PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT Minister Molotow doet voorstel ter beëindiging van koude oorlog Zeeuws paviljoen op de „E 55" biedt verstilde symboliek NA DRIE JAAR KERNREACTOR IN WEST-DUITSLAND VOLGENDE WEEK DEBAT OVER DUITSE MILITAIRE WETTEN 198e Jaargang-No. 144 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 23 Juni '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 1 3, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kle'ne advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—- Iedere regel meer 20 cent. ,3rieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finiandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26. REDE TE SAN FRANCISCO Programma van zeven punten De Russische minister van buitenlandse zaken, Molotow, heeft Woens dag1 tot de Verenigde Naties te San Francisco verklaard, dat iedere toe neming van de spanning in de wereld een gevaar voor de vrede inhoudt. Aan de andere kant, zo zeide minister Molotow, moet men de talrijke feiten wel opmerken, die thans aantonen, dat er betrouwbare wegen zijn, die leiden naar duurzame vrede en blyvende vriendschap tussen de vol keren. De feiten tonen aan, dat de door de Sowjet-Unie en andere vrede lievende landen gevoerde politiek tot vermindering van de spanning meer positieve resultaten oplevert. Minister Molotow stelde de Verenigde Naties, die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de wereldorganisatie te San Francisco bijeen zyn, een program van zeven punten voor ter beëindiging van de koude oorlog. De diplomaten moeten overgaan van het woord tot de daad. De minister noemde de onderstaan de zeven punten de eerste doelen, die bereikt zullen moeten worden. 1. Beëindiging van de oorlogs propaganda in alle landen. 2.) Overeenstemming tussen de grote mogendheden over het op heffen van militaire steunpunten in andere landen. 3.) Ontwikkeling van het vreed zaam gebruik van atoomenergie en hulp aan ten achter gebleven gebieden. 4.) Overeenstemming tussen de Grote Vier over terugtrekking van hun troepen uit Duitsland. 5.) Regeling van belangrijke ge schillen in het Verre Oosten. 6.) Slechting van de barrières tegen internationale economische samenwerking en handel. 7.) Uitbreiding van internatio nale culturele betrekkingen door uitwisseling van afvaardigingen en ontwikkeling van het toerisme. Het voorstel van de Sowjet-Unie beoogt geleidelijke invoering van ge paste maatregelen in twee stama, namelijk maatregelen, die in 1956 en die in 1957 ten uitvoer moeten wor den gelegd, aldus minister Molotow. Wereldconferentie. Verder stelt de Sowjet-Unie voor niet later dan in de eerste helft van 1956 een wereldconferentie bijeen te roepen ter bespreking van algeme ne vermindering van bewapening en verbod van atoomwapens. „Het is aan de Verenigde Staten en andere Westelijke landen de vol gende stap te ondernemen", aldus de Russische minister. Volgens hem moeten de Westelijke mogendheden instemmen met het jongste Russische voorstel tot een algeheel verbod van atoomwapens, zoals de Sowjet-Unie het Westelijke voorstel ten aanzien van de beperking van de conventio nele wapens had aanvaard. Vacantie Wanneer men in de goede oude tijd geen ander houvast had, dan leefde men bij de voorspel lingen van de almanak, ofschoon dat boekske „almanak-leugenzak" werd genoemd. Aangezien elk houvast ons ont breekt voor de weersverwachting in de eerste week van Augustus a.s. heb ben wij de almanak opgeslagen. De almanak dan zei: „deze maand wordt warmer dan Juli; de eerste en tweede decade brengen veel warmte en mooie d.gen". Zo'n voorspelling doet de mens foed, vooral wanneer hij weet, dat in e eerste week van Augustus rond 1,1 millioen mensen