Honden en katten aardbevingen aan kondigden mmöm Dertig jongeren bouwen huizen voor Nieuwerkerkse bejaagden H EERSTE KAMER AANVAARDT WIJZIGING L0TERIJWET MONUMENT VOOR LUCHTVAARTPIONIER HILGERS WOENSDAG 27 JULI 1955. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VOELEN DIEREN CATASTROFEN „De honden van St. Juan" (Speciale correspondentie) Steeds weer, wanneer onheil en natuurrampen zich voordoen, hoort men daarna, dat dieren de gebeurtenissen „gevoeld" hebben. Een zeer bekend voorbeeld is dat van de ooievaars uit Thessalië, die lang voor de vreselijke aardbeving in Griekenland ellende over de mensen bracht, hun nesten verlieten en onrustig ver over zee gingen uitvliegen. Een kat in Italië, die rustig lag te slapen bij de kachel, stond plotseling op en bleef zo lang by de deur miauwen, tot hij naar buiten gelaten werd. Niet lang daarna werd het huis door een overstroming uit de bergen weggevaagd. Is het verdichtsel of waarheid? Zijn het alleen maar roerende dieren verhalen of is het werkelijk zo, dat dieren het vermogen hebben, nade rende catastrofen tevoren te voelen?, zo vraagt Hans Gerhard Meyer zich veranderingen in de weertoestand geen fijne of fijnste veranderingen, die een aardbeving aankondigen en die wellicht door dieren waargeno men zouden kunnen worden. Moet men dus met Fritschè, Bastiaan Schmidt en andere geleerden aanne men, dat dieren reageren op een „subzintuiglijke waarneming" (de Duitsers gebruiken hiervoor de term „Ursinnesphare!') Daaronder zou men dan moeten verstaan, behalve de zintuiglyke waarneming van gro vere of fijnere impulsen, een gevoe ligheid, welke over het bewustzijn heen diep in het onderbewustzijn grijpt. Iets, dat men tegenwoordig wel met „het collectief onderbewus te" of de „groepsziel" pleegt aan te duiden. Hoe komen ze thuis ai in de „Weltwoche". Hij haalt ook het verhaal aan van de „aardbevingshonden van St. Juan" dat hem verteld werd door een dame die lang in Chili gewoond had. Het febied rond St. Juan wordt vaak oor aardbevingen getroffen. Ge woonlijk beginnen deze aardbevingen die meestal slechts uit enkele zwak ke stoten bestaan, tegen de avond. Iedere keer, wanneer dit ging gebeu ren, kroop haar waakhond, die an ders vrij door de tuin rondliep, onder de ramen weg, hief een jammerlijk gehuil aan en krabde aan de deuren en luiken. Vrijwel op de minuut nauwkeurig begon dan een uur later de aardbeving. De merkwaardigste gebeurtenis vond plaats in 1942. De stad St. Juan ligt in een kale vlakte, die in de verte door een hoge berg keten begrensd is. Op een middag lie pen plotseling alle honden en katten met de staart tussen de benen blindelings hard de stad uit naar het vrije veld. Nog voor de be woners van hun verbazing over dit merkwaardig gedrag bekomen waren, volgde een verschrikkelijke aardbe ving, die van de stad een puinhoop maakte. Wat geen mens kon weten en door geen instrument kon worden aange toond, hebben de dieren geweten. Er zyn ondrezoekers, die zelfs menen, dat men aan de toon van het gehuil van honden kan horen, dat er een aardbeving komt en dat de bevolking van streken, waar veel aardbevingen voorkomen, die ook weet en er zich naar richten. Niet alleen honden en katten die bijvoorbeeld vóór een aardbeving met hun jongen gaan slepen ook paarden schijnen gevoelig te zijn voor een komende aardbeving. Merkwaar diger nog is echter het gedrag van varkens: deze weinig gevoelige, ver van de natuur verwijderde dieren ver tonen reeds tien dagen voor een aardbeving grote onrust en eten min- der. Zintuig of instinct Natuurlijk worden niet alleen aard bevingen door dieren tevoren ge voeld. Ook voor andere catastrofen van de natuur zijn zij bijzonder ge voelig. Men moet overigens oppassen met het woord „voelen". Wij weten name lijk niet of we werkelijk met een voorgevoel te maken hebben dan wel met een veel scherper zintuigelijk waarnemen dat geringe veranderin gen in de omgeving, die