Officier eiste 8 maanden tegen „man in beige pak" ca inip iip1!::"11®! Wt met melk meer mans S3/SK. AFSCHEID IN SCHOONDIJKE VAN DE HEER J. LUTEIJN EIS TEGEN DIEVEN VAN 1000 KG KOPERDRAAD 8 MAANDEN ANDERE OPLOSSING VOOR DE PROBLEMEN TE TERNEUZEN Agenda 3 P ROY IN 01 ALB ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1955 INSLUIPER VOOR RECHTBANK IN MIDDELBURG Bossenaar stal f 1700 uit woning in Vlissingen Acht maanden gevangenisstraf met aftrek van onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van de rej van justitie bij de Middelburgse rechtbank, mr voorarrest en daarna ;ering eiste de officier B. van der Dussen, Vrijdagmorgen tegen de 28-jarige chauffeur M. H. uit Den Bosch. Deze verdachte, bekend geworden als de „man in het beige pak", werd ten laste gelegd, dat hij op 31 Mei uit een woning in Vlissingen een bedrag van f 1700 liad weggenomen. H. kon het huis binnensluipen omdat de bewoon ster de deur openliet bü haar vertrek. H\j stal het geld en by terugkomst van de vromv des huizes een bejaarde dame speldde hy haar het ver haaltje op de mouw, dat hy logies zo eht voor artisten. Zy liet hem onge hinderd vertrekken en bemerkte eerst later de diefstal. In Middelburg probeerde H. dezelfde „stunt" uit te halen op een drietal adressen. Dat ge lukte hem niet. „Als deze verdachte op vrije voieten is, levert hij een ge vaar op voor de maatschappij", zei mr Van der Dussen in zyn requisitoir. „Na zijn straf moet hij uit de vrije maatschappij worden gehouden". „Beseft u wel, dat de dagvaarding tegen u uitgebreid zou kunnen wor den met diverse andere vergrijpen?" zo vroeg de president, mr C. R. F. van Roggen. „De officier heeft zich beperkt tot de diefstal." Verdachte bleek dit te beseffen. Mr van Roggen merkte op, dat H. reeds 9 maal is veroordeeld, waarvan 8 keer voor het plegen van diefstal. De laatste ver oordeling gaf hem 8 maanden met aftrek en voorwaardelijke terbe schikkingstelling van de regering. Uit de inrichting „Groot Batelaar" waar H. was ondergebracht, liep hij weg. Hy vond werk in Leerdam, werkte vervolgens in -Drunen. en daarna in Den Bosch. Nergens heviel het hem, omdat hij het graag ge makkelijk heeft. De diefstal in Vlis singen was niet zijn eerste insluiping want bijna alle veroordelingen, die H. onderging, werden uit) wegens een dergelijk stral ïn zijn requisitoir zei de officier, dat dit geval „minder alledaags" is. H. had het in Den Bosch niet naar zijn zin en wilde eens ergens anders heen. Hij stapte in de trein en kwam in Vlissingen terecht. In het eerste het beste huis, waar hij binnen kon dringen, zag hij een open brandkast. „Ik bewonder de koelbloedigheid van verdachte, die meteen zijn smoesje klaar had toen hü in de woning werd aangetroffen", aldus de officier. Mr Van der Dussen merkte verder op, dat hij H. ook nog ten laste had kunnen leggen, dat deze is binnenge drongen in het huis van een zeer ge respecteerd advocaat in Middelburg en in dat van een arts. Volgens een rapport, dat de psy chiater prof. Baan over H. heeft uit gebracht is deze verminderd toere keningsvatbaar. De officier wilde dan ook eep, niet te zware gevange nisstraf vragen. Tenslotte formuleer de mr Van der Dussen zijn bovenge noemde eis. Baby's huidje altijd gaaf met BABYDERM POEDER Pleidooi. Als raadsman van H. trad op mr J. G. van der Burgt uit Goes. Deze wees er met nadruk op, dat men hier te maken heeft met een verminderd toerekeningsvatbare. „Gezien de jeugd, die H. heeft gekend", aldus mr Van der Burgt, „moet men zich eigenlyk verbazen, dat hy zich niet nog erger heeft vergrepen dan thans". De verdediger betoogde, dat verdachte behoort tot de categorie der „wilszwakken". „Hy kan zich niet voldoende verzetten tegen de verkeerde neigingen, die hy voelt op komen". H. verdient enige straf, conclu deerde mr Van der Burgt, maar hy moet beslist niet langer dan nodig naar het Huis van Bewaring. Plei ter voerde verder als verzachtende omstandigheid aan het feit, dat zijn cliënt onlangs werd geopereerd. „De ze man heeft een gecompliceerde persoonlijkheid. Mensen als hy leven voortdurend in angst voor zichzelf", besloot pleiter. Uitspraak in deze zaak, die ter zit ting grote belangstelling trok, op Woensdag 21 Augustus a.s. V.V.V.