KAPPIEEN DE WEERMAKERS HARMONIE „EXCELSIOR" KATS IN NIEUWE UNIFORMEN WALCHEREN DE ZENDING BEHOORT TOT HET WEZEN DER KERK ZUID-BEVELAND SWIFT KWAM HOOG OP TROON DOOR EEN 2-5 ZEGE OP TOGO DRIE LOCO-SECRETARISSEN EN CURSUS KINDERVERZORGSTER RLMffl uit de AETHER MAANDAG 20 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 DANK ZIJ BURGERIJ Zaterdagmiddag overgedragen. „Excelsior" is het laatste van de vier corpsen in onze gemeente, dat vandaag in fraaie uniformen naar vo ren treedt. Het gemeentebestuur is verheugd hieraan geholpen te heb ben. Want hoewel het muzikaal peil op de eerste plaats komt, zijn uni formen zeer belangrijk voor repre sentatie". Dit zei burgemeester A. A. Schuit van Kortgene Zaterdagmiddag door de microfoon in de muziektent te Kats, waar de Harmonie „Excelsior" zich deze dag presenteerde in de nieuwe blauwe uniformen, die hoofd zakelijk verkregen zijn door de gulle medewerking van de gehele burgerij van Kats. Van alle huizen wapperden de vlaggen en vele Katsenaren waren op straat toen even na drie uur wacht meester J. ,van der Hooft van de Rijkspolitie „Het Wapen van Kats" binnenstapte en de ongeveer vijftig genodigden meldde, dat „Excelsior" klaar stond. Stram in de houding stonden daar de Katse muzikanten toen burgemeester Schuit een korte tenue-inspectie afnam. „Ik vind de uniformen keurig" zei burgemeester Schuit en dit was wel de mening, die door iedereen werd gedeeld. Nadat de harmonie onder het blazen van een pittige bars nog een staaltje mar- cheren had gegeven, begaven de ge nodigden zich met de muziek voorop naar de muziektent. Als eerste spreker voerde de ere voorzitter van de harmonie en voor zitter van het uniform-comité, de heer M. W. van Arenthals, het woord. Hy bracht de burgerij van Kats een eresaluut voor de medewerking bij het kopen van renteloze aandelen en voor de giften, waardoor de aankoop van de nieuwe uniformen mogelijk was geworden. Vervolgens verklaar de spreker de uniformen officieel overgedragen. Burgemeester Schuit wenste de harmonie nog geluk met de behaalde eerste prijs op het Pinksterconcours te Kamperland en hoopte, dat bet met de muzi kale prestaties steeds vooruit zou gaan. Hy verklaarde verheugd te zyn over de gemeenschappelijke samenwerking. „Moge het zo zijn, dat Excelsior een bloeiende toekomst tegemoet gaat", be sloot burgemeester Schuit. Examens De heer M. A. Nijsen uit Middel burg. leerling van de De Ruyterschool in Vlissingen, slaagde voor het exa men le stuurman Grote Handelsvaart. Voor het examen coupeuse te Eindhoven mej. E. de Blaaij te Ter- neuzen. Ongeval. Het zoontje van de landbouwer Johs. Elenbaas, wonende in de Oudeland- polder te Sint Annaland kwam zo danig te vallen, dat het een hersen schudding opliep en enige dagen rust zal moeten houden. Overigens liep dit ongeval nog goed af. Tenslotte bracht de voorzitter van de harmonie, de heer I. Eiken hout, dank aan de gemeentelijke au toriteiten en de Katse burgeiij voor de verkregen medewerking. „Excel sior" heeft reden om 1955 als een gelukkig jaar te zien. Allereerst een eerste prys op het Bondsconcours, nu de uniformen en straks nog het twintigjarig bestaan," aldus de heer Eikenhout, „laten we hopen, dat „Excelsior" ook in de toekomst bij mag dragen de gemeenschapszin in ons dorp te versterken". Onder vrolijke