de mens niet opmerkt registreert. Overigens behoeven de dieren een ramp helemaal niet zelf beleefd te hebben om het gebied van die ramp te mijden. De vreselijke aardbeving van Messina is daar een voorbeeld van: reeds tevoren werden niet alleen meeuwen maar ook allerlei andere vogels onrustig en een uur van te voren trokken zij over zee weg. Het was een bonte karavaan van vogels, waarvan verschillende eikaars na tuurlijke vijanden waren, die men la ter in Afrika heeft teruggevonden. Jaren na de ramp heeft men ge tracht de vroegere vogelsoorten weer op Sicilië terug te brengen en de vo gelstand te herstellen. Dit is nooit gelukt, de vogels vluchtten steeds weer weg. Dezelfde ervaring deed men in Tur kije op. In een gebied, waar in de dertiger jaren een aardbeving alle wild, ook roofdieren, op de vlucht had gejaagd, heeft men kortgeleden getracht de dieren terug te brengen. Het resultaat was volkomen nega tief. Na een versehrikkelyke aardbe ving in het bosrijke gebied van Anatolië in Turkije voorspelde de Japanse geleerde Hayaschi Naga- mari, dat het de eerste jaren on mogelijk zou zijn, de wildstand te hersteilen. Desonadnks probeerde men het. Nagamari kreeg gelijk. Alle uitgezette dieren vluchtten weg. Toen men echter hazen, bos hoenders en reeën uit Europa in voerde, vestigden deze zich wel in de bossen. Deze dieren, die dus nakomelingen waren van de vroe ger gevluchte, hebben blykbaar niet het instinct voor het gevaar ter plaatse. Fijner zintuigen En daarmee komt dan meteen de vraag: gaat het hier om een ge heimzinnige helderziendheid of een zeer gevoelige zintuigelijke waarne ming? Gaat het om stormen of an dere catastrofen, die met atmosfe rische ontwikkelingen samenhangen, dan hoeven wij nauwelijks meer aan helderziendheid te denken. Deze ontwikkelen zich namelijk langzaam en al zijn zij met onze zin tuigen niet waar te nemen fijne instru menten kunnen ze vrij lang tevoren vaststellen en wanneer men aan neemt, dat de zintuigen van het dier fijner zrjn dan die van de mens, dan ligt de verklaring wel voor de hand. Maar nu aardbevingen! Weliswaar plegen deze zich vaak aan te kondi gen door onderaards gerommel en lichte aardschokken, maar vaak volgt op dergelijke waarschuwingen hele maal geen catastrofe en pleegt de mens er daarom ook niet voldoende op te letten. .Waaruit bestaat nu dat wonderlijke vermogen van de dieren om jarenlang deze voorverschijnselen waar te nemen zonder er op te reage ren en dan plotseling, terwijl de voorverschijnselen naar menselijke maatstaf niet anders zijn, uit te zwermen of onrustig te worden en tenslotte op de vlucht te gaan In het geval van St Juan in Chili had de dame die 't vertelde, de lucht voor de zware aardbeving wel zeer drukkend gevonden en vooral had er over de bergen aan de horizon een soort blauwgrijze sluier gehangen. Dit echter zyn subjectieve waarne mingen. De wetenschap kent, althans voorlopig en in tegenstelling met Veren. Er is een Franse schrijf ster, die zo trots is, dat ze haar pen- nevruchten schrijft met pennen van pauwenveren. Onlangs zei ze tot een vriendin: „Ik schreef het woord „volk" en de pen kraste niet eens." Lakens. De Times, die altijd zulke leuke ingezonden stukken heeft, bracht er vorige week een van een dame, die zich beklaagde over de te genwoordige kwaliteit van de bed- delakens. „Ik gebruik", zo schreef ze, „toch maar het liefst de lakens van mijn overgrootmoeder. Ze zijn onverslijtbaar. In de hoek staat met kruissteek het jaartal 1826 gebor duurd." Katten. Er zijn vele steden, waar men honden alleen aan de lijn mag uitlaten, maar er zijn slechts weinig steden, waar katten onder' speciaal toezicht staan. Een van die steden is New York. Daar moet men des avonds en des nachts zijn poezebeest binnen houden op straffe van 25 dol lar boete. Men zou dan op hetzelfde komen als waarop hij de mens de helderziendheid en de telepathie lig gen. Aanwijzingen voor