c Mail-order" systeem in de V.S. bestaat al bijna een eeuw nze "Dzóutoenfwgina UIT DE PARIJSE HOEDENDOOS ONTMOETING MET „MADAME" ZATERDAG 13 AUGUSTUS 195S PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 HUISVROUW IN AMERIKA (II) Afbetalingsservice stimulerend en kostenverlagend voor industrie! Zowel de mail-order catalogi als het afbetalingssysteen} hebben in de V. S., elk op zijn wijze, een grote invloed op de Amerikaanse levenswijze en op de ontwikkeling van het land gehad. Reeds een eeuw geleden begonnen de bewoners van afgelegen streken schriftelijk allerlei artikelen te bestellen bij zaken, die zich in het verlenen van deze verzend-service specialiseerden. De enorme uitgestrektheid van het land, waardoor een reis naar de stad het karakter had van een wereld reis in onze dagen, werkte bepaald remmend op de koopmogelijkheid. Dit heeft men met veel succes weten te ondervangen door de verspreiding over de gehele Verenigde Staten van catalogi met een duidelijke omschrijving van de artikelen, welke ten verkoop werden aangeboden. Later werden deze ook voorzien van afbeeldingen. De enorme organisaties die hieruit zijn gegroeid, zoals Sears, Roebruck en Montgomery Word hebben hun succes mede aan een eerlijke opgave van kwaliteiten te danken, alsmede aan het algemene recht tot retourneren. Hierdoor werd het mogelijk per brief aan kopen te doen, die in ons land slechts ter plaatse en na nauwkeurig wik ken en wegen worden gedaan. Onlangs is in Amerika iemand ge promoveerd op een boek over de ont wikkeling van de levensstandaard in de Verenigde Staten gedurende de laatste eeuw. Hij baseerde zich hierbij uitsluitend op de mail-order catalogi, die een getrouwe afspiegeling bleken te vormen van het Amerikaanse le ven. De komst van deze catalogi was en is in afgelegen streken een gebeur tenis van belang. Het is aan deze ca talogi en de ernstige bestudering daarvan, dat de Amerikaanse vrouw haar grote warenkennis te danken heeft. Wanneer een catalogus b.v. 4 verschillende gewichten aanduidt voor denim, waarvan werkbroeken zijn gemaakt, dan weet zij feilloos de juiste te kiezen. Ook merkartike len hebben het hunne bijgedragen tot 't populariseren van de mail-order- handel, terwijl er tevens uit voortge vloeid is ,dat de weerstand der fabri kanten tegen het het etiketteren van b.v. kleding vrijwel in de kiem is ge smoord. Het is bij deze mail-order-handel namelijk vanzelfsprekend, dat er zoveel mogelijk bijzonderheden van de aangeboden goederen vermeld worden. De koopster wil weten uit welke grondstof de kleding ge maakt is, of de kleuren houdbaar zijn, of zij ze zal kunnen wassen ofmoet laten stomen, hoe het staat met het kreukherstellend ver mogen en dergelijke dingen. In de winkels in de Amerikaanse steden zijn thans de goederen eveneens van opvalend uitvoerige etiketten voorzien. Ook op ander gebied hebben de winkels geprofiteerd van de opkomst der mail-order-handel. Weliswaar moesten zij, wat het recht tot retour neren betreft, vrijwel dezelfde facili teiten aan hun klanten bieden, maar daar staat tegenover, dat vrijwel iedere winkelzaak in de Verenigde Staten een flinke omzet kan bereiken via schriftelijke en telefonische be stellingen. Sommige zaken breiden dit nog uit door een bepaalde service na de winkelsluiting. Als men des avonds 'n artikel ziet uitgestald, dat men zou willen kopen, dan kan men na het inwerpen van een klein geld stuk in een automaat zijn bestemming mondeling opgeven. Deze wordt op de band vastgelegd en de volgende dag krijgt men het bestelde thuisbezorgd, waarbij dan dikwijls nog het geldstuk geretourneerd wordt, want dit is al leen maar een beschermingsmaatre gel tegen kwajongensstreken. Afbetaling Het afbetalingssysteem is in Ame rika geweldig populair en verbreid. Dure uitrustingen of andere grote aankopen .ook de schriftelijk bestelde, worden zelden anders dan op afbeta ling gekocht. Er schuilen ongetwij feld grote gevaren in, en die zijn de laatste