-Middelburg houdt haar ringrijderij op 18 Augustus. Donderdag 18 Augustus a.s. zal in Middelburg weer de jaarlijkse ring rijderij van de V.V.V. worden gehou den. Ook nu zullen de deelnemers aan dit traditionele evenement de strijd weer aanbinden op het Molenwater. Om half negen begint het geheel, ter- WÜ1 om 14 uur de kamp om de bekers een aanvang neemt. De begeerde trofeeën, waarom het hier gaat, zijn bekers van koningin Ju liana, prinses Wilhelmina, gemeente Middelburg, mr P. C. Adriaansè en wijlen Jacq. Franck. Voorts is een zes de beker éénmalige prijs ter be schikking gesteld, Er is goede kans, dat de beker van mr Adriaansè ditmaal wordt „afgere den", dat wil zeggen, dat één der rij ders deze prijs voor de tweede maal wint en de beker behouden mag. Rest te vermelden, dat ook thans prijzen beschikbaar zijn voor de mooist ver sierde paarden. Een jury, bestaande uit dames, zal de dieren beoordelen. YAH in SPOORWEGBEVEILIGING De Nederlandse Spoorwegen gaan gestadig voort met de verbetering van de spoorwegbeveiliging en veel aandacht wordt in dit kaaer opge ëist door de onbewaakte en onover zichtelijke bewaakte overwegen. Maandag 29 Augustus aanstaande worden b|j Krabbendijke enkele ver anderingen aangebracht. De afslui tingen en bewakingen bij de over gangen in de Parallelweg en de Schapendyk aldaar worden met in gang van die dag opgeheven en ver vangen door de bekende automati sche knipperlichtinstallaties. TAALMOEILIJKHEDEN Op de algemene be; 5t. Annaland ligge drie Engelse militairen, die daar begraafplaats 1 de graven van tydens de laatste wereldoorlog het leven lieten. Nu en dan brengen fa milieleden uit Engeland een bezoek aan deze laatste rustplaats. Nu is het aantal Sint Annalanders, dat de Engelse taal beheerst, niet groot en zo kan het in de vacantietyd voor komen dat er geen enkele aanwezig is. De Britten, die deze week in het plaatsje arriveerden ondervonden dan ook enige moeilykheden alvorens zij de plaats vonden, waar zy zyn moesten. Geen enkele Engelsspreken de Sint Annalander was te vinden, maar eindelijk kon 'n handelsreiziger uitkomst bieden. De Britten waren BEZWAAR t In Bergen op Zoom vroeg een man de weg naar IJzendyke en hem werd medegedeelddat er diverse mogelijk heden waren. Zo noemde men de weg via KruiningenPerkpolder én via VlissingenBreskens. De man, vanzelfsprekend een vreemdeling in onze provincie, over woog zorgvuldig de diverse mogelijk heden e» tenslotte sprak hy zich uit voor VlissingenBreskens. Hij meende evenwél op dat besluit te moeten terugkomentoen hem plot seling iets te binnen schoot. ,,Ik zou wel via Breskens willen gaan", zo sprak hij, „maar er is één bezwaar". Men vroeg hem wat dat bezwaar don wel was. waarop de reiziger ant woordde: Jk heb m'n paspoort niet b\j me Men kon hem op dat punt gerust- TOT BURGEMEESTER BENOEMD Veel waardering In een Vrijdagavond te Schoondijke onder voorzitterschap van burgemees ter F. A. van Rosevelt gehouden bui tengewone raadszitting is afscheid ge nomen van de heer I, Luteijn, die zoals bekend met ingang van 16 Augustus a.s. benoemd werd tot bur gemeester-secretaris van Berkenwou- de (Z.