dit vermogen menen verschillende geleerden ook te zien in de eigenschap van dieren het huis terug te vinden, zonder dat gesproken kan worden van normale oriëntering. Voorbeelden hiervan zijn er te over. Van honden, die per trein of tram of auto vervoerd worden en het huis terugvonden, van katten, die zoals kortgeleden nog in Duitsland voorkwam honderden kilometers afleggen om in de oude woning terug te keren. Grappig Is in dit verband ook een ervaring met muizen men moet niet denken, dat men een muisje, dat men weliswaar niet in zijn huis wil heb ben, maar toch ook niet wil doodma ken, kwijt is door het ver weg in het veld lot te laten. Dezelfde muis komt beslist weer terug, van kilometers ver! En voor zo'n klein muisje zijn die paar kilometers een enorme afstand. Wat de dieren leidt bij dit soort prestaties is nog onbekend. Alle bekende verklaringen hebben tot dusver gefaald. Niettemin zal men de nodige terughoudendheid moeten betrachten bij het voetstoots aannemen van een „subzintuiglijke waarneming", welke voert naar het gebied van de helderziendheid. Vele eigenschappen van dieren, die men nog niet lang geleden in de groep „paranormaal" zoals dit bij de mensen heet moest indelen, heb ben steeds weer een volkomen na tuurlijke verklaring gevonden. Wat gisteren nog geheimzinnig en irratio neel was, kan vandaag logisch en voor de hand liggend zijn. Niettemin blyft het feit, dat dieren een veel fijner waarnemingsvermo gen hebben voor catastrofen in de natuur. En wanneer het gaat om aardbevingen en vulkanische uit barstingen, geven zij de mens de eni ge betrouwbare waarschuwing! Het Wereldgebeuren Conflict Er dreigt een diplomatieke oorlog tussen India en Portugal. De inzet van die oorlog is het ge bied van Goa op het Voorindische schiereiland Dat gebied behoort aan Portugal en de Portugese regering is niet bereid over afstand van dat ge bied aan India te praten- Die regering is namelijk beducht, dat na de af3tand van Goa aan In dia ook andere landen zullen komen en afstand van kleine gebiedsdelen zullen eisen, welke Portugal nog bezit febiedsdelen zoals Macao nabij Hong- ong en Portugees Timor in de Indo nesische archipel. Portugal staat evenwel niet sterk in deze kwestie, omdat de Fransen, die ook een aantal kleine gebieden op het Voorindisch schiereiland bezaten, deze gebieden bereids aan India heb ben overgedragen. et schijnt, dat de regering van India" thans de Goa-kwestie wil forceren om tot een beslis sing te komen. Waarschijnlijk is de ze affaire door Nehroe ook ter spra ke gebracht tijdens zijn jongste be zoek aan Europa. Hij is namelijk op audiëntie geweest in het Vaticaan. Op dezelfde avond, dat de premier van India in Italië arriveerde hield Mons. Joh. Schönhöfer van het cen trum „Propaganda fide" een rede voor Radio Vaticana over „De grond wet en de vrijheid van de kerk in India en elders". In deze rede uitte mons. Schönhöfer heftige critiek op de houding van de autoriteiten in In dia tegenover de Christelijke mis sionarissen en zendelingen. India erkent weliswaar met de mond, dat er godsdienstvrijheid heerst en dat dus de belijders van de Chris telijke godsdienst dezelfde rechten zouden hebben als ieder ander, maar in de praktijk komt daar toch weinig van terecht. De mensen van de zen ding en de missie hebben te lijden onder een sterke tegenwerking. In het gebied van Goa ligt dat ge heel anders. Dit gebied is onder leiding van de Portugezen altijd een centrum van Rooms Katholieke actie geweest en niet alleen de Por tugezen, maar ook de leidende Ka tholieke figuren in het Vaticaan zijn beducht, dat bij een afstand van Goa aan India dit missiegebied in moei lijkheden zal geraken. Volgens Italiaanse bladen is Nehroe dan ook in het Vaticaan erg koel ontvangen. Later heeft hij een pers conferentie gehouden en daar werd volgens het Zwitserse blad „Tat" voornamelijk over Goa gesproken. Op de vraag of de houding van de