PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Koninklijk werkbezoek kreeg onvergetelijke luister Dulles sprak over onderdrukking van landen in Oost-Europa Zon over Zeeuwsch-Vlaanderen en in harten van duizenden VORSTIN IN BRAAKMANTERNEUZEN EN BIJ Z.LM. ZENUWENOORLOG ONTKETEND OP MALAKKA Koningin Juliana toonde grote interesse voor alle aspecten van het programma 198e Jaargang-No. 146 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj .-Hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 25 Juni 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26. In Kloosterzande bezocht Koningin Juliana de Z.L.M.-tcntoon- stelling. Ook hier toonde zich jong en oud opgetogen over dit koninklijk werkbezoek en de schooljeugd liet zich vanzelfspre kend vrolijk met vlaggetjes zwaaiend niet onbetuigd. De Koningin op weg naar de tentoonstelling, vergezeld door v.l.n.r. haar Kamerheer in Buitengewone Dienst, Baron H. A. A. Collot d' Escury, de burgemeester van Hontenisse, de heer C. J. van Hootegem en (nog juist zichtbaar) de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de C'asembroot. (Een uitvoerige foto-reportage vindt men op pagina negen) KORTE PREDICATIE de liemel en mijn verstand Keerde in mij terug. Daniël 4 S-fa hi Daniël 4 wordt ons de mens ge tekend die geen andere God heeft om voor te buigen dan alleen zijn eigen kracht en zijn eigen heerlijkheid. Hij kent geen andere wet dan zijn eigen wil en zijn eigen zin en hij luistert naar geen andere stem dan naar de stem van zijn eigen hart. Hij is zich zelf tot God. In het verhaal vaji Da niël 4 verwordt deze mens tot een dier. Zonder verstand. Doelloos graast hij rond. In wat voor wereld leven wij? En waar gaat het heen? De Bijbel ach tervolgt de mensengroot en klein met de indringende vraag: voor wel ke God buigt gij in Uw leven, welke wet beheerst Uw denken en Uv; doen, Uw spreken en Uw begeren? Aan welke stem geeft gij dagelijks ge hoor? Want Nebukadnezar die zich zelf vergoodt vervalt in de waanzin van de hoogmoed die alleen maar met zichzelf rekent tot deze dierlijke staat. En dit is de aangewezen weg der verlossingde weg naar blijvende vre de onder de volkeren en de weg tot het eeuwige Koninkrijk voor elke mens: dat allen fin nederigheid) hun oog opslaan naar de hemel. Nebukad- nezar heeft dat gedaan als een late boete en hij genas. In zijn gesprek met Nicodemus over de wedergeboor te zegt Jezus: dat moet er gebeuren Nicodemus: dat je je ogen opheft tot Mij, de Gekruisigde en Verhoogde Heer, net zoals de Israëlieten het in de woestijn deden tot de koperen slang. Als je enige hoop. Ook de moordenaar aan het kruis deed dat en hij vond het paradijs. Daniël 4 ts een signaal. Een rood stoplicht. Wat gaat er gebeuren als wij er doorheen rijden Bru. H. W. VAN DEN BRINK Het weer in Europa. Volgens de rapporten van Vrijdagavond Kopenhagen, half bewolkt 20 gr. Amsterdam onbewolkt 24 gr. Londen, zwaar bewolkt 22 gr. Luxemburg, onbewolkt 26 gr. Parijs, licht bewolkt 27 gr. Bordeaux, onbewolkt 28 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 28 gr. Nice, half bewolkt 25 gr. Genève, licht bewolkt 29 gr. Zürich, onbewolkt 27 gr. Locarno, zwaar bewolkt 28 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 27 gr. Frankfort, onbewolkt 28 gr. München, onbewolkt 24 gr. Wenen, onbewolkt 24 gr. Innsbruck, onbewolkt 23 gr. Rome, Hcht bewolkt 31 gr. VERWACHT... MINDER WARM- Veranderlijke bewolking en droog, maar in de middag kans op enkele on weersbuien. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Koeler. ZON EN MAAN 26 Juni Zon op 4.23 onder 21.06 Maan op 12.28 onder 23.56 27 Juni Zon op 4.23 onder 21.06 Maan op 13.40 onder Groot was het enthousiasme, waarmede de honderen uit het Braakmangebied hun Vorstin ont vingen. Van de boerderijen en zelfs van een enkele, eenzaam in het wijde polderland staande tractor, wapperden de vlaggen en over de in de zonnnehitte blakerende, uit gestrekte poldenveg waren de hon derden, fleurig met oranje getooi de toeschouwers van de landings plaats naar de boerderij van Mar- tinus van der Sluis getogen. (Vervolg op pag 2) (Van onze spec Een uitbundig schijnende zon aan een schier wol kenloze hemel, een zon, die deze dag Vrijdag 24 Juni 1955 bijna van geen wijken wilde weten en die zelfs nog laat in de avond het rijke Zeeuwse land in een feestelijke gloed hulde, heeft het koninklijk werkbezoek aan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen een on vergelijkelijke luister geschonken. De Landsvrouwe bracht deze dag bovendien zon in de harten van duizenden Zeeuwsch-Vlamingen! In de Ie verslaggever) harten van de pioniers in de Braakmanpolder en van de Zeeuwse landbouwers, bijeen op de Z.L.M.-tentoon- stelling in Kloosterzande, maar bovenal zon in de harten van de patiënten in het Juliana-ziekenhuis in Terneuzen! Omdat al die duizenden deze dag weer mochten ondervinden, welk een opreehte, intense be langstelling onze Vorstin koestert voor het wel en wee van haar volk. Pamfletten voor de communisten. Het bestuur van de Maleise federa tie heeft Vrijdag een grootscheeps, zenuwenoorlog tegen de opstandelin gen in het oerwoud van Malakka ont ketend. Zoals gemeld, werd Donder dag een schrijven met een vredes voorstel van de communistische par tij van Malakka gepubliceerd. Vijf vliegtuigen, uitgerust met luid sprekerinstallaties, cirkelden boven het oerwoud en lieten de volgende Tweeduizend doden in Argentinië? Volgens krantenberichten in Mon tevideo wordt het aantal doden als gevolg van de gevechten van de vo rige week in de Argentijnse hoofd stad, Buenos Aires, geschat op on geveer 2000. Reizigers uit Buenos Aires hebben in Montevideo verklaard, dat alleen al op een kerkhof in de Argentijnse hoofdstad 900 slachtoffers „in het grootste geheim" ter aarde zijn be steld, aldus deze berichten. boodschap horen: „Uw leiders willen zich overgeven. Zij hebben toegege ven de nederlaag te hebben geleden Stelt uw leven niet langer in de waag schaal. Komt tevoorschijn en geeft U nu over". In de komende zeven dagen zullen vliegtuigen bovendien twintig mil- lioen pamfletten boven de gedeelten van het oerwoud, waar de rebellen zich schuil houden, uitwerpen. Amerikaans Marinevliegtuig door Russen beschoten. Een patrouillevliegtuig van de Ame rikaanse marine is Woensdag boven internationaal water van de Bering- straat door Russische vliegtuigen be schoten. Het heeft op Amerikaans ge bied een noodlanding gemaakt. Van de bemanning liepen enkelen verwon dingen op. Minister Dulles heeft de zaak te San Francisco opgenomen met Molotof. Deze zei dat hij nog niets van het in cident afwist, maar er naar zou infor meren. De Beringstraat ligt tussen Alaska en de Sowjet-Unie. Het verlangen om een eigen huisje te bezitten is in bepaalde streken van Zeeland altijd sterk geweest. Het moet mogelijk zijn die neiging weer tot nieuw leven te wekken, wan neer de overheid de nodige financiële steun geeft. Op de duur kan de toe stand dan weer zó worden, dat de nieuwe huizen overwegend in parti culier bezit zijn en dat overheid of semi-overheidsbouw van woningen slechts een aanvullend karakter heeft. Voor Zeeland zit daar dan nog de aangename gedachte bij, dat men men sen. die een eigen huisje bezitten bindt aan deze provincie en dat dus het weg trekken uit dit gewest een ietsje wordt afgeremd. CONFERENTIE IN SAN FRANCISCO Molotow accoord met de procedure voor Genève Moiotow heeft zijn Amerikaanse collega minister Dulles laten weten, dat hij accoord gaat met de Westelijke voorstellen inzake de procedure voor de conferentie van regeringshoofden der Grote Vier, die volgende maand in Genève zal worden gehouden. Men zal geen formele redevoeringen houden. De besprekingen zullen meer het karakter hebben van conversatie. Men wil hiermede verhinderen, dat de conferentie een propagandastrijd wordt. Minister Dulles heeft op de bij eenkomst van de Verenigde Naties te San Francisco geantwoord op de re de van Molotow. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken zeide o.m.: „Er is een uiterst eenvoudige methode om een einde te maken aan wat de koude oorlog wordt genoemd. Het zich hou den aan het handvest van de V. N., geen geweld gebruiken of met ge weld dreigen op het gebied van de in ternationale betrekkingen en geen steun of leiding geven aan subversie tegen instellingen van andere landen. Om een einde te maken aan de koude oorlog zijn geen zeven punten nodig. Dit ene punt is voldoende". Na een beschouwing van de vorde ringen. die in het afgelopen jaar zijn gemaakt bij het tol oplossing brengen van problemen als de oorlogen in Ko rea en Indo-China en het Oostenrijks vredesverdrag, zei Dulles: „Veel is ~~Tds bereikt doch er blijft nog veel, heel veel, te doen. Er is nog het pro bleem van de Duitse hereniging. Reeds tien jaar is ee~ deel van Duits land afgescheiden geweest van de rest. Dip onnatuurlijke verdeling van een groot volk betekent een grove on rechtvaardigheid. Het is een kwaad, dat niet voor onbepaalde tijd kan wor den gehandhaafd zonder meer kwaad te veroorzaken voor de gehele we reld". Oost-Europa. 'Minister Dulles sprak vervolgens over de „onderdrukking van landen in Oost-Europa" en kwam dan in ver band met de verbetering in de toe stand in Korea en Indo-China tot de conclusie dat de oorlogsdreiging klaarblijkelijk is afgenomen. (Vervolg op pag. 10) Op dit laatste punt kon de Com missaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. die te zamen met de heer Collot d'Escury ter begroeting aanwezig was, de Vorstin direct geruststellen. „Dat komt omdat dit een nieuw ingedijkte polder is", zo antwoordde jhr. De Ca sembroot. Dat was het ontwapenende een voudige begin van deze dag. Een be gin, dat werd gadegeslagen door hon derden inwoners van Hoek, Philip pine en Biervliet, die aan de Span- jaardweg in de nieuwe polder waren samengestroomd en die even na tien uur elkaar opgetogen opmerkzaam maakten op de naderende helicopter. Langs een haag van juichende men sen en met vlaggetjes zwaaiende schoolkinderen, begaf de Koningin, die vergezeld was door o.a. mevrouw H. P. J. van Till-Tutein Nolthenius (dame du palais) en Baron van Hee- ckeren van Molecaten, particulier secretaris van H.M. de Koningin, zich naar de auto van de Commissaris der Koningin. Voordien waren o.a. bur gemeesters en wethouders van Bier vliet, Philippine en Hoek aan Haar voorgesteld, evenals de presidente van een groep plattelandsvrouwen uit Wales, die momenteel een bezoek aan West Zeeuwsch-Vlaanderen brengt. Per auto begaf het gezelschap zich naar de in aanbouw zijnde boerderij van het aan Marinus van der Sluis verpachte landbouwbedrijf. Aan twee dochtertjes van pachters uit de her- verkavelingsgebieden, Catharientje Punt en Maatje van der SIui3, beiden zeven jaar oud, viel de eer te beurt de Landsvrouwe deze dag de eerste bloemen te mogen aanbieden. Met grote interesse nam de Lands vrouwe, voorgelicht door ir. J. Kluy- tenaar, Rentmeester der Domeinen, kennis van de in de Braakmanpolder met de ontginning bereikte resulta- In Terneuzen werden de hoofdver pleegsters van het Julianaziekenhüis aan de koningin voorgesteld. (Foto P.Z.C.) IflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Fantastischg „Dit is toch wel een fantasti- 5| sche manier van reizenDat was een der eerste opmerkingen van H.M. Koningin Juliana, toen s zij gistermorgen met de helicop- ter „Delilah" van de Marine Luchtvaart