marstonen verliet de harmonie vervolgens het plein voor de muziektent om een rondwan deling door het dorp te maken, 's Avonds om half zeven arriveerden de muziekkorpsen „E.M.M." uit Kortge ne en „Wilhelmina" en „Soll Deo Glo ria" uit Colhnsplaat, teneinde by te dragen aan ae feestvreugde voor hun in het nieuw gestoken collega's. Alle vier de corpsen gaven een afzonder lijk concert op de muziektent, waar na tezamen met de drumband van „E.M.M." een mars door de straten van Kats werd gemaakt. Tegen elf uur ging de drumband nog eenmaal het dorp door, maar nu alleen ge volgd door de harmonie „Excelsior", die met een fakkeloptocht voor een waardig sluitstuk van deze biyde dag LEZERS SCHRIJVEN De doden van Le Mans klagen aan By het lezen van het ingezonden stuk, dat de heer C. Blomaard in de P.Z.C. van 15 Juni j.l. schreef, kon ik een gevoel van protest niet onder drukken. Eigen schuld, denkt en schrijft de heer C. B. Een ogenblik gingen mijn gedachten naar de 80 dode- en de vele treurende familie leden. Denkt u zich eens in, een motorcross in Vlissingen, een motor vliegt uit de bocht, 10 doden, eigen schuld schrijft heer C. B. Een golf van veron waardiging zou er door Zeeland gaan, maar dan had de heer C. B. het w.'.arschyniyk wel niet geschreven. Le Mans, 80 doden, het is zo ver van ons bed, de mees ten weten niet eens waar het ligt. Van die 10 doden bij de motorcross in Vlissingen is natuuriyk maar on zin. Gods straffende hand rustte er niet op, de motorcross werd namelijk op een Zaterdag gehouden. A. J. VOLMER. Vlissingen, Adr. Verdoelstr. 14. Tentoonstelling. De tentoonstelling „30 jaar Neder landse Ford" welke in de Zalen Krij ger te Goes wordt gehouden zal niet, zoals gemeld, tot Woensdag, doch tot Dinsdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds voor het publiek toegan kelijk zijn. Middelburg Jaarvergadering Geref. Onderwijs Onder voorzitterschap van de heer J. K. Voogd hield Vrijdagavond in het Nederlands Koffiehuis in Middelburg de Vereniging voor Geref. Onderwijs haar jaarvergadering. De voorzitter herdacht in zijn openingswoord het overlijden van de heer A. D. Littooy, die in leven als secretaris en tweede voorzitter veel voor de vereniging heeft gedaan. Vervolgens werden de rekeningen en begrotingen van de Gravenstraat- en Herengrachtschool en van de Geref. ulo aan de Nieuwe Haven behandeld en goedgekeurd. De rapporten over deze scholen meldden verheugende bevindingen. Medege deeld werd verder, dat het ledental der vereniging in het afgelopen jaar is gestegen. Tot bestuursleden werden herkozen de heren L. J. Lorier, G. Vo gel en J. C. Wattel. De bijeenkomst werd besloten met een rondvraag, men druk gebruik maakte. Sint Laurens Lezing over Zuid-Afrika. Zaterdagavond gaf de heer S. Hille- brand te Sint-Laurens, na ingeleid te door burgemeester W. Baas, in het Verenigingsgebouw in een causerie enkele indrukken van een bezoek, dat hij met zijn vrouw aan kinderen en kleinkinderen in Zuid-Afrika bracht. Enkele films, waarbij een kleuren- filmpje van zijn bezoek en een kleine tentoonstelling van voorwerpen en tijdschriften brachten de aanwezigen iets dichter bij dit grote, stamverwan te land. SAMENWERKING VAN KERKEN Zendingsfeest te Wemeldinge. Het is een verblijdend verschynsel dat, wanneer het om de zaak van de