." hakkelde hij. „U... eh heeft beloofd dat ik een hond zou krijgen als mijn rapport goed was... krijg ik 'm nu nog va der... Vader liet zgn krant weer zakken. „Ja..." mompelde hn voor zich uit... „Ja, aat hebben moeder en ilc je beloofd, dat is waar... maar dat Frans zie je... eh... heb nog maar even geduld tot morgen, vanavond zal ik het met moeder bepra ten!" Toen vader de volgende morgen juist de eerste hap van zijn ontbijt wil de nemen, stond Karei al weer naast hem. ,K...krijg ik de hond nog, vaaer?" kwam er zacht uit. „Ja" zei vader op beslis te toon. „Ik heb net met moeder besproken... we zijn, buiten die drie voor Frans dan, wel tevreden over je. Ik weet een mooie hond te koop, een hond die al helemaal is afgericht, als ik me niet vergis. Direct zal ik er heengaan en als we het over de prijs eens kun nen worden, neem ik 'm voor je mee!" „Hoera!!" juichte Karei, „het is dus een hond, die van allerlei kunstje- kan?" „Ja" vervolgde vader, „al3 je zegt „spring!" dan springt hij en als je zegt „ga lig gen", dan doet hg dat ook. Ja het is een buiten gewoon slim dier. Je hoeft maar te comman deren en hg doet het di rect. Hij maakt deuren open, draagt je pakjes, gaat mooi zitten, is waaks, komt en gaai, kortom zeer gehoorzaam en, slim!" „Oh, ik hoop maar dat de prgs niet te hoog is!" riep Karei opgewonden. „Wat lijkt het me heer lijk zo'n hond te hebben en wat zullen mijn vriendjes opkijken als ik hem allerlei kunstjes laat doen. W...wanneer komt U er mee thuis va der... eh...eh...als U koopt natuurlijk..." „Mag ik misschien even rustig ontbijten!" lachte vader. „Heus, ik ga recht weg en kan dan om een uur of elf tex-ug zijn". Drie uur moest Karei wachten. Het leken drie dagen. Nog nooit was de tijd zo lang zaam gegaan als nu. Wel tien keer liep hij de weg op om te zien of vader er al aan kwam fietsen. Eindelijk, ja hoor, daar zag hg in de verte ie mand aankomen. Dat moest vader zijn. En kijk eens, er liep een hond naast de fiets aan een lijn... „Hoera!!" juichte de jon gen. „Hoera, vader heeft ae hond voor me gekocht Hij snelde zijn vader tegemoet en nam gauw de leren riem van hem over. „Een herdershond", riep hg, „wat een prachtig beest... dank U wel va der... hoe heet hij? Dan zal ik 'm meteen bij zijn naam noemen!" „Hij heet Pierre!" zei va der „een pracht naam!" vond Karei en rende met Pierre het huis binnen om zijn cadeau aan moeder te laten zien. Toen alle huisgenoten met Pierre hadden ken nisgemaakt zei vader: „Ga nu maar met hem de tuin in, dan kan je zelf zien hoe goed hij is af gericht". Nu, dat liet' Karei zich geen twee keer zeggen. Hij trok de hond met zich mee en zette hem achter in de tuin. „Ga eens mooi zitten", commandeerde Karei. Pierre draaide al leen maar wat met zijn oren maar er gebeurde niets. „Och hij moet zeker nog wat wennen!" bedacht Karei zich. „Ik zal eens iets anders proberen. „Ga liggen! zei hij nu. De hond keek hem aan of hij zeggen wilde: „Ik heb je niet goed ver staan, zeg het nog eens". „Ga liggen", riep Karei nu luider. Maar ook op dit commando reageerde de hond niet. Karei was een beetje te leurgesteld. „Doe de deur open!" riep hij. „Pak ze"... „zoek ze er ge beurde niets. Pierre bleef zitten waar hg zat en scheen er niets van te be grijpen. Ten einde raad bond Ka- rel de hond aan een boom vast en ging naar binnen „Hij doet helemaal niets, vader!" zei Karei. „He heb van alles tegen hem gezegd maar... maar het is net of hij het niet be grijpt... ik..." „Och, dat is waar ook!' nep vader nu uit zijn stoel opspringend. „Dat heb ik je helemaal ver geten te vertellen. Je moet namelijk weten dat ik de hond heb gekocht van een Franse familie. Och, die hond is zo slim als je maar wilt, maar je moet het hem niet in het Hollands zeggen maar in het Frans. Ik heb zelf ;ezien, dat hij élles kan. 'robeer het maar eens, maar nu in het Frans!" Toen vader weer gii zitten, kon hij een la<. niet bedwingen en toen Karei weer de deur uit liep naar zijn hond, voel de hij, dat vader hem een prachtig lesje had gegeven. Het eerste wat hij deed was zijn Franse woorden boek pakken, en ja hoor, toen hij Pierre in het Frans commandeerde was de hond zo gehoor zaam als het maar kon. Hoe beter Karei zijn Frans leerde, hoe meer hij met zijn hond be vriend werd. „Jij krijgt vast geen drie meer voor Frans!" zei vader later tegen zijn zoon. „Ik denk het ook niet!" moest Kaï-el toegeven. „Dom eigenlijk, dat ik er niet direct achter ben DOOLHOF Kunnen jullie de kortste weg vinden van de in gang af van het park naar de fontein en van daar naar de uitgang? gekomen, want wie noemt zrjn hond hier in Holland nu Pierre". „Wat betekent dat dan?" wilde vader weten. „Piet!" riep Karei en ren de toen met Pierre de straat uit. „Ik voel me als een Prinszo rijlc!" zei Mies- [je na een wandeling. Ze snoof de fijne bos- lucht in, terwijl ze weer [naar huis toe ging. Maar toen ze voor haar deurtje stond, Och, lieve help, toen bleek dat ze geen sleutel bij zich had, waar ze ook zocht lof keek Maar plots greep Mies, de Muis haar staart, legde er in een lus, en duwde daarna lus én staart prompt door de [brievenbus!! De lus viel aan de bin nenkant al om de gren- [del heen JClikzei de grendel en de deur opende zich Lmeteen. „Ziezo!" zei Mies dat is weer klaar. Het is toch heel wat waard dat ik een muis ben met verstand en met een [lange staart!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 9