PROVINCIALE ZEEUWSE COURAMT Maarschalk Boelganin gaat in de komende herfst naar India Raad Zierikzee besluit tot de bouw van schutsluis BILT BRITSE TROEPEN OMSINGELD IN PROTECTORAAT ADEN Vand aag. DE ENGELSE HAVENARBEIDERS HERVATTEN HET WERK DE VERWACHT... 198e Jaargang-No. 143 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A, de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr, p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 22 Juni '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 3.—. Ir.g. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels I 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 350300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstraat 24, te lef. 26. VREDESDEMONSTRATIE IN MOSKOU Moskou bereid technische hulp te geven aan regering-Nehroe De premier van India, Nehroe, heeft zijn Sowjetrussische ambtgenoot, maarschalk Boelganin, uitgenodigd India te bezoeken. Boelganin heeft de uitnodiging aanvaard; vermoedelijk gaat hy in de komende herfst. Nehroe heeft met de Sowjet-Ieiders gesproken over de vrede, de ontwa pening en Indo-China. Moskou is bereid aan India technische hulp te ver lenen, niet in de vorm van leningen of financiële steun, doch zuiver op za kelijke basis, In het Dynamo-stadion te Moskou sprak premier Nehroe in tegenwoor digheid van 80.000 Russen een rede uit, waarin hij o.m. weer pleitte voor toelating van rood China tot de Verenigde Naties. Maarschalk Boeganin hield daarna een toespraak, waarin hij verklaarde, dat de Sowjet-Unie alles in het werk zal stellen op de conferentie in Ge- nève om bij te dragen tot verminde ring van de internationale spanning. Boelganin zeide voorts, dat de be trekkingen tussen de Sowjet-Unie en India er een voorbeeld van zijn, dat landen met verschillende maatschap pelijke stelsels kunnen samenwerken. De Sowjet-Unie, aldus de maar schalk, heeft immer gestreefd naar handhaving van de vrede en bevorde ring van de veiligheid der staten. Kortgeleden werd een aantal stappen in de geest van deze politiek gedaan. Hij verzekerde, dat de Verenigde Na ties de onverflauwde steun van de Sowjet-Unie zal genieten in het stre ven naar toepassing der beginselen van het handvest van de V.N. Boelganin wees er tenslotte op, dat Sowjet-Unie nodigt atoomgeleerden uit Voor zitting in Moskou. Geleerden uit 41 landen zijn uitge nodigd om een zitting van de Sowjet- academie van wetenschappen over het vreedzaam gebruik van atoomenergie bij te wonen, zo meldt Tass. De zitting zal van 1 tot 5 Juli wor den gehouden in de grote zaal van de Staatsuniversiteit te Moskou. De Deense academie van weten schappen heeft de uitnodiging al afge wezen. Regering-Scelba treedt af. Het Italiaanse coalitiekabinet van premier Mario Scelba zal vandaag af treden. Dit heeft een regeringswoord voerder Dinsdagavond medegedeeld. Paspoort In Amerikaanse bladen heeft men zich nogal druk gemaakt over een geval van paspoortweigering. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken wilde geen pas poort verstrekken aan een man, die bevriend was met de ambassadeurs van twee communistische staten. Weliswaar heeft deze man zich, toen een betrouwbaarheidsonderzoek te gen hem werd ingesteld, geheel kun nen handhaven, maar de Amerikaan se veiligheidsdienst liet hem toch maar liever niet naar het buitenland gaan. Die man nam dat niet. Hij schakel de de Amerikaanse rechterlijke macht in en een rechter beval toen, dat deze man binnen, veertien dagen door een bevoegde instantie gehoord moest worden opdat hij bezwaar kon maken tegen de paspoortweigering. Achteraf bleek deze procedure niet nodig, want de veiligheidsdienst houdt in vele gevallen niet van open bare rechtszittingen en daarom werd het gevraagde paspoort dan toch maar verstrekt. neze Amerikaanse gebeurtenis heeft gedeeltelijk een pendant gevonden in Nederland. Enkele dagen geleden werden aan de beman ning van het jacht Evipan te Delf zijl de paspoorten ontnomen. 