PROVIKCIALE ZEEUWSE COURAHT V.S. erkennen kracht van grote militaire Sowjet-Unie Zeeuwsch-Vlaanderen klopt aan de deur voor een U.T.S. BILT INDONESISCHE REGERING WIL EEN COMPROMIS SL0WAAKS EX-MINISTER WERD SLACHTOFFER VAN BOMAANSLAG DE VERWACHT... 198e Jaargang-No. 156 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5,85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 7 Juli 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d- Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 53—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstraat 24, telef. 26. VOORSPEL VOOR GENÈVE Washington gaat met goede hoop doch zonder verwachting President Eisenhower heeft Woensda g op zijn wekelijkse persconferentie te Washington verklaard, dat de Verenigde Staten naar Genève gaan met de oprechte bedoeling om hun zaak op verzoenende en vriendschappelijke wyze naar voren te brengen. Hy zeide dit naar aanleiding van uitlatingen van de eerste secretaris van de Russ ische communistische party, Kroesj- tsjew, over de vooruitzichten van de conferentie van de Grote Vier. Geen enkele Amerikaanse ambtenaar heeft gezegd, dat de Sowjet-Unie in een zwakke positie naar Genève komt. Natuurlijk erkennen de V.S. de grote militaire kracht van de Sowjet-Unie in de wereld. De V. S. gaan met goede hoop naar Genève, doch hoop behoeft meer voedsel alvorens het op verwachting gaat lyken. gedachtenwisselingen Navo-landen over hel conferentie. MacMillan waarschuwt. De Britse minister van buitenland se zaken, Harold MacMillan, heeft Woensdag verklaard dat het Westen moet waken tegen een „voortijdige ontspanning" in zijn betrekkingen met de communistische wereld. De minister sprak aan het begin van een debat over de betrekkingen tussen Oost en West in de raadge vende vergadering van de Raad van Europa te Straatsburg. De zeer veel omvattende kwestie van de ontwapening zal te Genève niet worden besproken, al achtte de president het mogelijk, dat wel zal worden gesproken over de wijze waarop het probleem dient te worden aangepakt. Ontwapening is op de lange duur slechts te bereiken door vertrouwen tussen de naties, zo voeg de de president er aan toe. Over een eventueel binnensmokke len van atoomwapens in de V.S. door een ander land, zeide Eisenhower, dat op het ogenblik waarop een der gelijk wapen zou worden gevonden, er feitelijk sprake zou zyn van een oorlogsverklaring. Overleg in Parijs. Amerikaanse, Britse en Franse des kundigen zullen Vrijdag te Parijs bjj- eenkomen om het Westelijke stand punt op de conferentie te Genève te formuleren. Deze onderhandelingen tussen de deskundigen zullen duren tot het be gin van de buitengewone zitting van de Navo-raad op 16 Juli. Een van de doeleinden van deze Navo-bijeen- komst, die te Parijs zal worden ge houden, is de ministers van buiten landse zaken van de Westelijke gro te drie de gelegenheid te geven tot met de andere het beleid op de „We zijn gewend geraakt aan de ijzige wind uit het Oosten, maar we moeten er voor oppassen niet te ge makkelijk te smelten als het klimaat plotseling warmer wordt", zei hij. De minister zei dat het feit, dat de topconferentie begint in een sfeer van goede vrewachtingen, „beter dan ooit tevoren", een groot eerbetoon bete kent" aan de eendracht en vasthou dendheid van West-Europa geduren de deze kritieke jaren". Werkweek van vijf dagen geëist. Zaterdag staking in België. Meer dan 640.000 R.K.-arbeiders, die zijn aangesloten bij het Belgische verbond van Christelijke vakvereni gingen, zullen iedere Zaterdag met ingang van deze week in staking gaan ter ondersteuning van hun eis voor een werkweek van vyf dagen. De staking, die te Brussel is af gekondigd door het congres van het verbond, is ook gericht op het ver krijgen van een gegarandeerd mini mumloon van 20 frank per uur. Verscheidene particuliere onderne mingen en gemeentelijke diensten hebben onlangs een dergelijke werk week aanvaard. Straalbrommers De bromfiets heeft Nederland in een snelle opmars veroverd: naar schatting zijn er thans ccirca 400.000 van deze tweewielers op de weg, zodat men gevoeglijk kan spreken van de „populaire brommer". Maar aan de andere kant staat dit voertuig in een kwaad gerucht bij grote groepen van weggebruikers en zy bedenken soms zeer onplezierige namen voor.het „rijwiel met hulpmo tor". Onlangs maakten