Indische regering ten opzichte van Portugal de betrekkingen tussen In dia en het Vaticaan niet op een ne gatieve manier zou kunnen beïnvloe den, antwoordde Nehroe: „Er leven in India zeven of acht millioen Ka tholieken en Goa telt 200.000 of 300.000 inwoners. Het probleem van de situatie der Katholieken, die in In dia leven is heel wat belangrijker dan de positie der Katholieken in Goa. „Nehroe voegde er aan toe, dat de Indische Unie een lekenstaat is, waarin aanhangers van alle soorten geloof leven en waar de Katholieken gelijke rechten genieten. Een gods dienstkwestie zou er dus niet be staan voor de Indische regering. „Het is altyd", aldus Nehroe een nationale aspiratie yan de Indiërs ge weest, hun land van elke vreemde overheersing te bevrijden. Wat de buitenlandse bezittingen betreft, een vriendschappelijk accoord met Parijs heeft de kwestie opgelost en heeft mogelijk gemaakt dat uitstekende betrekkingen tussen Frankrijk en In dia bestaan". De Indische premier zeide verder, dat de Paus zich geheel accoord verklaard had met de Indische opvatting, volgens welke de kwestie der Portugese bezittingen in Goa een uitsluitend politiek karakter draagt en absoluut geen godsdienstig Deze opmerking van Nehroe zal wel juist zijn, maar ze moet toch ook onvolledig zijn, want het lot van de Katholieken in Goa kan de Paus ze ker niet onverschillig zijn. En gezien de moeilijkheden in India moet aan genomen worden, dat het Vaticaan daarover wel het een en ander heeft Voorzitter A. W. Levering van de V.C. „VUssingen" overhandigt trai ner Bram de' Smit (links) een foto van het eerste elftaldat promoveer de naar de amateur eerste klasse. De heer De Smit ontving dit geschenk uit erkentelijkheid voor zijn voornaam aandeel in de prestaties, die de rood- witten het afgelopen seizoen lever- den. Foto P.Z.C.) „EEN SAAI KANSSPEL" Voorlopig halve serie meer De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsontwerp tot wijziging van de loterywet aanvaard met 28 tegen 10 stemmen. Tegen waren de A.R. en C.H.U., met uitzondering van de heer De Zwaan. Het ontwerp beoogt het maximum aantal series, waaruit elke Iotery bestaat en dat thans vier bedraagt, te verhogen tot zes. Het aantal lote rijen per jaar blyft op vier gehandhaafd. De heer Molenaar (V.V.D.) betoogde o.m., dat de Nederlandse staats loterij een mak en ongelooflijk saai kansspel is. Een levendiger stelsel, zoals het Zwitserse, verdient naar zijn mening de voorkeur. Weliswaar aanvaardde dit Kamer lid het voorstel maar met het stel sel is hij het niet eens. De minister moet zich maar eens oriënteren hoe de deelnemers aan de staatsloterij over verandering van het stelsel den ken. De heer Brandenburg (C.P.N.) informeerde hoe de minister een ein de denkt te maken aan het staan in een rij om een lot te verkrijgen. De heer Diepenhorst (A.R.keurde het ontwerp af. De staat schept ver zoekingen die hij niet scheppen mag. De heer Kolff (C.H.U.) sloot zich aan bij de bezwaren van de heer Die penhorst. De minister van financiën, de heer Van de Kieft, merkte op, dat het slechts gaat om een technische wyzi- JEAN INEBNIT WEE R IN ZEELAND Fundamenten zijn reeds gelegd Mejuffrouw Jillien Wood uit Yorkshire, Engeland legde Dinsdagmorgen even de staalborslel neer, waarmee zij de binnenmuren van de bewaar school in Nieuwerkerk aan het schoonkrabben was. „Ja", zei ze, „hier is het kamp van de United Nations Association. U zult de leider van het kamp, mijnheer Inebnit, wel buiten kunnen vinden". En met verdubbelde ijver ging zij verder met het schrobben, want de muur moest voor de lunch nog klaar. Jean P. Inebnit, die van zijn beroep lector in de Franse geschiedenis aan de universiteit van Leeds is, stond inderdaad buiten. Hij keek naar het werk van enkele jongemannen. Zij waren bezg een omheining rond de speelplaats van de bewaarschool aan te brengen, een karwei dat hen handig afging. „Eigenlijk moesten wij bezig