PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Duitse hereniging zit in de lucht" aldus Foster Dulles Zeeuwse tentoonstelling trok reeds meer dan 1000 bezoekers BILT KROESJTSJEW: 00K REKENING HOUDEN MET 00ST-DUITSLAND MINISTER SPAAK OVER ZIJN BEZOEK AAN DELFT DE VERWACHT... 198e Jaargang-No. 173 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85: p. kw.; fr. p. p. 1 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 Juli 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f I.—- „Brieven of adres Bureau v a. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zlerikzee, N Bogerdstraat 24. telef. 2S PERSCONFERENTIE IN WASHINGTON Wèl besprekingen met, maar geen erkenning van rood China Op een persconferentie in Washington heeft Foster Dulles Dinsdag de huidige situatie in do internationale politiek besproken. Hij verklaarde, o.m. dat de V.S. bereid zouden zijn met communistisch China kwesties te bespreken, teneinde tot een vreedzame regeling te komen. Dulles meende, dat het oorlogsgevaar is afgenomen als gevolg van de conferentie te Genève. Over Duitsland zeide Dulles, dat de Westelijke mogendheden van gevoe len zijn, dat dit een kwestie is van practisch internationaal staatsmanschap. „De Duitse hereniging zit in de lucht", aldus de Amerikaanse minister. Maandag a.s. beginnen op ambas sadeursniveau besprekingen tussen de V. S. en China in Genève. De rege- ring-Eisenhower is van mening, zo zeide Foster Dulles, dat het beginsel om geen toevlucht te nemen tot ge weld niet slechts geldt voor de V. S. en hun bondgenoten, maar voor ieder een. De V. S. hopen volgens Dulles bij de conferentie in Genève er achter te komen of de Chinese communisten het beginsel van een staken van het vuren aanvaarden. Dulles gaf een overzicht van de gebeurtenissen sinds Tsjoe En-Lai in ï^andoeng verklaarde, dat China met de V.S. wilde onderhandelen. Men geloofde in de wens van de Chinese communisten om een vreed zame weg te bewandelen. De V.S. zo onthulde Dulles, hadden opxll Ju li zélf aan Tsjoe En-Lai voorgesteld, dat de besprekingen, die te Genève aan de gang waren op consulair ni veau, op het ambassadeursniveau her vat en uitgebreid zouden worden. Bij deze gedaehtenwisseling hadden de V.S. duidelijk gemaakt, dat zij niet bereid zijn tot een diplomatieke er kenning van communistisch China. Ook is Washington niet bereid rege lingen te treffen, die afbreuk zouden doen aan de rechten van de bondge noten: de Chinese nationalisten. Duitsland Over Duitsland 'zeide Foster Dulles verder, dat het Westen meent, dat dit gemakkelijker zou geschieden binnen de Europese veiligheid. De hereni ging zou, verre van de Sowjet-TJnie in gevaar te brengen, tót stand kun nen komén onder voorwaarden, die veiligheid voor allen zouden verschaf fen. De Russische leiders ip Genève, al dus de minister verder, hadden de V.S. geen bevredigende verzekeringen gegeven omtrent de rechten van de door hen beheerste landen en de „re- Door termieten bedreigd. Het dorp Oriago in Venetië, j dat door termieten wordt aan- I gevallen, dreigt als een kaar- j tenhuis in te storten. De bal- i ken van het merendeel der 400 j huizen van het dorp, zijn door de insecten dusdanig aangevre- i ten. dat het gevaar bestaat dat j zij bezwijken zullen. Talrijke dorpelingen geven er dienten- j gevolge de voorkeur aan in de open lucht te vertoeven. De tot dusver gebruikte middelen ter j verdelging van insecten zijn on- j doeltreffend gebleken. Het on- i gedierte heeft zich thans op de deurenlrjsten en sponningen ge- j worpen. Uit Venetië zijn techni- ei gezonden, die zullen pogen i het dorp van de algehele onder- i gang te redden. Nieuwe ontploffing in Saigon Terroristen hebben Maandag een ontploffing veroorzaakt in het ge bouw van de regeringsvoorlichtings dienst in het centrum van Saigon. Bij de ontploffing liepen drie per sonen verwondingen op. Het gebouw was enkele dagen geleden geopend volutionnaïre en ondermijnende werk zaamheid" van het internationale communisme. De V.S. hoopten even wel, dat de ontwikkelingen er toe zou den meewerken, deze kwesties als oorzaken van spanning uit de weg te ruimen. Parijs en Peking De Fran e minister van buitenland se zaken, Antoine