wij het mee, dat een reeds bejaard en grijs man bijna omver werd gereden door een jongeling op een bromfiets die daar mee een enorme snelheid ontwikkel de. De heer met de gryze haren keek de jongen na en zei schamper: „Een bromfietser? Een straaljagerpiloot!" Er zat een kern van waarheid in zijn opmerking. Want menig modern bromfiets-type komt op de markt in een uitvoering, die maar heel weinig doet vermoeden, dat het hier om een „rijwiel met hulpmotor" gaat. Welis waar is aan wettelijke bepalingen in zake cylinderinhoud enz. voldaan, maar niettemin kan een snelheid worden ontwikkeld, die voor sommi ge berijders en hun omgeving niet zonder gevaar is. Niettemin acht de overheid een rijbewijs overbodig en zo kan het in ons goede land voorko men, dat iedereen zonder enige ver keerstechnische vooropleiding met een vaart van soms 45-50 km per uur dank zij een „hulp"-motor langs 's heren wegen kan snellen. Dat is een zonderlinge situatie en liet is te begrijpen, dat menig weggebruiker onvriendelijke woorden richt aan het adres van de brommers. Maar 't oordeel van de ene groep weggebruikers over een ander is niet altijd eerlijk en objectief. Praat men met automobilisten, dan schilderen zij bijvoorbeeld de fietsers af als een gevaarlijke, wilde horde, die zich niets van verkeersregelen en -voorschriften aantrekt. Spreekt men daarentegen met een fietser, dan zal hij met hevige verontwaardiging ver halen, hoe automobilisten maar doen alsof zij alleen op de wereld zijn. En de voetganger beschouwt alles wat op een motor rijdt tot een ras, dat bij de wet verboden zou moeten worden. Men moet echter in deze zaken rede lijk blijven: natuurlijk zijn er fietsers, die gevaar opleveren voor het snel verkeer, vanzelfsprekend ontmoet men wel eens automobilisten, die de wereld en de weg voor zich alleen opeisen en zo komen er ook brom mers voor, die als een straaljagerpi loot (zonder brevet) over fietspaden fieren. Doch daarnaast zijn er ook uizenden goede weggebruikers, ver standige lieden, die innerlijke disci pline kennen. En juist op die disci- Eline komt het aan, zeker voor de romfietser, omdat zy niet onder- Worpen zijn aan de preventieve con trole van het rij-examen. Zo geeft iedereen, die zich dit moderne ver voermiddel aanschaft, maar nalaat zich tegelijkertijd op de hoogte te stellen van de verkeersregels, er blijk van deze discipline niet te bezitten. Van zo iemand kan dan ook worden verwacht, dat hij op een rijwielpad de T.T.-raoes gaat imiteren, want hij mist a)!e verantwoordelijkheid jegens zijn medemens. En tegen zulke brom fiets-virtuozen kan 'niet streng ge noeg, worden opgetreden! KWESTIE-OETOY O Nog geen beslissing over opheffing van de Unie Naar het persbureau Indonesia verneemt stelt de Indonesische rege ring thans pogingen in het werk om een compromis te bereiken met de landmacht. Zij acht het daarbij echter zeer moeilijk om te onderhandelen met een reeds geschorste chef-staf. De regering wenst erkend te zien, dat het leger aan haar ondergeschikt is. In regeringskringen merkte men volgens Pia op, dat alleen het parlement de regering kan corrigeren. Daarom is naar verluidt van regeringszijde het voorstel gedaan, dat het leger tijdelijk generaal Oetoyo als chef-staf zal erkennen, waarop dan de regering bereid zou zijn tot een herziening van diens benoeming. bij bleek onder hilariteit, dat Daud Beureuh, de leider van de opstande lingen in Noord-Atjeh, nog steeds als parlementslid voor de Masjoemi staat ingeschreven. Aangezien hij niet heeft bedankt, kan hij ook niet worden afgevoerd. De regeringscommissie ad hoe heeft inmiddels besprekingen voerd met president Soekarno later met vice-president Hatta. is nog geen direct contact geweest tussen deze commissie en kolonel Loebis. Wel heeft intussen de land macht een groep „assistenten" aan Loebis toegevoegd: de luitenant-ko lonels Azis, Sapari, Abimanjoe, Mo- koginta en majoor Pieters. De mi nister van justitie heeft voorts een onderhoud gehad met Loebis. Van legerzijde is er op gewezen, dat men het er mee eens is, dat de terugtrekking van generaal Oetoyo op eervolle wijze zal geschieden en dat de staat van conflict, die thans tussen de regering en het leger aan wezig is, zal verdwijnen. Dinsdagavond heeft de oppositie in het Indonesische parlement de boycot van de behandeling van