Arco in Idaho kreeg electrisch licht via atoomkrachtcentrale klankbord") Geestelijke volksgezondheid en de taak der kerk HEVIGE VERKIEZINGSSTRIJD IN HET SAARGEBIED ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1955 PRO V IN 01 ALE ZEEUWSE COU RANT JTYVYVYVVVVVVVVVVVVVVYV\ Veelbelovend paar In een warenhuis te Den Haag werd door het personeel een 9-jarig jongetje aangehou den dat een portemonnaie met meer dan 10 big zich had, waarvoor hij snoepgoed wilde kopen. Het bleek dat het ven tje de portemonnaie op Sche- veningen had gestolen, samen met een 11-jarïg meisje, dat bij hem in de straat woonde. Voor de kinderpolitie be kende het jongetje, dat hij de laatste weken met het meisje geregeld geld uit badkleding en badtassen op Scheveningen had gestolen tot een totaal be drag van 70,-. Bovendien had hij in win kels in de binnenstad snuis terijen ontvreemd. Hij was hiertoe door het meisje aan gezet. Het meisje had, toen zij zag, dat het knaapje in het warenhuis werd aangehouden, de benen genomen. Later is zij door de kinderpolitie opge- haald. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ONTHULLING UIT DE V.S. Het Wereldgebeuren Nasser naar Moskou De Russische regering heeft pre mier Nasser van Egypte uitge nodigd naar Moskou te komen. De generaal accepteerde deze uitno diging. Hij zal volgend voorjaar naar de Russische hoofdstad gaan. In Cairo heeft de aankondiging van de ze reis grote opschudding verwekt. De Egyptische pers onthield zich van critisch commentaar; de reis werd een vredesgebaar genoemd in het kader van ae ontspanning na de con ferentie te Genève. Maar er steekt toch wel iets meer achter dit voorgenomen bezoek. In de eerste plaats demonstreert Nasser hiermede de Egyptische zelfstandig heid tegenover het Westen en in de tweede plaats is het feit belangrijk, dat het Kremlin voor het eerst een Arabisch staatshoofd inviteert. In de sfeer van het Midden-Oosten waar zich voor een goed deel de Westelijke invloed deed gelden, kan de aanvaarding van deze uitno diging tot verrassende gevolgen lei den. Dit temeer daar men in aanmer king moet nemen, dat het régime van Nasser zich altijd fel tegen het communisme keerde. Niet minder dan duizend politieke gevangenen werden op grond van hun al dan niet bewezen rode gezindheid in de tijd van een half jaar naar een concen tratiekamp gezonden. Voorts heeft de invitatie van Mos kou ook haar betekenis in de syste matische pogingen van de Sowjets om hun invloed in de Arabische we reld te versterken. Tot die pogingen behoorden het bezoek van een parle mentaire delegatie uit Syrië, dat in Juli gebracht werd aan de Sow jet- Unie, het bezoek van de heer M. Vla dimir Chepilow, voorzitter van de commissie voor buitenlandse betrek kingen van de Opperste Sowjet aan Cairo gevolgd door een gunstig rapport, dat hij uitbracht over het régime van Nasser alsmede een voorstel van Chepilow om Rusland te laten deelnemen aan de controle op de komende verkiezingen in de Soedan. Andere tekenen van een der gelijke politiek zijn het aanbod om Russische wapenen te leveren aan Egypte en de enorme katoenaan kopen door de Chinezen, de Tsjecho- slowaken en de Russen zélf. Op het moment, waarop Cairo de belangen in de Soedan bedreigd acht door de Engelsen en Ame rikanen kan deze reis van Nasser leiden tot een verhoging van het prestige van de generaal bij zijn volk. De vraag of de Soedan „onafhan kelijk" zal blijven of zich met Egyp te zal verenigen heeft gezien het onzekere verloop van deze procedu re voor Cairo de Egyptische rege ring genoopt nieuwe voorstellen te doen inzake de verdeling van de Nijl. Maar in de propaganda voor de bewoners van de Soedan slaat Cairo tot dusver nog steeds een verkeerde toon aan, die niet veel goeds belooft voor een hereniging. Nasser verkon digde o.a., dat het Egyptische leger de herleving van het partij-systeem niet zou toestaan. En een Egyptische spreker voor de radio