Zending gaat, de kerkmuren niet zo hoog meer schijnen en vele scheids lijnen wegvallen." Deze woorden sprak ds. Rh. Cornelder, Nederlands Hervormd predikant te Wilhelmina- dorp en voorzitter van de Classica- le Zendingscommissie bij de opening van het Zendingsfeest, dat Zaterdag in Wemeldinge werd gehouden. Het werd georganiseerd door de Neder lands Hervormde gemeente, de Vrye Evangelische gemeente en de Gere formeerde Kerk ter plaatse. In een grote tent op het voorma lig spoorweg-emplacement waren ve len samengekomen om te luisteren naar de toespraken van verschillende predikanten en naar de liederen, die door het Ned. Herv. Kerkkoor en het Koor van de Vrije Evangelische Ge meente, beide onder leiding van de heer A. van der Cingel, ten gehore werden gebracht. In zijn openingswoord wees ds. Cornelder op de bijzondere betekenis van de zending voor de gemeente. De zending is een wezenskenmerk van de kerk; zij is geen functie maar een deel van het kerk-zijn. Daarom kan er geen sprake zyn van kerk en zending, maar moet men spreken van kerk, dus zending. Ds. J. Karelse, predikant der Vrije Evangelische Gemeente te Goes en oud-zendeling van Samosir, sprak daarna naar aanleiding van Galaten 6 9. Spreker wekte de aanwezi gen op niet moede te worden of te verslappen in de zendingsarbeid. De oogst is er al en zij zal naar de be lofte nog groter worden. In dit ver band memoreerde ds. Karelse ver bindende feiten uit zijn vroeger ar beidsveld. Omdat men de dankbaar heid daarover niet voor zichzelf kan houden geeft men daaraan uiting in een feest, in een Zendingsfeest. Ds. E. Dijkhuis, Nederlands Her vormd predikant te Loenen en oud zendeling op Celebes belichtte de geestesgesteldheid van de bewoners van Indonesië van voor en na de oorlog. Het inlandse volk heeft zich ontplooid en het wil zichzelf zijn. Dit heeft ook een kentering te weeggebracht in het wezen van de zending. De zendeling is nu meer medewerker in de christeiyke ge meente. In zijn slotwoord van de middag samenkomst sprak ds. C. de Ruyter, Gereformeerd predikant te Wemel dinge als zyn hoop uit, dat de We- meldingse kerken nog eens zo'n broe derliefde en zelfwerkzaamheid ten toon zouden spreiden dat twee van de vier voorgangers, die er in het dorp zyn naar de zendingsvelden zouden kunnen worden afgevaardigd. Hij wekte de aanwezigen op het zen dingswerk te steunen. AVONDSAMENKOMST. In de avondsamenkomst sprak ds. J. G. van Ieperen een openingswoord. De toespraak werd gehouden door ds. C. van Nes uit Meliskerke, die als zendeling op Java had gearbeid. Deze vertelde van de zorgen en de zegen van de zending speciaal met betrek king tot het werk op Java. Het scheen na 1945 wel of de poorten voor de zending voorgoed gesloten waren, doch het is gebleken van de deuren voor het Christendom wijd openstaan. Er kan zelfs gesproken worden van een grote behoefte aan kennis van het Evangelie. Ds. J. A. Hamers sloot deze ge slaagde dag en wekte de aanwezigen op tot voortdurend gebed voor de zaak der zending. Avondvierdaagse beëindigd. Zaterdag is de negende Walcherse Avondvierdaagse op de gebruikelijke enigszins feestelijke wijze ge ëindigd. De aankomende deelnemers en deelneemsters werden in Klein Vlaanderen tot een lange stoet gefor meerd. Met de muziekvereniging „Ex celsior" voorop ging het daarna