PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT Knowland waarschuwt tegen al te grote geestdrift na Genève De gronden in de Caland-polder zijn zaaiklaar Vandaag... D GEEN OVERLEVENDEN VAN DE ISRAËLISCHE VLIEGRAMP BLERI0TS KANAALVLUCHT MET SUCCES NAGEBOOTST Ï98e Jaargang-No. 175 Dagblad uitgave ,van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; I 5,85: p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 29 Juli 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f 1^-- „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 350300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304): Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststx. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostbusg, Finlandstr. 2, telef. Terneuren, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26 GOLF VAN ENTHOUSIASME IN DE V.S. Ambtenaren in Washington werken aan plannen voor toerisme H vertrekt Hr. Ms. fregat ff „Jan van Brakel" uit Den Hel- §1 der naar Nieuw-Guinea, waar het Hr. Ms. „Ternate" gaat af- lossen. Een week vóór de „Jan van Brakel" in Nieuw-Guinea wordt verwacht vertrekt de „Ternate" uit Hollandia op de p thuisreis. p viert DagHammerskjöld, p scretaris-generaal der Verenig- p ee de Naties, te New York zijn H vijftigste verjaardag. p iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif Duitse klacht Vele Westduitsers hebben zich nog altijd niet verzoend met de gedachte, dat bepaalde West- duitse gebieden niet langer onder Duits bestuur staan. Zij hebben daar bij in het bijzonder het oog op de stukjes grond, welke bij Nederland en België zijn gevoegd. Deze week sprak de minister-presi dent van het Rijnland-Westfalen de heer Arnold in zijn parlement over de teruggave van deze gebieden. Voor Nederland betreft dat de omge ving van Elten en Tuddern, waar cir ca 12.000 „zielen" Duitsers wonen. Arnold verzekerde, dat hij alles zou doen om de terugkeer van deze mensen onder Duits bestuur mogelijk te maken. eze mededeling kwam nadat men zich in Duitse kranten nogal druk had gemaakt over de be woners van Elten en Tuddern. Een medewerker van de „Frank-' furtev Zeitung" beweerde zelfs enkele dagen geleden, dat de Duitsers in El ten enz. toch wel een droevig lot smaakten. De „mensenrechten" op het stuk van democratische vrijheid zouden hun onthouden worden. Nu loopt dat zo'n vaart niet, want deze mensen hebben precies dezelfde rechten als iedere Nederlander met deze uitzondering dan. dat ze Duit sers blijven, omdat ze dit zelf willen. Er is vermoedelijk geen enkele Ne derlander, die bijzonder gesteld is op het behoud van deze stuk jes grond. Ze zijn destijds aan Ne derland toegewezen ook al omdat de Duitsers het Nederlandse volk had den opgeknapt, die eind 1954 ruim 21 milliard gulden bedroeg en waarvan het grootste deel toch stellig op de Duitse rekening geboekt zou moeten worden. Daarover rept men echter in de Duitse bladen niet. Men heeft ook in de Duitse Bonds dag over deze „correctiegebieden" ge praat. De Duitse regering heeft ge antwoord, dat de kwestie pas gere geld zou kunnen worden bij het slui ten van het Duitse vredesverdrag. Dat is een juiste opmerking. Aan genomen moet worden bij de bespi'ë- kingen over dat Duitse vredesver drag. als men van Duitse zijde de kwestie der grenscorrecties aanroert, van Nederlandse zijde andere verlan gens naar voren gebracht zullen wor den, Dobrow, wiens toespraak eerder op de dag in Moskou op een band was opgenomen. Het presidium heeft bekend ge maakt, dat besloten is, de Opperste Sowjet op 4 Augustus bijeen te laten komen om kennis te nemen van een verslag, dat