„SNIJDEN" OP VERKEERSWEGEN DIENT STRENG BESTRAFT! WALCHEREN Waar zijn onze schepen? UITVOERIGE DEBATTEN OVER SUBSIDIE BEROEPSKEUZE SPORTBELANGEN VLISSINGEN" VERDEDIGDE HAAR BELEID VR1JJDAU 2y JLJljI iöö5 PROVINCIALE 2 fi E V W S B OOVRANT KANTONRECHTER MIDDELBURG Flinke boete voor chauffeur, die te veel risico nam „Van de 10 gevallen van „snijden" op de snelverkeerswegen wordt nog niet één geval achterhaald", zo zei Woensdagmorgen ter zitting de Middel burgse waarnemend kantonrechter mr. dr. A. Veenhoven". De gevallen, die dan wel geconstateerd worden, dienen streng te worden bestraft. „Hij ver oordeelde de 57-jarige schipper D. J. S. uit Yerseke, die zo kwam vast te staan met zijn vrachtauto inderdaad had „gesneden", dan ook tot f 50.of 10 dagen. De ambtenaar van het O. M., mr. Lebret had f 75. of 50 dagen gevorderd. Bij het passeren op de Rijksweg jMiddelburgSloedam onder Arnemui- den had S. op 30 Mei j.l. het hem tegemoetkomend verkeer niet genoeg ruimte gelaten, zodat dit moest afremmen. Onder de wagens, die S. pas seerde) bevond zich een auto van de Rijkspolitie, waarin twee wachtmees ters waren gezeten. Deze grepen onmiddellijk in en verbaliseerden de chauf feur. Roekeloos had hy niet gereden, maar „snijden" is nu eenmaal niet ge oorloofd! Ter zitting werdén de beëedigde verklaringen van de beide getuigen voorgelezen. De verklaring van ver dachte omtrent het punt, "Waar hij de Rrjkspolitiewagen was gepasseerd was ln tegenspraak met die van de wachtmeesters. Daar S. volhardde werd een van de politiemensen ge vraagd ter zitting te komen. Toen kwam vast te staan, dat verdachte de politie-auto niet gezien had. Zodoen de kon hy ook niet vast stellen waar hij dit voertuig was gepasseerd. „Ik heb al 35 jaar een rijbewijs en ik neem nooit risico", zei S. nog. „Dit maal bent U daarvan dan toch afge weken", zo besloot mr. Veenhoven de ze zaak. Enig debat was er ook in de zaak van de 60-jarige landbouwer P. O. uit 's-Heerenhoek. Deze had op 7 Juni j.l. onder Heinkenszand met een land bouwvoertuig op de grote weg gere den, terwijl werktuigen buiten de wa gen uitstaken. Het betrof o.a. een hooihark en enkele hooivorken. Na een uitvoerige toelichting van ver dachte vorderde de ambtenaar vrij spraak van het tenlastegelegde voor wat betreft de hooihark en f 10.of 2 dagen voor de hooivorken. De kan tonrechter achtte het tenlastegelegde wel bewezen. Hij vond echter, dat er weinig gevaar school in het buiten steken van de vorken, die naar ver- dachte's verklaring ook nog waren verschoven zonder zyn schuld, en leg de een milde straf op: f 1.of een dag. De 18-jarige stucadoor C. J. v. d. H. uit Vlissingen had wel zeer slecht uitgekeken toen hij met zijn brom fiets en een meisje achterop over de Nieuwendijk reed, zo vond de rechter. V. d. H. reed namelijk een dame aan, die daardoor een rib kneus de en een week niet kon werken. Ook reed verdachte naar mr. Veenhoven's mening te hard. f 35.pf 7 dagen werd gevorderd en bevestigd. Op de rijweg „brommen", terwijl èr een fietspad is, kostte de 59-jarige C. W. uit Rotterdam f 6.— of 2 da gen. Verdachte's verweer, dat hij, toen hij van de ventweg bij de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg af reed tussen een colonne fietsers verzeild raakte en daardoor niet uit de voe ten kon, werd verworpen. De ambte naar vorderde f 10.— of 2 dagen. Schrikdraad, dat een landbouwer om zijn wei heeft staan, dient aan de gèstelde eisen te voldoen. Dat wist de 28-jarige A. K. E. van H. uit Krui- nin'gen Kennelijk wel. Het schrikdraad dat in zyn bezit was, bleek echter niet gekeurd te zijn, terwijl geen veilig heidsmaatregelen waren genomen. Van H voerde aan, dat hij het draad had ontvangen uit een geschenkzen ding aan door de ramp getroffenen. Hij dacht, dat het cadeau wel in orde zou zijn. Na bekeuring heeft hij zijn installatie direct van het nodige la ten voorzien. De ambtenaar vond, dat verdachte zich na ontvangst van de deugdelijk heid van het draad had moeten over tuigen, Zijn vordering luidde: f 20.