Van Est op lekke band als derde over de eindstreep in Poitiers Chr. Nat. School te Scharendijke officieel geopend Amsterdamse Beurs PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 29 JULI 1955 FINISH IN STROMENDE REGEN Nederlandse ploeg won op fraaie wijze het dagklassement (Van een speciale verslaggever) Daverend snelden de bliksemvlagen over de historische stad Poitiers en een zware regenbui omsluierde de eindsprint van de laiige en zo,eentonig begonnen 20e étappe.- Het was een eindsprint van 14 man, die de stryd te gen het lome tempo waren begonnen, nadat èr gedurende 170 Ion niets bij zonders was gebeurd. Er waren niet minder dan vier Nederlanders bij de met gruwelijke snelheid aanstormende groep van 14, met VVim van Est dit keer als favoriet uit de vaderlandse brigade. Voor zich had hij echter de Frans nationaal Jean Forestier en de regionaal Gilbert Bauvin. Met schok ken perste de taaie Brabander alfc* energie, die hem nog overbleef uit zijn lichaam, maar wat de mens misschien had kunnen bereiken, verhinderde het materiaal. Vijf km voor de eindstreep was de lucht langzaam aan de band van Wims voorwiel ontsnapt. Met een bijna lege band volbracht van Est de rit, als derde, vlak achter de winnaar Forestier en de sterk sprinter Bau vin. Als troost voor de man van het Heike kon gelden, dat zijn ploeg, waarin Nol ten als zesde, van Breenen als achtste en Hinsen als twaalfde eindigden, het dagploegenklassement dat de somma van 2000 gulden op brengt, had' gewonnen. Deze rit naar Poitiers, dat voor de eerste keer de Tour als étappestad ontving, was 243 km lang, tegen het einde van een ronde, die bovendien al was beslist, dus niet bepaald anime rend voor het rennersveld. Er diende zich op deze broeiwarme dag zelfs geen regionale held als een Sitek aan om ook eens een keer uit te blinken. Nadat in de eerste verzorgïngs- plaats Angoulèmc, vermaard om zijn chocolade met cognagsmaak, de helft van het parcours was afgelegd, plaat ste Hein van Breenen, die er al lang op gebrand :s ook eens een rit te win nen, vooral nu de debutanten Jos Hin sen en Daan de Groot dit al hebben 'gepresteerd, zich aan het hoofd van de karavaan. Toch was hij het niet,- die het sein tot de aahval gaf en het zag er zelfs even naar uit, dat hij op dit sein niet eens zou reageren. Het was de Italiaan Giho Benedet- tï, die de complete karavaan klaar wakker deed schrikken. Hy demar reerde kort voor Ruffec, toen er nog 70 km te rijden waren. Het was, alsof er zich een éxploisie had voorgedaan. Alle liefhebbers voor een van de weinige vette hapjes die in de Tour nog zyn overgebleven, liepen te hoop. Benedetti op 80 sec? Dan werd het hoog tijd om de achter volging in te zetten, anders zon het te laat zijn. Wim an Est sprong mee met de dartele Belg de Bruyne, de slanke Italiaan Coletto en met de veteraan Genin, die on het laatste ogenblik.als invaller in de Tour te Le Havre mocht starten en die zich daarin tot zijn vreugde heeft kunnen handha ven. zij het ver in de achterhoede. Dit viertal slaagde er spoedig in de rest van het veld een minuut achter zich te laten, maar Nolten en de Groot, die alles probeerden om het pe loton af