tijd hier in ons land al zo dik wijl aan de orde gekomen, dat wij er thans niet verder op in behoeven te gaan. Een gunstige kant van dit sy steem is echter, dat het stimulerend en kostenverlagend werkt voor de in dustrie. Dit is in Amerika duidelijk gebleken! Talloze gezinnen, die er nooit aan toe zouden komen het geld voor een ijskast of een televisiebestel eerst bij elkaar te sparen, kopen deze nu op afbetaling. Hierdoor kan de fa briek op volle toeren draaien, mis schien zelfs uitbreiden, en zoals Djj alle in serie «geproduceerde artikelen wordt de prijs lager. Hierdoor gaan er weer meer mensen toe over zo'n pro duct aan te schaffen, wat weer tot 'n kostenverlaging kan leiden. Het is 'n bekend feit, dat b.v. de Amerikaanse automobielindustrie haar grote op komst voor een goed deel aan het ko pen of afbetaling te danken heeft, en dit zal bij koelkasten, televisietoestel len en radio's en d lijke apparaten wel precies htzelfde zijn. Ook de tijdschriften met hun on- waarschynlgk grote oplagen en hun even onwaarschijnlijk dure adver tentiepagina's hebben een machtige invloed op de spreiding van nieuwe ideeën en nieuwe artikelen. De syn thetische tcxtielvezels b.v. zijn via grootse reclamecampagnes bij het Amerikaanse publiek geïntrodu ceerd. Door telkens herhaalde campag nes zijn steeds nieuwe toepassingen aan het publiek voorgelegd; de minder geslaagde producten vielen langzaam maar zeker af, zonder dat de materialen zelf in diserediet geraakten. Andere belangrijke invloeden op het dagelijks leven gaan uit van de Uni versiteiten en Colleges, welke vrij wel alle een faculteit voor de huis houding hebben. Vooral aan de agra rische hogescholen zijn deze belang rijk. Ze belasten zich met het onder zoek op zeer wijd terrein en vormen de basis (of de top, al naar gelang men het beziet) van de plattelands vrouwen-organisaties, die deels ge heel uit particulier initiatief voortko men, deels vallen onder de diensten van 't Department of Agriculture. Het feit, dat onze enige hoogleraar in de huishoudkunde in Wagenmgen zetelt, is een directe navolging van Amerika. Hogere welvaart! Men spant zich voortdurend in, de vrouw van het belang van haar taak te doordringen: een min of meer we tenschappelijk gedreven huishouding zal op alle gebieden gunstige resul taten afwerpen. Betere voeding, be tere gezondheid, minder inspanning, prettiger familieleven, meer efficient gebruik van 't beschikbare inkomen, dus hogere welvaart, zijn hierdoor te bereiken. Het is niet toevallig, dat ook bij ons de belangrijkste initiatie ven - de hechtste organisatie op 't platteland te vinden zijn. De platte landsvrouw heeft immers in haar Confectie uit Frankrijk. Niet alleen de „haute couture", ook de confectie in Frankrijk heeft de col lecties voor de komende winter kant en klaar! Hiernaast een voorbeeld van hetgeen de Franse confectie biedt: een mantelpakje van jersey, van de firma Cécil. De blouse, welke bij dit pakje behoort, is eveneens van jer sey. Het jasje van dit costuum is ge voerd met effen witte stof en kan aan twee kanten gedragen worden. De mannequin draagt bij het geheel een hoedje van de bekende Parijse modiste Marie-Christiane. huishouding mede rekening te hou den met het bedrijf, ja, zij is er een integrerend onderueel van, er dit sti muleert haar om te komen tot een zo efficient mogelijke organisatie van alles, wat met de huishouding en het bedrijf te maken heeft In Amerika, maar ook reeds bij ons, speelt het steeds schaarser en duur der worden van hulp in huishouding en bedrijf, de langere leerplicht van de kinderen, die vroeger al spoedig meehielpen, een grote rol. Arbeidsbe- paring wordt steeds belangrijker. Dit is een ontwikkeling, die zichzelf ver sterkt en dan ook steeds verder om zich heen grijpt. De vrouw, die een betere ontwikkeling heeft, is spoedi ger vatbaar voor nieuwe mogelijkhe den, terwijl zij misschien zal probe ren door verdiensten buitenshuis zich hulpmiddelen aan te schaffen, die