— of 4 dagen. De kantonrechter wilde wel rekening houden met de bijzon dere omstandigheden en legde een boete van f 6.op. De vrachtwagenchauffeur J. P. R. Werd bij verstek veroordeeld tot een Marktberichten VEILING MIDDELBURG. 28 Juli. Zwarte bessen 1 en 2 228.70— 231.90. Afwijkend f 1.01. Aanvoer: 19.000 kg. VISMIJN TE VEERE. 28 juli. Export garnalen 1667 kg.: 2.05— 2.39; Schar 865 kg.: 16—27; Bot 122 kg.: 16 —18; Schol 26 kg.: 16—36; Middel tong 197 kg.: 1.76—2.96; Rog 6 kg.: 16—22; onge sorteerde Vis 4 kg.: 35: Tarbot 3 kg.: 82— il .06. totaal van f 55.of 11 dagen voor drie strafbare feiten. Op de smalle weg naar Hoedekenskerke had R. met zijn auto het voertuig van een Belgisch echtpaar beschadigd. Dit was uit Gent naar Middelburg geko men om ter zitting te getuigen dat zij hun wagen hadden gestopt met de rechtenvielen in de smalle berm zelfs om R. door te laten. Toch bracht de vrachtauto het wagentje van de Belgen schade toe én reed vervolgens gewoon door! „Niet bepaald een heer in het vér- keer". vond de kantonrechter. Onder Zoutelande werd de 23-jari- ge electro-monteur J. R. uit Vlissin gen aangehouden, waarbij bleek, dat hij zonder rybewijs een auto bestuur de. R. gaf zulks toe, maar voerde aan, dat hij wel moest rijden, omdat een koelinstallatie met spoed naar de plaats van bestemming moest worden gebracht, tèrwijl zijn compagnon die wel bevoegd is om te chaufferen, afwezig was. Niettemin bleef het een Middenstandsexamens Donderdag was het weer de laatste dag, dat in Middelburg de midden standsexamens aan Zeeuwen werden afgenomen. Geslaagd zijn: mej. M. K. v. d. Sande, Veere; W. J. Scheers, Goes; M. C. de Schipper, Krabbendij- ke; A. van der Schoor. Axel; mej. J. E. Schrier. Kortgcne;'M. Sinke, Waar de; L. Slabbekoorn, Kloetinge; C. Soederhuijsen, Middleburg; H. Spruijt Meliskerke; H. Stouten, Oosterland; W. B. Straver, Middelburg; P. van Keulen, Westkapelle; A. M. Verbeem, Goes; M. G. Vermeule, 's-H. Arends- kerkeJ. Vermeulen, Middelburg; M. Verstelle, Wolphaartsdijk; L. de Voogd, Middelburg; A. de Waal, Kortgene; J. H. W. Wiegel, Middel burg; A. Wielemaker, Middelburg; W. C. de Wilde, Breskens; mevrouw M. J. Wisse-Fremouw. Breskens; A. Wouterse, Veere: J. J. van Zweden, Rilland-Bath. Acht candidaten wer den afgewezen. Op de dagen van het Middenstands examen werden in totaal 151 candida ten op hun kennis en wijsheid aan de tand gevoeld. Van hen slaagden er 128, zodat er 23 werden afgewezen. strafbaar feit en de ambtenaar O. M. eiste f 25.of 5 dagen, waarvan de rechter f 20.of 5 dagen maakte. „Altijd is er in Amemuiden last met schoolverzuim", zei mr. Van Veenhoven tegen de 39-jarige losse werkman J. v. B. uit die gemeente, die zijn 18-jarige zoontje een paar dagen thuishield. De zoon moest namelijk op de nog zeer jonge kinderen pas sen, terwijl de moeder schoonmaakte. „In Arnemuiden treedt men maar al te vaak de Leerplichtwet met voe ten", aldus de kantonrechter, Mr. Lebret vroeg f 15.of 2 dagen, maar de kantonrechter wilde het grote ge zin van verdachte wel als verzach tende omstandigheid in aanmerking nemen. Het resultaat werd f 10.of 2 dagen. „3Iaar dat hebt U alleen aan uw grote gezin te danken", be sloot mr. Van Veenhoven. Spoedvergadering van de Polder Walcheren Crediet van vier ton Yoor opruiming bunkers De Polder Walcheren heeft Don derdagmiddag in spoedvergadering een viertal voorstellen van het dage lijks bestuur zonder hoofdelijke stem- ming aanvaard. Het ging hier om voorstellen tot het aangaan van een geldlening ad f 190.000 ter