het Haagse protocol tot opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie herhaald. Met slechts 88 leden aan wezig kon de stemming voor de der de keer niet doorgaan, De voorzitter las bij de telling ook een lijst van afwezigen voor. Hier- De Technische school te Terneuzen werd Woensdag officieel heropend door de staatssecretaris van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, mej. dr. A. de Waal. Tijdens een rondgang door het gebouw bezichtigde mej. De Waal o.in. een draaibank. Links de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Foto: P.Z.C.) Het vernielde postkantoor te Mün chen. De foto werd gemaakt vanuit het gehavende deurgat. Zoavo-besprekingen in Bangkok. Do premier en minister van defen sie van Thailand, veldmaarschalk Pi- boel fsonggram, is gisteren te Bnng- kok oespre.iüigen begonnen met mili taire adviseurs van de acht landen \au de Zoavo over de kwestie van voideüigjiigsniaat regelen tegen een mogelijke communistische aanval. De besprekingen zullen drie dagen duren. Tegenover verslaggevers zeide Songgram, dat als de adviseurs zich zouden uitspreken voor het vestigen van bases in Thailand, men dit goed zou vinden. De Zoavo zou echter niets doen wat de communisten zou kun nen provoceren. Desgevraagd zeide de Thailandse premier, dat Thailand het houden van gemeenschappelijke militaire oefeningen der Zoavo-lan- den zou toejuichen. Terechtstelling Chessman weer uitgesteld. De opperrechter Tom Clark heeft de Amerikanen Caryl Chessman, de ^schrijver van het boek „Dodencel 3455", wederom uitstel van executie toegestaan. Chessman, die zeven jaar geleden ter dood veroordeeld werd wegens roof, verkrachting en andere misdaden, heeft wederom een boek geschreven, dat nog deze maand zal uitkomen. Het heet ..Trial by Or deal" (gevonnis door beproeving". Hij zou 15 Juli in de gaskamer ter dood worden gebracht. 0 Egyptische wachtposten langs de kust van d'e Middellandse Zee nabij Port Said, hebben Woensdag nog een zestal gedeser teerde Franse legionnairs aangehouden. Loongrensverhoging. Slechts 25.000 meer bij Ziekenfondsen. De Ziekenfondsraad deelt mede: Thans zijn bekend geworden de defi nitieve cijfers betreffende het aantal ziekenfondsverzekerden op 1 April 1955. Het aantal verplicht-verzekerden (rechtstreeks en indireet-verzekerden tezamen), dat op 31 December 1954 5.863.574 bedroeg, was op 1 April 1955 gestegen tot 5.900.738 en dus toegenomen met 37.164. Uit een analyse van de cijfers be treffende de onderscheidene groepen verplicht-verzekerden volgt, dat men l.?t aantal personen, die in het eerste kwartaal van 1955, tengevolge van de loongrensverhoging van 5300 tot 6000 met ingang van 1 Jan. 1955, rechtstreeks of indirect-verplicht- verzekerd zijn geworden, op circa 25.000 kan schatten. De stijging blijkt dus nog zeer ver beneden de laagste schatting te zijn gebleven. 0 33 gevangenen van de staatsgevangenis te Walla Walla (V.S.) hebben zeven be wakers weten op te sluiten en ongeveer 400 gevangenen uit hun cellen bevrijd. Zij eisen een betere behandeling door de be wakers. I\ POSTKANTOOR TE MÜNCHEN Politie heeft verscheidene personen in hechtenis genomen De Westduitse politie heeft de in ternationale politie-organisatie om me dewerking verzocht bij het opsporen van de man die het pakket heeft af gegeven, dat Dinsdag op een postkan toor te München is ontploft. Twee per sonen kwamen, zoals gemeld, door deze ontploffing om het leven, namelijk de anti-communistische Slowaakse oud- minister Matus Cernak en een bejaar de vrouw. Het pakket ontplofte, toen Cernak het uit een postbus nam, die gehuurd is door de Slowaakse nationale raad, waarvan hij, Cernak, leider is. De Westduitse politie heeft Woens dag medegedeeld, dat het pakket Maandag door een ongeveer 45-jarige man met een slavisch accent aan een postkantoor te Frankfort is afgegeven. Men nam aan, dat deze man zich naar het buitenland heeft begeven. BIJ DE HEROPENING VAN TECHNISCHE SCHOOL Staatssecretaris mej. dr. De Waal hoorde steeds dezelfde wens Bij de officiële heropening van de technische school te Terneuzen, Woensdag door de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschap pen, mejuffrouw dr A. de Waal, kwamen wel zeer in het bijzonder de wen sen naar voren, die in Zeeuwsch Vlaanderen bestaan ten aanzien van de stichting van een Uitgebreide