premier Boelganin zal uitbrengen over de Geneefse confe rentie. De rechtse republikeinse senator William Knowland heeft Donderdag in de Senaat gesproken over „de gevaren, die de toenemende geestdriftige Amerikaanse reactie op de vriendschappelijke houding der Russen te Genè ve met zich meebrengt". Knowland wees er op, dat de golf van enthou siasme in de V.S. voor een poging om „in de geest van Genève" een nieu we verhouding tot de communistische mogendheden tot stand te brengen, verbazingwekkend groot wordt. President Eisenhower heeft door zijn .gezag, aldus de senator, vrijwel alleen een revolutie in de houding van het Amerikaanse volk ten opzichte van de Sowjet-regering teweeg gebracht. Ambtenaren van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken zijn begonnen aan plannen voor de uitbreiding van 't vreemdelingenve rkeer tussen de V.S. en de Sowjet- Unie. Twee leden van de Amerikaanse Se naatscommissie voor buitenlandse be trekkingen hebben Donderdag het voorstel gedaan de hoogste Sowj et- leiders voor een bezoek aan de V.S. uit te nodigen. Vice-president Nixon zou dan de Sowjet-Unie bezoeken. De voorstellers zijn de republikeinse senator Aiken en de democraat Sparkman. Overigens heeft George Meany, voorzitter van het Amerikaanse vak verbond A. F. L. een uitnodi ging voor een bezoek aan Sowjet- Rusland van de hand gewezen. Hg wil wel gaan zodra de mogelijkheid bestaat, dat er in Rusland vrije vak verenigingen zijn. De Engelsen hebben Donderdag avond voor het eerst sedert het einde van de tweede wereldoorlog de stem van een vooraanstaande commenta tor van radio-Moskou over de B.B.C. beluisterd. De Sowjet-regering had een uitno diging van de BBC om een vooraan staande commentator te laten spre ken in een programma getiteld „Na Genève", aangenomen. De Russische spreker Nicolai Do brow, zei o.m. dat „de koude oorlog ter zijde is geschoven" in Genève. „De geschiedenis zal Genève be schouwen als een belangrijke mijl paal op de weg van de vermindering der internationale spanning", aldus Na de verkiezingen op Malakka Zelfstandigheid geëist De Verenigde Maleise Nationale partij een coalitie van Maleise, Chine se en Indische organisaties die bij de Woensdag gehouden eerste verkiezin gen op Malakka vrijwel alle stemmen op zich verenigde, heeft bekendge maakt, dat zij onmiddellijk zal aan dringen op het verlenen van onafhan kelijkheid aan het gebied. De leider, de 52-jarige Prins Teng- koe Abdoel Rhaman, die een rege ring zal vormen, verklaarde dat de overwinning het verlangen van het volk naar onafhankelijkheid weer spiegelde en dat bijgevolg snel stap pen in die richting moeten worden genomen. Volgens de jongste berichten had de partij reeds 48 van de 52 zetels, waarover gestemd werd, veroverd. De kleine Islamietische partij had één zetel, terwijl de uitslagen van drie districten nog onbekend waren. DOOR BULGAREN NEERGESCHOTEN Washington en Londen verontwaardigd De Bulgaarse autoriteiten hebben toegegeven, dat het Israëlische vlieg tuig door Bulgaars luchtdoelgeschut is neergeschoten. „Men schoot op het toestel, het stortte neer en werd vernietigd. Allen aan boord werden ge dood", aldus de mededeling uit Sofia. Blijkens een nader bericht van Reu ter bevonden zich 51 passagiers en 7 bemanningsleden in de Constellation en dus niet 50 passagiers, zoals aanvankelijk gemeld. De Bulgaarse lucht verdediging was niet in staat het vliegtuig te identificeren; het vuur werd na waarschuwing geopend. In een Israëlsche nota wordt krachtig gepro testeerd tegen deze „gruwelijke vermetelheid, die tot de vernieling van het vliegtuig en het