financiering van de aan koop van een materialenplein, van herbouwkosten Polderhuis en van sluismeesterswoning te Vlissingen, voorts tot verpachting van jacht- recht te Veere en Vrouwenpolder, tot het verlenen van een aanvullend cre diet ad f 100.000 voor de aanleg van 5 strandhoofden te Öostltapelle en tot het verlenen van een crediet van f 400.000.voor opruiming voorma lige Duitse verdedigingswerken by Oostkapelle. Bij de behandeling van het laatste punt antwoordde de voorzitter mr. dr. R. W. Graaf van Lynden op een vraag van mr. J. H. C. Hejjse, dat de aanleg van wegén in de duinen waarin dit voorstel ook voorziet niet uitsluitend is bedoeld voor wer ken aan de strandhoofden. De heer J. Bosselaar vroeg of er zekerheid be staat over de rijksvergoeding bij de opruiming (geraamd op f 335.000), waarop de voorzitter mededeelde, dat met het rijk hierover is overlegd. Op een vraag van de heer A. de Buck verklaarde mr. Van Lynden dat bij de betrokken instanties, zoals gemeen ten, Wegschap, enz. vergunning voor de aanleg van de wegen in de duinen zal worden gevraagd en tenslotte bleek uit een mededeling van de voor zitter, dat de opruiming uitsluitend die bunkers betreft, die op strand en in zee liggen. Hetgaat dus niet om vestïngswerken, die in de duinen zelf liggen, Bij de aanvang van de vergadering warén de geloofsbrieven van de her kozen commissarissen, de heren L. Janse de Jonge en S. A. VerSluijs, goedgekeurd. Controle op rijwielen Door het Verbond van Veilig Ver keer worden, in samenwerking met de politie en padvinders bij verschil lende bedrijven in Middelburg fietsen en bromfietsen gecontroleerd en on derzocht of zij aan de gestelde eisen voldoen. Na contrölè wordt aan het stuur van het rijwiel een formuliertje gehangen, waarop zo nodig is aange tekend welke gebreken zijn gecon stateerd, o.a. stuurinrichting, rem men, verlichting, enz. „Ziekenhuisverpleging op Walcheren'' in 1954 Ledental steeg aanmerkelijk Annenkerk 27 te Hongkong. Aagtekerk 26 400 m. N.O. v. Seychellen. Adonis 27 v. New York te Curacao. Albireo 26 v. Narvik n.a Rotterdam. Alchiba 26 dVVars v. St. Paul Rocks. Appingedijk 27 te Vitorla. Arena'skerk 26 v. Shanghai te Jose Pan- ganibar. Averdijk 26 te New York. Axèldljk 36 120 m. Z. v. Bermuda. B"os5hfontëin 27 580 m. N.O. Mombasa. Bali 27 360 m. W. v. Sabang Banka 26 v. Calcutta të Singapore. Blijdëndijk 26 660 m. N.W. v. Azoren. Beninkust 27 v. Antwerpen n. Dakar. Cistula 28 50 m. Z.O. v. Athene. Delfshaven 27 v. Santos. Dongedijk 27 V. Antwerpen te R'dam. Eos 26 te Faro. Essó - Amsterdam 30 te Sidon verwacht- Grootekerk 27 te Pt. Said. Gouwe 26 280 m. N. v. Kaap Verde. Indrapoera 26 p. Minikoi. Kleldrecht 26 v. Genua n. Rotterdam. Kabylia 27 v. Mombasa te Bahrein. Kalydon 26 420 m, Z. v. Socrota. Kola Inten 26 110 m, Z. t. W. v. Finister- re. Katelysia 26 v. Punta Cardon n. Engeland. Kellia 26 v. Pernis n. Singapore. Krebsia 26 590 m. Z.W. v. Bermuda. Laurenskerk 26 c. Tilbury n. A'dam. Lawak 26 1440 m. N.W. v. Kaapstad. Lekhaven 27 Dungeness n. St. Vincent. Lievevrouwekerk 28 v. Bombay te Aden. Maas 26 50 m. N.O. v. Finisterre. Marisa 26 v. Beyrouth n. Iskenderun. Maasdam 26 v. Southampton n. N. York. Maashaven 26 p. St. Pauls' Rocks. Meliskerk 27 v. Hamburg n. Antwerpen. Molenkerk 26 v. Marseille n. R'dam. Noordam 26 400 m. Z.