Technische School in deze streek. Door ver scheidene sprekers, zowel uit het bedrijfsleven als van bestuurlijke zijde, werd de noodzakelijkheid van verdere technische vorming in het geïso leerde Zeeuwsch Vlaamse industriegebied onder de aandacht van de staatssecretaris gebracht. De staatssecretaris, mejuffrouw dr A. de Waal noemde in haar ope ningsrede deze dag er een van dub bele feestviering, omdat niet alleen de heropening van het vernieuwde gebouw kon worden gevierd, doch practisch ook het zevende lustrum der school. Van bijzondere waarde achtte di' De Waal het, dat de school thans niet alleen aan technische, maar evenenes aan de aestetische eisen voldoet, omdat dit laatste bij de vorming van de jonge mens, die op de school wordt opgeleid, zo'n belangrijke rol speelt. In verband met de industrialisatie die arbeid van hoog niveau zal vragen, is de technische ontwik keling voor Zeeland zeer belang rijk en zal in de toekomst nog belangrijker worden. Daarom juist zijn de technische scholen voor de opleiding van goede vaklieden van zo'n grote betekenis. Met het uitspreken van de verwach ting, dat de school in alle onderdelen zal beantwoordne aan de wensen, die aan haar zijn gesteld, verklaarde mejuffrouw De Waal de school voor heropend. De voorzitter van het schoolbe stuur, de heer J. F. de Klerk, gaf vrevolgens een overzicht van de tot standkoming der school en van de verbouwing, waarbij hij onder meer hulde bracht aan directeur en lera ren, die zonder onderbreking het on derwijs op peil wisten te houden. De heer De Klerk noemde het hier na zowel voor de bevolking als voor de industrie van groot belang, dat in Zeeuwsch Vlaanderen een uitge breid Technische School wordt ge sticht. Van Nederland is Zeeuwsch Vlaan deren geografisch gescheiden, van België door een diep mentaliteits verschil. De arbeidende bevolking van deze streek mist de gelegenheid om begaafde jongens een Kans te bieden en men mag aannemen dat de aan melding voor de U.T.S. hier hoger (Vervolg op pag. öy De politie heeft verscheidene perso nen in hechtenis genomen. Zij onder vraagt te München wonende emigran ten uit Oosteuropese landen. De mees te emigrantenorganisaties hebben te München haar hoofdkwartier. J^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljll Spel met vuur. M In een woning aan de Van H Ostadestraat te Den Haag liet ee een 16-jarige jongeman, die ee bezig was een aansteker te vul- len, deze aansteker en de open benzinefles een ogenblik alleen in een zijkamertje. Toen hij te- rug kwam stonden de gordij- nen reeds in brand. Het vuur verspreidde zich zeer snel door het kamertje en de aangelegen H vertrekken, waardoor het uiterst moeilijk werd zijn inva- ee lide grootmoeder te redden. Dit M gelukte aan twee huurlieden. De inmiddels gewaarschuwde 1§ brandweer heeft niet kunnen voorkomen dat twee kamers volledig uitbrandden. De schade is aanzienlijk. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll Nieuwe Italiaanse regering. De nieuwe Italiaanse premier, prof Antonio Segni, die tot de linkervleu gel van de Christen-democratische partij behoort, heeft gisteren de lijst van de leden van zijn kabinet een pro-Westerse centrumcoalitie be kend gemaakt. De nieuwe regering, die op papier een meerderheid van vier zetels heeft in het parlement, zal de volgende week het parlement vrezoeken, zyn vertrouwen in haar uit te spreken. Het weer in Europa. Volgens de weerrapporten vai Woens- dagavond 19 uur: Kopenhagen, onbewolkt 21 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt 16 gr. Londen, onbewolkt 23 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 17 gr. Parijs, onbewolkt 23 gr. Bordeaux, onbewolkt 24 gr. Grenoble, ilcht bewolkt 20 gr. Nice, zwaar bewolkt 26 gr. Genève, onbewolkt 21 gr. Ziirich, zwaar bewolkt 16 gr. Locarno, onbewolkt 26 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 19 gr. Frankfort, geheel bewolkt 15 gr. München, regen 11 gr- Wenen, geheel bewolkt 18 gr. Innsbrück. regen 14 gr. Rome. onbewolkt 27 gr. OVERDRIJVENDE WOLKENVELDEN Droog weer met overdrijvende wolkenvelden en tijdelijk opklarin gen. Over het algemeen matige Noordelijke wind. Iets hogere mid- dagtemperaturen dan gisteren. 8 Juli Zon 'Maan ZO.N KN MAAN op 4.31 op 22.13 onder 21.02 onder 8.08

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1