-H.). In. hartelijke bewoordingen getuig den enkele sprekers van de grote waardering, die de heer Luteijn en zijn echtgenote zich gedurende de 18 jaren, dat de scheidende gemeente-" ambtenaar in Schoondijke werkzaam was, hebben verworven. De heer Luteijn was werkzaam als ontvanger, ambtenaar van de burger- - lijke «and en waarnemend secretaris, meentebestuur geluk wenste met z,,n De tteer Van Rosevelt sprak een wel- benoeming. Spreker wees op de eon- komstwoord tot het echtpaar Luteijn sequenties, welke het vertrek van de en tot de overige aanwezigen, waarna Ple»w, benoemde burgemeester mee tlij de heer Liteijn namens het ge- brengt voor de gemeente Schoondijke, waar hy rium 18 jaar m verschillende functies werkzaam was. De heer Van Rosevelt memoreerde enkele feiten uit deze periode, waarin hij-samen met de heer Luteijn de belangen van de ge meente behartigde. De burgemeester Uitte zijn grote waardering voor het vele werk, dat de thans soheidende ambtenaar, speciaal ook gedurende de bezetting, voor de gemeente verricht te. Spreker getuigde van de grote be kwaamheid en tact van de heer Lu teijn, aan wie men do zaken zq nodig met vertrouwen kon overlaten. Hij dankte zijn toekomstige collega, mede namens de raad, secretarie- en gemeen-, te-personeel en de bevolking voor al 't werk, in het belang van Schoondijke verzet. Tot besluit sprak hij de wens uit, dat de heer Luteijn en zijn gezin in Berkenwoude een goede tijd mag tegemoet gaan. De heer Luteijn betuigde hierna zijn. erkentelijkheid voor de vele waarde rende woorden en dankte allen, met wie hij gedurende zo lange tijd prettig had mogen samenwerken. FRAAI GESCHENK. Nadat wethouder J. de Feijter na mens zijn collega-wethouder en na mens de raadsleden de heer Luteijn dank had gebracht voor diens werk, bood burgemeester Van Rosevelt na mens het gemeentebestuur een fraaie bureauklok aan, ter herinnering aan de periode, die de heer Luteijn in Schoondijke doorbracht. De scheidende amhtenaar dankte voor dit geschenk, waarna de voorzit ter deze buitengewone raadszitting sloot. Tijdens het samenzijn, dat hierna nog volgde, spraken nog de heren v. d. Waal, namens het secretarie-personeel, en A. J. de Klerk, hoofd van de open bare lagere school. De heer De Klerk bracht de heer Luteijn dank voor het geen deze in zijn kwaliteit van voor zitter der oudercommissie in het be lang van de school heeft verricht. TOT vol lof over de wyze, waarop de gra ven van hun landgenoten waren on derhouden. Als waardering voor zyn hulp ontving de handelsreiziger een uitnodiging een reis naar Engeland te maken. OOK VOLLEY AL De sportvereniging „SSS" te Ooster- land heeft een nieuw onderdeel op haar programma gezet en wel de beoefening van volleybal, het sïerly- ke halspel, dat in Nederland en ook in onze provincie steeds meer beoefe naren gaat tellen. Gezien de algeme ne belangstelling, die voor deze tak van sport bestaat, heeft men ge gronde hoop, dat het spel bij de jeugd goede ingang zal vinden. We gens de werkzaamheden aan het sportveld „De Saêle" wordt er ge traind op het plein voor het gemeen tehuis. 55 JAAR GETROUWD De heer S. Taal en mevrouw L. Taal-Koppejan te Vlissingen, wo nende aan de Van der Spieghel- straat 23, gedenken Woensdag aanstaande feestelijk de dag, op welke zy vijf en vyftig jaar gele den in de echt werden verbonden. VLASAANVOER De eerste schepen met vlas uit de Noord-Oostpolder zijn in de haven van Axel-Sassing gearriveerd. Dit vlas is bestemd voor de industrie rond de Zeeuwsch-Vlaamse grensge meenten en wordt met vrachtauto's naar zijn bestemming vervoerd. Hier door is het op de wegen belangrijk drukker geworden dan normaal. Advertentie. Opinie-onderzoek IDE LUXE wees uit: steeds meer supporters voor Champ Clark de Luxe 1.40. HET knakje in een blikje. Ook voor sigaren in blikverpak king van 16, 18, 22 en 25 cent gaat het steeds In stijgende lijn. Vraagt ze nog heden uwe winkelier. VOOR ZEELAND: FIRMA J. J. LAGAAY - GOES. Dr. Klijn in Utrecht benoemd By beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen is benoemd tot wetenschap pelijk ambtenaar eerste klasse by de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, dr. A. F. J.'Klijn, thans Nederlands Hervormd predikant te Heinkcnszand. Eerste uitstapje Franse kinderen Vrydagmovgen hebben de in Zierik- zee logerende kinderen uit Saint Hi- laïre du Harcouet een oriëntatie fietstocht over het eiland gemaakt. Het oorspronkelykè doel, Renesse, bleek te ver, daar de Nederlandse fietsen oorzaak waren, eerst van hila riteit en daarna van vertraging. Na een korte rust in Schuddebeurs en Scharendij: werden enkele uren aan het strand doorgebracht. Via Kerk- werve werd teruggereden naar Zie- rikzee. 's Morgens was op doorreis in Brouwershaven een bezoek gebracht aan de oude kerk. Tentoonstelling „Scaldis" in drie Belgische steden. De Belgische provincies Henegou wen, Oost-Vlaanaeren en Antwerpen organiseren een uitgebreide tentoon stelling, die volgend jaar onder dé naam „Scaldis" (d.i. Schelde) van Juli tot September in Doornik, Gent en Antwerpen zal worden gehouden. Het doel van deze manifestatie is op grote schaal de culturele, artistie ke. ecopomische en commerciële een heid van het Schelde-gebied niet alleen in België, maar ook in Neder land en Frankrijk te tonen. De or- fanisatoren overwegen de mogelijk- eid de tentoonstelling ook in deze buurtlanden te houden. In elk van de drie Belgische steden zullen die werken tentoongesteld worden, waarmee de betreffende pro vincie het meest heeft uitgeblonken. Zo zal bijvoorbeeld voor de architec tuur, de beeldhouwkunst, de minia tuurkunst en de goudsmeedkunst Doornik de hadruk leggen op de Ro maanse periode, Gent zal in hoofd zaak Gothische werken tonen en Ant werpen legt zich toe op de Barok. Op overeenkomstige wijze zal men de an dere secties, zoals de oude manus cripten, schilderkunst, weefkunst en boekdrukkunst, inrichten. Kamerleden brengen bezoek aan vissersplaatsen Op 8 September in Zeeland Dertig leden van de Eerste en van de Tweede Kamer, onder wie de beide voorzitters, zullen op 7, 8 en 9 Sep tember a.s. een bezoek brengen aan enkele belangrijke visserijcentra. De ze rondreis, die er op is gericht het contact tussen visserij en volksverte genwoordiging te bevorderen, is ge organiseerd door de Stichting van de Nederlandse Visserij. Verscheidene visserybedrnven en -instellingen zul len worden bezichtigd en voorts zal de gelegenheid worden gegeven van ge dachten te wisselen over vele zich thans doen geldende visseryvraag- stukken. Op Woensdag 7 September zal het gezelschap zich te Scheveningen in schepen aan boord van het hospitaal kerkschip „De Hoop". Aan boord zal een voordracht worden gehouden over het algemene visserijbeleid. „De Hoop" brengt het gezelschap naar Vlaardingen, waar verscheidene be drijven worden bezichtigd. De tweede dag wordt Zeeland bezocht, o.a. Mid delburg-u Veere. Vandaar gaat het naar Katwijk. De derde dag staat een bezoek aan het staatsvissershavenbe- drijf te iJmuiden op het programma, gevolgd door een tocht over het IJs- selmeer voor een bezoek aan de Zui derzeewerken. In kasteel „De Cannenhurch" te Vaassen wordt de slotbijeenkomst ge houden. Tydens deze hyeenkomst zal van gedachten worden gewisseld over vraagstukken van de zoetwatervisse- BETRAPT BIJ HET OPGRAVEN VAN DE BUIT! Twee trekkersper fiets voor de rechtbank Voor de rechtbank in Middelburg stonden Vrydag terecht de woonwa genbewoners A. M. en G. O. Hen werd ten laste gelegd, dat zy „tezamen en in vereniging", zoals het heet op 18 Mei j.l. uit een loods aan het Kanaal van Terneuzen ten nadele van de P,T.I. 1000 kg koperdraad hadden ont vreemd. M. was naar binnen gegaan, had het draad gehaald, terwyl O. op de uitkijk stond. De buit werd per auto naar Bergen op Zoom gebracht, waar