Stampede van Calgary:: gegok met levens en met geld... N.V.V. herdenkt op 30 Juli het vijftigjarig bestaan NOG GEEN OPLOSSING VOOR AFZET V0EDSEL0VERSCH0T WERK VAN VLAAMSE TELEVISIE WORDT STERK BELEMMERD JACQ. KLEIBOER VAN DE E 55 VRIJDAG 29 JULI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 VAN AMSTERDAM NAAR VANCOUVER (II) Ook de Indianen vormen belangrijke attractie (Van een speciale verslaggever). „Daar staat een echte cowboy", riep na de parade een moeder enthousi ast tot haar zoontje. Een hoogst merkwaardige uitroep in de week van de Stampede. In de eerste plaats omdat een echte cowboy in de stad, zo maar rijdend, ergens langs de kant van de weg, naar de parade, in plaats van daarin mee te rijden, inderdaad iets bijzonders genoemd kan worden en in de tweede plaats, omdat een vrouw in staat bleek, uit al die tienduizenden en tienduizenden namaak-cowboys, die de straten vulden, een echte te herkennen Het; wemelde in Calgary van echte en niet-echte cowboys en cowgirls. Warenhuizen hielden uitverkoop in alles wat met het Wilde Westen ook maar op enigerlei wijze verband hield of zou kunnen houden en geen vreemdeling, gekomen voor de Stamp ede, of hy haastte zich h raison van een paar dollar zich een „10-gallon"-hoed aan te meten en er aldus het zijne toe bij te dragen dat Calgary werd: de stad van cowboy-hoeden. De Stampede van Calgary is intus sen de beroemdste van heel het Wes ten en jaarlijks komen er meer dan een half millioen kijkers uit alle vijf werelddelen naar wat (nu eens niet ten onrechte) wordt genoemd „the biggest out-door show on earth." Geen wonder, dat Calgary, in enkele decennia dank zij de olie en het vee van een onaanzienlijk dorp uit gegroeid tot een moderne stad van 170.000 inwoners (compleet met een overdekte ijsbaan, theaters, drive-in bioscopen en -restaurants), die inva sie ook dit jaar niet geheel kon op vangen. Er was geen kamer meer te krijgen, noch in de hotels, noch bij particulieren en toen we er na een vliegtocht van twee-en-een-half uur waren aangekomen, moesten we nog per auto naar het tachtig mijl verder in de bergen gelegen Banff voor een onderdak (wat overigens geen straf was). IN DE ARENA. De wedstrijden werden gehouden in een machtige arena, waar omheen tentoonstellingen van landbouwwerk tuigen, huishoudbeurzen, kermissen en eetgelegenheden waren opgetrok ken als-ook een complete Indiaanse nederzetting met 40 tenten, waar stammen uit diverse reservaten af komstig onderdak hadden gevonden. Standwerkers waren er bij de vleet en zij kregen het met menige moeder aan de stok, zulks naar aanleiding van de producten, die zij aan de man trachtten te brengen. Het is nu een maal ook moeilijk, kinderen duidelijk te maken waarom baby-schildpadden en kameleons niet zulke geschikte huisdieren zijn in moeders ogen! In de arena, des middags: vier uren van actie en sensatie by brul lende luidsprekers en wolken van stof, de .strijd lussen mens en dier be geleidend. Een korte woeste rit op een wild paard, enkele seconden lang, dan gingen ruiter en paard weer elk huns weegs. Het paard naar de stal, de ruiter naar het scheidsrechters- gebouwtje of naar het ziekenhuis. Het berijden van wilde paarden dat we ook te zien kregen leek ons beslist een ongezonde liefhebbery. De staldeuren worden opengesmeten, terwijl enkele drie-mans ploegen klaar staan. Een seconde later stor- Indianen maken muziek. Zij vormen een dankbaar doelwit voor de foto grafen. men, luid briesend, op een alles be halve geruststellende manier de paarden, die nog nooit een ruiter op de rug hebben gehad naar buiten. De bedoeling is, dat de drie mannen van een bepaalde ploeg het hun toe gewezen dier, dat alleen een touw om het lijf heeft, vangen, dan