meende, dat alleen een vereniging de Soedan on afhankelijkheid zou brengen. „Iedere onafhankelijke staat" aldus deze pro pagandist, „tracht zich met andere staten te verenigen om zijn onafhan- kelgkheid te beschermen". Waarop de „Manchester Guardian" koeltjes opmerkte, dat. dit veel weg heeft van de oude totalitaire redenering, dat „de beste methode om absolute vrij heid te bereiken is zijn privileges op te offeren". Een andere factor om deze uitno diging voor Nasser aantrekke- lgk te maken is de ontwikke ling m de betrekkingen met Israël, om maar te zwijgen van de gevolgen van de mislukte katoenoogst. De onderhandelingen via de Ver enigde Naties tussen beide landen hjden nog steeds door een groot ge brek aan goodwill van beide zijden. Israël meent, dat Egypte zich ver schuilt achter de V.N. en geen recht streekse besprekingen wenst. Cairo wantrouwt de sterke opkomst van de jonge Israëlische staat met een Ben Goenon, die voorstander is Sek n krachtiSer buitenlandse poli- !ï?ervi,fw met de „London Sunday Timer' verklaarde de Isra- ehsche politicus tenminste, dat Isra el bereid is_om de Arabieren een les je te geven. Allemaal redenen te over voor Nassar om ontvankelijk te zijn voor de vriendschapsbetuigin gen van de Sowjet-regering. NASSER: óók al n3ar Moskou. Sluiting grensposten. In verband met de Roon.- Katholieke feestdag, Maria Hemelvaari op Maan- dag 15 Augustus a.s. zullen de grens posten in België en Frankrijk geslo ten zijn voor het handelsverkeer. Tevens dient er rekening mede te worden gehouden, dat hoewel Maria Hemelvaart in Duitsland geen wette lijke feestdag is, ook aan verschillende Duitse grensposten mogelijk slechts beperkte faciliteiten op die dag ver leend worden, aldus meldt de N.I.W.O. Conferentie in Genève besprak probleem van waterstof-energie Amerikaanse deskundigen hebben Vrijdag in Genève bekend gemaakt, dat de Amerikaanse plaats Arco in Idaho, die 1200 inwoners telt, op 17 Juli j.L gedurende een uur verlicht is geweest door electriciteït, afkomstig van een experimentele atoomkracht-centrale van het nationale laboratorium van Argonne. De Britse „General Electric" heeft van twee West-Europese landen opdracht gekregen tot bouw van atoomkracht-centrales. De namen van deze landen werden niet bekend gemaakt, doch men meent, dat een der landen België Is. Informeel is op de conferentie gesproken over de mogelijkheid om wa terstofenergie voor vreedzame doeleinden te gebruiken. De verlichting van de Amerikaanse plaats Arco was de eérste proef van die aard in de Verenigde Staten. De energie was opgewekt door middel van een atoomreactor van een nieuw type, een z.g. „kokend water reactor", waarbij water door staven uranium wordt verhit en de verkregen stoom wordt gebruikt voor aandrijving van een generator van 3500 k.w. Zowel de leider van de Britse dele gatie, sir John Cockcroft, als die van de Amerikaanse delegatie, admiraal Lewis L. Strauss, hebben onder een kruisvuur van vragen van journalis ten na lange aarzeling toegegeven, dat er in hun landen wetenschappelijke onderzoekingen worden gedaan naar de mogelijkheid van het gebruik van waterstofenergie voor vreedzame doel einden. Maar sir John Cockcroft zeide, dat het zeker nog wel een generatie zou duren eer de oplossing zou zijn ge vonden en in practijk zou kunnen wor den gebracht. „Einsteinium" Toen prof. Albert Einstein enige maanden geleden overleed, wist hij niet, dat er plannen bestonden, een nieuw element naar hem te noemen. Maar Vrijdag is de naam „Einsteinium" voor het eerst gebruikt en wel in Ge nève. „Einsteinium" is nu de officiële naam van element no. 99, waarvan de officiële afkorting „E" zal zijn. Het element, dat tot de zware trans-ura- nium elementen behoort, werd door prof. Glenn Seaborg en zijn medewer kers van de universiteit van Californië ontdekt. Het werd uit uranium ge- isoleerd, toen prof. Seaborg en zijn staf bezig waren met het bestuderen van afval