verdachten het gestolene in een bos begroeven. Toen zij, enige tijd later, bet koperdraad wilden opgraven, werden zij op heterdaad betrapt. Het was niet het eerste strafbare feit, dat beide heren pleegden. M. heeft namelijk reeds 7 veroordelingen achter de rug en O. doet, met 6 ver oordelingen, weinig voor zyn lotge noot onder. In het rapport van de re classering, dat over beide verdachten was uitgebracht, verklaarden de sa menstellers nob wel eou poging te wil len wagen om M. en O. op betere pa den te houden. De officier van justitie, mr. G. J. B. van der Dussen. vond dat 1000 kg koperdraad een behoorlijke waarde vertegenwoordigde. De diefstal was uiterst geraffineerd gepleegd, zei spr, die echter wel met het reclasserings- rapport wilde „meegaan". Daarom vroeg mr. Van der Dussen voor bei den een gecombineerde straf: acht maanden, waarvan 4 voorwaardelijk en tevens aftrek van voorarrest. Mr. H. Bruin, raadsman van M. sloot zich voor een groot deel aan by hetgeen de officier had gezegd. Over de toe te passen strafmaat deelde hy echter diens inzicht niet. H., aldus pleiter, steekt gunstig af by de ande re bewoners van net woonwagen kamp, hy heeft een betere opvatting van netheid, heeft veel voor zy zin over en wil zijn leven graag ren. Spr. vroeg dan ook uiterste cle mentie en zo mogelijk spoedige invrij heidstelling. Mr. W- K. H. Dieleman, verdediger van O., merkte op, dat de diefstal meer een kinderlyk-romantisch ge beuren dan een zwaar vergryp is ge weest. Ook hy verzocht voor zijn cliënt invrijheidstelling, daar beiden reeds van 24 Mei af gedetineerd zyn. Dan maar fietsen! Wegens diefstal van een fiets had den zich te verantwoorden de 28-jari- fe W. H. uit Sprang-Capelle en de 6-jarige P. v. B. uit Den Bosch. Vol gens de tenlastelegging hadden zij in Hulst na in een care wat te hebben §edronken gewacht op de bus. Toen it vervoermiddel niet kwam, werd besloten per fiets te vertrekken. Op dit rijwiel kwamen de beide „trek kers" in Deventer! Daar hebben zy de fiets ingeruild voor twee horloges. Er was komen vast te staan, dat H. de hoofddader is geweest. Deze ver- BELGISCH-NEDERLANDSE WATERWEGEN Kanaal van Zelzate naar Brugge De onderhandelingen over de Bel- gisch-Nederlandse waterwegen zul- >n pas in September of October be ginnen. De heer Spaak, minister van buitenlandse zaken, heeft tot onder handelaars benoemd de tegenwoor dige ambassadeur van België te Ot tawa, prof. Muuls, die samen met prof. Van Poelje het ontwerpverdrag der 'definitieve Benelux-Economische Unie redigeerde. In sommige Belgi sche kringen wordt deze benoeming gecritiseerd. Men verwijt prof. Muuls een gebrek aan ervaring in de onder handelingen met Nederland, za meldt het Alg. Handelsblad. Intussen heeft de heer Spaak alle adviezen ontvangen, die hy gevraagd had met betrekking tot het verslag Van Cauwelaert-Steenberghe. De Centrale Raad voor het bedrijfsle ven, de gemeentebesturen van Ant PU Publico?!© Nederlands Zulvelbureov. 's Grovenbage 26 werpen, Gent en Luik en de minis ters van Openbare Werken, Verkeer en Economische Zaken hebben aan de heer Spaak medegedeeld, wat zy over de conclusies en suggesties van het rapport-Van Cauwelaert-Steen berghe dachten. Thans heeft ook liet hoofdcomité voor het Belgisch transportwezen waarin do vooraanstaande verkeers- ambtenaren zitting hebben, een ad vies over dit rapport verstrekt. In grove lijnen zijn de Belgische ver- keersambtenaren het eens met de conclusie van de heren Van Cauwe- laert en Steenberghe, maar zij heb ben heel wat detailcritiek en hebben bovendien een andere oplossing voor gesteld voor de problemen te Ter- neuzen. Indien daar geen minder kostba re oplossing kan worden gereali seerd dan de verbreding van het ka naal, de bouw van grote nieuwe slui zen, bruggen en tunnels en het