Ö. v. Kaap Race. Oldehbarnevelt J. v., 28 te Tj. Priok ver wacht. Oranje 28 v. Tj. Priok n. A'dam. Polydorus 26 v. Aden n. Surabaia. Perna 26 20 m. N.W. v. Kaap Tubiron. Pendrecht 26 70 m. N. v. Mona Passage. Raki 26 v, Port Said. Rotula 26 600 m. Z.O. v. Singapore. Rijndam 27 v. Gaspe te Hamilton verw. Sehie 26 100 m. N.O. v. St. Maarten. Sibajak 26 te Gibraltar. Sliedteeht 27 v. Suez. Statue of Liberty 30 Azoren verw. Soestdijk 26 V. Pórt Swetten^am. Stad Leiden 26 p. Kaap Palos. Tjiluwali 27 v. Semarang te Buleieng. Tegelberg 26 te Santos. Tomori 26 140 m. Z.O. v. Malta. Triton 27 v. Philadelphia te N. York. Utrecht 26 v, Bremen h. Rotterdam. Uranus 23 te Garston. W. Alton Jones 26 te Malta. Willemstad 28 te Antwerpen verw. Weltevreden 26 v. Tiberion n. Semarang. Zaah 26 v. Hernosand n. Hull. Zuiderkruis 28 te Waivisbaai. Zeeland 27 te Aden. In het jaarverslag over 1954 schrijft de secretaris-penningmeester van de Vereniging „Ziekenhuisverpleging op Walcheren" in Middelburg, de heer L. Onderdijk, dat in het verslagjaar een nieuwe periode aanbrak. De oorzaak hiervan was het feit, dat de verze kerden, die lid waren van het Alge meen Middelburgsch Ziekenfonds, maar voor ziekenhuisverpleging van de vereniging, thans geheel bij het fonds zijn aangesloten. In de adini- nistratiês van de betrokken instellin gen bracht deze overgang een belang rijke vereenvoudiging. Een en ander kon samengaan met een volledige re organisatie van deze administraties. Hierdoor treedt de vereniging nu uit sluitend op als z.g. herverzekeraar, zowel voor verplicht als voor vrij willig verzekerden. Met verheuging maakt het verslag er ook melding van, dat het aantal aangeslotenen in 1954 over alle linies aanmerkelijk steeg. By de A-verze kering- waren eind 1954 7784 leden aangesloten, tegen 7556 aan het eind van het voorgaand jaar. Voor de AA- verzekering luidden de cijfers ach tereenvolgens 17.036 en 16.060 en voor de B/C-verzekering 7927 en 7333. In het verslag wordt verder be treurd, dat er nauwelijks meer van afdelingen gesproken kan worden. Waar zij er nog zijn, is er geen on derlinge band met de leden. Opge merkt wordt in dit verband, dat het overweging zal verdienen na te gaan of het niet beter is uitsluitênd met de leden te vergaderen én te trach ten daaruit een ledenraad te vormen. In deze raad zouden allé dorpen en Middelburg en Vlissingen vertegen woordigd moeten zijn. Het totaal aantal opnamen van verzekerden bij de vereniging in zie kenhuizen gedurende het verslagjaar bedroeg 430 (v. j. 494). Het totaal aantal verpleegdagen beliep 6279 (v. j. 6655). De balans per 31 December vermeldt een totaal 186.704,52. De verlies- en winstrekening over het verslagjaar geeft wat de baten be treft een totaaltelling' aan van 190.563,46 en voor de kosten van 150.886)11, hetgeen dus een voor ken? resultaat van 39.677,35 bete- Vlissingen Langs Haventje van Meijer komt 42 meter lang hek. De Vlissingse raad besloot enige tijd geleden een bedrag uit te trekken voor de aanleg van een hek langs de spui- koin aan de Vlissingse boulevard, in de wandeling het „Haventje van Meijer" geheten. Sinds Woensdagmorgen zijn gemeentewerklieden druk in de weer om het stalen gevaarte op zijn plaats te brengen. Een door velen gewaar deerde voorziening! Verschillende malen is het voorge komen dat kinderen al spelende bijna in het Haventje belandden, terwijl nog niet zo heel lang geleden een bezoeker van een der aan de Boulevard gelegen café's, waarschijnlijk ook door de duis ternis misleid, pardoes in het water rolde. Met heel veel moeite kon de man toen op het laatste nippertje gered worden. Deze narigheden zullen dus tot het verleden behoren als dit hek, dat een lengte heeft van 42 meter en ruim 80 centimeter hoog is, geplaatst zal zijn. Dit zal nog deze week het geval zijn. De afscheiding is met opzet zó lang gemaakt, dat de frontzijde van het „Haventje van Meijer" geheel be^ schermd is. De beide flanken worden uiteraard niet van hekwerk voorzien, daar de kans dat men van deze zijde in 't water valt wel uiterst gering is. Beiaardier concerteert In verband met de proefmarkt, die met ingang van Zaterdag a.s. te Vlis singen wordt gehouden, zal de stads- beiaardier, de heer Piet Broerse