zyn met de bouw van drie woningen voor ouden van dagen" vertelde de heer Inebnit, „maar de bakstenen zijn op en een gedeelte van de groep is naar IJmuïden om een nieuwe voorraad. En intussen maken wij hier een omheining. Die is ook nodig". De professor. Zo noemen de Nieu- werkerkers de vriendelijke, ruim zes tig jarige Zwitserse lector, die nu reeds voor de derde maal met een groep vrywilligers komt helpen bij de heropbouw van Nieuwerkerk. Vlak na de ramp bestond hun aandeel meestal uit het slopen van huizen en het ruimen van puin, maar sinds ver leden jaar is ook de herbouw een deel van hun taak geworden. In een der buitenwijken van het dorp heb ben zij thans de funderingen gelegd van het eerste blok van een drietal huizen, waarin de bejaarden van Nieuwerkerk worden ondergebracht. Tevens zullen zij een kleedlokaal bouwen bij het sportveld terwijl in de haven een zwemgelegenheid zal wor den aangelegd. En wanneer de bo demgesteldheid het toelaat zullen er dit najaar ook nog bomen worden geplant, waarvoor zij zelf reeds geld bijeen hebben gebracht. „Kijk", zei de heer Inebnit, „het gaat er in de wereld niet om wie we zijn, maar wat we doen. Het werk moet onze aanwezigheid rechtvaardigen. Maar voor onze wereldorganisatie is de verbete ring van de internationale ver standhouding van nog groter be tekenis. De International Constructive Volun teer Service wordt overkoepeld door de Uno. Ruim zeventig vrijwilligers organisaties hebben verleden jaar meer dan 1800 projecten uitgevoerd in 43 verschillende landen en gebie den in Afrika, Amerika, Azië en Eu ropa. Uit vele landen Het kamp in Nieuwerkerk heeft plaats voor ongeveer dertig jongeren, van wie de meesten enkele weken blijven en opgevolgd worden door an dere vrijwilligers uit Zweden, Zwit serland, Engeland, Noorwegen, Frankryk, Duitsland, Nigeria, India en Nederland. In het totaal verwacht men dat ongeveer honderd jongelui hier enige tijd zullen doorbrengen. Acht meisjes en twee en twintig jongens hebben momenteel hun intrek in het Una kamp genomen. Er zijn studenten onder, zoals Lucy Bird uit Leeds, die medicijnen studeert, maar nu in de keuken van het kamp ge haktballen aan het maken was voor het middagmaal, of zoals Paul Lerch, de jonge Zwitser, die net klaar is met zijn studie voor wiskunde en nu, met gymnastiekschoenen in zijn geel- geschil derde klompen, palen heit voor de omheining. Maar ook zijn er bouwkundigen en metsëlaars, uit Engeland, die door hun werkgever in staat gesteld zijn in Nederland te helpen bij de woningbouw in de rampgebieden. Een Britse aannemersfirma is daar naast ook nog behulpzaam geweest bij het vaststellen van een werksche ma. Een aardig initiatief heeft ook de Rotary uit Rotterdam genomen, die deze jongelui toch ook gaarne in staat willen stellen iets meer van Nederland te zien dan alleen het ei land Schouwen Duiveland. De Rotary heeft daarom gezorgd, dat iedere vrijwilliger een weekend of het laat ste. gejef'te van de vacantie in een ander deel van ons land mag door brengen. Dertig Europese jongeren zijn in het kader van de United Nations Associa tion in Nieuwerkerk bezig met de bouw van een 3-tal woningen voor be jaarden. Na de gedane arbeid vindt de warme maaitijd gretig aftrek. (Foto P.Z.C.) ging. Waar er ter zake van de lote rij verdeeldheid onder de bevolking bestaat, moet men er naar zijn me ning voor zorgen, dat geen misbruik kan ontstaan. Het Zwitserse stelsel acht de minister niet navolgenswaar dig. Een enquête, zoals de heer Mole naar wenst, is niet nodig. De voor zichtige manier, waarop de staatslo terij haar functies in het maatschap pelijke leven verricht, heeft er toe mede gewerkt de speelzucht te kana liseren en binnen redelijke perken te houden. De uitbreiding is nodig door de bevolkingsaanwas en het wegval len van particuliere loterijen. De minister deelde nog mede, dat hij niet voornemens is dadelijk over te gaan tot uitbreiding