door de Noordstraat naar de Markt, waar veel publiek op de been was om dit schouwspel gade te slaan. Tot slot werden de medailles uitgereikt. Het aantal deelnemers, dat de 65 km tot een goed einde bracht bedroeg 452 van de gestarte 468. Er waren dus 16 uitvallers, een zeer klein percenta ge. Bij de senioren startten 157 deel nemers, vielen er 14 uit en kwamen er dus 143 aan. By de junioren luidden deze cijfers achtereenvolgens 309, 2 en 207. De laatste dag liep het parcours voor senioren over de Veerse weg naar Gapinge, langs Serooskerke naar Órijpskerke en over de Seisweg naar Middelburg terug. De junioren wan delden over de Nieuwe Vlissingse- weg naar West-Souburg en vandaar over de Groene- en de Koudekerkse- weg terug. By de junioren liepen 145 deelne mers voor de le maal mee, 75 voor de 2e maal, 36 voor de 3e maal en 9 voor de 4e maal. Van de senioren waren er 67, die de-tochten voor de eerste keer. volbrachten, 36 deden dit voor de tweede keer, 20 voor de 3e maal, 13 voor de 4e maal. 4 voor de 5e maal, 4 voor de 6e maal, 3 voor de 7e maal, 2 voor de 8e maal, 5 voor de 9e maal. Ondanks het feit, dat dit de negende Avondvierdaagse op Walcheren was, kreeg één deelnemer het cijfer 10. Het was de heer B, Matzinger uit Vlissin gen, die éénmaal elders deelnam. Rest te vermelden, dat Rode Kruis en E.H.B.O. onderweg, waar dit nodig was, gewaardeerde bijstand verleen den en dat de organisatie van dit eve nement keurig werd verzorgd door „Medioburgum". Botsing tussen auto en motor. Zaterdagavond omstreeks kwart voor twaalf is op het kruispunt Wïl- helminastraatJac. Valckestraat te Goes een motorrijder op een auto ge botst en vervolgens over de kop ge slagen. Wonder boven wonder liep dit on geval goed af, want de motorrijder, zekere Z. uit Baarland, kon na behan deld te zyn in het ziekenhuis Oost- wal, per taxi huiswaarts keren. De automobilist v. d. P. uit Goes kwam uit de richting Middelburg en wilde de Jac. Valckestraat inzwenken. Op het moment dat de auto zich reeds in de bocht bevond, zag de bestuurder plotseling aan de linlterzyde de hem achterop rydende motorryder. De motor botste tegen het linkervoor- spatbord, met het boven vermelde ge volg. Auto en motorrijwiel werden licht beschadigd. Collecte De in de Ned. Herv. Kerk te Tholen ge houden collecte voor de Zending heeft f 113.— opgebracht. De collecte ten bate van het Zonne huis heeft te Zierikzee 197,opge bracht. Herziening prov. subsidie voor lectuurvoorziening? Studiecommissie ingesteld. Het dagelijks bestuur van (1" Stich ting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk heeft ecu commissie Ingesteld, die tot doel heeft zich te be raden over een eventuele herziening van de bestaande provinciale subsidie regeling voor de lectuurvoorziening. Voorzitter is het üd van G.S., mr. dr. A. J. J. M. Mes, terwijl diverse instan ties zich in deze commissie doen ver tegenwoordigen. Leden zijn: namens het Werkver band van Protestantse Bibliotheken in Zeeland: de heren F. v. h. Rhee en G. de Voogd, beiden Goes; namens ae K.C.V.L.: mej. A. v. d. Geyn en de heer J. Backerra, beiden Schoondylce; Bond van Openbare Leeszalen en Bi bliotheken in Zeeland: mevrouw L. P. C. Kemper-Blankert, Vlissingen en de heer H. J. van de Vreugde, Goes. Afdeling Zeeland Protestants-Christe lijke Lectuurraad: de hereu J. Lodder, Vlissingen en Jacq de Smit, Goes; Af deling Zeeland Vereniging van Ne derlandse Gemeentende heer B. Bur ger, Goes; hoofdbestuur der Maat- schappy tot Nut van 't Algemeen: de heer C. M. van den Broecke, Aarden burg. De Stichting Zeeland neemt het secretariaat van deze commissie waar. Mij. „Zeeland". 