verlies van 58 levens heeft geleid". De stoffelijke resten van de slacht offers werden door bemiddeling van een Israëlische zaakgelastigde naar Sofia vervoerd. Deze zaakgelastigde had pas 24 uur na het ongeluk toe stemming gekregen om naar de plaats van het ongeluk te gaan. Een Israëlische commissie, die op de plaats van het ongeluk een onder zoek wilde instellen, heeft van de Bulgaarse regering geen toestemming gekregen via Griekenland het land binnen te komen. Van officiële zijde is te Washing ton bekend gemaakt, dat aan Zwit serland, dat de Amerikaanse belan gen te Sofia behartigd, zal worden gevraagd een protest te overhandi gen. Een woordvoerder van het State 'epartment deelde mede, dat dit zal - zyn verontwaardigd over het neerschieten van het passagiersvliegtuig, ook al zou het misschien enige mijlen uit de koers zijn geraakt. Het is een herha ling van incidenten, waarvan wij op recht hadden gehoopt, dat zij zich niet meer zouden voordoen". De. Britse onderminister voor bui- Koningin en Prins naar Zweden Koningin Juliana zal in gezelschap van haar echtgenoot in de loop van 1956 een staatsbezoek brengen aan Zweden, ter beantwoording van het bezoek dat het Zweedse Koninklijke paar dit jaar aan Nederland heeft gebracht. Resident-generaal Grandval heeft in Meknes in Marokko besprekingen ge voerd met de Gaids, de religieuze lei ders uit het gebied rond Meknes, over zyn hervormingsplannen. Dit bezoek heeft ernstige ongeregeldheden tol gevolg gehadwaarbij de politie en de militairen hard moesten ingrijpen en toaarbij 19 Marokkanen het leven ver loren. Foto: Vuurgevecht tussen poli tie en demonstranten. tenlandse zaken, Robert Turton, zei- de in het Lagerhuis zich geen toe stand te kunnen voorstellen, waarin een burgcrvliegtuig op een nïet-mili- taire vlucht mèt recht neergeschoten wordt". De passagiers Onder de passagiers bevonden zich o.a. Amerikanen, Israëliërs, Fransen, Sowjetrussen, Zuid-Afrikanen, 1 Pool Britten, Canadezen, Duitsers en een Oostenrijker. De zg. Russische uitge wekenen, waren drie echtparen uit de Sowjet-Unie, die emigreerden naar Israël. Gezagvoerder was de Engelse pi loot Stanley Hinks. Onder de passa giers bevond zich zijn verloofde, de Zweedse stewardess Margrit Lett- strom. Op het nippertje had zjj nog het toestel kunnen halen om met hem mee te vliegen. Ook waren er drie kinderen aan boord. Geen principiële beslissing Terugkeer yan Ambonezen Aan twee Ambonese gezinnen Is toestemming gegeven na3r Indonesië te repatrëren. (Zie ook pag 10). Van Indonesische zijde wordt ver nomen, dat dit is geschiedt uit „over wegingen van humaniteit" Deze gezinnen leefden in woonoor den onder bijzonder moeilijke omstan digheden In een cn ander mag zeker niet een principiële beslissing van de Indonesi sche regering worden gezien ten aan zien van het vraagstuk van de in Ne derland verblijvende Ambonezen, die automatisch de mogelijkheid voor een massale terugkeer inhoudt Op rijdende auto gesprongen De Delftse agent van politie, de heer J. Klapwijk, die tot taak had na een aanrijding het verkeer te regelen op de Rijksweg onder de gemeente Pijnacker is aan een wisse dood ont snapt. Hij zag uit de richting Rotterdam een personenauto naderen waarvan de bestuurder de agent niet tijdig op merkte. De auto reed op de politie man in. Toen de auto op zeer korte afstand was genaderd sprong de agent flink omhoog. Hij kwam op het dak van de auto terecht en werd v-rvolgens op de weg gesmakt. Na in het gasthuis te Delft te zijn be handeld kon hij naar huis gaan. Hg had slechts enige ontvellingen opge lopen. Koninklijk paar volgend jaar April