zadelen, vervolgens hun ruiter er op helpen en dan maar zien hoe lang hij er op blijft. DUIVELS. Reminiscenties aan stierengevech ten kregen we bij het aanschouwen van een der hoofdnummers: de Brah- maanse stieren, oftewel de zebu's. Normaal zijn dit bijzonder vreedzame dieren, maar in de arena gedragen zy zich als vlees geworden duivels het geen naar onze inlichtingen een ge volg is van het feit, dat zij op niet nader te omschrijven wijze (waarin ook iets duivels zit) vals worden ge maakt. Zodra de dieren hun ruiter hadden afgeworpen, stormden zij met gebo gen kop op hem af, maar dan waren er altijd wel een paar clowns in de buurt, die de woedende dieren wisten af te leiden. Die clowns waren ge weldig. „They stole the show" hoor den we bij herhaling zeggen en het was zo. Het was ongelofelijk, welke risico's'zij durfden te nemen. CHUCKWAGEN-RACES. De races met trekkerswagens in de avonduren brachten evenzeer sen saties. Het stadion was andermaal uitverkocht en dat was zeker niet om het vuurwerk, dat daar later zou worden gehouden, maar vanwege de chuckwagen-races over een nalve mijl. Er waren zeven heats elk met vier wagens, die bespannen met vier paarden en met vier bijrijders erbij moesten trachten, na op het mid denveld een 8 te hebben gedraaid om wat tonnen heen, in de kortst moge lijke tijd de rit over de ovale renbaan heen te beëindigen. Elke wagen kreeg een zekere bal last mee, ongeveer duizend pond. Na een proefronde werden de vier wa- §ens opgesteld, haaks op de race- aan, in de richting van het midden veld, waar een voor ieder ongeveer gelijke route in de vorm van een acht was uitgezet. Zodra het pistoolschot in de arena weergalmde, sleepten de helpere het ballastgewicht in de wa gens an dan ging 't voort. Zwepen knalden, wielen ratelden, wolken stof stoven op en als in een nachtmerrie jakkerden de 32 paarden en twintig mannen voort om als eerste terug te zijn op de renbaan. Er gebeuren maar weinig ongelukken, wat een mysterie is, want maar al te vaak raken de wielen elkaar en gaat er een wagen ondersteboven. Stampede betekent gegok met le vens en met geld. Gaat een cowboy down en wordt hij gewond, dan staan al zijn concurrenten klaar om hem te helpen zijn come back te vieren. Er is een geest van rivaliteit, maar bo ven alles van leven en laten leven en dat is een prettige gedachte. STUDIE VAN F.A.O. Dr. Cardon ziet evenwel zekere vooruitgang „Voor de afzet van het wereldoverschot aan voedsel en andere landbouw producten en de distributie daarvan in landen, waar tekorten bestaan, is nog geen bevredigende oplossing gevonden. Toch gaan we by de bestude ring van de vele daarmee samenhangende vraagstukken en het coördineren en bevorderen van de samenwerking tussen (Ie regeringen en landen om tot de gewenste resultaten te komen de goede kant uit". Aldus verklaarde dr P. V. Cardon, directeur-generaal van de voedsel en landbouworganisa tie, F.A.O. der Verenigde Naties, tijdens een vraaggesprek in het Sche- veningse Kurhaus. Dr Cardon, die van zijn vacantie in Europa gebruik maakt om tevens na der kennis te maken met regerings personen en leidende functionarissen vertoeft enige Woensdag werd hij met minister Mansholt door de Koningin ontvan gen en later in zijn vacantie zal hij een zeiltocht met de Nederlandse minister van landbouw maken. Er werd een ontvangst geboden in het Kurhaus, waar ir C. Staf, minister van oorlog en ad-interim minister van landbouw, als gastheer optrad. Ruim dertig landen nemen thans Nog steeds geer Nederlandse programma's „Het Laatste Nieuws" schrijft, dat het werk der Vlaamse televisie zeer belemmerd wordt, doordat nog steeds geen Nederlandse programma's kun nen worden overgenomen. Het blad herinnert