Dienst in de Braak- manpolder arriveerde. Opgetogen vertelde de Vorstin, die gekleed was in een lila deux-pièce, bijpassend hoedje en opengewerkte grijze schoe- j§ nen, van haar indrukken, opge- daan bij het aanschouwen van het Zeeuwse landschap vanuit de lucht. Het Land van Saef- n 1 tinge, de Westerschelde en de nieuwe Braakmanpolder hadden haar bijzondere belangstelling. „Wij hebben er een uur en een kwartier over gedaan" zo vertelde de Koningin nog. De „Delilah", waarmede 23 reddingen op zee werden uitge- M voerd, stond onder commando van luitenant ter zee le klasse M C. F. Adriaanse. f| Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf ten en van de boerderijbouw. Ook werden enkele pachtersgezinnen en personeelsleden van de Dienst der Do meinen, betrokken bij ontginning en opbouw van de nieuwe polder, aan Haar voorgesteld. Een belangstelling, die Koningin Juliana ook weer tijdens dit omvang rijke, vermoeiende werkbezoek toonde voor zowel het eerste object van de ze dag de Braakmanpolder als voor het laatste punt van het uitvoe rige programma, een gesprek met Zeeuwse plattelandsvrouwen van ver schillende organisaties, gevoerd ten huize van haar Kamerheer in Buiten gewone Dienst, H. A. A. Baron Collot d'Escury te Kloosterzande. Een belangstelling ook, die zo onomwonden bleek uit de spontane opmer kingen die de Koningin maakte, onmi ddellijk nadat zij de helicopter, waar mede de reis naar Zeeuwsch-Vlaanderen gemaakt was, had verlaten: „Ben ik nu in, of buiten de Braakmanpolder geland?". En: „Uit de lucht lijken de dijken wat laag!" Eigen huis De tijd, dat ieder gezinshoofd in Nederland een eigen huisje toch wel als een bijzonder waardevol bezit zag, ligt nog niet zo ver achter ons. Men spaarde en werkte voor dat eigen huisje vaak met grote verbeten heid. Voor heel wat nijvere mensen was het bereiken van dat doel een hoogtepunt in het leven. Het streven om een eigen huisje te bezitten is echter in de laatste halve eeuw sterk afgenomen. Hoe sterk, dat leert ons een publica tie van de heer M. van Heivoort, bur gemeester van Boxtel. Hij promoveer de deze week aan de Economische Ho geschool te Tilburg op een proef schrift „Beschouwingen over het eigen huis-bezit" en daarin moest hij mede delen, dat Nederland wat het eigen- huis-bezit aangaat, een pover figuur slaat. In de Verenigde Staten van Noord- Amerika worden 54 procent van de huizen door de eigènaars bewoond. In Frankrijk 40 in Duitsland 41 en in België 39 Nederland sukkelt achteraan met slechts 28 Ongetwijfeld is er enig verband tussen de omvang van na-oor logse woningnood en het verschijn sel dat driekwart van de Nederlanders zich niet bekommert om het bezit van een eigen huis en dus op huurhuizen is" aangewezen, die door anderen ge bouwd en gefinancierd moeten wor den. De burgemeester van Boxtel is er van overtuigd dat het algemeen wel zijn beter gediend is door de bouw van eigen huizen voor zelfbewoning dan door de bouw van huurhuizen. Men krijgt daardoor een stabiele sociale opbouw van de maatschappij, de spaar zaamheid wordt bevorderd, de meest persoonlijke behoeften van de mens worden bevredigd en de zelfwerkzaam heid plus de eigen verantwoordelijk heid worden aangekweekt Om tot groter spreiding van het hui- zenbezit te komen beveelt de heer Van Heivoort steunmaatregelen in de fi nancieringssector aan. Hij bepleit de oprichting van een centraal financie ringsinstituut voor de woningbouw en hij wil als eerste stap een verbetering van de premie- en bijdrageregeling 1953 ten bate van de eigenhuisbou wers. Deze denkbeelden er worden in het proefschrift nog verscheidene, andere voorstellen gedaan o.a. voor coöperatieve bouw en voor een vrijere werking van bouwkassen verdienen ongetwijfeld grote aandacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1