L. Brasser won jubileumwedstrijd om de „Grote Prijs van Zeeland" HARTELIJKE HULDIGING VAN STATIONSCHEF IN GOES BENOEMING BURGEMEESTER WISSEKERKE NU EEN FEIT Irnmr Almanak HONDERDEN OP ZOEK NAAR DUO ROBERT EN BERTRAM (N.C.R.V.) Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 29 J ULI 1955 RUIM 200 RINGRIJDERS STREDENJN MIDDELBURG Geslaagd evenement van ZRV bracht duizenden toeschouwers op de been „Een Zeeinvse schilder heeft opdrach t gekregen tot het maken van een Zeeuws schilderij voor een beoefenaar van een by uitstek Zeeuwse sport", zo zei nir A. J. van der Weel, lid van G.S. Donderdagavond op het Middel burgse Molenwater. Deze woorden waren ook bestemd voor een talrijk publiek, maar werden voornamelijk gericht tot de eerste prijswinnaar van de grote jubileumringrijderij van de 5-jarige Z.R.V., Lcin P. Brasser uit Kleverskerke. Deze zal namelijk dit schilderij „De Grote Prijs van Zeeland", ontvangen, voor deze gelegenheid door het provinciaal bestuur beschikbaar gesteld. De schilder Wim Vaarzon Morel uit Veere zal het werk vervaar digen, dat uiteraard op ringrijden betrekking heeft. Ruim 200 ringrijders, om precies te zijn '231, hebben in de Zeeuwse hoofdstad gekampt om ditj, begerenswaardige bezit en om vele andere prijzen. Van 's morgeus acht uur tot 's avonds na bessen weergalmde^ het strijdperk, het Molenwater van hun kreten van vreugde of teleurstelling en van hun gezang. Duizen den toeschouwers waren voor dit evenement, dat geslaagd mag heten, op de been. Onder hen bevonden zich zeer veel toeristen, voor wie dit folklo ristische en sportieve gebeuren een bijzondere attractie was. Het grootste aantal rin°'rijders, dat men ooit in één wedstrijd heeft kun nen zien, streed 's morgens in de voorwedstrijden. Twintig beurten moesten worden gemaakt. Daartoe, waren ditmaal zes banen uitgezet. Tien ringen of meer openden de weg tot de zg. grote finale. Vol goede moed is ieder begonnen. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat de deelname aan dit lustrumgebeuren gemengd was, zonder dat in de voorwedstrijden althans op de klasse, waarin de betrokkene thuis hoort, werd gelet. Zodoende had ieder kans tot de grote finale door te drin gen. Dat zulks niet gebeurde was uiteraard wel de oorzaak van het klasseverschil. Een kleine tachtig rijders haalde het aantal "tien of meer. De mees ten waren eerste klassers, de rest tweede en een klein aantal derde. Opmerkelijk was, dat enke le zeer jeugdige deelnemers zeer g)ed in dit milieu meekwamen, et cijfer 80 was min of meer een kleine verrassing. Men had name lijk op ongeveer 70 finalisten ge rekend. Helaas gebeurde er een klein onge luk zeldzaam bij ringrijden en nog niet eens in de baan. Eén der deelnemers, P. Wondergem uit Oost- kapelle, kreeg namelijk, terwijl hy naar zijn paard liep, een trap van een ander dier. Een vrij ernstig gekneusd rechterbfeen was het gevolg' en de Oostkappelaar moest van verderè deelneming afzien. Men heeft hem naar huis gebracht. Opmerkelijk was het grote aantal toeschouwers, dat reeds vrij vroeg in de ochtend langs de touwen met groot interesse de verrichtingen van paarden en berijders volgde. Naast het rijden werd in het bijzonder ge durende de gehele dag de belangstel ling getrokken door de talloos vele prijzen, die op en bij de muziektent stonden uitgestald. Enerverende strijd De voorwedstrijd verliep nauwkeu rig volgens tijdschema en iéts vroeger dan gedacht kon 'S mid dags het programma worden voort gezet. Inmiddels hadden de organi satoren druk werk gehad met de hergroeperingen. De tachtig finalis ten van alle banen werden namelijk naar twee banen voor de strijd om de eerste prijs overgeheveld. Alle ande ren moesten worden verdeeld over de 4 resterende banen. Deze laatste ca tegorie streed per baan om een drie tal ere-prijzen. Maar bovendien stond op deze dag het 3e klasse kampioenschap op het