de eentonigheid en fantasieloosheid van de zware huishoudelijke bezigheden opheffen. Zonder dus in een wat al te gemak kelijke verheerlijking van het dage lijks leven in Amerika te vervallen, valt niet te ontkennen, dat wij nog zeer veel kunnen ontlenen aan de mo gelijkheden van het Amerikaanse vernuft, de Amerikaanse industrie en de steeds meer veld winnende com mon- mse, het laten overheersen van het gezonde verstand boven traditie. De mogelijkheden liggen voor ons op geschept! Voor haar huis. Een Amerikaanse kwam op de ten toonstelling van atomen-voor-de-vre- de in Genève om een stukje uranium te kopen. Zij had berichten in de pers gelezen dat uranium tonnen steenko len zou kunnen vervangen. Men legde uit dat een klein stukje uranium daar niet voldoende voor was. „Ja maar", zei ze, „ik heb maar een klein stukje nodig genoeg om mijn huis te ver warmen". „AU het beslist moet Inplaats van zonder meer M „Ja" te zeggen, gaf een 24- jarige Berlijnse bruidegom de ambtenaar van de Burgerlijke Stand op de gebruikelijke m vraag ten antwoord: „Als het beslist moet". De ambtenaar weigerde, het huwelijk te vol- p trekken en het jonge paar ver- liet de trohwzaal. Twee uur later kwam het te- p rug en de man zei netjes „Ja", zoals het hoort. In de tussentijd had de bruid haar onwillige metgezel met behulp van twee flessen champagne tot een soepeler houding weten te be wegen Vensterparade in Spanje. Een verliefde jongeling in Spanje, die niet in een grote stad woont, moet rekening houden met strenge zeden en gewoonten. Alvorens hij de grote stap durft te wagen doet hij er goed aan enige weken lang avond aan avond voor Itet venster van het huis der geliefde te paraderen. Heeft hij nu het sterkende gevoel, dat zijn aangebedene hem met be langstelling gadeslaat, dan kan hij het proberen via verwanten in haar ouderlijk huis te komen. Wordt hij daarna enige malen uitgenodigd, dan beschouwt het meisje zich als ver loofd. Menu met Italiaans tintje In de vacantie naar Italië? Wie zou dat niet willenIs het te ver, dan tóch een menu met een specifiek Ita liaans tintje op tafel gebracht zoals de onvolprezen „Risotto", als volgt te bereiden: 150 200 gram rijst, 1 grote ui, 60 g boter, 4 a 5 dl water met een bouillonblokje, klein busje tomaten puree, 100 g geraspte kaas, laurier blad, zout. De ui fijn hakken en lichtgeel frui ten in wat boter, de gewassen ryst laten uitlekken en meebakken tot ze lichtgeel ziet, bouillon, laurierblad en zout toevoegen. De rijst gaarkoken in 30 40 minuten. De rijst mengen met een paar lepels tomatenpuree, de overgebleven boter en de geraspte kaas. Ook kan slechts een deel der geraspte kaas erdoor geroerd worden zodat de rest aan tafel erbij gepre senteerd wordt. „Mirage" voor uw najaarshoedjes Deze hoed, een ontwerp van de Roo- sendaalse Hoedenindustrie, uitge voerd in zwart „mirage" met ge draaide bandeau in beige en roest bruin, is een van de vele modellen welke getoond zyn op een dezer da gen in Amsterdam gehouden show, georganiseerd door een aantal Neder landse hoedenfabrikanten. Een wat conservatieve tendens viel uit deze show op te merken. Nieuwe aspecten heeft men wel getracht te vinden, maar slechts in kleuren en in nieuwe materialen. De angora achtige stof „mirage" zal vermocde- Igk komende winter sterk favoriet zijn. Deze stof is gemakkelijk te ver werken en bovendien in vele tinten verkrijgbaar; een der medewerkende- firma's bracht hoedjes van mirage in wel twintig verschillende kleuren. Er waren hoeden met keelbandjes. onmiskenbaar charmant, en ge ïnspireerd op oud-Franse hoeden. Ver der waren grappige effecten bereikt door speciale bewerkingen van vilt- soorten, zoals tweemaal verven waardoor men twee tinten verkreeg of door bleken, met hetzelfde resul- i taat. Heel eenvoudig waren de in vilt en angora uitgevoerde „Bobby- I Tex" hoedjes. De kleur oud-rose zal zich komende winter nog handhaven; daarnaast zullen zwart, beige in vele nuancen aflopend naar