1.8 millioen winst. De Stoomvaartmaatschappij „Zee land" heeft over 1954 een winst ge maakt van 1.837,266,34, zo blijkt uit het zojuist verschenen jaarver slag. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van 7 f2 over de pre ferent winstdelende aandelen en 8 over de gewone aandelen. Het passagiersvervoer bleef zich in 1954 gunstig ontwikkelen. De pro paganda ter bevordering van het toe ristenverkeer tussen Groot Brittannië en het continent heeft reeds resultaat gehad en tot nieuw vervoer geleid. Door verhoging van het aantal af vaarten gedurende het seizoen kon ook op piekdagen aan de steeds toe nemende vervoersbehoefte op rede- lyke wijze worden voldaan. De voort gaande styging van de boekingen heeft de directie echter genoodzaakt voor het seizoen 1955 maatregelen te nemen, die naar mag worden ver wacht, een spreiding van het vervoer tot gevolg zullen hebben. Het ver voer van begeleide auto's vertoonde eveneens een niet onbelangrijke toe neming. Zowel het uitgaande als het inkomende goederenvervoer steeg zeer sterk en de gemiddelde op brengst per ton was hoger dan in 1953. Het jaarverslag zal worden be handeld tijdens de vergadering van aandeelhouders op 1 Juli 1955. HOOGTIJ IN KORFBALCOMPETITIE Verrassende nederlagen van Zeelandia en Vitesse. Het is de afgelopen week in de Zeeuwse korfbaïcompetitic hoogtij geweest. Niet minder dan 30 wedstrij den werden gespeeld en spelers en speelsters hadden dus druk werk. De verrassingen bleven ook ditmaal niet uit. Zo was het in de eerste klasse niet verwonderlijk, dat Swift in Goes van Togo zou winnen. De Middelbur gers heten hiermee ook de naaste concurrent achter zich en zitten hoog op de troon (25). Maar het verlies van Zeelandia bij De Poel is wel een surprise, waardoor de mensen uit 's-Hecr Abtskerke zich omhoog werk ten (53). TjobaOlympia 44 is eveneens een verrassing. Deze uitslag geeft dc Oljmpianen een kostbaar punt. Vitessè stelde teleur door op eigen veld 2 B van Luctor te verliezen (24) en de gasten bezet ten nu op fraaie wijze de eerste plaats in deze Klasse. De stand in de eerste klasse luidt thans: Swift 714, Togo 610, Scampolo 57, Volharding 65, Tlo- ba 65, De Poel 64, Zeelandia 7— 3, Olympia 72. In2 A kwam Swift 2 in een gun stige koppositie door een 26 over winning by Vopo. Elto biyft echter goed volgen. Deze ploeg won met 7 Waar zijn onze schepen? Alnatl 17 te Rotterdam. Albireo p. 17 Finisterre. Alamak 18 te Bahrein. Amerskerk 17 te Suez. Arendskerk 17 te Singapore. Banka 17 te Manilla. Benlnkust 17 v. Lagos n. Abidjan. Cottica 17 1100 m. N.O. v. Barbados. Elmina p. 17 Finisterre. Groote Beer 17 v. Rott. n. Halifax. Ivoorkust 17 te Bordeaux. Korovina 17 v. Port Said n. Rotterdam. Kota Inten 17 te TJ. Priok. Laurenskerk 17 van Marseille. Mariekerk 18 te Karachi verw. Macoma 17 van Lissabon. Meliskerk 17 v. Mombasa n. Aden. Noordam 17 390 m. Z.O. v. Kaap Race. Oldenbarnevelt J. v., 17 75 m. Z. van Kreta Oranjefontein 17 v. Amst. n. Bremen. Rijndam 