spel. Daaraan namen alle Se klassers deel, in welke afdeling zij zich ook bevonden. Hun ringen van 's mor gens werden te dien einde meegeteld. Was in de ochtend de strijd reeds spannend, maar door de massa-wat onoverzichtelijk, nu kon men in dé twee banen, waar dc cracks elkaar ontmoetten, hun verrichtingen op de demonstratieborden volgen, waardoor het publiek meeleefde met de ener verende strijd, die volgde. Aanvan kelijk leek het er op, dat een „top groep" in klasse zo weinig verschilde dat een langdurige nakamp zou moe ten volgen. Doch uiteindelijk bleek, dat 5 rijders 9 van de tien ringen hadden gestoken. Dit vijftaj moest dus kampen om de eerste vyf plaatsen, evenals trouwens een ander vijftal om de prijzen 5 tot en met 10. Weer volgde een tijd .van grote spanning, die eindelijk verbro ken werd toen bleek, dat de Klevers- kerkenaar Lcin Brasser hier de sterk ste was. Een fraaie prestatie, waar voor hij uiteraard werd „gejonast". Maar ook de Verrichtingen van de vier anderen mochten worden ge zien! De strijd om de derde klasse titel was aanzienlijk minder spannend. Wel was het krachtsverschil van de bo- 1 venste 12 op de lijst niet zeer groot, maar één was hen allen de baas, na melijk de Aagtekerlcenaar P. Blaas. Deze won het kampioenschap- met vlag en wimpel door in zijn dertig .beurten 23 ringen te steken. Als nummers twee en drie volgden hem J.'Koole Jzn. uit St. Laurens en L. Vos uit Zoutelande, beiden met 21 ringen. Vooral nummer twee die nog slechts 16 jaar is verdient met ere te worden genoemd. Winnaars van de vier kleine finales werden W. de Kam, Zoutelande, Jac Paauwe, Gapinge, J. Geerse, Vrouwenpolder en Jac. de Visser, Aagtekerke. Prijsuitreiking De prijzen werden op de muziektent uitgereikt. Na een inleidend woord van de Z.R.V. voorzitter P. Brasser, die zijn vreugde over het slagen van dit festijn uitsprak, was het woord aan mr A. J. van der Weel. Deze wenste o.a. de vereniging geluk met haar eerste lustrum én sprak waar derende woorden aan haar adres. In het bijzonder prees hij dc activiteiten van de heer Brasser. Spreker vond het dan ook bijzonder prettig, dat bij thans de eerste prijs aan een zoon van de voorzitter kon toezeggen. Uit de handen van de vice-voorzit- ter, de heer W. Arendse, ontving win naar Lein Brasser nog een beker van de Z.R.V. De tweede prijs, een beker van het Middelburgse gemeentebe stuur was voor C. de Brujjn uit Vrou- wenpolder. Loco-burgemeester wet houder J. W. KÖgeler overhandigde deze trofee na een korte toespraak, waarin hij ook lof toezwaaide aan het adres van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Rest te vermelden, dat wegens tijdsgebrek niet alle 230 prijzen er was er een voor iedere deelnemer konden worden uitgereikt. De na- uitreiking zal nu geschieden op een daartoe te beleggen avohdbijeen- komst. (Men zie voor uitslagen elders in dit blad). v Torenuurwerk in Goes als geschenk Ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest op 15 Augustus a.s. zal Deken R. M. A. Nieveen van Dijkum te Goes, van de parochie voor de kerk een torenuurwerk met te verlichten wijzerplaten ontvangen. Dezer dagen is men met het monteren van uur werk en wijzerplaten op de toren van de parochiekerk begonnen. Onder de velen, die de jubilerende stationschef van Goes, de hetzr H. P. van der Veen, hun gelukwensen Kwamen aanbieden, was ook zijn col lega uit Bergen op Zoom, de heer Douma linies op de foto) die mede namens de andere collega's van de Zeeuwse lijn enkele boeken overhan digde, (Foto P.Z.C.) BIJ VEERTIGJARIG JUBILEUM Waarderende woorden en vele geschenken Op het statioh Goes was het Don derdag een bijzondere dag. Veertig jaar was het geleden, dat de chef van dit station, dé heer H. P. van der Veen als „schrijvertje" zijn spoorweg loopbaan begon. Al had de jubilaris déze week liever de Vierdaagse mee- getippeld, hy kon zich niet aan een huldiging' onttrekken. Hierbij heeft de heer Van der Veen echter mogen ervaren, dat hij zich door zijn optre den niet alleen binnen het N.S.