er aan, dat de Vlaamse televisie, toen zij haar ar beid begon, geregeld Nederlandse uitzendingen kon overnemen en aan de medewerkende artisten een bijslag van 50 procent op hun honorarium betaalde. Toen de internationale ra dio unie die bijslag bepaalde op 25 procent, moest het overnemen van programma's worden stopgezet, om dat de Nederlandse televisiestichting zich aan het voorschrift der interna tionale unie wenste te houden en de organisaties der artisten met die by- slag geen genoegen namen. Nadat de internationale linie de bij slag tot 50 procent verhoogd had, rezen nieuwe moeilijkheden, doordat de vakorganisaties de bijslag niet al leen voor de artisten eisten, maar voor het gehele personeel dat aan ovex-genomen uitzendingen meewerkt. De unie wenste daarop niet in te gaan vanwege de consequenties op radiogebied. „Het Laatste Nieuws" betreurt de ze stand van zaken, met het oog op de samenwerking tussen de lage lan den en op de mededinging van de Waals-Franse televisie. Het zegt, dat ook de wederzijdse regeringen moe ten trachten een oplossing voor dit vraagstuk te vinden, omdat anders ook voor 1956 waarschijnlijk geen re geling mogelyk zal zyn. Treinverkeer Dordrecht- Sliedrecht gestremd. Op Zaterdag a.s. Op Zaterdag 30 Juli a.s. zullen twee overspanningen van de spoorbrug bij Baanhoek in de spoorlijn van Gorin- chem naar Dordrecht worden vervan gen door nieuwe. Het treinverkeer tussen Dordrecht en Sliedrecht zal die dag zijn gestremd van des ochtends 4 uur tot des avonds 19 uur. De treinen van Sliedrecht naar Dordrecht worden vervangen door autobussen. Op de tijdstippen waarop anders de treinen van Dordrecht naar de richting Geldermalsen vertrekken zullen autobussen rijden naar Gorin- chem, welke stoppen te Sliedrecht. Voor reizigers die verder willen rei zen dan Gorinchem rijden autobussen van Dordrecht naar het station te Slie drecht in aansluiting op de treinen al daar. Deze autobussen vertrekken van Dordrecht ongeveer 25 minuten vroe ger dan de „vervallen" treinen. Rei zigers die van de autobussen gebruik maken, moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur. Bij ongunstig weer gaat de strem ming van het treinverkeer niet door. Dit zal echter eerst kort tevoren be kend kunnen worden gemaakt. Lof toegezwaaid aan Prins Bernhard. Het Britse blad „Daily Sketch" prijst Prins Bernhard naar aanleiding van enkele opmerkingen die deze in Cranwell over het vliegen heeft ge maakt. Zo vindt het blad de waarscbu- wing van de prins, dat straalvliegtui- I gen te sriel en te gevaarlijk zijn om I stunts mee te maken, goed op zijn plaats. Een kortemaar wilde rit. Engeland «n V.S. wensen geen Sunfed Engeland en de Verenigde Staten hebben zich Woensdag op een bij eenkomst van de economische en so ciale raad van de Verenigde Naties, die op het ogenblik in Genève bijeen is, uitgesproken tegen de instelling van een speciaal fonds van de Ver enigde Naties voor economische ont wikkeling (Sunfed), zolang nog niet is begonnen met een algemene ont wapening. aan een studie en het coördinerende werk deel. Het is o.a. gelukt in Egyp te en in India, waar aanzienlijke te korten bestaan aan proteïne (eiwit ten in het voedsel), de situatie zeer te verbeteren. Daar de F.A.O.