te stoppen, konden het niet houden. Een nieuwe formatie drong de verdedigers opzij en Nolten, met Hinsen aan zijn wiel, kon nu niets an ders meer doen dan meegaan met de jagers op het groenje-van Est. Sprint- specialist Benedetti had inmiddels in gezien. dat ziin kansen beter lagen in een duel op de laatste 100- meter en forceerde zich niet langer. Hoog tempo In Civray, de tweede ravïtallerings- plaats ,op 50 km van de finish, slo ten tien vluchtelingen zich aaneen onder wie de drie Nederlanders Van Est, Nolten en van Breenen. Twintig km verder kwam er nog een groepje van vier bij. De volgende 14.renners hadden nu de leiding: de vier.Neder landers van Est. Nolten. van Bree nen en Hinsen, de drie Italianen Be nedetti. Coletto en Monti, de twee N. O.C.-mannen Bauvin en Stablinski, de Frans nationaal Forestier, de Belg de Bruyne en de regionalen Genin, Hoorelbècke en Coletto, De kopgroep trok er tomeloos aan en de het sterkst in getal zijnde Ne derlandse vertegenwoordiging speel de op een zege van Wim van Est. De voorsprong groeide aan tot 7>/2 min. Toen viel, kort voqr de aankomst in het Pare de Blossac het kleine pe loton in twee stukken uiteen. Van Breenen was de laatste man van het eerste groepje, waarin Wim van Est met zijn steeds zachter wordende voorband, zichzelf opzweepte om het onmogelijke te volbrengen. Dat hij ondanks een ernstige han dicap, die natuurlijk ook het sturen bemoeilijkt, toch nog beslag legde op de derde plaats, is weer eens een be wijs van de grote onverzettelijkheid en de ongelooflijke wilskracht van de brabantse locomotief. Met vier man in de voorste gelede ren en ook, Wagtmans nog bij dé eer ste 20 aankomenden, was de dagploe- genprijs voor de Nederlanders, al wer den zij slechts met 1 min verschil ge vaarlijk dicht benaderd door de Itali anen. Het verschrikkelijke natte pak aan de eindstreep hadden de Holland se jongens en ook de in enkele se conden volkomen verfomfaaide Ne derlandse -journalisten voor deze nieuwe triomph er graag voor over. Ronde van Frankrijk1955 21°-22° ETAPPE29-JOJULt 2c°Etappt Tours-Pari/s JOJuii 239km 21°Etappe Chbtei/trouit- Tours 29Juii-67km indiv. Tijdrit Vierdaagse te Nijmegen en Apeldoorn De derde dag van de Vierdaagse te Nijmegen heeft zich gekenmerkt door buiig weer,afgewisseld met momen ten van broeiend hete zonneschijn. 10,238 gingen in de morgen op pad, voor 43 van hen waren de beproevin gen té zwaar, zij lieten de Vierdaag se voor wat zij was en probeerden met wagens naar Nijmegen terug te keren. Velen waren later gestart dan de andere dagen en tot zeven uur in de avond meldden zich nog wande laars aan de eindcontrole. <o De Zwitsers kwamen deze dag aan hun trek. Hadden zij al herhaaldelijk geklaagd over de vlakke eentonige wegen en misten zij zo zeer hun ver trouwde bergen, de derde dag zagen zij tenminste heuvels. Verheugd trok ken zij op naar Berg en Dal waar hun geestdrift een ietsje daalde toen bleek dat de hoogste „berg" slechts 100 meter was. Dg Engelsen waren beter op gang dan "'de voorgaande dag, ook nu wa ren het weer de mannen uit Israël die overal applaus aan het publiek ont lokten. APELDOORN. Welgeteld 584 wandelaars en