-be- drijf veler waardering en vriendschap heeft verworven. Ook de grote be langstelling van buiten het bedrijf getuigde overduidelijk van de sym pathie welke hy in Goes geniet. Het begon reeds 's morgens met eën plechtigheid in de stationsrestau ratie, waarbij Wèthoüdèr J. J. van Melle de gelukwensen van het ge- meehtebèstüür van Goes kwam aan bieden. Hij prees de jubilaris om zijn correcte en voortreffelijke leiding. Als geschenk bood spreker een band voor de bandrecorder aan, waarmee het gesprokene óp de receptie kon worden vastgelegd, zodat de zoon van de jubilaris, die dit jaar naar Rhode sia emigreerde, een en ander zal kunnen beluisteren. Namens deze zoon overhandigde wethouder Van Melle een brief met gelukwensen, alsmede als geschenk een fraai in hout uitgesneden krokodil. De jubi laris dankte voor deze huldiging als mede voor liet originele geschenk van het gemeentebestuur. Des middags bij de receptie kon de grote, met vele bloemstukken ver- NA BIJNA TWEE JAAR De heer J. van Halst definitief benoemd Bij Kon. Besluit van 27 Juli j.l. is de heer J. van Halst te Wissekerke, met ingang van 16 Augustus a.s. be noemd tot burgemöester van deze ge meente. Sinds 1 September 1958 had de heer Van Halst reeds als waarne mend burgemeester de leiding van dé gemeente Wissekerke. Met deze benoeming is thans in een lang bestaande vacature voorzien. Ook voor de heer Van Halst is een en ander nog betrekkelijk onverwacht gekomen. „Ik heb het werk als waar nemend burgemeester altyd graag gedaan, doch ik kon er my niet ten volle aan geven, omdat ook myn éi gen zaak nog teveel aandacht vroeg", zo deelde ons de nieuwbenoemde bur gemeester mede. De heer Van Halst, die zijn meubelzaak van de grond had opgebouwd, kon hiervan aanvan kelijk moeilijk scheiden. Nu echter zijn zoon binnenkort uit de militaire dienst komt, achtte hij dg mogelijk heid aanwezig om zijn zaak over te dragen en zich geheel aan het burge meestersambt te wijden. Daarom is de heer Van Halst thans blij met zijp •benoeming. „Ik zal mij nu geheel aan de gemeente Wissekerke kunnen ge ven. Problemen als bijv. die, welke aan het Drieeilandenplan zijn verbon den, eisen de gehele persoon". De heer Van Halst, werd 24 Au gustus 1896 geboren, is gehuwd en vader van vijf kinderen. Hy ■Axel's speurder nummer één, de 15- jarige Henk Kotvis, ontving Donder dag uit handen van de NCRV-repor- ter, Goos Kamphuis, een fraai horlo ge. Dit vormde een waardevolle be loning van zijn speurwerk tijdens het radiospel „Robert en Bertram", waar bij hij als eerste een der in Axel ver borgen poppen wist op te sporen. Foto. P.Z.C. VAN TOT MET DE SCHRIK VRIJ De dertienjarige Wim Elenbaas uit Zaamslag heeft in Kamperland een hachelijk avontuur beleefd. Hy was meegereden met een lantlbomvwagen van de firma Schippers en sprong daar plotseling af. Daarby kwam hy terecht op de kap van de auto van de heer S. van Langeraad, waarvan hij weer aftuimelde. Wonder boven wonder kwam de jongen met de schrik vrij SOLLICITANT.... Een nog maar juist tot onderwijzer bevorderde kwekeling uit Hontenisse besloot zich met volle kracht in de sollicitatiestrijd te werpen en zo ver zond hij, evenals vele van zijn concur renten, een aantal sollicitatiebrieven. Een van die brieven belandde in Kloosterzande, behorend tot de ge meente zijner inwoningwaar men een... onderwijzeres had gevraagd.' Hei gemeentebestuur liet hem de brief netjes thuisbezorgen. „We vroe gen een onderwijzeres", zo sprak de brïefbezorger corrigerend tot het toe komstige schoolhoofd.... De onderwijsman knikte wat ver bouwereerd en sprak toenonthutst: „Die brief wa3 voor Biervliet bedoeld. Nou hebben ze daar mijn aanvraag voor een paspoort ontvangen".... Of d& man inhissen al op reis is ge gaan, vermeldde de historie niet. 