bruin en donker rood modekleuren voor onze hoofd deksels worden. Op een mooie, interessante expositie te Haarlem Grote spandoeken In de straten van Haarlem nodigen de bezoekers van deze stad momenteel uit tot een bezoek aan de „Vleeshal", waar een tentoonstelling wordt gehouden, ge wijd aan „Madame". „Madame" is hier de vrouw uit de achttiende eeuw, de vrouw, van wie het „Groot-Ceremonieboek" zegt, dat zy moet hebben: een „zedigen defti- gen gang, niet alsof zij danste". Men ziet haar in gedachten voor zich, statig schrijdend met de wuiven de pluimentooi, de breed uitstaande panier van lichte kleurige stof. Zij is zo juist uit de vitrine gestapt, die midden in de hal van het tentoonstel lingsgebouw staat. Langzaam gaat zij met ons langs de waaiers, die zij in haar tijd heeft gehanteerd: déze voor thuis, of in de kerk, maar dié aan het hof En zij vertelt ons over de etiquette, over de waaier, die zij niet mocht ontvouwen in tegenwoordigheid van vorstelijke personen, over de „taal van de waaier". Een gebaar er mee tegen de rechterwang oetekende: ja; tegen de linkerwang: nee. Maar wee de jongeman, die een vrouw tegen over zich vond, die haar waaier na drukkelijk achterstevoren hield Hem werd medegedeeld, dat hg beter deed, te vertrekken... Voor ons, vrouwen uit de twintig- a an het buitenlandse,, mode- front" is het momenteel weer 1 betrekkelijk rustig. De beroemde mode-dictatoren hebben hun (en haarzegje gezegd, geïllustreerd door tientallen fraaie, minder fraaie en soms uitgesproken lelijke kle dingstukkenHet wachten is nu op de foto's van al het nieuwe, dat in de salons van de Parijse groot meesters der couture in de afgelo pen k getoond is, foto's die pas over enkele weken zullen icorden vrijgegeven, zodat wy onze nieuwsgierigheid nog korte tijd in toom zullen moeten houden! De mindere goden" in de wereld dér couture zijn wat vrijgeviger met het foto-materiaal over hun collecties. Zo heeft 't modehuis Pail lette reeds bovenstaande afbeeldin gen aan de openbaarheid prijsgege ven, teneinde degenen die belang stelling hebben voor hetgeen Parijs op het gebied van de hoedenmode lanceert (en welke vrouw heeft dat niet?!) iets te tonen van de hoofd deksels, wélke men in de Lichtstad voor het komende kille jaargetijde bestemd heeft. En zo ziet U dan hierboven links een creatie, getiteld „Oude Wijn". Het is een vlot modelletje met een uit dikke blauwe stof vervaar digde bol, waarop een grappig pad- destoeltje van rood fluweel prijkt. De rand van het hoedje is eveneens van rood fluweel. De naam van het originele cloche- model (midden) is ,J3agarre". Het herinnert een weinig aan de hoofd deksels van onze heren der schep ping. Het materiaal is 'n apart soort vilt met 'n harig oppervlak in grijs- en-blonde tinten. Een breed lint om sluit het geheel. Waarom de derde creatie, „Fasant" werd gedoopt, is geen mysterie. Dit elegante cocktailhoedje is gemaakt uit de veren van vroegtijdig overle den eenden en fasantenHetgeen niet wegneemt, dat het hoedje een alleszins „levendige" 'indruk maakt Dit jurkje kan een stootje hebben! Vindt. U dit geen gezellige zomerse jurkjes voor uw kleine meid? Echt iets voor een fris katoentje, dat tegen een stootje kan en goed wasbaar is. Het ingerïmpelde rokje is aan een kort lijfje gezet, waarvan het voor pandje in bolerovorm geknipt is en daardoor mogelijkheden biedt voor 't verwerken van tweeërlei stof en ruitjes en strepen in verschillende richtingen. Maakt U het geheel van dezelfde ■stof, waarvan U ca 1,30 m van 80 breed nodig heeft, dan staat het wel aardig, als U de randen van het bole ro' tje met afstekend band of iets dergelijks garneert, zodat dit wat meer uitkomt. Het patroon van het lijfje ziet U hier afgebeeld. Het voorpand knipt U langs de ingetekende lijn in tweeën. Het rokje bestaat uit twee banen van 78 cm breedte en 37 cm lengte. Het aan de rugpandjes geknipte belegje vouwt U naar binnen, waarna U de knoopsgaten aanbrengt. De voorzrj- pandjes