President Péron ontsnapte tijdens opstand tweemaal aan de dood KONINGIN JULIANA SPRAK TOT DE NEDERLANDSE JONGEREN KAMERLEDEN VRAGEN NAAR DE OVERGANGSREGELING ZEEUWSE JEUGD WAS 00K IN LEIDEN VERTEGENWOORDIGD Zwitsalettei MAANDAG 20 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT IN ARGENTINIË THANS RUST Bureau van Péron was met kogels doorzeefd President Péron van Argentinië is, naar thans blijkt, tijdens de jongste opstand in zijn land, ternauwernood aan de dood ontsnapt, doordat hij Donderdag, kort voordat de opstand begon, zijn rose paleis verliet. Toen het sein voor de opstand door marine-officieren gegeven was, be schoten de opstandelingen die op het dak van liet nabijgelegen ministerie van marine zaten met dodelijke zekerheid de werkkamer van de presi dent op de hoogste verdieping van het paleis. Een van de kogels ging zelfs door de stoel van Péron, terwijl ook verder het bureau met kogels werd doorzeefd. die minister van het leger is, aan merkelijk versterkt. De leider van de opstand, schout bij-nacht Olivieri, die minister van marine is, bevindt zich met enkele hogere marine-officieren in arrest. Vice-admiraal Gargiuro zou zelf moord hebben gepleegd. Wat de verhouding van het Péron- régime tot de kerk Detreft, kan nog gemeld worden, dat een belangrijk aantal gearresteerde katholieke gees telijken is vrijgelaten. De politie deelde mede, dat kerkgangers op vol ledige bescherming konden rekenen, maar dat samenscholingen voor de kerken verboden waren. Later stond president Péron met enige andere autoriteiten op een der balcons van het ministerie van oor log de verrichtingen van een hef- schroefvliegtuig gade te slaan op het ogenblik dat de vliegtuigen van de opstandelingen boven de stad ver schenen. De piloot van het hef- schroefvliegtuig kon nog juist de pre sident waarschuwen voor het nade rende gevaar, waardoor deze de tijd had het ministerie binnen te vluch ten. Een der eerste bommen van de opstandelingen ontplofte vlak bij de plaats waar enige ogenblikken tevo ren de president had gestaan. President Péron heeft in een toe spraak tot de bestuurders van de vakbonden gezegd, dat hij bereid is vrije verkiezingen te laten houden. Intussen heeft het Argentijnse par lement Zaterdag het besluit tot in voering van de staat van beleg, goed gekeurd. De telegrafische en telefonische verbindingen met Argentinië zijn hersteld. Het zou in de provincies thans rustig zijn. Het leger heeft in het gehele land het toezicht op de po litie overgenomen. Daardoor is de po sitie van generaal Franklin Lucero, KERKNIEUWS Vrijzinnig-Protestantse Landdag 3 Juli in Goes. Zoals gemeld, zal Zondag 3 Juli in Goes een landdag worden gehouden van de Vrijzinnig-Protestanten in Zee land en West-Brabant in samenwer king met de V.P.R.O. Het program ma, dat thans is samengesteld, ver meldt na de aankomst der deelnemers in de „Prins van Oranje" om 10.45 uur een kerkdienst, waarin ds. F. Kleyn uit Wassenaar zal voorgaan en waaraan een kerkkoor uit Zierikzee medewerking verleent. Bij goed weer zal na een koffiemaaltijd het middagprogramma worden afgewerkt op het terrein bij de Tiendeschuur aan de 's Heer Hendrikskinderendijk, bij ongunstige weersomstandigheden in de „Prins van Oranje". In deze bijeenkomst zal mej. dr. N. A. Bruining, voorzitster van de V. P.R.O., een toespraak houden over „Wat ik van God versta in deze tijd". Voors is er samenzang met begelei ding en de opvoering van het lekespel „Emigranten" van ds. J. Wit door een Middelburgse groep. Ds. W. C. F. Metz uit Middelburg sluit de dag. Bevestiging en intrede ds. F, van Dieren. Zondag werd in de Nederlands Her vormde Kerk te Sint Philipsland door ds. H. J. Smit uit Genderen ds. F. Die ren in het ambt bevestigd. Als tekst had