van de ontploffing van een atoombom boven Eniwetok in 1952. Het behoort dus tdt de groep der syn thetische, dat wil zeggen door mensen handen herschapen elementen, die niet meer zelfstandig in de natuur voorkomen. Het element no. 100, dat Fermium heet, werd genoemd naar de Italiaans- Amerikaanse prof. Enrico Fermi en element no. 101 is Mendelevïum ge noemd, naar de geleerde prof. Dimitri Méndeleyew. Prof. Fermi vernam kort voor zijn dood; hij werkte e\ eens in de Verenigde Staten. STEMMEN UIT DE KERKEN Samen dient gezocht te worden naar de juiste vorm Het!8 "if*J™ eenvoudig te omsafcryven, wat men eigenlijk met „ge zondheid bedoelt, en toch weet iedereen waarom het, in grote trekken, gaat. Zo is het ook met de term „geestelijke gezondheid." De normale mens heeft wel degelijk een idee van wat hiermee bedoeld wordt, maar als het aankomt op het omschrijven van dit begrip, merkt men pas hoe moei lijk dit is, en komt men er gauw toe om 'n aantal zaken te noemen die niet met geestelijke gezondheid te rijmen zijn. Zoals ziekte het tegenoverge stelde is van gezondheid, zo is ook geestelijk ziek het tegenovergestelde van geestelijk gezond. En als het om de enkele mens gaat, kan men bij „geestelijk ziek" denken aan geestesziek, geestelijk gestoord, maar wat is er bedoeld als het niet alleen om de enkeling gaat, maar om het gehele volk Welke ziekten of wat ziekelijks moet worden bestreden, wil er van „geestelijke volksgezondheid" sprake zijn 1 De Kerk is geneigd om vanuit het Evangelie van Jezus Christus te zeggen, dat er pas van volkomen geestelijke gezondheid sprake kan zijn waar God in gehoorzaamheid en blijdschap gediend wordt. Toch is het zo eenvoudig niet. Deze dienst van God valt niet vanzelf samen met geestelijke gezondheid, evenmin als met lichamelijke gezondheid. Er zijn mensen, aan wier oprechtheid inzake hun dienen van God niet getwijfeld kan worden, die toch niet geheel geestelijk gezond zijn, terwijl een geestelijke gezondheid ook daar voor komen kan, waar niet direct en be wust sprake is van de dienst aan God. In de praktijk verstaan wij on der geestelijke volksgezondheid o.a. een doeltreffende bestrijding van het alcoholisme, een door juiste beroeps keuze brengen van de rechte man op de rechte plaats, het beleven van arbeidsvreugde enz., en dan is wel duidelijk dat deze en dergelijke din- fen niet vanzelf samenvallen met het ienen van God, en dat de Kerk niet zeggen kan, dat alles in orde is, wan neer aan deze opdracht maar is vol daan. Toch is er verband. De Kerk is er zich in de laatste jaren weer meer van bewust geworden, dat het dienen van God en het -liefhebben van de naaste met zich meebrengen, dat het leven op deze wereld pas goed mo gelijk wordt en de moeite waard. Omdat God het leven, het behoud en de blijdschap van de mens wil, heeft Hij aan de mensen ook opge dragen om te zorgen dat men leven kan op deze wereld. Deze „leefbaar heid" van het leven is een van de voornaamste taken van de Overheid. En het is duidelijk, dat deze „leef baarheid" en de geestelyke volksge zondheid vlak bij elkaar liggen, zo goed als ook de lichamelijke gezond heid met deze leefbaarheid te maken heeft. Men kan er over van mening verschillen, hoe ver de zorg van de Overheid moet gaan op het terrein van de gezondheidszorg, maar nie mand zou willen dat de Overheid zich hieraan geheel onttrekken zou en dus ook geen toezicht meer zou houden en niet meer zou subsidiëren en in bepaalde gevallen (o.a. bij besmette lijke ziekten) geen bindende voor schriften meer zou maken. Zo heeft de Overheid ook een zeer belangrij- .