Pinay, heeft in de Senaat op desbetreffende vragen ge antwoord", dat de Franse regering het aanknopen van diplomatieke betrek kingen met communistisch China be studeert. De regering dacht er aan om allereerst economische en culture le onderhandelingen aan te knopen. Twee bromfietsers bij aanrijding gedood Dinsdagochtend zijn te Wilp, ge meente Voorst, bij een aanrijding twee vacantiegangers om het leven geko men. De 52-jarige Van de Beukei en de 24-jarige Homburg, beiden uit Rijs wijk kwamen ieder op een bromfiets bij het kruispunt van de rijksstraat weg en de Molenallee en passeerden daar een verkeerszuil aan de verkeer de kant, links door de bocht, juist toen daar een autobus passeerde. De beide mannen kwamen onder de bus terecht en werden gedood. De bus chauffeur treft geen schuld. Opa Schram wordt naar huis gebracht Opa Schram, de bekende wandelaar uit Almelo, die een reis naar Lourdes had ondernomen, zal eind deze maand door een ambtenaar van het ministe rie van maatschappelijk werk uit Frankrijk worden opgehaald en naar huis gebracht. Hij is vorige week in een zieken huis te Lyon opgenomen, nadat de politie hem in de omgeving van deze stad in uitgeputte toestand in een greppel had gevonden. Het wagentje waarin hij zijn bezittingen meevoerde zijn papieren en zijn geld waren ver dwenen. Zijn gezondheidstoestand is op het ogenblik gunstig. BETOGING IN OOST-BERLIJN Conferentie van Genève heeft historische betekenis Partysecretaris Kroesjtsjew heeft Dinsdag op een betoging in Oost-Ber- Berlijn, waaraan een menigte van honderdduizend deelnam, verklaard dat een hereniging van Duitsland rekening moet honden met de Oostduitse re publiek. Op de conferentie in October van de ministers van buitenlandse za ken moeten de „standpunten van beide partijen" in overweging worden ge nomen. Slechts dan zou overeenstemming over veiligheid en de hereniging van Duitsland bereikt kunnen worden. De partysecretaris, die Russisch sprak, zeide voorts, dat het Westelijk voorstel Duitsland zou militariseren, hetgeen vele gevaren voor de volken van Duitsland en Europa in het alge meen met zich zou brengen. Het Sow- jet-voorstel voorziet in een verenigd, democratisch en vredelievend land, dat voor zichzelf een vrij leven zal opbouwen en zal bijdragen tot de vei ligheid van Europa, aldus Kroesjts jew. Regeringsbureaux en staasfabrie- ken waren gesloten, om de mensen gelegenheid te geven aan de demon stratie deel te nemen. Zij was be doeld als hoogtepunt voor het bezoek van de twee Sowjetleiders aan Oost- Duitsland. Premier Grotewohl zeide, dat na 't bereiken van overeenstem ming in Genève „thans de Duitsers zelf het eens moeten worden over 't ge leidelijke opheffen van de scheiding tussen twee Duitse staten". De onmid dellijke hereniging van Duitsland op de conferentie van Genève was onmo gelijk gemaakt, doordat kanselier Adenauer aan zijn politiek van her bewapening vasthield. De Oostduitse volkskamer zou in de komende dagen nieuwe voorstellen voor een hereniging van het land doen. Kroesjtsjew zeide voorts dat 't. belangrijkste van de conferentie van Van alle "kanten zijn kastenkorven en "boogkorven aangevoerd naar Vee- nendaal, om deel uit te maken van de jaarlijkse bijenmarktdie tot de grootste van Europa wordt gerekend. De foto links geeft een overzicht van een gedeelte van de markt, waar de toeschouwer, beschermd door de im kerkap, de inzendingen met kenners blik bekijkt. De foto rechts laat zien hoe een Amerikaanse tourist met be langstelling en eveneens met een kap, de 'kleine honing fabrikanten verfilmt. Genève de geest van- samenwerking en wederzijds begrip was. „De hoop van de landen is niet beschaamd. De conferentie van Genève heeft histori sche betekenis. Het begin van het ves tigen van vertrouwen op de grondslag vay een vreedzaam naast elkaar voort leven van volken met verschillende sociale stelsels is in Genève gemaakt. De conferentie vormt een zeer be langrijke mijlpaal op de weg naar een blijvende vrede". Faroek ontvangt journalisten Ex-koning Faroek van Egypte heeft Dinsdag, voor het eerst in drie jaar, in zijn hotel in Parijs een aan tal journalisten ontvangen. Bij deze ontvangst werd aan de journalisten