ds. Smit gekozen Handelingen 28 vers 31. Na de bevestiging zong de gemeente psalm 119 vers .9 staande toe. In de middagdienst deed ds. van Dieren zijn intrede naar aanleiding van de brief aan de Galathen 4 vers 19, het laatste gedeelte. Na de predi katie bracht ds. Dieren een woord van dank uit aan zijn bevestiger ds. Smit en aan de consulent ds. Lam uit Poortvliet. Namens het gemeentebe stuur sprak burgemeester L. J. de Jonge. Verdei' werd nog liet woord ge voerd door ds. K. Smits, Gereformeerd predikant te Anna-Jacobapolder, Na mens de classis Zierikzee sprak de heer M. Krijger te Bruinisse. Namens de ring Tholen voerde ds. Brons uit Scherpenisse het woord. Verder sprak nog ds. Lam uit Poortvliet. Als laat ste spreker namens de gemeente, ker- keraad en kerkvoogdij, voerde het woord de heer J. C. de Rooy. Deze verzocht de gemeente de leraar staan de toe te zingen psalm 121, vers 2. Laatste overspanning nieuwe Moerdijkbrug ingevaren. Zondag werd het laatste gedeelte van de nieuwe spoorbrug over het Hollands Diep bij Moerdijk op zijn plaats gebracht. Thans is het grote werd voltooid en kan de dienst weg en Werken van de Ned. Spoorwegen de nieuwe brug verder gereedmaken voor dubbelsporig treinverkeer, waar mede men in October a.s. gereed hoopt te zijn. Oostenrijkse arbeiders voor mijnen in Limburg. De minister van economische za ken heeft toestemming verleend om voor de gezamenlijke steenkolenmij nen in Limburg 1000 Oostenrijkse ar beiders aan te werven. Naar wij vernemen zal deze wer ving in September aanvangen. Zelfstandig ministerie voor de P.B.O.? Prof. Romme sprak voor Sint Willibrordus. Prof. mr. C. P. M. Romme hield Zaterdagmiddag in de algemene ver gadering van de Nederlandse Katho lieke Bond van werknemers (sters) in industriële bedryven „Sint Willi brordus" een rede over de actuele sociaal-economische politiek. Sprekende over de uitvoering van de wet op de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie, zei hij. dat wy ons moeten zetten naar krachtige maat regelen om tot een sterkere bevorde ring te komen. In 1951 kregen we een aparte minister zonder porte feuille, wie P.B.O. werd toever trouwd. In 1952 werd een aparte minister benoemd voor de P.B.O. Prof. Rom me gelooft, dat in de nieuwe parle mentaire periode, die in 1956 aan vangt, men zal moeten komen tot een zelfstandig ministerie voor de P.B.O. Dit hoeft geen monsterminis terie te zyn, aldus prof. Romme, maar een met een behoorlijk ten dienste van de minister staand appa raat. Met betrekking tot het wets ontwerp ouderdomsvoorziening zei prof. Romme te hopen, dat het nog in de lopende parlemen taire periode mogelijk zal zijn de ouderdomsvoorziening, als een volksverzekering met premiebe taling, zonder aftrek en met een waardevaste uitkering door het parlement, zowel Tweede als Eerste Kamer, te kunnen krij gen. Op onbewaakte overweg gedood. Op de onbewaakte overweg bij het Zweeverink te Vorden is Zaterdag de bejaarde veekoopman Th. S. uit Vier- akker (bij Zutphen), die op een bromfiets de overweg passeerde, ge grepen door een passerende electri- sche trein. Hij was op slag dood. Meisje gedood bij auto-ongeluk. Zaterdagavond Is op de Noorder IJ- en zeedijk te Wcsfzaan een ern stig ongeluk met een volkswagen ge schied, waarbij een 15-jarig meisje, dochter van de bestuurder, om het le ven kwam. De bestuurder van de wagen, de heer B. uit Amsterdam, raakte toen. rijdende in de richting Assendelft, op onverklaarbare wijze de macht over zijn stuur kwijt. De auto reed van de weg, sloeg enkele keren over de kop en kwam tenslotte drie meter lager op de onderdijk terecht. De heer B., zijn echtgenote en de dochter werden uit de auto geslingerd. Het meisje kreeg daarbij de wagen gedeeltelijk op zich en