der Iotery met twee series. Ten einde het wachten in een rij te voorkomen en de zwarte handel te doen verdwijnen, zal de uit breiding voorlopig een halve serie omvatten. Leningwet 1955 Zonder beraadslaging of stemming hechtte de Eerste Kamer Dinsdag toestemming aan het ontwerp van wet tot het aangaan van geldlenin gen ten laste van Nederland (lening- wet 1955). Hierdoor krijgt de minis ter van financiën een nieuwe machti ging tot het aangaan van geldlenin gen ten laste van Nederland ter dek king van kapitaalsuitgaven en ter aflossing van vlottende schuld. De machtiging voorziet in een bedrag van anderhalf milliard gulden. Vijf naturalisatieontwerpen werden eveneens goedgekeurd. Hierdoor zul len 112 personen de Nederlandse na tionaliteit verkrijgen. Onder hen be vindt zich dr Ernst Krauss, impresa rio en letterkundige te Amsterdam. De behandeling van de huur- en be- lastmgontwerpen zal geschieden op 9 en 10 Augustus. Volgende week komt de Eerste Kamer niet bijeen. Door het buiten de oevers treden van de Brahmapoetra is de staat Assam in Noord-Oost-India volkomen geïsoleerd. Alle drie de spoorverbindingen met India zijn onklaar geraakt en het enige con tact met de rest van het land ia per ra- En dat men een verandering van politieke status voor Goa ook al is dat een kwestie waar het Vaticaan liever buiten blijft hartgrondig zou betreuren. Aan Hessenweg bij Ede. De vliegtuigbouwkundige studiever eniging „Leonardi da Vinei" te Delft heeft het initiatief genomen voor een herdenking van het feit, dat op 29 Juli 1910 Vrijdag a.s. dus 45 jaar geleden door J. W. E. L. Hilgers boven de Doesburger heide bij Ede de eerste vlucht boven Nederlandse bodem werd gemaakt. Deze Hilgers-herdenking is door de Delftse studenten vastgesteld op 22 October a.s. Er zal by deze gelegen heid aan de Hessenweg, die dwars door de thans ontgonnen heidevlakte loopt, een door prof. Wenkebach ont- Rusland zal Japanse oorlogsmisdadigers vrijlaten Rusland heeft Japan meegedeeld onmiddellijk 16 Japanse oorlogsmis dadigers in vrijheid te zullen stellen, die hun vonnis in Rusland hebben uit gezeten. De mededeling werd gedaan door de Russische ambassadeur te Lon den, Jakob Malik, op de Dinsdagmid dag-zitting van de Russisch-Japanse vredesonderhandelingen. Ambassa deur Malik zei verder „binnenkort" een lijst te zullen overleggen met de namen van 1.016 leden van de vroe gere Japanse strijdkrachten en 257 burgers, die op het ogenblik nog we gens het begaan van oorlogsmisda den in Russische gevangenissen zit ten worpen monument onthuld worden. Na de redevoeringen en de onthulling van het gedenkteken zullen straal jagers van de Kon. Luchtmacht en een Fokker-vliegtuig boven het ter rein demonstreren en zo hulde bren gen aan de man, die mede behoort tot de pioniers der Nederlandse lucht vaart. Hilgers, die 19 Dec. 1889 op Java feboren was, experimenteerde op de eide bij Ede met een „Blériot"-een- dekker en na vele vergeefse pogin gen, waarbij het wachten op volkomen windstilte de allereerste eis was, wist hy' op die zomeravond van het jaar 1910 zijn machine goed los te krijgen m een vlucht van enkele kilometers. Hilgers experimenteerde nog enige ty'd op het Edese vliegveld en vertrok later naar Indonesië, waar hij bij de militaire luchtvaart een functie be kleedde. Dezer dagen was het juist tien jaar geleden, dat hij in een inter neringskamp overleed (21 Juli 1945). Hn!!llllllllllllllllllllllllllllllllll||||l||||||!|||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIIIH Fruitkist ontplofte 1 H In een depót van een Parijs M p station is een man om het le- ven gekomen door het ontplof- fen van een fruitkist. Vier mannen werden zwaar gewond. H Het schijnt, dat peren in de be- 1 sloten ruimte gasvormige zu- ren hadden ontwikkeld, die ont- ploften toen men met zuurstof werkte om de rijping der vruchten te bespoedigen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 5