17 330 m. Z.W. v. Valentla. Statue of Liberty 17 v. Philadelphia. Soestdijk 17 v. New York n. Alexandrië. Sliedrecht 17 te Philadelphia. RAADSVOORSTELLEN MIDDELBURG Verplichte vacantieweek voor de kruideniers? B. cn W. van Middelburg stellen de raad voor het aantal loco-secretarissen der gemeente uit te breiden. Behalve de hoofdcommies le klasse, de heer W. F. van Riet, willen zij als zodanig doen benoemen de heren C. H. van Herwijnen en J. F. Bastiaanse, een en ander in de volgorde als le, 2e en 3e loco. De heer N. Tromp, verificateur was tot dusver loco-secretaris met de heer Van Riet, maar dit leverde moei lijkheden op. Het college stelt dan ook voor de heer Tromp als zodanig eervol ontslag te verlenen. Het bestuur van de Industrie- en Huishoudschool heeft het plan een éénjarige opleiding tot kinderverzorg ster aan deze school te verbinden. Het heeft het gemeentebestuur verzocht een verklaring af te geven, dat het van oordeel is, dat de cursus nodig geacht moet worden. B. én W. stellen de raad voor aan het verzoek te vol doen. Het bestuur van r. k. lagere school aan de Bachten Steene heeft mede werking verzocht voor het aanschaf fen van twaalf nieuwe banken ten be hoeve van het eerste leerjaar. De kos ten bedragen f 997 en B. en W. stellen voor de medewerking te verlenen. Ontslag gevraagd. De heer A. M. Hofman heeft ont slag genomen als diaken van wijk-ge- meente m (predikant ds. J. van Woerden) der Hervormde gemeente van Middelburg CHR. GEREF. KERK. Door de Chr. Geref. Kerk te Tholen is beroepen ds. W. Baay uit Alphen a. d. Rijn. Ds. Baaij is Tholenaar van geboorte en nog niet zo heel lang uit Tholen vertrokken. Verder stelt het college voor het dele gatiebesluit opnieuw vast te stellen. Door verschillende wijzigingen in de afgelopen jaren was het besluit min der duidelijk geworden, terwijl er bo vendien een fout ingeslopen is. De Middelburgse Kruidenlersver- eniging wenst de invoering van een verplichte vacantieweek in deze bran che, zo delen B. en W. de raad mee- Van de 52 in de Zeeuwse hoofdstad gevestigde bedrijven hebben zich 34 vóór een dergelijke regeling uitge sproken. Enkele grotere bedrijven, filialen van grootwinkelbedrijven en gemengde bedrijven, die tevens de melkhandel uitoefenen, hebben zich niet achter het adres geplaatst. De be trokken personeelsorganisaties hebben tegen de regeling geen bezwaar, even min als de Kamer van Koophandel en B. en W., die dan ook voorstellen een terzake strekkend besluit te nemen. Dat de gemeente in 1954 besloot tot de N.V. Bóuwkas Nederlandse Ge meenten toe te treden, houdt in, dat zij de door deze kas aan bouwers te ver strekken hypotheek moet garanderen. B. en W. delen thans de raad mee. dat zulk een garantie voor twee hypo theeknemers wordt gevraagd. De com missie, die tot taak heeft deze aanvra gen te beoordelen, heeft gunstig ge adviseerd, zodat het college de raad voorstelt de garantie te verlenen. Voorts wordt nog voorgesteld de verordening op de veemarkt opnieuw vast te stellen, daar zij op enkele pun ten bij het betrokken ministerie be zwaren ontmoette en dientengevolge wijzigingen moesten worden aange bracht. Salaris- en loonbedragen van het gemeentepersoneel zullen met in gang van 1 Juli a.s. worden herzien. Deze wijziging houdt een incorperatie in van de 6 pet. uitkering en de uit kering ineens over het le halfjaar van 1955. B. en W. stellen voor in principe te besluiten tot toepassing van het ter zake te verwachten K.B. De kosten, die daaruit voortvloeien worden ge raamd op ongeveer f 35.000 voor het tweede halfjaar van 1955. 