op die dag niet concerteren van vier tot vijf uur zoals gewoonlijk maar van vyf tot- zes uur. „Miniatuur Walcheren'' verwacht 100.000e Deze week nog wordt op „Minia tuur Walcheren" in Middelburg de honderdduizendste bezoeker of be zoekster verwacht. Ook Donder dag was het voor deze attractie van de Zeeuwse hoofdstad weer een top dag. In totaal passeerden ruim 4000 bezoekers de toegangspoorten. De ringrijderij, die een deel van het Mo lenwater afgesloten hield, drukte het bezoek slechts weinig. Het bezoekcij fer ligt nu ruim boven de 96.000. De kans is groot, dat de honderdduizend ste Zaterdag kan worden genoteerd. Vorig jaar werd deze mijlpaal op 5 Augustus bereikt. Voor Middlebnrg als geheel was het ook Donderdag weer een zeer drukke Marktdag. Wel is naar schatting het aantal toeristen, dat de stad bezocht, minder dan de vorige Donderdag, maar zulks was nauwelyks merk baar. Er vertoefden vooral veel „bus- gezelschappen" in de stad en slechts weinig individuele bezoekers. Rest te vermelden, dat de hotels de laatste dagen vaak op moeilijkheden stuitte, die echter in vele gevallen nog over komelijk waren. Wijziging statuten voor „Werkplaats Walcheren" B. en W. van Middelburg spreken in een schrijven aan de raad hun te leurstelling uit over het besluit van Vlissingen om af te zien van samen werking in de „Stichting Werkplaat sen Walcheren" en een eigen werk plaats op te richten. Temfeer is het college teleurgesteld, waar de wethou der van sociale zaken van de Schelde- stad van de aanvang af alle voorberei dende besprekingen heeft meegemaakt en aan de opstelling van de statuten heeft meegewerkt zonder dat daarbij ooit bleek dat Vlissingen eigen plan nen had. Door het terugtrekken van Vlissin gen dienen de statuten te worden ge wijzigd. Gebleken is inmiddels, dat de overige deelnemers van mening zijn, dat men zonder Vlissingen moet door gaan. De voorgestelde wijziging is dus slechts een formele. Tenslotte wordt voorgesteld in afwachting van de goedkeuring der statuten, reeds over te gaan tot aanwijzing van drie bestuursleden der stichting. B. en W. bevelen hiervoor aan de wethouder voor de Maatschappelijke Zorg en de directeur van deze dienst. Het derde lid zou uit de raad zijn te kiezen. Veere Carillonconcert In verband met de illuminatie van Veere, die a.s. Zaterdag- voor het laatst te bewonderen zal zijn, zal de stadsbeiaardier van 21.3022.30 uur het carillon van de raadhuistoren be spelen. Het programma is als volgt; Fantasie, St. Nees. Moment musical, F. Schubert. Gavotte, J. Denyn. Di verse Vlaamse volksliederen, o.a. Beiaardlied uit de Rubenscantate, van Peter Benoit en „Het ros Bei aard", volkslied van Dendermonde. Les Moissoneurs, F. Couperïn. Andan te. F. Couoefin. Giga, F. Couperin. Diverse Engele volksüedren. Menuet, G. F. Handel. 2 aria's uit „The Mes siah", G. F. Handel. GEMEENTERAA D TERNEUZEN Verzuiling gelaakt De agenda voor de Donderdagavond te Terneuzen gehouden gemeente raadsvergadering vermeldde weinig belangrijke punten, maar toch ont stond eèn langdurig debat, waaraan door raadsleden van Protestants- Christelijke groeperingen en de Par tij van de Arbeid werd deelgenomen. De aanleiding hiertoe vormde een voorstel tot het verlenen van een sub sidie van vjjf gulden per uit te bren gen test van inwoners der gemeente aan de Christelijke Stichting van school- en beroepskeuze in Zeeland en aan de interdiocesane stichting Ka tholieke Beroepskeuze voorlichting te Sluiskil. De heer J. A, de Fetfter (C. H.) stelde het college de vraag hoe het dacht over de stichting en de wij ze waarop deze tot stand is gekomen. Spreker meende, dat hier van een aanmatigende houding der Gerefor meerden sprake was, dat een grote groep ortnodox-hervormden in de stichting, die thans een overwegend