stikt U op het voorpandje, dat van boven van een zoompje of garneerband voorzien is. Schouder en zijnaden sluiten, en hals en mouw tjes met schuine repen stof of gar neerband afwerken. U stikt de zijna den van het rokje dicht en rimpelt de bovenkant in, waarna U er het ljjfje opstikt. U ziet, veel werk is het niet en wordt uw moeite niet ruimschoots be loond door het resultaat? ELLA BEZEMER ste eeuw, is deze hoofse waaiertaai een gesloten boek. En wij hebben ons vol verrukking gebogen over de prachtige ivoren geajourde monturen met goud ingelegd en over de fraai geschilderde mythologische of pasto rale voorstellingen. Maar „Madame" nam ons bij de hand en leidde ons verder. Hadden wij haar juwelen al bekeken? Nog niet? wat te zeggen van de goud ge dreven, met juwelen bezette arm banden? En hoe denkt U, vrou wen van nu, over dat minitieuze horloge, prachtig gezet in een gou den armband, rijk versierd met pa rels en brillanten? En hadden wy haar ceintuurgespen al gezien en haar garenwinders, haar breinaal- denkoker en dat prachtige minia tuurtje, dat eigenlijk een centime- terhouder is Het is alles van goud. Maar vooral dat opschrijfboekje, uitgevoerd in blauw emaille met goud en edelgesteente ingelegd. „Dit ken nen jullie vrouwen van de twintigste eeuw niet meer", zo schijnt zij ons glimlachend te zeggen. En langzaam gaat zij weer in de richting van de vitrine. Nog even, en er is nog alleen een rose costuum uit het costuum- museum van Cruys Voorbergh... Maar voor ons blijft de herinnering aan deze ontmoeting. En wij zouden het alle vrouwen willen aanraden: ga haar ook eens bekijken, de tentoon stelling „Madame" in de Vleeshal in Haarlem, die tot 2 September zal du ren. Men vindt er de volledige waaier collectie van Felix Tal, de particulie re verzameling van preciosa, en een §obelin van mevrouw M. Peters- poelstra, een grote verzameling fraai bewerkte brillanten en diaman ten, voor deze tentoonstelling afge staan door Asschers Diamantmaat- schappy, en voorwerpen, afgestaan door verscheidene musea uit Amster dam en Den Haag. „Bessie" neemt het op voor landsverdedigers. Mevrouw Bessie Braddock, kamer lid vcor Labour, beroemd omdat zij in het Lagerhuis nooit een blad voor de mond neemt kortgeleden was zij weer eens „in het nieuws" door haar optreden met Mariene Dietrich in het exclusieve Café de Paris in Londen deze mevrouw Braddock heeft het opgenomen voor twee sol daten, die niet meer weten, of zij hun haar nu moeten laten knippen of la ten groeien. De twee soldaten, wier identiteit voorlopig nog niet door mevr. Brad dock onthuld werd, hebben namelijk haar hulp ingeroepen in een brief, waarin zij klaagden over een onbil lijke en onheuse behandeling en ver telden, dat, terwijl zij in de kappers winkel van de militairen onder het mes waren, de officier van piket bin nenkwam. „Wij kregen van hem te horen, dat ons haar in onze eigen tijd groeit en dat we het ook in onze eigen tijd moeten laten knippen. Wij gaan op de bon, als ons haar te lang is, en als we het laten knippen, gaan we ook op de bon, omdat wij het doen in de tijd van het Leger". Een van de twee jongens, een kanonnier, kreeg zeven dagen „licht", omdat hij met te lang haar op wacht stond. Mevrouw Braddock vertelde, dat zij de minister van Oorlog had ge schreven en cm een onderzoek en een verklaring- had verzocht. Indien de klacht juist was, voegde zij er aan toe, dan was dit „een belachelijke toestand". Als Bessie Braddock zo iets zegt, dan lacht heel het Lagerhuis maar niet zelden krijgt ze haar zin... Boze huisheer. Een huiseigenaar in Svdney (Aus tralië) kreeg een hoge geldboete om dat hij wat al te drastisch was in zijn wens zijn huurders het huis uit te krijgen. Hij vernielde het slot van de voordeur, zette de meubelen buiten, nam de ramen uit de woonkamer en sloot de water-, gas- en electriciteits- verbindingen af. Daarna sloeg hij nog de schoorsteen kppot

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 11