3 van Vios 2. Top zal nu door de 32 nederlaag by Vopo wel geen rol meer spelen in de strijd om de bovenste plaats. De stand: Swift 2 610, Vopo 8—10, Elto 5—0. Swift 3 4—5, Top 65, Vios 2 42, Eendracht 57. Vitesse zakte in B uiteraard af door de 24 nederlaag. Hetzelfde geldt voor Animo, dat met 0—2 in Vios zyn meerdere moest erkennen. De komende strijd tussen Luctor en Vios is derhalve zeer belangryk. Zuidwesters is bezig zich veilig te stellen. Dit ging ten koste van DIos (15), dat nu onderaan bengelt. De stand luidt: Luctor 5—10, Vitesse 7 10, Vios 58, Animo 56, Zuid westers 65. Togo II 6—4, Scampolo II 6—4, Dios 8—1. In de 3e klasse A zyn Swift IV en AKC de enige ongeslagen ploe gen. De Middelburgers leverden goed werk doorBKC te kloppen (42) en AKC haalde dc punten by Stormvo gels weg (01). Madjoe '55 be haalde de eerate overwinning in zyn nog vrij korte bestaan op Animo II (5—4). KVL blijft op de loer liggen door een 36 overwinning op Atlas. De stand luidt: Swift IV 610, KVL 710, AKC 35, BKC 44. Animo n 4—2, Madjoe '55 2—2, Stormvo gels 52, Atlas 5—1. Swift 5 leidt. Animo IEL wees in 3 B Zuidwesters II terug (24). Swift V omzeilde de moeilyke klip in Arnemuiden, het geen een 15 overwinning gaf en waardoor de Middelburgse ploeg aan de leiding bleef. De stand: Swift V 59, Swift VI 68, Zuidwesters 6 7, Animo Hl 6—5, Top H 6—4, Zuid westers IH 51. Vopo H wist zich in 3 C omhoog te werken ten koste van Togo Hl (46). Zeelandia n werd nog vaster op de onderste plaats gedrukt door Blauw Wit (2—8). Kats bleef aan de kop door een nuttige 1—8 overwin ning op VVKV, zoals de stand toont: Kats 6—9, Blauw Wit 6—8, Tloba H 6—«.Vopo H 6—6, WKV 6—5, Togo Hl 5—4, Zeelandia II 50. fii 3 D kwam Elto H twee maal in het veld. De eerste keer moest het de eer aan koploper Volharding H laten (26). De tweede ontmoe ting werd echter gewonnen, met 10 1 van het wisselvallige Vitesse H. Volharding H speelde ook nog een wedstrijd tegen Olympia H, dat met 130 het ondersuit dolf. Luctor n bleef in de lift door een 62 zege op Scampolo Hl. Getuige de stand staat Volharding H stevig aan kop. Volharding H 6—12, De Poel H 4— 7, Luctor H 47, Olympia H 78, Elto n 7—6, Vitesse H 7—4, Scam polo IH 72, Blauw Wit H 40. Ad spiranten. Bij de adspiranten won Swift A in A twee keer, eerst met 19 van Vopo en daarna met liefst 119 van Togo. Daardoor bleef deze ploeg aan de kop. Tegen De Poel behaalde Vopo een stevige overwinning (92). Tjoba gaf Swift B geen kans (30). Animo A stevent in B rechtstreeks op het kampioenschap af door een 24 zege op Swift Lenig, Swift Kwiek sloeg Swift Snel met 21. In C was er slechts één ontmoe ting: Blauw WitLuctor, waarin de gasten met een 02 zege het veld konden verlaten. In D won Swift Rap met 23 van KVL en speelde gelijk tegen Zuidwesters (11) en verliet door deze resultaten de onderste plaats. Tevens speelde het in de kaart van Swift Vlug, dat met 13 KVL versloeg. 