gereformeerde signatuur draagt, werd geweerd en dat het zo ver zal moeten komen, dat een aparte her vormde stichting in het leven wordt geroepen. Hij zou zijn stem dan ook slechts onder protest aan het voorstel geven. De heer R- Hol (P.v.d.A.) meende, dat de verzuiling van het volk. niet zo ver behoeft te gaan als hier het geval is. De meerderheid van zijn fractie zou dan ook tegenstemmen. De heer M. van Langevelde (A.R.) zeide, dat van hervormde zijde een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. De Stichting is niet door de gereformeerden in bezit genomen en voor de hervormde stichting voor geeetelijke volksgezondheid die zich z.i. heeft vergaloppeerd, blijft een plaats in het dagelijks bestuur van de stichting gereserveerd. De heer S W. Henry (P.v.d.A.) kon begrip heb ben voor het standpunt van zijn frac tiegenoot Hol, doch zijn eigen eind conclusie luidde anders. Hij noemde deze zaak een van de aspecten van de doorbraak en meende, dat slechts af wijzend zou mogen worden beschikt, indien er geen sprake zou zijn van een levensbeschouwend element. Na- Woonwagenbewoner uit Koewacht vermist De groepscommandant der Rijkspo litie te Koewacht verzoekt namens de ouders de opsporing en aanhou ding en terugbrenging van de min derjarige Gerrit Piet de Gelder gebo ren te Egmond Binnen, 29 April '38, artist. Hy verbleef in een woonwa gen (Oldenzaal 710), standplaats op het ogenblik te Overslag. Hij is Vrij dag Id Juli 1955 in overspannen toe stand vertrokkei. en tot op heden niet teruggekeerd. Een ongeluk wordt gevreesd. TERREINHUUR-KWEST1E Antwoord op critiek van de v.c. „Vlissingen" De „Stichting Sportbelangen Vlis singen" heeft Donderdagmiddag tij dens een persconferentie geantwoord op de aanval, die de voorzitter van de v.c. „Vlissingen" deze week tijdens de algemene ledenvergadering van deze vereniging op het beleid van het bestuur dezer stichting heeft gericht. De voorzitter van „Vlissingen", de heer A. W. Levering, had meegedeeld, dat zijn vereniging enkele maanden ;eleden by de stichting „Sportbelan gen" een verzoek indiende tot het drastisch verlagen van de terreinhuur en dat op dit verzoek tot dusver liog geen antwoord was ontvangen. De heer Levering zei voorts, dat de hoge huurkosten mede de financiële positie van de vereniging in gevaar brengen en hij deelde mee, dat de huur neerkwam op een gemiddelde van 1.50 per minuut der door het eerste elftal gespeelde wedstrijden. Dat de behandeling van dit Verzoek zo lang op zich liet wachten schreef Wijkverpleegster benoemd. Wegens voorgenomen huwelijk is aan mej. M. J. Koster eervol ontslag verleend als wijkverpleegster van het Groene Kruis in Koudekerke. In haar plaats is benoemd mej, L. v. d. Bent, thans verpleegster in de psychiatrische inrichting „Vogelenzang" in Benne- broek. Officiële publicaties Ben W. van Vlissingen, gelet op ar tikel 2, 6e lid sub c van het wegenver keersreglement; brengen ter openbare kennis: dat zij in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg op grond van artikel 4, le lid sub. a en artikel 5, le iid sub c van genoemd reglement hebben besloten aan te wijzen als voorrangsweg; a) de Walstraat tussen een punt 25 meter ten Noorden van de Nieuwend'ijk en een punt 25 meter ten Zuidoosten van de Coosje-Ëuskenstraat en b) de Paul Krugerstraat tussen een punt 30 meter ten Noordoosten van de Bad huisstraat en een püht 30 meter ten Westen van de Koningsweg: dat dit besluit voor een ieder ter in zage ligt ter gemeente-secretarie. 