Nieuwe klanten VLEK §j FILMPROGRAMMA'S JIMMY BROWN opent een rijschool é§l,jj§)i/err/Ge UITGEBREID PROGRAMMA ZOEKDEZONOP! I REGENMANTEL PYAMA'S P. z. c. Sri 6 PROVINCIALE ZEEXJWSE COURANT MAANDAG 20 JUNI 1955 De Heer en Mevrouw KUNST—RIVIÈRE geven met vreugde kennis van de geboorte hunner Dochter EVELINE. Surabaia, 17 Juni 1955. Djalan Tjimanuk 39. Enige kennisgeving. Donderdag 23 Juni a.s. hopen onze gelief- de Ouders en Groot- ouders ij; L. SIEMENS J. P. SIEMENS 4c BOSTELAAR ij; hun 50-jarig huwelijks- ij; 4c feest te herdenken. Familie P. Bos en Kinderen. j Fam. P. RIEMENS 4= en Kinderen. Gelegenheid tot feli- citeren van 3.305 u. Middelburg, 4= Veerse Singel 290. Voor de zeer grote belang stelling en het medeleven, door ons ondervonden ter gelegenheid van ons 50-ja- rig iiuwelijk, betuigen wij onze hartelijke dank. J. LOUWS. F. LOUWS— KESTELOO. Oostkapelle, Jimi 1955. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, ontvan gen bij ons 50-jarig huwe lijksfeest, zeggen wij allen hartelijk dank voor deze be- N. OTTE. J. OTTE VAN IWAARDEN. 's-Heer Arendskerke. Nieuwe Rijksweg 34. VERDWIJNT WAAR VERSCHIJNT. Vraagt Uw drogist. MOSAPHARM - MAASTRICHT Tot einde 1955 te huur aan geboden enkele ongemeubileerde BUNGALOWS, omgeving vuurtoren. Inl. Gem. bestuur van Haam- Heden overleed nog onverwacht, onze ge liefde zorgzame Vrouw, Moeder, Be huwd. en Grootmoeder, LENA SMIT, geb. VAN DER ENDT, op de leeftijd van 62 jaar. Vlissingen: C. D. SMIT. Nijmegen: D. K. SMIT. H. A. SMIT- POLMAN. Zutphen: J. M. DE BUCK— SMIT. J. DE BUCK. En Kleinkinderen. Vlissingen, 18 Juni '55. Irislaan 29. De teraardebestelling zal plaats vinden op Dinsdag 21 Juni a.s., des namiddags 2 uur, vanaf Irislaan 29. Algemene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm mijn geliefde Vrouw en onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ANNA ELIZABETH BODE, geb. LAPORT, in de ouderdom van 73 jaar. Vlissingen: P. BODE. Rotterdam: M. C. E. DIK— BODE. J. L. DIK. Koudekerke: J. M. POL—BODE. N. C. POL. Vlissingen: A. BODE. J. J. M. BODE— BRYSSE. P. BODE. M. BODE— ARDEWIJN. C. G. BODE. L. F. BODE- DE JONGE. En Kleinkinderen. Vlissingen, 18 Juni '55. Paul Krugerstraat 27. De teraardebestelling zal plaats vinden op Woensdag 22 Juni a.s., des namiddags 2 uur, vanaf Paul Krugerstr. 27. Nette jongen of man voor hulp in ons bedrijf. C.A.O.-regeling. Vaste positie. Vlissingse straat 35, MIDDELBURG. VERSCHENEN Prijs 0,25. „VLISSINGSE ZOMER SHOW 1955" lj|lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l Maar als er een buitje valt/ zorg dan dat U in het bezit bent van een goede Een rijke sortering regenmantels zowel in Middelburg als in Goes Oók de bekende BIG-BEN jassen. KLOKSTRAAJ 9 GOES MIDDELBURG IANGE-N00RDSTRAAT «M? Gratis een nieuwe schrijfmachine gaat niet, wel demon streren wij gratis bij U thuis Kofferschrijfma chines, Standaardmachi nes, etc. 245,—, 265,— enz. Een unicum in Ne derland. Wij leveren zon der vooruitbetaling ca. 3,per week, terwijl U pas na 6 weken voor het eerst gaat betalen. Schrijf direct, stel niet uit! Een veilige geldbe legging! Een schrgfma- chine huren is duurder dan bij ons kopen! Een ideale aanbieding voor verenigingen, Zakenlie den, Onderwijzers, voor iedereen. Ga met uw tijd mee, schrijf geen brieven met de pen, maar neem een schrijfmachine. 