in Nederland met vacantie zullen gaan. In die week valt namelijk de top van het vacan- tie-seizoen. Het Centraal Bureau voor de sta tistiek heeft voor 1954 precies uitge rekend hoe het zat met de vacantie- spreiding. Het bleek, dat meer dan de helft van het Nederlandse volk va cantie neemt in de laatste week van Juli en de eerste weken van Augus tus. Die eerste week van Augustus staat bovenaan met 19 de volgende we ken halen slechts 15 en 12 dat percentage van 12 haalt ook de laat ste week van Juli. Totaal nam in de vier hier genoem de weken 58 van het Nederlandse volk vacantie. Vergelijken we die cijfers met de getallen van het jaar 1947, dan kan het comité voor vacantie- spreiding voorlopig wel met vacantie gaan, want dat comité heeft niets be reikt. In de 4 critische weken van 1947 kwam men slechts tot 56 van het Nederlandse volk en in de eerste week van Augustus tot 18 Ondanks alle aanplakbiljetten met afbeeldingen van gebruinde jongeda mes, die (ook) in Juni zich blootstel den aan zonnebrand, heeft het Neder landse volk zich steeds hardnekkiger uitgesproken voor de 4 critische we ken van Juli en Augustus. Men beschouwt die weken nu een maal als de échte vacantietijd en men wil die dagen gemeenschappelijk vie- Vandaar dat de vacantieophoping nog toeneemt. Dat is moeilijk voor degenen, die de vacantiegangers moe ten vervoeren of hen aan verblijf en amusement moeten helpen. Zij zullen er zich evenwel op moe ten instellen. De vacantiespreiding is een illusie gebleken! Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat „zonneklaar" aangetoond. Minister Molotow heeft verder ge pleit voor opneming van communis tisch China in de Verenigde Naties. Volgens Molotow moet communis tisch China niet alleen een zetel in de algemene vergadering, maar ook jn de Veiligheidsraad worden gegeven. Over de kwestic-Formosa zei de Rus sische minister, dat het bekend is dat Formosa, de Pescadores en de eilanden bij de Chinese kust deel uitmaken van het Chinese grondgebied. Het is de taak van de V.N. stappen te onderne men om dit belangrijke probleem zo spoedig mogelijk te regelen. Over toezicht op de naleving van een ontwapeningsverdrag zei minister Molotow, dat het Russische voorstel controleposten beoogt in grote havens, bij spoorwegknooppunten, op hoofd wegen en op vliegvelden van alle be trokken landen. De controleurs zullen er op toe moeten zien, dat er geen gevaarlijke concentraties van land-, zee- en luchstrijdkrachten plaats vin den ten einde een aanval van het ene land op andere te voorkomen. Premier Scelba blijft voorlopig aan bewind. President Gronchi heeft de afgetre den Italiaanse premier Scelba ver zocht voorlopig aan het bewind te blij ven, opdat het demissionaire kabinet de lopende zaken kan afhandelen. De president begint Donderdag a.s. met zijn raadplegingen van vooraan staande politici, om tot een oplossing van de kabinetscrisis te komen. De eerste bezoeker van de president zal oud-president De Nicola zijn. Brits koningspaar naar Noorwegen vertrokken. Koningin Elizabeth van Groot Brit- tannië en haar gemaal, de hertig van Edinburgh, zijn Woensdagavond met het koninklijke jacht „Britannia" naar Noorwegen vertrokken voor een offi cieel bezoek. ^Illllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Verkozen de vrijheid j s De bemanning van een poli- M |e tiejeep in Den Haag heeft H Dinsdagmiddag assistentie ver- leend aan een vogelliefhebber, p die zijn volière per ongeluk open had laten staan, waardoor 45 kanaries ter waarde van s 1000.ontvluchtten. Vijf kanaries kwamen weer in het 5= bezit van de eigenaar. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf München en Karlsruhe strijden om de eer. Ook de Westduitse Max-Planck- maatschappij voor wetenschappelijk onderzoek heeft een uitnodiging ont vangen voor het in Juli te Moskou te houden congres van specialisten op het gebied der kernenergie. Pro fessor Werner Heisenberg, ae leider van het Duitse atoomonderzoek, heeft dit Woensdag voor de buitenlandse pers te Bonn verklaard. Hij kon even wel nog niet zseggen of de uitnodi ging zal worden aanvaard. Heisenberg sprak de hoop uit, dat West-Duitsland binnen twee of drie jaren zijn eerste kernreactor in be drijf zou kunnen stellen. Hij zal te München of Karlsruhe worden ge bouwd, welke steden elkaar reeds drie jaren lang de eer betwisten cen trum van het Duitse atoomonderzoek te worden. Voornaamste doel van de bouw van deze eerste reactor is vol gens professor Heisenberg, de Duit sers in staat te stellen een voldoend aantal deskundigen op te leiden en daarmee de eerste stap te doen om de achterstand van tien jaren in te halen. De Duitse reactor zal een capaci teit hebben van 1500 kw en daarmee kleiner zijn dan die welke in andere, ook kleinere landen, in gebruik zijn. De productie van de Westduitse ura- niummijnen in het Zwarte Woud en het Fichtelgebergte zou toereikend zijn om de reactor te voeden. Voor de ontwikkeling van kern energie op grote schaal beschikt West-Duitsland volgens professor Heisenberg evenwel niet over een eigen uraniumbasis. Op de duur acht te hij dit geen bezwaar voor de ont wikkeling van atoomcentralen in Duitsland aangezien het erts geïm- Woeiisdagmiddag hebben ouden van dagen uit Nuland, Boekei en Betlicum in Noord-Brabant gedefileerd voor H.M. Koningin Juliana, bij het ko- ninklijk paleis te Soestdijk. Foto: De zeventigjarige mevrouw J. v. Boxtel- Cleerdin uit Berlicum biedt H.M. na mens haar gemeente een mand Bra bantse tractaties aan. porteerd zou kunnen worden. Zo'i Duitsland worden herenigd, aldus Heisenberg, dan zou de situatie ra dicaal veranderen. Dan zouden de uraniummrjnen in Saksen toereikend zijn om de kernenergie voor Duitse centralen te leveren. Heisenberg schatte, dat de Russen uit Oost- Duitsland per jaar honderd tot twee honderd ton uranium hebben geïm porteerd. Deze hoeveelheid zou toe reikend zijn voor een energieproduc tie, die overeen zou komen met 400 millioen ton kolen ofwel de gehele Westduitse kolenproductie. Op de luchthaven Schiphol zal een 200 meter lange en 15 meter hoge stalen hangar verrijzen, bestemd voor het on derhoud zowel van de nieuwe DC-7C ma chines, waarvan de K.L.M. er tien aan haar luchtvloot zal toevoegen, als van toe komstige nog grotere vliegtuigtypen. In de grote remise van de Z.V.T.M. te Hulst werd Woensdag de algemene vergadering van de Z.L.M. gehouden. Minister Mansholt (staande) hield een rede, waarin hij enkele vraagstukken van het landbouwbeleid behandelde. Britse havenarbeiders zetten staking toch voort. Mars naar Londen van 2000 stakers? Havenarbeiders te Hall, Manchester en Birkenhead hebben zich Woensdag uitgesproken voor voortzetting van de reeds een maand durende staking ter verkrijging van erkenning van de klei ne nationale „Amalgamated Stevedo res and Dockers Union". Tengevolge van deze staking ligt in de zes grote havens van Groot-Brit- tannia het werk voor tweederde stil. De'Londense stakers, die Dinsdag besloten hadden Woensdag weer aan het werk te gaan, hebben thans deze beslissing opgeschort teneinde eerst de mening van hun noordelijke collega's te vernemen. Wat deze laatsten be treft wordt uit Liverpool gemeld, dat ongeveer 2000 stakers daar van plan zijn een mars naar Londen te organi seren teneinde tegen een „volledig ver kopen aan de werkgevers" te proteste ren. Bij de staking zijn bijna 20.000 arbei ders betrokken, waardoor het werk op 