2e af deling kamer 1; dat ingevolge het bepaalde in artikel 5, 7e lid van het wegenverkeersreglement bovengenoemd besluit in afschrift is toe gezonden aan de hoof dingen ieui'-directeur de rijkswaterstaat in Zeeland, aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, aan de A.N.W.B. aan de K.N.A.C. en aan de K.N. ta.v Vlissingen, 26 Juli i955 hij toe aan het feit, dat geen lid van zyn vereniging zitting had in het be stuur van de stichting „Sportbelan gen" of van de adviescommissie. Het bestuur van deze stichting zette evenwel uiteen, dat het niet binnen zijn bevoegdheid ligt een dergelijk verzoek zelfstandig te behandelen zonder advies van de adviescommis sie, gezien de grote consequenties, die er aan verbonden zyn. Het is immers niet zonder meer te zeggen, of ook andere verenigingen zich in haar be staan bedreigd zien door de huurkos ten van sportvelden of gymnastiek lokalen. Ook ligt het volgens het be stuur niet op zyn Weg aan te drin gen op een spoedige vergadering van de adviesraad; deze taak rust op de vertegenwoordiger van de belangheb bende vereniging in deze commissie. Men meende evenwel, dat een even tuele huurverlaging bezwaarlijk aar de órde kon komen vóór de eerstvol gende begroting. Het budget van de stichting moet naméiyk worden goed gekeurd door de gemeenteraad, daar de gemeente het-tekort een tekort van omstreeks 30.000 's jaars! dekt. Een wijziging van het budget houdt dus een wijziging van <je sub sidie en een wijziging van de gemeen tebegroting in, die moet worden goed gekeurd door de gemeenteraad er daarna door het college van G.S. Anderzijds belichtte de penning meester van „Sportbelangen" het feit, dat de huren redelijk ge noemd mogen worden, daar de in komsten hiervan ongeveer 5500 bedragen, terwijl de gehieente al tijd nog een kleine 30.000 gulden bypast. Dat geen lid van de betrokken ver eniging in één van beide besturen zit ting heeft, was/volgens het stichtings bestuur te wijten aan de houding, die de betrokken vereniging tijdens de verkiezing van deze besturen zelf had aangenomen. Men was overigens van mening, dat het de v.c. „Vlissin gen" vele malen duurder zou uitko men wanneer deze zelf een sportvel dencomplex beheerde, dan wanneer zy de huur aan de stichting betaalde. De heer Levering had tijdens de ge noemde vergadering ook opgemerkt, dat het Zeeuws elftal niet in Vlissin gen kon spelen, eveneens omdat de terreinhui-en te hoog waren. De voor zitter van „Sportbelangen" deelde in dit verband mede dat men niet in concurrentie wil treden me' andere gemeenten, daar dan volgens zijn me ning; het hek van de dam zóu zijn. dat de voorzitter, mr. P. H. W. F. Teilegen, er op had gewezen, dat de meerderheid van het college de me ning is toegedaan, dat men dient re kening te houden met do verdeling van het volk, betreurde wethouder M. de Vos (P.v.d.A.) de verzuiling, wel ke men op elk gebied in het maat schappelijke leven ziet. Spr. zag de noodzaak van verzuiling bij de be roepskeuze niet in. Naar aanleiding van de statuten der stichting meende h(j. dat een propaganda-instituut voor de bijzondere scholen niet met over heidsgelden dient te worden gesubsi dieerd. De heer De Vos vroeg zich af waartoe deze verdergaande verzui ling kan leiden, nu de Prot. Chr. Groepen het in deze ook niet meer eens zijn, In verband met door da. De Roos gepubliceerde artikelen meende hij, dat de zaak vanuit Utrecht werd getorpedeerd. Nadat de heren Van Langevelde en De Vos in tweede in stantie het woord hadden gevoerd, werd het voorstel tenslotte met 9 te gen 4 stemmen (P.v.d.A.) zonder de heer Henry aangenomen. Programma commissie voor be, productiviteit Zeeuwse Nijverheidsdag wordt In 1956 in Vlissingen gehouden De Commissie ter Bevordering van de Productiviteit in Zeeland heeft in een dezer dagen gehouden vergade ring een programma voor het seizoen 19551956 ontworpen. In het afgelopen seizoen hield men discussiegroepen in Middelburg, Hulst en Goes voor klei ne- en middelgrote ondernemers. Er werden onderwerpen besproken, die van bedrijfseconomisch belang zijn. Het