31. Arnoldus scharrelde be drijvig rond het apparaat om het met de bol, die nu heel hoog in de onmetelijke ruimte zweelde, af te stem men. Er klorik opeens een zacht gezoem dat verge zeld ging van een lichte tril ling. Bartoldus stelde zich met een microfoon voor de vreemdsoortige zendappa ratuur op en begon in korte zinnen te spreken. „Hallo hallo! Hier zend station Kraak van de aqua- visie! Luister goedl Luister goed!" Onderwijl zaten Kapple en de Maat voor het raam in de bol en keken ontdaan naar de fel stralende sterren in de zwarte duisternis. „Waar zullen we terech» komen?" klaagde de Maal met een huilerige stem. Straks botsen we tegen een van die vuurdotten op. Ach, ach, wat een ellendel Mijn zenuwen ter hen het beeld van BartolüUs was verschenen, dat hen boos toesprak. „Help! Een spook!" gilde de Maat. „Jaag die gru wel weg!" „Houd nu je grote '.abaksdoos op elkaar", snauw de Kappie. „Laat mij luisteren wat die snuiter daai op het scherm te vertellen heeft!" DINSDAG 21 JUNI. HILVERSUM L 402 m 746 kc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgen gebed en liturg, kal. 8.00 Nws.- en weer- ber, 8,15 Tienjarig bestaan van de Ver. Naties. 8.35 Gram. 9.00 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 „Lichtbaken" caus. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Amus. muz. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Schoolra dio. 11.50 „Als de ziele luistert", caus. 12.00 Angelus. 12.03 Metropole ork. en solist. 12.30 Land- en tulnb.meded. 12.33 Lichte muz. 12,50 Gram. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Dansmuz. 13.40 Gram. 14.00 Gevar. progr. 15.00 Gram 15.30 Ben je zestig? 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17 00 Voor de jeugd. 17.15 Feli citaties voor de jeugd. 17.40 Koersen. 17.45 Regeringsuitz.: Nederland en de Wereld: Mr. Th. H. Bot: Het nieuwe Europese ge sprek. 18.00 Voor de jeugd. 18.20 Sport- praatje. 18.30 Promenade ork. en solist. 19.00 Nws. 19.10 Lichte muz. 19.30 Avond gebed en liturg, kal. 19.45 Gram 20.40 Act. 20.55 De gewone man. 21.00 Uit 'net Boek der Boeken. 21.15 Viool en claveclmbel. 21.45 Concertgebouwork. 23.00 Nws. 23.15 Strijkork. 23.40—24.00 Gram. HILVERSUM 11 298 m 1007 kc/S. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws, 7.10 Gram 7.15 Gym. 7.30 Gr. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram 9.30 Voor de huis vrouw. 9.35 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Gram. 11.15 Kookpraatje. 11.30 Pianoreci tal. 12.00 Dansmuz. 12.30 Land- en tuinb. meded, 12.35 Orgel en zang. 13.00 Nws. 13J5 Meded. en gram. 13.25 Zigeunermuz. 1355 Koersen. 14.00 Gram. 14.40 School radio. 15.00 Kamerork. 15.45 Vacantie- praatje. 16.00 Gram. 16.30 Voor de jeugd.. 17.20 „De dierenwereld en wij", caus. 17.30 Lichte muz. 18.00 Nws. 18.15 PianospeL 13.30 Gram. 18.50 Rep. v d. tenniskam pioenschappen te V/imbledon. 19.00 ..Paris vous parie". 19X15 Gram. 19.20 Orgel en sopr. 19.45 Toneelbeschouwing. 20.00 Nwa. 20.05 Act. 20.15 Gevar. mu2 21.05 „Adri- aan en Olivier", hoorspel. 21.20 Disco- caus. 22.00 Lichte muz. 22.35 Vioolrecital. 23.00 Nws. 23.15 „New York calling." 23 20 Act. 23.25—24.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA. AVRO: 20.00 Testplaat en gram. 20.15 Rubr. van kunst, cultuur en wetenschap. .40 Act. en weerber. 21.00 Pauze. 21.05— 22.15 „Liefde en list", toneelstuk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7