275 schepen stil ligt. Intussen hebben te Liverpool 300 zeelieden besloten hun onofficiële sta king voort te zetten, waardoor de transatlantische passagiersdiensten worden ontwricht. ADENAUER ZET DOOR Regering loopt niet veel risico Het eerste debat over de militaire wetgeving in West-Duitsland zak wan. neer zich geen verrassingen voordoen, begin volgende week plaatsvinden. Zoals bekend heeft de vrijwilligerswet, die de regering moet mach tigen terstond de eerste vrijwilligers in uniform te steken, alom een slecht onthaal gevonden. Zij is zowel door de oppositie als door grote de len der regeringspartijen als een slechte start beschouwd, daar de rege ring practisch reeds volmachten vraagt vooraleer zij de door haar te vol gen grote lijn by de militaire wetgeving heeft bekendgemaakt. De Bondsraad heeft geweigerd deze procedure te aanvaarden. De kanse lier heeft echter niet willen wijken en heeft de raadgeving van de bonds raad in de wind geslagen en het wetsontwerp ongewijzigd naar het parlement gestuurd. Tot elke prijs heeft dr. Adenauer willen voorkomen, dat in het buitenland de indruk zou ontstaan, dat hij zou wijken voor dreigingen in het parlement om in het gezicht van een conferentiepe riode de bewapeningsmelodie in pi anissimo te spelen. Veeleer is het dr. Adenauer er om begonnen voor de conferentie een practisch begin te hebben gemaakt met de uitvoering der bewapening. De volharding die dr. Adenauer te genover het verzet van de Bondsraad toont, is in feite minder riskant dan wel lijkt. Ten eerste lrjkt de regering geneigd zich neer te leggen bij en kele amendementen van het wets voorstel, die er op gericht zyn de KLEINE STAALKAART VAN MENINGEN Een te grote tegenstelling met overige dynamische demonstraties (Van onze speciale verslaggever) Een mallemolen met kosmische allure, een kermis maar niet der ijdelheid op internationaal niveau, een bijna huiveringwekkende ma nifestatie van al hetgeen de hedendaagse mens vermag te presteren, vooral dank zij de onstuitbare ontwikkeling der techniek, dat zijn ver gelijkingen, die zich opdringen bij een eerste confrontatie met alle ener gie, welke dagelijks wordt opgebracht op de tentoonstelling, waarvoor de E van energie en de cijfers 55 van het jaar waarin wij leven tot een kort en bondig motto werden gemaakt Ergens in die kosmische malle molen hebben ook de provincies een plaatsje gevonden, ergens in deze naar ongetwijfeld beste vermogen ge ordende doolhof van daverende din gen, waarin dreunende machines en gelaten loeiende koeien, metalige stemmen spuiende luidsprekers en een roezemoezende menigte te vinden zijn, is voor een volhardend bezoe ker ook de Zeeuwse stand te vin den. In één opzicht wordt de volharden de bezoeker dan in ieder geval be loond: hij vindt er rust. Een rust, die bijna in schrille tegenstelling is tot de dynamische demonstraties, welke vrijwel overal elders op deze Rotter damse tentoonstelling gegeven wor den. Van uur tot uur, van dag tot dag. In het paviljoen echter van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland heerst rust. De rust van een verstilde sym boliek, de uitingsvorm, die de sa menstellers van alle drie de stands klaarblijkelijk als ideaal voor ogen heeft gestaan, maar die he laas in te flagrante tegenstelling tot hetgeen „I" 55" elders biedt. Men wordt er bij wijze van spre ken ondergedompeld in de rust, éven gaat de bezoeker kopje on der in de stilte. Met het gevolg, dat hij wat verdoofd ronddwaalt langs foto's, landbouw- en industrie producten, langs meerpalen en vis netten. Om even te verpozen bij het enige levende element in dit paviljoen, de 58-jarige houtsnijkunstenaar C. Wal- hout uit Terneuzen Ook rustig. Overigens is