wan- delaarsters zijn Donderdagmorgen in de Apeldoornse vierdaagse van start gegaan om de omgeving van' Hoog Soéren, Assel, Uddelermeer of Ug- chelen te verkennen. ■i De schoonheid van de „Parel der Veluwe" maakt op alle deelnemers wel een zeer grote indruk en steéds hoorde men weer zeggen, dat de Apeldoornse vierdaagse in het ver volg een grote trekpleister zal blij ven. André Roosenburg krijgt geen overschrijving Het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB zal geen overschrijving verlenen aan de speler André Roo senburg van Sneek naar Helmondia, in afwachting van een nader onder-- zoek. De speler Frederiks van Gouda zal voorlopig worden geschorst. Deze voetballer is onlangs in kort geding voor de president van de Rotterdam se rechtbank gedaagd door de voet balvereniging Vlaardingen, -omdat hij zich-aan contractbreuk zou hebben schuldig; gemaakt. Wout Wagtmans gefotografeerd op het moment, dat hij de negentiende étappe van de Tour de France als eer ste in Bordeaux beëindigt Regeling voor tandartsen De ziekenfondsraad heeft gisteren de regelingen inzake de specialisten en tandartsen goedgekeurd. De organisaties van fondsen en van tandartsen hebben een regeling getroffen, volgens welke de regeling van de 11 procent toeslag over het eerste halfjaar van 1955 zal worden gecontinueerd over het tweede half jaar van 1955 met dien verstande, dat, indien mocht blijken, dat het be drag van de definitieve toeslag over 1955 16,5 procent te boven zou moe ten gaan, de fondsen, over. het ge- hèle jaar 1955 toch in geen geval meer dan 16,5 procent verschuldigd zullen zijn. De organisaties van fondsen en van tandartsen zullen -er naar streven, vóór 1 Januari 1956 overeenstemming te bereiken over het definitieve ho norarium, dat 1 Januari 1956 zal in- Uitslagen van de Tour de France DE TWINTIGSTE ETAPPE. De uitslag van de twintigste étappe luidt: 1 Forestier, Frankrijk in 7 u, 24 m. 12 s. hi dezelfde tijd Op 17 sec. Op 35 sec. Op 37 sec. 2 Bauvin, N.O.C. 3 Van Est, Ned. 4 Monti, It. 5 Hoorelbecke, I.d.F 6 Nolten, Ned. 7 Stablinski, N.O.C. 8 Van Breenen, Ned. 9 Benedifti^ It. 10 Quentin, West 11 De Bruyne, Belg. 12 Hinsen, Ned. 13 Coletto, It. 14 Genin, Z.O. 15 Poblet, Spanje. 16 Ruby, West. 17 Ockers, Belg. IB B'arozzi, It. 19 Fantini, It. 20 Wagtmans, Ned. 24 ex: aequo grote groep renners waarbij L. Bobet en De Groot. ALGEMEEN KLASSEMENT^. Het algemeen klassement'luidt na de 20e étappe: 1 Louison Bobet, Fr. met 122 u. 09 m. 04 s. Op 6 m. 4 s. 2 Rolland, Fr. Op 7 m, 43 s- Op 7 m 45 s. Op 10 m. 21 s Op 13 m U s. Op 14 m. 56 s. 3 Gaul, Gem. pl. 4 Brankart, Belg. 5 Geminiani, Fr 6 Astrua, Fr. 7 Fornara, It. Op 22 m. 32 S. 8 Ockers, Belg. Op 24 m. 45 S. 9 Close. Belg. Op 2? m. 12 s. 10 Quentin, West. op 28 m. 32 s. 11 Mahé, Fr. Op 35 m. 6 s. L2 Coletto, It. Op 41 m. 4 s. L3 Impanis, Belg. Op 53 m 36 s. 14 Jean Bobet, Fr. Op 58 m 39 s. 15 Vitetta, Z.O. Op 1 u. 2 m. 2 s. 16 Bauvin, N.O.C. Op lu. 2 m. 3 s. 17 De Bruyne, Belg. Op 1 u. 2 m. 48 s. 18 Van Est, Ned. Op 1 u. 6 m. 12 s. 19 Wagtmans, Ned. Op 1 u. 12 m. 23 s. 20 Nolten, Ned. Op 1 u. 37 m. 35 s. '6 Van Breenen, Ned. Op 2 u. 15 m. 2 s. 37 De Groot, Ned. Op 2 u. 27 m. 22 s. 43 Hinsen, Ned. PLOEGENKLASSEMENTEN. i de twintig- 1 Nederland (Van Est, Breenen, 22 u. 12 Op 54 sec. Nolten en Van 2 Italië, (Montl, Be- neditti, Coletto). 