'Met dat jacht en met kapitein Westerling als aanvoerder wilden de ze mannen een avontuur beginnen, waartegen de Nederlandse regering bezwaar had. Dat bezwaar was volkomen begrij pelijk en ieder zal moeten billijken, dat overheidsinstanties ingrepen. Maar tegen één ding moet ernstig bezwaar gemaakt worden. Het Nederlandse departement van buitenlandse zaken heeft zich bij dit ingrijpen op het standpunt gesteld, dat een paspoort te allen tijde kan worden ingetrokken, omdat een pas poort een gunst zou zijn. Welnu, een gunst is een paspoort stellig niet. Een paspoort is een on misbaar document voor iemand, die van de vrijheid om te reizen gebruik wil maken. Die vrijheid is geen gunst, maar een recht. Wanneer aan dat recht beperkin gen worden gesteld, dan zullen die beperkingen aangegeven moeten worden, opdat iedere Nederlander daarvan kennis kan nemen. Het geval van de Evipan demon streert duidelijk, dat er voorschrif ten moeten komen voor het verlenen en het weigeren van paspoorten. Voorschriften, die het enerzijds mo gelijk maken zulke avonturen als de Evipan-reis tegen te gaan en die an derzijds het recht op een paspoort voor iedere bonafide Nederlander veilig stellen. Goedgunstigheid is een te zwakke basis voor. het paspoortrecht 1 India evenals de Sowjet-Unie voor stander is van beperking der bewape ning en van het verbieden van atoom- en waterstofbommen. Na de redevoeringen volgde een de monstratie, waarbij een aantal in het geel geklede personen het woord „vrede" vormden. Samenwerking. Het Russische Rode Kruis heeft zijn „oprechte samenwerking" toegezegd bij het zoeken naar de verscheidene honderden buitenlanders, die sinds de oorlog worden vermist en van wie men meent te weten dat zij zich in de Sowjet-Unie bevinden, aldus heeft de voorzitter van het Belgische Rode Kruis, Prins de Merode, bij zijn te rugkomst van een bezoek aan Moskou medegedeeld. De Russische organisatie had ook beloofd, dat zij de Sowjet-regering zou verzoeken de gevallen van gevange nen, die wegens oorlogsmisdaden zijn veroordeeld, te behandelen op dezelfde basis als die, waarop onlangs andere krijgsgevangenen zijn vrijgelaten. Arrestaties in Marokko De Franse premier, Faure, heeft Dinsdag in de Franse nationale ver gadering verklaard, dat de politie in Marokko „een zeer belangrijke zaak" heeft ontdekt en enkele arrestaties heeft verricht. Faure deelde mede, dat er acht ar restanten zijn onder wie vier politie mannen. Faure zeide verder: „Wij schijnen tegenover een complete anti-terro ristische organisatie te staan, aan wie tientallen aanslagen kunnen wor den toegeschreven." De arrestaties zouden voortvloeien uit een onderzoek, dat werd begon nen, voordat de chef van de Franse contra-spionnage Wybot, Casablanca bezocht. Wybot was belast met het onderzoek in de moord op de dagblad eigenaar Lemaigre-Dureuil, die voor stander was van een liberale houding jegens de verlangens van de Marok kaanse nationalisten. Bijeenkomst van Partai Nasional Indonesia. „Indonesiërs moeten niet met Nederlanders samenwerken". Sprekend voor een in Djember ge houden bijeenkomst van de Partai Nasional Indonesia, heeft mevrouw Pudjobuntoro, lid van de partijraad van de P.N.I., gezegd dat, als ieder een weigert samen te werken met de Nederlanders in Indonesië, dez.