25 jaar en langer hebt U er plezier van. Absolute ge heimhouding verzekerd. Br. lett. Z 37, Bur. P.Z. C, Vlissingen. Verloren in Goes: portemonnaie met flinke inhoud. Tegen bel. terug te bez. bij mevr. M. J. DE KOSTER- MOL, Goesestraatweg 28, 's-Gravenpolder, telef. 308. GRAND GOES „08-15' Dinsdag en Woensdag 8 uur Donderdag 23 Juni om 8 uur Brazilië's meesterwerk bekroond in Cannes DE VOGELVRIJEN (O' Cangaceiro) Een film, hard als diamant en net zo fascinerend. 18 jaar. LUXOR VLISSINGEN Dinsdag t.m. Donderdag 8 uur VAN HEFLIN en ANNE BANCROFT in TE VUUR EN TE ZWAARD Een colonne van desperado's voert een razzia uit. 14 jaar. ALHAMBRA VLISSINGEN Dinsdag en Woensdag HET VIERDE MASKER met JOHN PAYNE, COLEEN GRAY en PRESTON FOSTER Een spannende gangster-thriller over ingenieus georganiseerde roofovervallen. Aanvang 7 en 9 uur. 18 jaar. Donderdag 23 Juni om 7 en 9 uur de eerste speelfilm in kleuren uit India AAN (Mangala dochter van India) Al de spanning en bravour van een grandioos avontuur. Al de glorie en pracht van een millioenen-schouwspel. 14 jaar. ELECTRO - MIDDELBURG Dinsdag en Woensdag Een sensationele Western met RANDOLPH SCOTT en CLAIRE TREVOR ,/VUURGEVECHT IN DE BERGPAS" Technicolor. 7 en 9.15 uur. 14 jaar. Donderdag-cyclus: De authentieke verfilming van Thor Heyerdahl's expeditie over de Stille Oceaan met de „KON-TIKI" 7 en 9.15 uur. Alle leeftijden. Voor dames en heren Jansen en Tilanus ROBSON WALETTE. Grote sortering. Grote Markt 5, GOES Telefoon 2326. BALLET. Dinsdag 21 Juni CURSUS modern klassiek. Vele nieuwe nummers. Aanvang 8 uur n.m. Badpaviljoen, Domburg. Het Bestuur der Water kering van het calamiteuze waterschap BRUTNISSE, zal op Vrijdag 15 Juli 1955, des voormiddags half elf ure, in het „Hotel Storm' te Bruinisse, volgens 2 der A.B., onder nadere g< keuring van Ged. Staten van Zeeland, trachten aan te besteden: het verhogen en ver zwaren van de zeedyk, tussen dykpaal 97 en 80 m voorby dykpaal 99, over een lengte van 250 m; en het verstevi gen van de dijkshiel by dykpaal 96. Het bestek ligt vanaf 27 Juni ter lezing in het „Ho tel Storm" en ten kantore van de Secretaris-Ontvan ger, bij wie het tegen beta ling van 5.per exem plaar verkrijgbaar is. (Post rekening no. 276559). Aanwijzing geschiedt op Vrijdag 8 Juli en Dinsdag 12 Juli 1955, des voormid dags van 11 tot 12 uur. Sa menkomst in het „Hotel Storm". Buitendien ge schiedt geen aanwijzing. Het Bestuur voornoemd, P. L. KREPEL, Voorz. M. KRIJGER, Secr.