'Maar de functie van onderwijzeres in Kloosterzande heeft hij in ieder geval niet gekregen. RESTAURATIE GASTHUIS De restauratie van het Gasthuis aan de Sint Joostdijk te Ooster- land is thans zover gevorderd, dat de meeste bewoners er deze week hun intrek weer zullen nemen. Al leen aan de voorzijde moet nog het een en ander in orde worden ge bracht. CONCERT VOOR BADGASTEN Speciaal voor de badgasten is de muziekvereniging „Ons Genoegen" uit Vrouwenpolder er op uit getrok ken om een concert te verzorgen bij de theeschenkerij Duvekot. Deze ges te werd door de gasten bijzonder ge waardeerd. APPELOOGST BEGINT Maandag a.s. begint in Zeeland de appeloogst weer. Dan mag de Yellow Transparant weer worden aangevoerd, zij het alleen .nog de grote maat. Geleidelijk zullen ook de andere rassen volgen. Vorig jaar begon de appeloogst in onze provincie op 23 Juli. Schorsing bankdirecteur wordt per 1 Augustus a.s. opgeheven De president-commissaris van R. Koole en Zoon's Bank N,V, in Zierilt- zee, de heer J- H. van Hoboken uit Rotterdam deelt ons mede, dat de raad van commissarissen tijdens een onlangs gehouden vergadering be sloten heeft de schorsing van de heer C. van der Vliet ACzoon als direc teur der vennootschap met ingang van 1 Augustus a.s. op te heffen. De schorsing ging, zoals gemeld, in April j.l. in. HEEL AXEL SPEELDE SPEURDER Henk Kotvis sleepte ondanks veel pech horloge in de wacht. Honderden Axelaren speelden Donderdagavond Sherlock Holmes: het bekende NCRV-duo Robert en Bertram, twee poppen die voor ditmaal eens in Zeeuws costuum waren gestoken, hadden met een NCRV-radioéquipe onder leiding van Johan Bodegraven een inval gedaan in deze Zeeuwsch- Vlaamse gemeente, die door dit onverwachte bezoek volkomen op stelten werd gezet. Het hele dorp had zich, voorzover het niet mee deed aan de speurtocht, in dichte drommen opgesteld bij de Ned. Herv. kérk, waar de Centrale Post was opgeslagen. Het ging er om zich niet de poppen zo spoedig mogelijk bij deze post af te melden. Zoals gewoonlijk luisterden vele Axelaars tegen half negen naar het programma „Robert en Bertram", waarin iedere Donderdagavond op het vernuft en de vindingrijkheid van de luisteraars een beroep wordt gedaan. Al gauw bleek uit ae mededelingen van Johan Bodegraven, en de beide reporters Goos Kamphuis en Herman Felderhof, die zich ieder met een pop hadden „ingegraven" aan de Noord polderdijk bij Axel, dat de NCRV nu e.ens Zeeuws.ch Vlaanderen aandeed. Toen het wachtwoord „Gebakken Pa ling" eenmaal was omgeroepen haastten talloze speurders zich op weg: uit de reeds eerder door de re porters gegeven tips begrepen ze wel Waar ze moesten zijn. Henk Kotvis, 15 jaar, uit Axel aar zelde geen moment. Hy racete op zijn fiets naar dc dijk, onmiddellijk ge volgd door de 20-jarige Janny van Meürs, die echter net iets te lang zaam was, zodat Henk het eerst de pop ontdekte, die Goos Kamphuis on der zijn beheer had. Daarmee was hij er echter nog niet: er moesten ook nog zeven aardappelen geschild wor den. Henk had echter nogal wat pech, hy kon de meldingspost Riet di rect vinden, maar hij slaagde er toch in in 28 minuten en 5 seconden de hele opdracht uit te voeren. De heer A. de Feyter speurde per auto, samen met zyn broer. In iets langere tijd, 29 min. 21 sec. wist de ze 33-jarige Axelaar de andere pop bij Heiman Felderhof te vinden. Ook hij ontkwam niet aan de aardappelschil- lerij, die hij zeer gewetensvol uitvoer de. Horloge voor Henk. Omstuwd door talloze belangstel lenden belandden de twee speurders tenslotte bij de Ned. Herv. kerk, waar Johan Bodegraven hen al met ongeduld stond op te wachten. Hartelijk toegejuicht door hun plaatsgenoten werden' ze Voor de mi crofoon geroepen. Henk kreeg het felbegeerde horloge, de heer De Feij- ter ontving een mooie fruitmand. Officieel was daarmee het speur- dersfecst in