eet, geschreven verkla ring overhandigd waarin Faroek pro testeerde tegen de „dictatuur" die na de staatsgreep van 26 Juli 1952 in Egypte werd ingesteld. Faroek stel de het ..terreurregiem' in Egypte aan de kaak en gaf „uit naam van mijn geliefd volk ën land" uiting aan zyn „verontwaardiging". Het was de eerste kepr sinds de ge beurtenissen in Juli 1952 dat de ver bannen souverein zien in het open baar uitsprak over politieke proble men. Tevens werd hij op de bijeen komst. voor het eerst in maanden, weer eens gefotografeerd Faroek woont in Italië doch be vindt zich thans voor enkele weken in Frankrijk. Vluchtelingenpartij blijft Bondsregering steunen De parlementsfraetie van de West- duitse vluchtelingenpartij. die zich twee weken geleden uit de regerings coalitieregering heeft teruggetrokken na een breuk in de partij, hééft Dins dag besloten, de buitenlandse politiek van de Westduitse regering ook ver der te zullen steunen. nillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllH i Poppenconflict. De voorzitter van de Ameri- s kaanse vereniging van poppen- fabrikanten. Rosenstein, heeft H aan president Eisenhower een telegram gezonden, waarin er tegen wordt geprotesteerd, dat de president tijdens zijn verblijf te Genève een paar Zwitserse poppen heeft gekocht voor zijn kleinkinderen. De Amerikaanse speelgoed- s industrie is geschokt door het feit, dat de president de aan- H dacht heeft gevestigd op pop- pen van buitenlandse makelij, aldus het telegram. Rosenstein zond de president als geschenk en herinnering een aantal Amerikaanse poppen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Over de bos. en heidebrand op de Noord-Vélivwe wordt nog vernomen, dat de brand weliswaar aanzienlijk was doch zich niet over zulk een op pervlakte uitstrëkte, als de eerste be richten wel wilden doen geloven. Ook werden de bossen niet getroffen. Hier ziet men nog .enkele opnamen van de brand; boven: dihke rookwolken onder: brandweer, militairen en va cantiegangers bestreden gezamenlijk het vuur. Remorino naar Europa? Naar in gewoonlijk welingelichte kringen in Buenos Aires verluidt is de Argentijnse minister van buiten landse zaken, dr. Jeronimo Remorino, Dinsdag onverwacht naar Europa vertrokken. Binnenkort overleg met Nederlandse regering. De Belgische minister van buiten landse zaken, Spaak, die, zoals men weet, Vrijdag jl. met zijn ambtgenoot van openbare werken, Van Audenho- ve, in het waterloopkundig laborato rium te Delft het plan voor de af sluiting der zeegaten van Nederland heeft bekeken, heeft tegenover de correspondent van het A.N.P. ver klaard, dat dit bezoek zeer belang wekkend is geweest. EEN BOEKENBON NAAR GOES Vlieger-schrijver Viruly en Mary Dresselhuis vulden enquête- formulier in Meer dan duizend bezoekers hebben tot dusver de Zeeuwse Tentoonstel ling in de Burgerzaal van het Middelburgse Stadhuis bezichtigd, een resul taat waarover de Zeeuwse Kunstenaarskring niet ontevreden is. De dui zendste was een dame uit Goes, namelijk mevrouw A. DirkzwagerVan der Have, aan wie een boekenbon werd aangeboden ten bedrage van tien gulden. Inmiddels is besloten om elke honderdste bezoeker een boekenbon van vyf gulden aan te bieden, terwijl de tweeduizendste weer een bon van tien gulden krijgt. Gebleken is, dat velen deelnemen aan de enquête, die onder de bezoekers wordt gehouden en er zijn reeds vele frappante ant woorden binnen. Dinsdagmorgen waren twee bekende Nederlanders bezig na een rondgang over dè expositie de formulieren ernstig en nauwgezet in te vullen. Het waren de vlieger-schrijver A. Viruly en zyn vrouw, de actrice Mary Dresselhuis, die enkele dagen met vacantie in Zeeland vertoeven. „Je hebt die vragen vreselijk moei lijk gemaakt", zei de heer Viruly te gen de opsteller van het formulier, mr. J. C. J. van Schagen, die toeval lig ook aanwezig was. „Waar hou ik het meeste van? Van schilderijen of van beeldhouwkunst? Daar moet ik eens over nadenken". Maar Mary Dresselhuis. die juist aan dezelfde vraag toe was, zei zeer beslist: „Ik voel net. .neest voor beeldhouwkunst", een opmerking, die haar man in op- pevste verbazing bracht: „Dat is toch niet waar? Ik geloof, dat je het meest op schilderijen bent gesteld!" Maar zii was niet te vermurwen: De vraag of de bezoeker zelf ook wel eens wat aan beeldende kunst doet, was voor de heer Viruly aanlei ding op zijn beurt aan zijn vrouw de vraag te stellen: „Is toneelspelen ook niet een soort van beeldende kunst?" Noch de heer Viruly noch mevrouw Dresselhuis vatten echter het formu- lie- als een grapje op. want iedere keer weer lerden zij hun oen neer om not* eens naar de doeken te gaan kij ken. teneinde zo eerïiik mogelijk te kunnen ant\.