(Vervolg op pag. 11). Aantal bezoekers op E 55 2.055.000 gepasseerd Pas getrouwd echtpaar kreeg televisietoestel. Vrijdagmorgen om kwart voor elf is de twee millioen 55.000e bezoeker de controle van de „E 55" gepas seerd. Waarom dit eigenaardige ge tal afgewacht? De organisator van de „E 55" wist er een verklaring voor. „Wij moeten die 55 speciaal in ere houden" zei hij. Tevoren had men alle loketten op een na gesloten, om met zekerheid die 2.055.000e bezoeker, die een ver rassing te wachten stond, te kunnen aanwijzen. De gelukkige bezoeker bleek met tweeën te zijn: het echtpaar J. P. F. Jansen-Boots uit Arnhem. Ze waren nog niet lang geleden getrouwd en logeerde deze week by schoonmama in Haarlem. Vrijdag namen ze er dan maar een dagje van om naar de „E 55" te gaan. Het echtpaar werd aan de hoofd ingang welkom geheten. Mevrouw Jansen kreeg een kleurig bouquet bloemen in de armen geschoven en daarna volgden voor de hoofdingang bij het draaiende energiewiel toe spraken en interviews. Namens het bestuur werd hun een televisietoestel aangeboden. Gezantschappen van Benelux-Ianden worden ambassades De nauwe betrekkingen die Luxem burg, België en Nederland verbinden, hebben de regeringen dezer landen doen besluiten de gezantschappen van België en Nederland te Luxemburg en de gezantschappen van Luxemburg te Brussel en 's Gravenhage tot Ambas sades te verheffen. Demonstraties in Bombay In Bombay (India) hebben Vrijdag ongeveer een half millioen arbeiders het werk neergelegd om steun te ver lenen aan „de strijd van Goa voor be vrijding van het Portugese bewind". 1 Aan de actie namen ook 80.000 stu denten deel. Vijftienduizend arbeiders hielden een betoging voor het Portu gese consulaat. Dagbladen in Saarbrücken ver klaarden Vrijdag, dat de produitse Christen-Democratische partij van Saarland op haar stichtingsvergade ring ten onrechte heeft bekendge maakt een begroetingstelegram ont vangen te hebben van Bondskanse lier Adenauer van West-Duitsland, de leider van de Duitse Christen- Democratische Unie. In kringen van de Westduitse C. D.U. in Bonn heeft men Vrgdag toe gegeven, dat de Bondskanselier geen telegram had gezonden. Een partij- Te dicht bij maaimachine In Udenhout is een tragisch onge luk gebeurd, waarbij een driejarig kindje van de landbouwer M. van L zijn beide voetjes verloor. Het kindje was op het korenveld, waar de vader aan het maaien was, aan het spelen. De beide voetjes werden door de ma chine afgesneden, toen het kindje plotseling te dicht er bij kwam. Terroristen op Cyprus pleegden moordaanslag. Gemaskerde terroristen hebben Vrijdagmorgen vroeg in de hoofd straat van Famagusta een aanslag gepleegd op twee politiemannen. Beide politiemannen werden door kogels ernstig gewond. Zij werden onmiddellijk naar een ziekenhuis overgebracht. Hun toestand is niet levensgevaarlijk. 1 Bij de Eyigelse sportslieden, die gis teravond in Middelburg arriveerden, bevond zich ook de burgemeester van deze Engelse badplaatsde heer T. L. E. Franks. Burgemeester mr dr N. Bollcestein (rechts) van de Zeeuwse hoofdstadheet hier zijn ambtgenoot voor het stadhuis officieel welkom bij de aanvang van de sportuitwisseling Op de achtergrond leden van de .Tru dy Noon's Pipe Band" die van- avond zal optreden in afwachting van vertrek naar hun logeeradressen. (Foto P.Z.C.) VOOR MARGARETBarkeeper Vic tor Ehrmann heeft aan zijn vriendin netje Margaret Cole duizend dollar nagelaten. De advocaten in Philadel phia belast met de regeling dezer nalatenschap'vonden ook een briefje: „Aan mijn beste vriendin en oorzaak van mijn maagkwaal". LIEVER MELKDe directie van dfe cantines voor de Britse vloot heeft een rapport samengesteld, dat nogal opzienbarend was. De alcoholische dranken worden niet meer gebruikt door het personeel van de Britse vloot. Voor vijftig jaar was dit gebruik 95 procent en nu is het nog slechts 5. Vandaag houdt men zich aan melk, koffie en thee. CONCERT: De politiebureaux van Washington kregen heel wat telefoon tjes te verwerken van ongeruste bur gers, die rapporteerden dat zij explo sies hadden gehoord Bij een onder zoek bleek, dat de kapel van het Amerikaanse leger in een openlucht uitvoering de Ouverture 1812 van Tsjaikowsky had gespeeld en daarbij door een batterij 23 kanonschoten