-Ontv. Deze 3 letters vormen een bekende klank in Zeeland. Zij betekenen Snelle berichtgeving, betrouwbaarheid, actualiteit, grote lezerskring, ruim verspreidingsgebied Overal zijn er mensen, die Uw klant zouden zijn als zij U kenden. Wanneer U bijvoorbeeld schoonheidsmiddelen verkoopt, of speelgoederen, of tweedcolberts - weten dan al degenen, die zoiets nodig hebben, dat U die voortreffelijk kunt leveren? U zegt nee? Maar dan mist U vele, vele kansen - want het is immers heel eenvoudig om al die mensen te bereiken. Uw advertentie in de dagbladen, die doet het 'm! Daarmee Iaat U van U horen, daarmee brengt U nieuwe klanten in beweging. De ervaring heeft gleleerd, dat in dit land dagbladadvertenties worden gespeld dat ze tienduizenden, ja honderd duizenden tot de koopdaad brengen. Maak daar goed gebruik van! jfUBUC A!l£ van HET CEBUCO, CENTfi aal bureauvoor courantenpubliciteit 31. De parkeerwachter had Jimmy gewezen, welke auto toebehoorde aan baron Van Kuunen; en nadat Jim my hem nog eens vriendelijk voor zijn inlichting had bedankt, wandelde hij naar het zijstraatje, dat hem was aangewezen. Het moest een vrij grote groene „Day- dress" zijn met witte banden. Nu die stond er inder daad, maar met een schok ontwaarde Jimmy nog iets heel anders I Achter de groene wagen van baron Van Kuunen stondzijn eigen leswagen geparkeerd, de auto die door de politie van Wilgenwolde in beslag was genomen en die door de hoofdcommissaris aan mevrouw Knuf van Knaffelaer was uitgeleend. Het bord van zijn rijschool zat er nog achteropDom van me", dacht Jimmy, „dat ik aan deze mogelijkheid niet eerder heb gedacht. Ik wist toch, dat een van de dames Knuf met mijn wagen naar Grasdijk was gereden. Jimmy liep zon der zich te bedenken op zijm auto af. deed met één han dige beweging de motorkap open en haalde de „ver deler" eruit. Hij wist nu helemaal zeker dat niemand zijn wagen aan de gang zou kunnen krijgen. Hij stale het ding in zijm zak en sloot daarna weer de motor kapHet lag natuurlijk helemaal niet in zijn bedoe ling een briefje in de wagen van mijnheer Van Kuunen te deponeren. Hij wilde zich alleen verdekt opstellen teneinde een kans te hebben iets op te vangen van het gesprek, dat de baron en zijn metgezellen eventueel zouden hebben. Hij keek eens op zijn horloge. Het was al over elf en hij hoopte maar dat hij niet te lang be hoefde te wachten. Jimmy trok zich in de duisternis van een portiek terug.Het was heel stil en heel duister in het zijstraatje. HOOG EN LAAG WATER 21 Juni U.+N.A.P. U.+N.A.P. U.—N.A.P. Vlissingen 2.18 2.40 14.46 2.51 Terneuzen 2.48 2.54 15.21 2.65 9.20 2.15 Hansweert 3.36 2.61 16.11 2.72 9.56 2.32 Zierikzee 3.59 1.66 16.30 1.68 9.18 1.54 Wemeldinge 4.10 1.93 16.45 1.94 9.41 1.81 -N.A.P. 8.46 2.02 21.21 2.24 21.56 2.37 22.28 2.54 21.54 1.66 22.14 1.94 In de Provence (Z. O.-Frankrijk) is Zondag de „toeristische weg van de prin sen van Oranje" geopend. De Nederland se ambassadeur, baron Van Boetselaer van Oosterhout, was daarbij tegenwoordig alsmede vele Franse autoriteiten. Voor het gemeentehuis van Orange werd het Nederlandse volkslied gespeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6