3 N.O.C., (Bauvin, Stablinski, Anzile) 4 Frankrijk, (Fore stier. Bobet, Rol land) 5 West, (Colette, Ruby, Quentin). 6 België, (De Bruy ne, Ockers, Adriaenssen). 7 Zuid Oost, Genin, Dicaro, Lazarides» 8 ex aequo Zwitser- Nederland 1955 (3%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscertificaten 3 Nederland 1962-64 3 Nederland N.W.S. 2% Ned. Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Nat. Handelsbank Ned. Handelmij. A.K.U. Bergh's en Jurgens Calvé-Delft Kon. Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabriek Philips Wilton-Feijenoord Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamse Lloyd Ned. Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland H.V.A. Deli Mij. Bank v. Ned. Gem. 4)4 Bank v. Ned. Gem. 0-5-10 A<VVWWVWVV^^*^WV\^^^^ Amsterdamse wisselmarkt Amsterdam, 28 Juli Londen 10.62%10.63-54New York 3.81%— 5.82%; Montreal 3.87%—3.88%; Pa rijs 1.0905—1.0925; Brussel 7.62(4— 7.63%; Frankfurt 90.69—90.79; Zü- rich 87.1687.26, Ziirich (vrije fr.) 89.07—89.17, Stockholm 73.76—73.86, Kopenhagen 54.9355.03, Oslo 53.17 —53.27, Braz. dollar 3.79%—3.80%, Argentijnse verrekeningsd. 3.76% 3.77%. Japanse verrekeningsdollar 3.77%—3.78%, Turkse verrekenings dollar 3.79—3.80. VVWWWWWWWAWW 27 Juli, 2 Juli. Centrale Suiker 225 224 100% Kon. Mij. De Schelde N.B 220 220% 103% 103% Baltimore-Ohio 52 54% 100% 100% Missouri K.T. 19% 19% 101% 101% New York Central 49% 50% 99% 99% Pennsylvania 30% 30 98% 98% Anaconda 71% 70% 101% 101% Bethlehem Steel 159% 158 101% 101% General Motors 133% 133% 80 80% Intern. Nickel 78% 79 100 100 Kennecott 123% 121% 99% 99% Republic Steel 48% 47% 164 163% U.S. Steel 110% 108% 240 240 North American Cy. 28% 28% 337% 338% Mid'continental 123% 312% 312 loten Shell Union 61% 60% 317 316% Tide Water 31% 31% 353 348 AKU (3%) 467% 467% Van E'erkel 131% 132 4491/4 449% PREMIELENINGEN. 268% 268% Amsterdam 1951' 141% 141% 6471/2 644% Breda 1954 112% 112% 131% 134% Eindhoven 1954 111 111 232 237 Enschede 1954 110% 110% 190 191% Den Haag 1952 I 138% 138% 194 196% Den Haag 1952 II 1363/, 137 205 207% Rotterdam 1952 I 138% 209 212 Rotterdam 1952 II 138% 138% 150% 152% Utrecht 1952 123 159% 160% Gerrit Voorting is weer I Gerrit Voorting, de Tour de France renner; die op 14 Juli tijdens de acht ste étappe tengevolge van een ernsti ge val de strijd moest staken is Don derdagavond in zijn woning te Roosen daal teruggekeerd. Bij zijn thuiskomst bleek, dat Voor- ting's verwondingen en de opgelopen breuk minder ernstig zijn d^n na de berichten uit Frankrijk werd ver wacht. Hij kon, leunend op de arm van zijn vrouw, reeds voorzichtig lo pen, hoewel dit hem nog steeds pijn be zorgde. De röntgenfoto, die Gerrit had meegebracht toonde aan dat er een diepe scheur liep door het rechter bo- venheupbeen. Volgens de doktoren, die hem te Albertville verpleegden, zal de ze verwonding op natuurlijke wijze moeten genezen. Het ziet er naar uit, dat veertien dagen bedrust Voorting weef zo ver zullen