-plan- nen voor een wereldvoedselraad en later voor een voedselelearings-insti- tuut, strandden op een g".eprek_ aan belangstelling én samenwerking en op onwil van de handel, heeft de F. A;0. bij het benaderen van het pro bleem de koers gewijzigd. Van de grond af aan worden thans de vraag stukken der overschotten en tekor ten bestudeerd. De F.A.O. werkt hier samen met andere gespecialiseerde instituten van de Verenigde Naties. Steeds gaat men bij het zoeken van de oplossin gen uit van het standpunt, dat de wereldhandel niet geschaad mag worden. De F.A.O. geeft uitsluitend adviezen aan regeringen en groepen regeringen. Weliswaar is de werkwijze langdu riger, doch de vooruitgang doet be vroeden, dat ook op het gebied der wereldoverschotten en tekorten aan voedsel en andere landbouwproduc ten een reeks gunstige oplossingen zal kunnen worden gevonden, inci denteel, zowel als in het algemeen. THANS MEER DAN 450.000 LEDEN Diamantbewerkersbond nam initiatief tot de oprichting (Van onze parlementaire redacteur). De Nederlandse vakbeweging viert op 30 Juli a.s. een belangrijk jubileum. Op die datum is het namelijk vyftig jaar geleden, dat het Nederlands Ver bond van Vakverenigingen, het N.V.V., hier te lande werd opgericht. Op 30 Juli a.s. zal deze oprichting in het gebouw van de Diamantbewer kersbond in Amsterdam herdacht worden. Het zal een bescheiden bijeen komst zijn, doch zij luidt een aantal herdenkingen in, die zich uitstrekken tot in 1956, in welk jaar een groot feestelijk congres van het N.V.V. wordt gehouden. Het is niet toevallig, dat het gebouw van de Diamantbewerkersbond is uitgekozen voor de eerste „plechtigheid". Want in ditzelfde gebouw werd het N.V.V. een halve eeuw geleden geboren. De vakverenigingen kwamen pas op tegelijk met de industriële ontwikke ling in de negentiende eeuw, eerst aarzelend, zwak en zonder veel in vloed, later van meer betekenis. Hoe wel dus zelfs al omstreeks 1850 vak verenigingen waren opgericht, kun nen de bei'oepsverenigingen van de typografen en de diamantbewerkers, die in 1866 het levenslicht aanschouw den, pas de eerste eigenlijke vakorga nisaties genoemd worden. Nadat de typografen en de dia mantbewerkers zich georganiseerd hadden, volgden de bouwvakarbeiders en een paar jaar later de scheepstim merlieden, de steendrukkers, de meu belmakers, de tabaksbewerkers en anderen. Wel waren het merendeels slechts kleine verenigingen, doch sommige vormden zelfs al werklozen kassen en in enkele grote steden kwam samenwerking tot stand in centrale organisaties. Het doel van die vakbonden was de verbetering van de materiële positie der leden, doch daarnaast werden zij een soort verzekeringsinstituut voor werkloosheid, staking en uitsluiting. De leiders begrepen, dat zij, wilde men het doel zo krachtig mogelyk na streven, samenwerking moest zoeken. In 1891 werd in Brussel het Tweede Internationale Socialistisch en Vak verenigingscongres gehouden, dat o.a. besloot, dat in elk land een arbeids secretariaat moest worden opgericht. In 1892 kwam als gevolg hiervan in ons land het Nationaal Arbeids Secre tariaat het N.A.S. tot stand. De meeste van de toen bestaande vak verenigingen traden toe. Het initiatief In 1894 richtten de diamantbewer kers een nieuwe vereniging op, de Al gemeen Nederlandse Diamantbewer kersbond (A.N.D.B.). Men schoeide hem op dezelfde leest als de beste En gelse en Duitse vakorganisaties en met succes. De A.N.D.B., die niets moest heb ben van de syndicalistische, dat is de revolutionnaire geest van het N.A.S., bleek het vertrouwen te bezitten van talrijke Nederlandse arbeiders. Op zijn voorbeeld werden meer anti- syndicalistische vakbonden opgericht en deze wendden zich tot de A.N.D. B„ met het verzoek het initiatief te nemen tot de stichting van een nieuwe centrale organisatie van vakbonden. De A.N.D.B. had daar wel oren naar en in Februari 1905 kwamen on der voorzitterschap van Henri Polak in het gebouw van de Diamantbewer kersbond de afgevaardigden van een aantal vakverenigingen byeen. Men besloot tot oprichting van de nieuwe centrale, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het N.V.V. Dat was op 30 Juli 1905, dus nu een halve eeuw geleden. De groei