in Amsterdam Het ligt in het voornemen van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, het vol-rend jaar in de tweede helft van de maand April eni ge dagen te Amsterdam in het ko- ninlijk paleis te verblijven. De Duitse officieren, die in het ver volg deel zullen uilmaken van SHA PE zijn in Frankrijk aangekomen. We zien hier kolonel Robins van SHAPE (in uniform) die de Duitsers rondleidt; naast hem generaal Hans In hinderlaag gevallen 23 doden bij Franse vreemdelingenlegioen Ten Zuiden van Constantine in het Auresgebergte is een gevecht gele verd, waarbij dertig Algerijnse op standelingen en 23 leden van liet vreemdelingenlegioen zijn gedood. Deze laatsten waren in een hinder laag gelopen. Pierre July, de Franse minister voor Marokkaanse en Tunesische aan gelegenheden. heeft Donderdag voor de commissie van buitenlandse zaken van de nationale vergadering de ge-- ruchten tegengesproken volgens wel ke de Franse regering thans besloten is, de voormalige verbannen Sultan van Marokko weer op de troon te plaatsen. De minister zeide, dat er in Marok ko een ernstige politieke crisis heerst waarvan de oplossing grotendeels af hankelijk was van de Marokkanen zelf. Na aanvankelijk uitstel wegens slecht weer De Franse piloot Jean Sails heeft Donderdagavond, in een evenbeeld van het vliegtuig waarmee Biériot in 1909 de eerste vlucht over het Kanaal maak te, een vlucht van Frankrijk naar En geland gemaakt. Salis landde ongeveer acht kilometer ten Westen van de plek, waar Biériot in 1909 zijn toestel aan de grond zette. De vlucht werd gemaakt ter gele genheid van het feit, dat Biériot 46 jaar geleden zijn vlucht volbracht. Sa- lis werd op zijn vlucht begeleid door verschillende andere vliegtuigen. Wegens ongunstige weersomstandig heden was de vlucht reeds vier dagen uitgesteld. Het vliegtuig is gemaakt in de werkplaats van piloot Salis in Pa rijs. Het toestel, een volmaakt even beeld van het vliegtuig van Biériot, was oorspronkelijk bestemd om te worden gebruikt in een film, doch de ze film is nooit in productie genomen. Ook een Canadese zakenman, John de Labryere, is van plan een soortge- ZESTIG HECTARE LAND HERWONNEN Tekening in het dijkherstel In de reeds een halve eeuw verlaten Caland polder, die bij springtij als een eilandje in de schorren van het Noordsloe ligt, werd de laatste maan den heel wat werk verzet. Draglines en bulldozers zgn er gekomen om de gedeeltelijk afgebrokkelde en weggeslagen dijk rond de meer dan zestig hectare braakliggende kostbare cultuurgrond te herstellen. Er is hard ge werkt, met zo af en toe wel eens een tegenvallertje, wanneer de stroom in een afgedamd kreekje zich niet spoedig gewonnen gaf. Blaar nu is het dan toch zover, dat reeds aardig tekening in het dijkherstel begint te ko men, terwijl binnen de dijk practisch reeds het gehele gebied is geploegd. De heer.J. van 't Westeinde uit Nieuwdorp, die de grootste karwei van het herstel van deze polder heeft aangepakt om er zijn zoons aan een bestaan te helpen, kijkt nu met een zekere trots over het herwonnen land. Met twee tractoren en ploegen zijn ze bezig geweest om de grond te ploegen. Voorlopig maar 7 8 cm. diep, want de grond met een zoutge halte van 30, heeft nog rust nodig. Overigens is de heer van 't Westeinde tevreden over de samenstelling. „Rijk aan humus", zegt hij, terwijl hij de korrelige grond door zijn vingers laat lopen. De vroegere kavelsloten, welke nog flauw zichtbaar waren en de andere kleine oneffenheden in het land, zijn reeds geëgaliseerd. Ech ter... nog zonder de gebruikelijke subsidie, die voor cultuurtechnisch werk wordt