opknappen, dat hij normaal zal kunnen lopen. Voor Sep tember zal hij echter niet aan wed strijden kunnen deelnemen. Voorting verklaarde, dat het drink- krüikje, dat hij op zijn rechterzak had hangen, de ernstige gevolgen van de val heeft veroorzaakt. Toeri hij neer plofte kwam hij met zijn bovenheup- been precies op het kruikje terecht. ONDER GROTE BELANGSTELLING Reeds een jaar na de noodschool! Donderdagmiddag om drie uur stak mr L. G. Wolf, inspecteur voor het Lager Onderwijs in Zeeland, een met fleurig blauw lint, versierde sleutel in het slot van de deur van het nieuwë Christelijk Nationale schoolgebouw te Scharendijke. Met een brede zwaai werden de deuren geopend en onder liet rinkelend geluid van de schoolbel traden de talrijke genodigden en ouders van de leerlingen de nieuwe school binnen. „Iédere keer dat er een nieuwe school geopend wordt is het een feestdag voor mij", vertelde mr Wolf in zijn openingstoespraak voor de nieuwe school, „en wanneer het een nieuwe school betreft in een rampgebied zoals Schouwen en Duiveland be tekent het voor mij een dubbel feest". Even voordien waren talrijke geno digden in het Verenigingsgebouw bij een gekomen, waar de voorzitter van het schoolbestuur, de heer J. Lem- som, een welkomstwoord sprak. In het bijzonder richtte hij zich hierbij o.m. tot mr L. G. Wolf, land, (Schellen berg, Hollenstein, Rudolf.) Spanje, (Poblet, Company, Lorono) Gem. pl. (Schnei der, Mockridge, Gaul). 11 He de France, (Hoorelbecke, Si- guenza, Caput). Het puntenklassement luidt étappe: 1' Ockers, België 2 Poblet, Spanje 3 Wagtmans, Nederland 4 Van Est, Nederland 5 Bauvin, N.O.C. 6 Rolland, Frankrijk 7 De Bruyne, België 8 Fantini, Italië 9 Monti, Italië 10 Schneider, G. Pl. i de 20e 307 punten. 352 punten. 378 punten. 401 punten. 409 punten. 464 punten. 529 punten. 545 punten 588 punten. 594 punten ALGEMEEN KLASSEMENT. Het algemeen klassement luidt: 1 Frankrijk 363 u. 58 m, 45 s, Op 50 m, Op 1 u. 59 m. 35 s. Op 3 u. 7 m. 5 s. Op 3 u 38 m. 38 s. Dp 4 u. 14 m. 58 s. Dp 5 U. 41 m. 48 s. Op 5 u.52 m. 32 s. Op 6 u. 31 m.14 s. Op 6 U. 38 m. 13 s. Op 6 u. 52 m. 44 s. 2 Italië, 3 België. 4 Nederland. 5 N.-Oost Centraal. 6 Spanje. 7 Zuid Oost. 8 West 9 Zwitserland. .0 Gemengde ploeg. 11 lie de France. van het L.O., de inspecteur heer C. Padmos, waarnemend burgemeester van Ei kerzee, de heer I. W. Padmos, waar nemend burgemeester van Duivendij- ke, ds A. P. Nauta, Nederlands Her- vormd predikant te Eikerzee, ds H. M. Kujtert, - Gereformeerd predikant te Scharendijke, de heer J. A. van Bennekom, inspecteur van de Chris telijk Nationale. Scholen uit Middel burg, de heer L. F. van Wijck, ge meente-secretaris van Eikerzee, ir F. H. Klokke,, de architect van de school, de heer H. R. Nieborg, oud burgemeester van Duivendijke en de heer P. Besanger, adoptie-ambtenaar uit Amsterdam. De heer Lemson verklaarde in zijn toespraak, dat naar deze opening van de nieuwe school reikhalzend is uitgezien en releveerde in het kort de geschiedenis van de bouw van de school. Nadat de aanwezigen liet nieuwe schoolgebouw iiaddcn betreden sprak mr Wolf een openingswoord. Ruim een jaar geleden werd de noodschool