blijkt, dat de groepen in een gro te behoefte voorzien. Het eerste punt op het nieuwe pro gramma is dan ook'uitbreiding van de ze groepen over Terneuzcn en Oost burg en voor de vlasnijverheid en be- tonindustrie. Vervolgens zullen voor de leden van de groepen goed voorbe reide. bedrijfsbezoeken worden geor ganiseerd. Daarbij zullen speciale on derwerpen worden bestudeerd, zoals magazijnbeheer, administratieve in richting enz. Een derde programmapunt zal zijn het organiseren van individuele be drijfsbezoeken als „follow-up" van de discussiegroepen, teneinde te advise ren over de toepassing van besproken problemen. Met dit werk zijn de Rijks- nijverheidsdienst en het E.T.I. thans reeds aan de gang. De Zeeuwse Volkshogeschool zal zo mogelijk een ontmoetingsdag houden tussen werkgevers en werknemers, waarop de menselijke kant van het productiviteitsprobleem aan de orde wordt gesteld. De commissie zal hier bij haar steun verlenen. Voorts zullen bedrijfstaksgewijze avonden van het Technische Filmcentrum en een cur sus over typebeperking worden geor ganiseerd. De mogelijkheid om ook voor het ambacht productlviteitsbij- eenkomsten te beleggen. Het programma, dat met de afdeling Zeeland van het Nederlands Instituut voor Efficiency zal worden uitgevoerd, zal worden besloten met een Tweede Nijverheidsdag in Vlissingen, die om streeks Mei 1956 zal weiden gehouden. Zoals bekend is het secretariaat van de productiviteitsbevordenngscommis- sie in handen van het ETI voor Zee land. Uitslagen ringrijderij om „Grote Prijs van Zeeland" De uitslagen van de jubileumring- ryderij van de Z.R.V. om de „Grote Prijs van Zeeland", luidden als volgt: Finale om de grote prijs: 1. L. P. Brasser, Kleverskerke, 9 ringen; (na kampen); 2. C. de Bruijn, Vrouwen polder, 9 r.; 3. B. Arendse, Gapinge, 9 r.; 4. A. Maljaars, Oostkapelle. 9 r.; 5. J. Maljers, Veere, 9 r.; 6. P. Rooze, St. Laurens, 8 r. (na kampen)7. J. A. Lous, Oostkapelle, 8 r.; 8. Mart. Koole, St. Laurens, Sr.; 9. W. de Voogd, Domburg, 8 r.: 10. Jac. de Klerk, Nieuw- en St. Joosland, 8 r. Kampioenschap 3e klasse: 1. F. Blaas, Aagtekerke, 23 ringen; 2. J. Koóie, Jzn., St. Laurens; 3. L. Vos, Zoutelande. 21 r.; 4. P. Lous. Oostka pelle: 5. J. Reijnierse Azn., Koudeker ke. 18 r.; 6. C. Sinke. Koudekerke, 17 r.; 7. J. Poppe. Oostkapelle. 17 r.; 8. J. de Visser. Aagtekerke, 17 r.; 9. A. Kodde. Aagtekerke, 16 r.; 10. G. Kop- peian. Veere. 16 r. Kleine finales: baan Schouwburg: 1. W. de Kam. Zoutelande: 2. P. Lam- pert, Biggekerke; 3. M. Vos, Koude kerke- Baan Gasthuis; 1. Jac. Paau- we. Gapinge; 2. Jac. Geschiere, Grijpskerke3. J. Allaart, Serooskei'- lte. Baan by d<? Molstraat: 1. J. Geer- se, Vrouwenpolder; 2. P. van Slooten, St. Laurens; 3. M. Felius, Souburg. Baan bij Koepoort; 1. Jac. de Visser, Aagtekerke: 2. H Jnosse, Gapinge; 3. J. Langebeeke. Ganinge. Zwemster Ria Aarts vice-versa Westerschelde Poging op 2 Augustus De jeugdige zwemster Rla Aarts uit Bergen op Zoom zal Dinsdag 2 Au gustus bij gunstig weer een po ging doen om de Westerschelde tussen Breskens en Vlissingen in beide rich tingen over te zwemmen Zij zal ver moedelijk omstreeks één uur tussen Breskens en Nieuwersluis te water gaan en Vlissingen bèreiken nabij de buitenhaven. Wanneer de poging vol gens schema verloopt, zal de zwem ster weer ongeveer op de startplaats bij Breskens aan land komen. Zij zal worden begeleid door een motorboot en een vlet. 30 Juli Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wèmeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. U.-fN.A.P. 10.58 11.24 11.49 12.08 12.24 1.43 1.61 1.79 1.20 1.41 1.54 1.71 U.—N.A.P. 4.43 1.46 1.59 1.76 1.44 1.66 5.35 5.33 5.35 17.12 17.38 18.08 18.09 18.13 1.42 1.55 1.72 1.32 1.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3