had laten afvuren, zoals de partituur voor schrijft. Met gestolen auto in Montmartre gearresteerd Monteur kreeg argwaan tegen twee Amsterdamse jongens Dank zij de telefonische waarschu wing van een auto-reparateur in Montmartre te Parijs zijn Donderdag twee jeugdige avonturiers uit Am sterdam met een gestolen auto in handen van de Franse politie geval len. Het zijn de 22-jarige W. d'H. en de 21-jarige F. B., geboren in Amster dam, doch thans zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij reden in de nacht van 3 op 4 Augustus jl. met een personenauto weg, die eigendom is van een Am sterdammer en hebben er dus juist een week plezier van gehad voor ze gearresteerd werden. Donderdag kwamen de jongens een garage in Montmartre binnenrijden en verzochten een monteur de auto te herstellen. Ze waren in gezelschap van twee Noordafrikaanse individuen, die hun steentje zouden bijdragen, in dien de monteur na het uitvoeren van de reparatie met te veel klem op be taling zou aandringen. De monteur ontdekte echter op de achterbank van de auto een knuppel, hetgeen zijn achterdocht wekte. Hij stelde zich ongemerkt telefonisch met de Parijse recherche in verbinding en nog voor de auto gereed was wera het viertal gearresteerd. ("laan knnrUrkan van functionaris had slechts, uit naam Vjeen oooascnap van van Adenaueri getelegrafeerd, dat Adenauer de bondskanselier de vergadering niet zou bijwonen. Onbekenden hebben Donderdag nacht hakenkruisen aangebracht op propaganda-affiches van de produitse democratische partij van het Saar land en op de muren van het ge bouw van deze partij in Saarbrücken. De partyvoorzitter, dr. Heinrich Schneider, heeft bekendgemaakt, daf de partij het voorval heeft gemeld aan de openbare aanklager van Saarland. In een verklaring van de demo cratische partij wordt gezegd, dat „separatisten", d.w.z. voorstanders van het Europese Saarstatuut, ver antwoordelijk zijn voor het aanbren gen van de hakenkruisen. De demo cratische partij verwerpt, evenals de andere produitse partgen in Saar land, het Saarstatuut Vaiidaag en Zondag zullen te Zaan dam de internationale West-Europese kano-kampioenschappen worden ge houden. De Oostenrijkse ploeg met de botenwaarmee zij de eer van hun land zullen verdedigen. Zuidkoreaans ultimatum Overval op Portugees Daman in India? Meer dan 2000 betogers samengetrokken Te Nieuw Delhi verluidde Vrijdag, dat Indische en Goanese betogers op 15 Augustus, de onafhankelijkheids dag van India, de kleine Portugese nederzetting Daman ten Noorden van Bombay willen binnentrek ken. Meer dan 2000 betogers zouden reeds voor Daman zijn samengetrok ken. Daar de nederzetting een sterke bewaking heeft van Portugese mili tairen en politiemannen, vrezen waar nemers, dat het tot bloedvergieten zou kunnen komen als de betogers hun plan uitvoeren. Men heeft een beroep gedaan op de Indische regering, de betoging niet te beletten. Het vorige jaar heeft de Indische politie zulks wel gedaan, nadat de betogers de afge legen enclaves Dadra en Nagar Ha- veli waren binnengetrokken. Bulgarije bood V. S. zijn Bulgarije heeft Donderdag de Ver enigde Staten zijn verontschuldigin gen aangeboden voor de dood van de 13 Amerikaanse inzittenden van het Israëlische vliegtuig, dat verleden maand boven Bulgaars grondgebied werd neergeschoten. In een nota, die via Zwitserland aan de Amerikaanse regering werd overgebracht, wordt tevens het aan bod tot het betalen van schadever- herhaald. verworpen De neutrale bestandscommissie in Korea heeft het ultimatum van de Zuidkoreaanse regering verworpen waarin voor Zaterdag te midder nacht de terugtrekking uit Korea wordt geëist van de leden van de bestandscommissie. Vertegenwoordigers van het opper bevel der V.N. hebben inmiddels te Panmoendjon aan de communisten meegedeeld, dat de V.N. de veilig heid van de leden der bestandscom missie waarborgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 5