het een bijzonder rus tige man. Kalmpjes, gehuld in blau we overall, gezeten achter een klein tafeltje, waarop de producten zyner nijvere handen zijn uitgestald: fraaie mesheften, knappe staaltjes van kunstnijverheid in vele vormen en va rianten. De bezoekers maken graag een praatje met Walhout, bewonde ren even zijn werkstukken, en dwalen dan wat gedachteloos weer verder. „Wat zegt U?" De dame, die uit Scheveningen is gekomen om de „E 55" te zien, schrikt even op uit haar gepeinzen. „O, de Zeeuwse stand? Ja, ik kom er net binnen en ik ben er ook al weer dóór. Néé, erg duidelijk is alles me niet. 't Is wat erg symbolisch en wat ja, hoe zal ik het zeggen. Wat be nepen!" Wat benepen De ruimte ontbrak de Zeeuwse stand, de ruimte was in dit kleine be stek niet te symboliseren. De wijd heid van het,frisse polderland, de eeuwige deining van de machtige Westerscheide, de schoonheid van duin en strand, van het aloude Mid delburg, het schone Veere, de dyna miek van de Kanaalzone, de schepen, die „De Schelde" bouwde Men vindt het niet terug in de wa zige, tot wandafsluitingen vergrote foto's en het door middel van geluids techniek nagebootste, periodieke rui sen van de branding, het gekrijs van de meeuwen, doet wat steriel aan te gen deze levenloze afbeeldingen. Herkent U dit bouwsel?" De Rotterdamse transportarbeider Jac. Eckhardt. die Zeeland in de rampdagen leerde kennen, kijkt wat verschrikt op. „Welk bouwsel?" (Vervolg op pag. 8) omvang van het vrijwilligers-experi- ment nauwkeurig te begrenzen. Ten tweede komt minister Blank nu voor het voetlicht met een prin cipiële verklaring, die bedoeld is om de bestaande twrjfelpunten uit de weg te ruimen. Ten derde werkt de nieuwe minister onder hoge druk aan zijn „soldatenwet", het kernpunt der militaire wetgeving. Dit is in staat van voltooiing en kan op de kortste termijn aan de Bondsraad worden overgegeven. Daarmee zullen, naar de regering hoopt, verdenkingen tegen de vrij willigerswet wel worden overwonnen, temeer omdat de grote meerderheid in de Bondsraad zich voor een onver wijlde uitvoering der verdragen heeft uitgesproken. |llllll!llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllilllllllllllllllllllll| j Blikken bruiloft In de Verenigde Staten kun- nen vrijgezellen thans voor 36 blikken-coupons kennismaken p M met trouwlustige meisjes. De huwelijksbemiddelaar is een eZ conservenfabrikant uit Chica- go, die deze coupons bij zijn waren laat pakken. Keizer Karei-tentoonstelling te Gent verlengd. De internationale tentoonstelling „Keizer Karei en zijn tijd" die thans in het Museum voor Schone Kunsten te Gent gehouden wordt, is wegens de grote belangstelling verlengd tot en met 31 Juli. Koningin Juliana heeft twee schil derijen van Joost van Cleve, portret ten van Karei de Vyfde van zijn zus ter Eleonoi-a, afgestaan. Het weer in Europa. Kopenhagen, geheel bewolkt 14 gr. Amsterdam, onbewolkt 21 gr. Londen, zwaar bewolkt 21 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 20 gr. Parijs, onbewolkt 23 gr. Bordeaux, zwaar bewolkt 23 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 21 gr. Nice, half bewolkt 23 gr. Genève, zwaar bewolkt 21 gr. Zürich, regenbui 20 gr. Locarno, licht bewolkt 26 gr. Berlijn, motregen 16 gr. Frankfort, half bewolkt 23 gr. München, onweer, 21 gr. Wenen, zwaar bewolkt 24 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt 22 gr. Rome, licht bewolkt 29 gr. Ajaccio, licht bewolkt 24 gr. VERWACHT... Zl 1DELIJKE WIND. Ovfi net algemeen veel bewolking ma;::1 m>g weer Zwakke tot matige Zuidtelijke wind Dezelfde of iets hogere temperaturen. 24 Juni Zon Maan ZON EN MAAN onder 21.06 onder 23.21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1