aan leggen van een veel te grote voor haven, dan moet op Belgische bodem een kanaal worden gegraven van Zelzate door heel West-Ylaanderen, naar Brugge en vandaar zou het nieuwe kanaal verbonden moeten worden met het huidige zeekanaal Bruggo-Zeehrugge, dat verbreed zal moeten worden- Het kanaal ZelzateZeebrugge zal ca Frs, 4 milliard kosten, een bedrag, waarvan de Belgische staat onmid dellijk frs. 1 milliard zal recupere ren in de vorm van taxes en belas tingen. Te Terneuzen moet België 1Ó0 pet. van de kosten der werken op Belgisch grondgebied en 80 pet. van de kosten op Nederlands grond gebied betalen. De hoge vervoeraambtenaren zijn het hierin eens mot dó Belgische Centrale Raad voor het Bedrijfsle ven, namelijk dat een betere kosten verdeling tussen België en Neder land tot stand moet komen. dachte heeft de fiets weggenomen. De ander ging achterop zitten. Het reclasseringsrapport over H. die reeds 10 maal werd veroordeeld luidde niét gunstig. Hij is echter niet ten volle voor zijn daden verantwoor delijk. Het rapport over Van B., die voor de eerste maal met de justitie in aanraking kwam, concludeerde, dat onder toezicht aan deze verdachte een kans gegeven kan worden. De officier van justitie noemde H. in deze zaak „de sterke man". Hij zette Van B aan mee te doen. Mr. Van der Dussen verklaarde eerstgenoem de dan ook sc.' uldig. Hy eiste tegen hem een straf gelijk aan die, welke hy reeds in voorarrest heeft doorge bracht en daarna terbeschikkingstel ling van de regering. Van B. is schul dig aan heling van het horloge, dat hij heeft aangenomen. De eis tegen deze verdachte luidde 6. maanden ge vangenisstraf, waarvan 12. weken voorwaardelijk gelyk aan en met aftrek van voorarrest en de rest voorwaardelijk. De verdedigers, mr. W. H. Ver maas voor H. en mr. P. C. Adriaansè voor Van B„ volgden in grote lijn het requisitoir. Zy voerden nog enkele verzachtende omstandigheden aan. Uitspraak in deze beide zaken op Woensdag 24 Augustus a.s. Benoeming. De heer J. Aartsen, voorheen hoofd ambtsgebied Goes der Ned. Heide- my, is benoemd tot inspecteur over alle ambtsgebieden in de provincie Zeeland. Als opvolger van de heer Aartsen in de functie van hoofd van het ambtsgebied Goes, Is benoemd de heer ir H. Scheer. (Advertentie) iiiiiiiiiiiiiiii HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN VANDAAG Middelburg: Electro: „U spreekt met uw moordenaar", (18 jaar) 19 en 21.15 uur. Schouwburg: „Miss Sadie Thompson", (18 jaar) 20 uur. Molenwater: „Minia tuur Walcheren", 924 uur. Concert Harmonie „Aardentaurgse Fanfaren", 20 uur, daarna openluchtbal. Sport- Uitwisseling- MiddelburgFolkestone stadhuis: officiële ontvangst door B. en W. van de deelnemers; zwembad: wedstrij d Middelburg—Folkestone/ Dover. 14 uur. Kunstzaaï Van Benthem en Jutting: Expositie werken Honoré Daumier, 918 uur. Vlissingen: Alhambra: „Desirée" (alle leeftijden) 19 cn 21 uur. Luxor: „Duel in the jungle" (14 jaar) 1-9 en 21 uur. Britannia: filmvoorstelling „Vijf mi nuten na twaalf" (18 jaar) 19 en 21 uur. Toonzaal Fr. Maas: Expositie W. J. v. d. Klerke. Goes: Grand: „Sabrina" (alle leeftijden) 19 en 21 uur. Grote Kerk: Zeeuwse ten toonstelling Beeldende Kunsten 10— 12 en 1517 uur. Oostkapelle: Strandfeest. Veere: Schotse Huizen: Tentoonstelling „Vier eeuwen markiezaat". MORGEN Middelburg: Electro: als vandaag 15.30, 19 en 21.15 uur; Schouwburgals vandaag 14.30 en 20 uur. Molenwater: als van daag 924 uur; Sportuitwisseling ïïïd- delburg—Folkestone: Koorkerk: Spe ciale Engelse dienst, 10 uur. Vlissingen: Alhambra: als vandaag, 15 19 en 21' uur. Luxor: als vandaag 15, 19 en 21 uur, Britannia: als vandaag. Goes: Grand: „Opstand der gedoemden" (14 jaar) 15 uur. „Sabrina" (alle leef tijden) 19 en 21 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2