Axel ten einde, doch dé Axelaars bleven nog tot laat in de avond nakaarten over dit onverwach te radiobezoek. Natuurlijk moesten tlê beide poppen nog eens van dichtbij bekeken worden. Dat de beide prijs winnaars hartelijk werden gehuldigd spreekt vanzelf. Hr. Ms. „Zeven Provinciën" naar Vlissingen Naar wij vernemen zal Hr. Ms. kruiser „Zeven Provinciën" van 26 tot 29 Augustus ligplaats kiezen in Vlissingen. behoort tot de Ned. Herv. kérk en heeft na de bevrijding doorlo pend in de gemeenteraad zitting gehad voor de Chr. Hist, partij. In 1945 werd hij eerst als kiesman voor deze gemeente uitgenodigd. Met uitzondering van dé periode 19491953 heeft de heer Van Halst ook steeds deel uitgemaakt van het college Van B. en W, Aan het verenigingsleven in zyn woonplaats heeft de heer Van Halst eveneens steeds actief deelgenonien. Vele jaren reeds is hij voorzitter van dè Chr. Nat. school en Van de afd. Wissekerke van de Ver, van Zieken- huisverpleging, terwijl hij ook 24 jaar lang de Zondagsschoolverenigittg ais voorzitter heeft geleid. Donderdagavond bracht het muziek gezelschap „Apollo" onder grote be langstelling van de bevolking van Wis sekerke een serenade aan de nieuw benoemde burgemeester. Parallelweg Tholen—Bergen op Zoom Langs een gedeelte van de Rijksweg Bergen op Zoom Thoïen zal metter tijd zo ligt in de bedoeling een parallelweg worden aangelegd. Het Parallelwegje onder de gemeente Hal steren zal hiervan dan een onderdeel uiflhakêh. Versehiilertde grondeigenaren iangs dit Wegje hebben het gemeentebestuur van Halsteren reeds in 1954 verzocht het van een behoorlijke verharding te voorzien, maar mede in verband met de bestaande plannen heeft het ge meentebestuur tot dusver aan dit ver zoek geerr gevolg gegeven. B. en W. hébben nu pogingen in hét werk gesteld om de weggedeelten van de bezitters in eigendom over te ne men en deze hebben zich op één enkele uitzondering na bereid ver klaard hun eingendom aan de gemeen te over te dragen. Het college stelt de raad voor de bedoelde perceelsgedeel ten in eigendom over te nemen en te trachten dooreen minnelijke schikking ook de „ontbrekende schakel" te ver krijgen. Fruitcorso zal feestweek in Goes besluiten Na verschillende besprekingen wel ke de Evenementencommissie 1955 te Goes dezer dagen heeft gevoerd, is het doorgaan van het fruitcorso op Zaterdag 17 September 'a.s. thans practisch zeker. Naast de financiële medewerking van de Goesse midden stand, is er ook belangstelling van di verse fruittelers, terwijl het gemeen tebestuur eveneens welwillend tegen over de plannen staat. Het is de bedoeling in de week van 1217 September verschillende fees telijkheden te organiseren, met op Za- terdag het fruitcorso als slot. sierde, derde klas wachtkamer nau welijks de vele belangstellenden be vatten. Nadat de jubilaris met zijn kinderen waren verwelkomd en de heer J. C. Koster een openingswoord had gesproken, kreeg de plv. hoofd inspecteur van het Vervoer, mr C. M. van Bommel uifBreda de gelegenheid om de jubilaris namens directie en inspectie van N.S., dank te brengen voor zijn arbeid. Dat op hét Station Goes alles goed verloopt, schreef spreker voor het grootste deel toe aan de leiding van de heer Van der Veen. Naast de gelukwensen bood hij de gebruikelijke enveloppe met in houd aan. Namens de collega's van de lijn Vlissingen-Bergen op Zoom, sprak de stationchef van Bergen op Zoom, de heer Douma, waarmee de jubilaris ruim 35 jaar geleden ook had samengewerkt. De hartelijke woorden gingen vergezeld van enke-. le boeken. Eenzelfde geschenk bood de heer de Boer, Wegop'zichter te Goes, namens het personeel van Weg en Werken aan. AARDIG MOMENT Een aardig moment was ook, tóen mevrouw Polderdijk uit Heinkens- zand, in de mooie Zuid Bevelandsê klederdracht, namens het personeel van de Ringlijn de jubilerende chèf een filmtas kwam overhandigen. Na mens Van Gent