-oorden- Dableek ook toen mevrouw Dresselhuis kwam bij de passage mer bezoeken. aan het slot van het formulier, waarin wordt medegedeeld, dat voor het beste antwoord op de vraag, welk werk de bezoeker het antipathiekst en welk het sympa thiekst vindt, prijzen beschikbaar worden gesteld: „Dat had ik eer der moeten weten!" riep zij uit. „ik heb gewoon maar geschreven wat ik vond en ik had iets gees tigs moeten bedenkenZy was met het invullen eerder klaar dan haar echtgenoot en zei daar om niet zonder voldoening: „Ziezo, ik heb mijn huiswerk af!" BEWONDERING. Zowel mevrouw Dresselhuis als de heer Viruly hadden overigens grote bewonderin voor het geëxposeerde. „Het is zo genuanceerd", aldus de vlieger-schrijver, „neem bijvoorbeeld de twee Veerse schilderessen als Sa- rika Góth en Claire Bonebakker, to- taé.1 verschillend. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen, een verschei denheid. die voor mij aantrekkelijk is. vooral omdat ze te vinden is op een klein eiland als Walcheren" Mevrouw Dresselhuis vond het prettig, dat de tentoonstelling klein was: „Daardoor krïig je enminste een overzicht van wal er hangt, iets wat 'op grotere ex posities altijd moeilijk is. En boven dien is het geheel ondergebracht in een pracht zaal!" Zoals bekend zal de expositie vol gende maand naar Goes gaan en in verband daarmede is de uitslag van de enquête, die aanvankelijk op 15 Augustus was gesteld een maand ver schoven. Het valt op. dat het bezoek uit Middelburg zelf niet groot Is. maar de organisatoren hopen, dat dit nog za; verar iren en dat ook Middelbur gers in grote getale de expositie ko- „Ik ben" aldus minister Spaak „de leiders van het laboratorium zeer erkentelijk voor de buitenge woon heldere uiteenzetting die ze heb ben gegeven. Ik heb mij rekenschap kunnen geven van de omvang van het plan, dat weer eens een bevesti ging van de stoutmoedige Nederland se aard is. België heeft bij de voorgenomen werken een rechtstreeks belang, van wege de gevolgen welke die werken kunnen hebben voor de verbinding Antwerpen-Rijn en voor de situatie op de Westersehelde. Ik hoop zeer binnenkort met de Nederlandse regering de bestudering van de vraagstukken, die daarby ry- zen, te kunnen aanvatten. Ik zal dat uiteraard als een goed partner doen". Aan deze verklaring van minister Spaak zij toegevoegd, dat, zoals is ge meld, in Augustus nieuwe Neder lands-Belgische onderhandelingen over de waterwegen zullen worden ge houden, aan de hand van de rapporten SteenbergheVan Cauwelaert. Noodweer in Italië In Italië, waar een hittegolf heerst heeft in het Zuiden en midden van 't land een hevig onweer gewoed, waar door óp verscheidene plaatsen kei- den, onder water kwamen te staan en electriciteitskabels en telegraafver bindingen werden verbroken. In hét gebied van Modena werd van twintig huizen het dak afge rukt. Dertig procent van de druiven- en maisoogst werd hier verwoest. Het weer in Europa Oslo: onbewolkt 28 gr. Kopenhagen: zwaar bewolkt 24 gr. Amsterdam onbewolkt 23 gr. Londen: zwaar bewolkt 23 gr. Luxemburg: onbewolkt 22 gr. Parijs: zwaar bewolkt 25 gr. Grenoble: halt bewolkt 21 gr. Nice: onweer 27 gr. Genève: regenbui 27 gr. Zürlch: geheel bewolkt 20 gr. Locarno: regen 19 gr. Berlijn: zwaar bewolkt 24 gr. Frankfort: licht bewolkt 25 gr. Mtinchenzwaar bewolkt 21 gr. Wenen: zwaar bewolkt 23 gr. Innsbruck- regenbul 22 gr. Rome: licht bewolkt 32 gr. ZOMER BLIJFT Aanvankelijk wéinig, later meer bewolking er. hier en aaar een regen of onweersbui, matige tot vry krach tige Noordoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 28 Juli Zon Maan ZON t£N MAAN op 4.56 op 15.58 onder 20.40 onder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1