è van zelf naar Nederland terug moeten gaan. In Dinsdag uit Aden te Cairo ont vangen berichten wordt gemeld, dat vrijhonderd man onder Britse leiding staande regeringstroepen in het heu- velgebied van Mawla Matar, in het Britse protectoraat Aden, door opstan dige Arabische stammen zijn omsin geld. Autoriteiten van de provincie Ma- kalla hebben met spoed aanzienlijke versterkingen gezonden, om de afge sneden troepen te ontzetten. De Oostenrijkse tenniscrack AHu- ser, driemaal door de camera verrast, tijdens zijn wedstrijd tegen de Brit G. L. Ward op de eerste dag van df Wimbledon Lawn Tennis kampioen schappen te Londen. Boven die bal is weer wegge werktMidden dat was op het nippertjeondereen beetje acrobatiek De moeilijkheden begonnen, nadat' het Britse protectoraatsbestuur een order had uitgevaardigd, waarin het verboden werd levensmiddelen per karavaan van Makalla naar Hadra- moet, aan de Golf van Aden, te ver voeren. De achtergrond der moeilijkheden, die de Britten in het protectoraat Aden ondervinden, is meestal het ge- biedsgeschil tussen Aden en het aan de Rode Zee gelegen Arabische ko ninkrijk Jemen. Groot-Brittanmé heeft Jemen er van beschuldigd leden van de opstandige Arabische stammen te helpen en hun uitwijkmogelijkheden te bieden, indien zij door regerings troepen worden achtervolgd. Er bevinden zich geen geregelde Britse troepen in het protectoraat. Er is wel een aantal Britse vliegers :n Aden gestationneerd. ...om 5.32 uur is de zomer be- gonnen H ...is het 15 jaar geleden, dat M tussen Frankrijk en Duitsland m wapenstilstand werd gesloten, Meer da?i duizend Zeeuwse vrouwen bezochten Dinsdag de Provinciale dag van de Hervormde vrouwengroe pen van de C.J.V.F., welke in Zierik- zee werd gehouden. In de Grote Kerk werd 's morgens een openingsdienst gehouden. (Foio P.Z.G. min 1 „Verschrikkelijke 1 sneeuwman". g De sporen op de sneeuwhellin- jr H gen van de Himalaya, die aan de H „verschrikkelijke sneeuwman" p worden toegeschreven, zijn niets anders dan de sporen van p kleine dieren, die vergroot zijn p p doordat de sneeuw rondom is p p weggesmolten, aldus de mening p van een vooraanstaande Nieuw- Zeelandse bergbeklimmer, dr. Stafford Matthews. p Matthews heeft in 1954 deel- p genomen aan de bestijging van P p de Kansjenjoenga, de op twee p na. hoogste berg ter wereld. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiijiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiil Protest tegen vergiftiging van zilvermeeuwen Dierenbescherming eist onmiddellijke stopzetting De Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren heeft bij de minister yan onderwijs, kunsten en wetenschappen geprotesteerd tegen de vergiftiging van zilvermeeuwen en heeft om de onmiddellijke stopzet ting van deze verdelging verzocht. Tevens betuigde de Nederlandse vereniging haar spijt, omdat was na gelaten voor dit besluit, waarbij be slist wordt over het leven van dui zenden dieren, advies aan haar te vragen. De vereniging is er van overtuigd, dat de maatregelen zoals eierrapen, eierenschudden of op andere wijze onvruchtbaar maken der eieren, ge paard met een redelijk afschot na de broedtijd, voldoende zou zijn om het aantal zilvermeeuwen tot een ver antwoord peil terug te brengen. De Amerikaanse evangelist Billy Gra ham zal op 17 Juli, aan de vooravond van de conferentie der Grote Vier te Genève, een toespraak houden op een speciale bij eenkomst, die een passende inleiding tot de conferentie wordt genoemd. STAKING DUURT EEN MAAND Moedeloze stemming