Loos sprak de heer A. Bonder, die een reisweklcertje aanbood. De directeur1 van het Post kantoor Goes, de heer Verbraken, bracht dè gelukwensen van de poste rijen over en dankte voor de vlotte samenwerking, terwijl de heer J. G. Gornelisse, zulks deed namens de Veilingsvereniging „Zuid Beveland". De laatste zegde ook èen geschenk, in de vorm van fruit, toe. Het perso neel van het station Koog-Zaandyk was zijn Vroegere chef ook nog niet vergeten, en liet by monde van de heer Warmerdam zyn gelukwensen aanbieden en een bloemstuk overhan digen. De heer A. J. WijnandS hield een humoristisch speechje Voor" dé afdeling Goes van de Ned. Ver. van Spoorwegpersoneel en de Sport- en Ontspanningsvereniging „De Combi natie", waarvan de jubilaris resp. een etsje en een fotoalbum mocht ontvangen. Voorts spraken nog de restaurateur, de heer S. G. v. d. Poel de heer A. G. Kil, die namens de cür- sus „Spreken in hét openbaar" eèh boèkenbon overhandigde, en de heer J. C. Koster, die de dank van 'het per soneel Goes vertolkte en daarbij een reisnacessaire en een schrijfmap aanbood. Namens de handelarén-verladefs ih Zuid Beveland dankte de heer C. Meijer uit ICruiningen voor dé mèdèr werking, terwijl de heer Rentmeester uit Ovezande namens hen èen film camera aanbood, Tenslotte heeft de jubilaris allen dank gebracht voor deze onvergete lijke dag. Des avonds heeft, het mu ziekgezelschap „Hosanna" een sere nade gebracht, waarna het personeel in „Slot Ostende" nog enkele uurtjes gezellig bijeen was óp een door dé jubilaris aangeboedn feestavond. illllllllllllM j Blikken bussen- jj jj ballade p Niet minder dan drié „koi-p- m sen"' tamboers kwamen Don- H derdagmiddag' op het station té M poes de jubilerende' chef, dè heer Van der Veen een serena- de brengen. Drie „korpsen", met klinkende namen als „Jon- H ge Kracht", „Jubal" en „Jong M Excelsior" en uitgerust met al of niet met behangselpapier beplakte blikken bussen... Stuk Hl .voor stuk brachten zij de jubila- ris hun misschien niet direct muzikale, maar in ieder geval luidklinkende en welgemeende s hulde. De serenade Was echter H s tegelijk een concours, want een jury van drie spoormannen, die allen wel iets met de muziek te H s maken hebben, beoordeelden de m prestaties en het optreden! Het werd een sportieve strijd H s tussen de jonge muzikantjes. H Niet alleen beluisterden zij elk- aars prestaties, doch met be- H Wondering' konden zij ook kij- f§ ken naar hun collega die een „echte" blikken trommel had en naar de keurig met papieren H mutsen en rode strikjes geüni- formeerde „mannen" van „Jon- ge Kracht". Een enkel „déraillement" m daargelaten dat komt op ie- der concours voor werd er een flink nummertje wegge- H geven waarna de prestaties vor- stel ijk beloond werden. De tam- boer-maïtre van het winnende H „korps" kreeg van de jubile- l§ H rende stationschef Van der s Veen een echte kïndertrommel; H H terwijl de leiders van de twee s andere groepen, een tambour- s maïtl'estok en een fluit ontvin- H gen. Met „vliegende vaandels en 1 s slaande trom" ging het ten- s slotte naar de restauratie, H waar alle muzikanten nog op een (welverdiend) glas limóna- de werden getracteerd. Illlllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"''ii'illllllllli VANDAAG. Middelburg, Electro: „Uw man be hoort ons", (a.l.), 10 en 21.15 uur; Mo lenwater: „Miniatuur Walcheren", 10 24 u,; Burgerzaal Stadhuis: Zèeuw- se Tentoonstelling Beeldende Kunst, 10—12, 13.30—17.30 uur; Kunstzaal VAn Benthem en Jutting: Expositie wer ken Hohoré Daumier, 918 uur. Vlissingen Alhambra: „Oh the water front", (18 jr.), 19 en 21 uur; Luxor: „Captain Kidd and the slave girl", (14 jr.), 20 uur; Toonzaal Fr. Maas: Expo sitie W, J. v. d. Klerke. Veere Schotse Huizen: Tentoonstelling „Vier eeuwen markiezaat". Goes Grand': „Easy to love", (a. IJ, 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2