verstrekt. Het werk wordt uitgevoerd dooi' de Grontmij, zodat men over een goede admini stratie beschikt, wanneer alsnog mocht worden besloten, ool< aan de heer Van 't Westeinde een subsidie to.e te kennen. De grootste kreek ML-._ moet nog met zand volgespoten wor- ren! den. waarna ook dit gebied bouwrijp gemaakt kan worden. Momentcel zal het koolzaad aan de ze grond worden toevertrouwd. De ongeveer 10 ha welke dan nog over blijft, zal volgend jaar in cultuur kunnen komen. De gehele langwerpi ge kavel wordt omzoomd door een bermsloot, welke uitmondt in de aan de Noordzijde gebouwde uitwate ringssluis, die een afmeting van 1.20x 1.45 meter heeft en met een schuif en twee draaideuren afgesloten wordt. De helft Van de ongeveer 3Vz km dijk, wel ke de polder moet beschermen, is thans ongeveer de helft geheel afge werkt. Aan de Oostzijde zijn perska den van klei opgeworpen, waartus sen een zandlichaam moet worden gespoten. Nadat enige tijd op de hier voor benodigde vergunning gewacht moest worden, staat de zaak er thans zo voor, dat Maandag over een week met 't spuiten een aanvang kan wor den gemaakt. Hiermee zal ongeveer, 'n maand gemoeid zijn zodat nog tg- dig 1 maand gemoeid zijn zodat nog tijdig voor het winterseizoen het dijk herstel beëindigd zal kunnen zgn. In de loop van de herfst en de win ter zal de herwonnen cultuurgrond door de regen wellicht nog voldoende ontzilten, zodat de heer Van 't West- einde alle hoop heeft, volgend jaar een eerste gewas koolzaad te kunnen oogsten. Hiermee "<1 hij dan de eer ste beloning voor zjjn hardnekkig energiek volhouden kunnen ineasse- lijke vlucht over het kanaal te maken, eveneens in een nabootsing van. het vliegtuig van Biériot. De Labryere was Donderdag niet aanwezig bij het ver trek van zijn concurrent uit Calais. De vlucht van Salis duurde 1 uur en 24 minuten. Hij legde in totaal 35 km af. A toomkanonnen naar Okinawa Te Washington is medegedeeld, dat binnen enkele dagen atoomkanonnen zullen worden gezonden naar Okina wa, waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Dit is voor het eerst, dat dergelijke wapens naar het verre oosten gaan. In Europa is hiermee al meer dan een jaar geleden een begin gemaakt. Zes atoomkanonnen en een aantal iange-afstandsatoomraketten zijn ver- 'nnden. Zes en dertig Japanse schoolmeisjes verdronken Drama in baai van Tokio Bij een zwemles in zee in de buurt van Tokio zijn 36 meisjes, leerlingen van een Tokiose schooi, verdronken. Veertien andere, die ook in moeilijk heden kwamen, konden worden ge red. Zij waren minder dan tien meter uit de kust, toen zij plotseling in diep water kwamen en werden meegezo gen. Het weer in Europa Volgens de rapporten van Donderdag- avond 19 uur: Oslo: onbewolkt 30gr. Kopenhagen: zwaar bew. 22 gr. Amsterdam: licht bew. 23 gr. Londen: half bew. 26 gr. Luxemburg: regenbui 20 gr. Parijs: zwaar bew. 23 gr. Bordeaux: onbewolkt 24 gr. Grenoble: zwaar bew. 22 gr. Nice: onbewolkt 32 gr. Genève: half bew. 19 gr. Ziirich: zwaar bew. 13 gr. Locarno: licht bew. 23 gr. Berlijn: zwaarbew. 20 gr. Frankfort regenbui 21 gr. Münchenzwaar bew. 20 gr. Wenen: regenbui 24 gr. Innsbrück: reEenbui 22 gr. Rome: onbewolkt 30 gr. VERWACHT... W IND TUSSEN NOORD EN NOORDWEST. Veranderlijke bewolking met op klaringen en voornamelijk in het Zuidoosten van het land nog enkele verspreid optredende buien. Matige, tüdelijk vrg krachtige wind tussen Noord- en Noordwest; Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren. 30 Juli Zon Maan ZON EN IY1AAN op 4.59 onder 20.37 op 17.49 onder 0.42

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1