Stakende Britse havenarbeiders, moedeloos doordat de staking reeds één maand duurt, beginnen langza merhand het werk te hervatten on danks verzoeken van vakverenigins- leiders om te wachten op de officiële beëindiging van de staking. Zelfs in Liverpool, waar de stakers het standvastigst schenen te zijn, hervat een steeds groter aantal man nen het werk. De meeste stakers echter hebben besloten te wachten op het resultaat van een massale bijeenkomst in Lon den, die Dinsdag werd gehouden. Op deze vergadering is het tot heftige meningsverschillen gekomen tussen de stakingsleiders uit Liverpool, die de staking wilden voortzetten, en de vertegenwoordigers uit andere haven- Bomaanslagen op het eiland Cyprus Anti-Britse actie Op het eiland Cyprus zijn Maan dagavond op verscheidene plaatsen bomaanslagen gepleegd. Dit ge schiedde omstreeks half twaalf in to taal waren er elf ontploffingen, on der meer in Nicosia, Famagusta en Paphos. Vier personen werden licht gewond. Er braken enkele branden uit, die echter spoedig werden ge blust. Door de ontploffingen werd ook enige schade aan politiebureaux aangericht. Een der doelen was een aan zee ge legen bungalow van generaal sir Charles Keightley, opperbevelhebber van de Britse landstrijdkrachten in het Midden-Oosten. Twee handgrana ten werden naar de bungalow gewor pen. Er werd geen schade aangericht. Voor het politiebureau te Nicosia op Cyprus is Dinsdag weer een bom ontploft. Hierbij werd een Griekse bur ger gedood en negen personen ge wond, van wie vier zwaar. TOTALE KOSTEN 4 MILLIOEN Rijkssubsidie wordt echter op goedkoper plan gebaseerd De raad van Zierikzee besloot Dinsdagavond tot de bouw van een schut sluis vóór in het havenkanaal. Zoals bekend waren er twee plannen, name lijk één voor een keersluis en één voor een schutsluis. Minister Algera had het gemeentebestuur doen weten, dat hij accoord gaat met de bouw van een keersluis en dat 't Rijk daarin zal bijdragen tot 80 Indien de raad evenwel zou besluiten tot (ie bouw van een schutsluis, dan zou de gemeente zelf voor de financiering van het verschil in bouwkosten moeten zorgen. Dit verschil wordt globaal begroot op één millioen gulden. Voor een keersluis was een plaats dicht bij de huidige aanlegplaats van de boten gekozen, teneinde de kom achter de sluis niet te groot te ma ken. Daardoor zouden hoge snelheden van het water worden voorkomen. Bovendien was dit project opgeno men in een complex van maatrege len, die tevens voorzagen in een aan zienlijke verhoging van de havendij ken. De totale kosten van deze maat regelen inclusief keersluis be droegen ca. drie millioen gulden waarin het Rijk tot 80 zou bijdra gen. Deze bijdrage zal dus onveranderd blyven, ook al heeft nu de raad van Zierikzee tot het schutsluisplan voor in de ^ivenmond kosten ca. 4 millioen besloten. Voor de finan ciering van het verschil dient dus de gemeente te zorgen. De raad meende evenwel, dat de voordelen van een schutsluis opwegen tegen de hogere kosten, een mening, die in beginsel gedeeld wordt door het pro vinciaal bestuur. Men kan dank zij een schutsluis een constant peil in de haven houden, hetgeen minder on derhoudskosten aan de kademuren betekent, tervvyl ook de scheepvaar' iclang beeft bij een schutsluis. Het ligt thans in het voornemer, van het gemeentebestuur om het pro ject zo spoedig mogelijk dingsklaar te maken. Geringe verhoging voor Engelse machinisten. Staking leverde niet veel op. De officiële bemiddelaar in de Brit se spoorstaking, Lord Justice Mor ris, wiens beslissing naar de partijen zich verbonden hadden onmiddellijk