Bij de Stichting telde het N.V.V., dat dus een bond is, waarin de afzon derlijke vakverenigingen zich hebben georganiseerd, 18.960 leden. Een jaar later was dit getal tot 26.227 geste gen en in 1910 noteerde men reeds 40.628 leden. Dat wil dus zeggen, dat de bij het N.V.V. aangesloten vak organisaties gezamenlijk 40.628 leden hadden. In laatstgenoemd jaar telde het N. A.S. er nog slechts 3454. Wel steeg dit aantal in latere jaren, doch ten slotte is het N.A.S. opgeheven. Om nog enkele cijfers te noemen: op 1 Januari van het oorlogsjaar 1914 bedroeg het aantal leden van het N. V.V. 84.434, op 1 Januari 1918: 159.514. Op 1 Januari 1940, dus even vóór het uitbreken van de tweede we reldoorlog telde het NVV 320.000 leden en op 1 Januari 1954 waren het er 453.949 Naast het N.V.V. zijn ook de K.A. B., het C.N.V. en het A.N.V. res- JACQ. KLEIBOER: organisator van de E 55. den en de draagvlakken van de Spin tastten en zich in een ogenblik dat bleek uit hun opmerkingen een volkomen juist beeld van de ma chine vormden. Dat de kinderen het goed begrepen hadden bleek uit een getypt verslag van de hand van Wim van der Ven, één der leerlingen van Bartimeus. Hy typte 't op zijn eigen schrijfmachine in gewoon schrift én in brailleschrift. Het was een intelligent verslag, getuigend van goede waarneming. „Wat ons het eerste trof was de Rotterdamse reus aan de ingang" schreef de blinde jongen. En vervol gens: „De prachtige miniatuur in stallaties van olietanks, bedx-rjfsge- bouwen, kraakinstallaties, fabrieks schoorstenen, tezamen met de eeuwi ge vlam, maakten een onvergetelijke indruk". Zo zag hij „Pernis" door de ogen van de heer Kleyboer. Maar en dat is een hint voor allen, die tentoon stellingen organiseren: „Bij de stands van Amsterdam en Rotterdam konden we niet veel bekijken, omdat alles in vitrines stond..." De heer Kleyboer stopte het ge schrift weer bij z'n stukken. „Het kostbaarste uit mijn archief" zei hy. pectievelijk de R.K., de protestants- Christelijke en de neutrale vakcen trales opgekomen en na de oorlog heeft zich daar nog bij gevoegd de communistische E.V.C., doch het N. V.V." is steeds de grootste gebleven. Betekenis De betekenis, die het N.V.V. In de loop van een halve eeuw heeft gekre gen, blijkt niet alleen uit het vermo gen, dat het beheert tegen het uit breken van de tweede wereldoorlog bezaten de vakcentrales tezamen ruim 30 millioen' gulden maar ook uit de sociale hervormingen, die mede door zijn invloed tot stand gekomen zijn uit de vertegenwoordiging in ver schillende hoge adviescolleges en uit het aandeel in de uitvoering van een aantal sociale wetten. „DE MOOISTE DAG VAN MIJN LEVEN" „De dag met de blinde kinderen" „Ik heb héél wat mooie dagen in m'n leven zien komen en gaan" zegt Jac. Kleyboer, de man, die er zyn beroep van maakt om tentoonstellingen te organiseren en die dus ook de E 55 in het leven riep. „Maar de 27e Juni van dit jaar was bepaald de mooiste dag van myn leven. Toen kwamen er blinde kinderen uit Zeist naar de tentoonstelling en ik heb ze rond mogen leiden. Het was een belevenis, om nooit te vergeten". Ze kwamen 's morgens. Het waren leerlingen van het Chr. Blindeninsti tuut Bartimeus en: „eerlijk, we ston den voor een raadsel, hoe we hun al les, wat er in en om de tentoonstel ling was, zouden laten zien". Maar het lukte, dank zy het enor me vermogen der kinderen de „din gen" in zich op te nemen en zich er een voorstelling van te maken. We begonnen bij de Spin. Fokker's eerste vliegmachine. Ik vertelde hun wat Anthony Fokker met dat toestel had gedaan en ik kreeg beslist tranen in m'n ogen, toen ik zag hoe ze met hun gevoelige handen langs de dra»-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7