geopend, aldus spreker en de korte tussenpauze tussen de opening van de nieuwe school legt getuigenis af van de liefde en geestdrift voor het onderwys in Scharendyke. De vreugde over de opening van de nieuwe school werd by spreker enigszins getemperd daar het school hoofd, de heer T- Vlaming, de school binnenkort gaat verlaten wegens be noeming tot hoofd van een school te Rotterdam. Spreker bracht het hoofd der school hartelijk dank voor het vele werk dat deze voor de school heeft gedaan. Tenslotte dankte mr Wolf allen, die bij de bouw betrokken zijn geweest waarna hij de hoop uitsprak, dat de nieuwe school in de toekomst bewij zen zou een aanwinst te zijn in de diepe, christelijke zin des woords. Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd de drieklassige school die volgens de laatste eisen werd inge richt en over een moderne hoofden- kamer en leermiddelenkamer be schikt, te bezichtigen. OVERIGE SPREKERS Terug in het Verenigingsgebouw voerde als eerste spreker de heer P. Besanger het woord namens het ge meentebestuur van Amsterdam, dat indertijd voor de noodschool heeft gezorgd. Nu de oude school tot verenigings lokaliteit is omgebouwd en de nood school voor het kleuteronderwijs 26-7 27-7 28-7 Intern Conc. 282.55 280.49 280.34 Industrie 171.73 170.59 170.45 Scheepvaart 171.72 168.95 172.10 Banken 154.03 154.03 154.18 Indon. fondsen 152.73 153.27 154.26 Algemeen 219.93 218.54 218.82 (Advertentie) Even stoppen en met verder dienst doet is met het in gebruik ne men van de nieuwe school een eind gekomen aan het gebrek aan school ruimte in Scharendyke, aldus spre ker. Namens het gemeentebestuur van Amsterdam bood de heer Besan ger een enveloppe met inhoud aan. „Weer is een nieuwe aanvalspost geopend op onwetendheid en onge loof, zei de heer J. A. van Bennekom, die vervolgens het woord voerde. Spreker meende dat Scharendijke hiermede in feite een cultuurcentrum krijgt. In verband met het komende ver trek van de heer Vlaming bi-acht de heer Van Bennekom het schoolhoofd dank voor zijn actieve werkzaamhe den, niet alleen wat de school betrof maar ook op ander gebied. Tevens richtte de heer Van Ben nekom zich nog tot de leerkrachten J. Hondius en mejuffrouw W. Tensen die de school gaan verlaten, waarna hy tot de nieuwe onderwijzeres, me juffrouw van Nes een welkomstwoord sprak. Voorts spraken nog de waar nemend-burgemeester van Eikerzee, de heer C. Padmos, de heer H. R. Nieborg, oud-burgemeester van Dui vendijke, ds. A. P. Nauta, Hervormd predikant, de heer L. F. van Wijck, gemeente-secretaris, ir. F. H. Klokke, als architect van de school en de heer J. Hondius als ondeiwijzer, het hoofd der school, de heer Vlaming en mej. M. van Steenbrugge. Nadat de heer Lemsom alle spre kers en spreeksters had bedankt sloot ds. Nauta de'bijeenkomst met dank gebed. Onder het toeziend oog van ir. F. ff. Klokke, de architect van de nieuwe Christelijk Nationale school te Scha rendijke, stelde mr. L. G. Wolf, in- specteur van het Lager Onderwijs in Zeeland Donderdagmiddag het nieu we schoolgebouw officieel in gebruik door het ontsluiten van de voordeur. (Foto P.Z.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8