en zonder restricties zou worden aanvaard, heeft uitspraak gedaan. Het succes, dat de machinisten met hun staking, die 17 dagen geduurd heeft, gehad hebben blijkt bijzonder gering te zijn. In sommige gevallen gaan ze er minder op vooruit dan wanneer ze de voorstellen van de Britse Transportunie tijdens de sta king zouden hebben aanvaard. Bij de staking waren 40.000 man betrokken en de eis was een verho ging van het weekloon met 5 shilling 8 pence. Morris kende de eerstejaars-machi nisten één shilling per week meer toe, de twedejaars-machinisten twee shilling en derdejaars-machinsten drie shilling. Morris had ook de taak het loon bedrag vast te stellen voor derde jaars stokers en hij bepaalde dit op acht pond vier shilling (ongeveer 86 gulden hetzelfde als wat zij thans aanbëste- I verdienen). Zij hadden een verhoging van twee shilling en 6 pence gewenst. steden, die het werk wilden hervat- ten. In het geheel ligt op ongeveer 300 schepen in de zes Britse havens waar gestaakt wordt, het werk stil. De havenarbeiders van Londen hebben gisteravond besloten Maan dag het werk te hervatten. Ook nog Nederlanders in Sowjet-gevangenschap. Verklaring van ex-krijgsgevangenen Uit de Sowjet-Unie teruggekeerde voormalige Oostenrijkse krijgsgevan genen hebben verklaard, dat zich ook nog Nederlanders in Sowjet-Rusland bevinden. Zij noemden de namen van jhr. Van Panhuys en H. Boosc. Van eertgenoemde is door een woord voerder van het Nederlands consulaat- generaal te Berlijn gezegd, dat hij in Eberswalde Oost-Duitsland, 30 km ten Noorden van Berlijn), een winkel in radio-artikelen had en op 4 Decem ber 1949 op beschuldiging van spiou- nage door Sowjet-Russische officieren werd gearresteerd. In Maart j.l. was voor het eerst na zijn arrestatie een briefkaart van hem uit de Sowjet- Unie ontvangen. In Nederlandse amb telijke kringen te Berlijn wist men niet, of hij al dan niet terechtgestaan had. Boose was, volgens de teruggekeer de krijgsgevangenen, verdwenen uit Linz in Oostenrijk, waar hij met een Oostenrijkse in het huwelijk was ge treden. Machinist trouwde tweemaal De Rotterdamse rechtbank heeft Dinsdag de 30-jarige machinist grote vaart B. S. J. C. uit Rotter dam veroordeeld tot een gevange nisstraf* van een maand voorwaar delijk met drie jaar proeftijd en een geldboete van honderd gulden of twintig dagen. Op 31 Juli 1948 was hij een hu welijk aangegaan met H. C. van H., terwijl hij nog met een andere vrouw was gehuwd. De eis was een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met drie jaar proeftijd en een geld boete van 100 gulden of 20 dagen. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van Dinsdagavond 19 uur: Kopenhagen, regen 14 gr. Amsterdam, geheel bewolkt 12 gr. Londen, half bewolkt 21 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 21 gr. Parijs, zwaar bewolkt 21 gr. Bordeaux, onbewolkt 21 gr. Grenoble, half bewolkt 23 gr. Nice, licht bewolkt 23 gr. Genève, regenbui 22 gr. Züruch, half bewolkt 23 gr. Locarno, half bewolkt 25 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 23 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 23 gr. München, zwaar bewolkt 21 gr. Wenen, geheel bewolkt 21 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt, 22 gr. Rome, licht bewolkt 23 gr. BETER WEER. Droog weer met veranderlijke be wolking, maar vooral in het Zuiden ook zonnige perioden. Overwegend matige Westelijke wind. Dezelfde tem peraturen als gisteren of iets hogere, 23 Juni Zon Maan ZON EN MAAN op 4.22 op 8.37 onder 21.06 onder 23.02

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1