werd op slag gedood. De vrouw liep verschillende ver wondingen op en moest naar het zie kenhuis te Zaandam worden ver voerd. Ook de bestuurder geraakte gewond. Opnieuw heeft men Zaterdag In Den Haag de doffe knal gehoord, veroorzaakt door een militair vliegtuig dat de geluids barrière doorbrak. Dat was om vijf over tien. Bij de politie was één uur later ten aangilte gedaan van hel breken van een ruit. die de vergrote luchtdruk niet kon weerstaan. De harmonie Excelsiorte Kats heeft zich Zaterdagmiddag voor het eerst in nieuwe uniformen aan de in gezetenen van Eats gepresenteerd. Nehroe naar Londen? Naar Reuter in politieke kringen te Londen verneemt wijzen berichten uit New Delhi er op, dat de premier van India, Nehroe, een Britse uitno diging, om na zijn besprekingen in Moskou naar Londen te komen, zal aanvaarden. Naar Reuter verneemt is een des betreffende uitnodiging aan Nehroe, die een reis door het Zuidelije deel van de Sowjet-Unie maakt, reeds doorgezonden. Hij zou 9 of 10 Juli naar Londen kunnen komen, nog vóór zijn bezoek aan Egyptè en na zijn bezoek aan Joego-Slavië en Italië. Landelijke specialisten vereniging accoord. In een Zaterdag te Utrecht gehou den algemene vergadering van de landelijke specialistenvereniging, is de honoreringsregeling van de specia listen met de ziekenfondsorganisaties besproken. De ledenvergadering ging accoord met de voorstellen over deze honore ring, zoals die door de onderhande lingscommissie van de L.S.V. met de ziekenfondsorganisaties waren over eengekomen. Deze honoreringsrege ling, die voor de onderscheidene spe cialisten verschillend is, werd aan vaard voor het jaar 1955. Voor 1956 zal opnieuw worden onderhandeld. Ereschuld tegenover het Oosten. (Slot van pag. 10) in de volkerengemeenschap. Dit is de ware last, die de blanke draagt. Zal de Westelijke cultuur deze uitdaging aanvaarden en deze opdracht kunnen vervullen, of zal zij ten onder gaan? Zyn niet vele vroegere beschavingen ten onder gegaan, bedorven door het verwprvene, geestelijk ver molmd, niet meer in staat tot iets nieuws, ook haar weten schap en techniek in de verge telheid van de verleden tijd mee slepend? Of zal onze cultuur voldoende mensen opbrengen, die althans 20 jaar vooruit kunnen zien (dat is toch niet te veel gevraagd) en die aldus de wereldsituatie van de meest dringende levensbehoeften in ogenschouw nemen. Er zijn er, vin den zij evenwel voldoende navolging Richting. Ik zal hier vanmiddag geen con crete oplossing voor geven. Ik wil alleen de richting aanduiden, waar in deze zou kunnen worden gevon den. Er zijn reeds verschillende in stellingen actief mee bezig. Kort en goed: zou er geld genoeg zijn om het euvel op voldoende schaal aan te vatten, hoe onrenda bel ook vooreerst, indien men alge meen van de noodzaak doordrongen was? REGELING KLEUTERONDERWIJS Aan het voorlopig verslag der Twee de Kamer over het wetsontwerp tot regeling van het kleuteronderwijs en van de opleiding van leidsters bij dat onderwijs is het volgende ontleend Van verschillende zijden wees men er op dat de huisvesting van de kleu terscholen op het ogenblik in tal van gevallen niet voldoet aan de normen, die de nieuwe wet en de daarop ge gronde algemene maatregel van be stuur zullen stellen. Daarnaast merk ten deze leden nog op, dat vooral in grotere steden tal van kleuterklassen ondergebracht zijn b.v. in consitorie- kamers of zelfs in gedeelten van kerk gebouwen, welke klassen veelal we gens het te geringe aantal kleuters niet voor gemeentelijke vergoeding in aan merking komen. Waarom wordt nu het in stand hou den van zulke klasjes, die in vele ge vallen ten koste van veel moeite uit particuliere middelen worden betaald, of door het bestuur van een lagere of U.L.O.-school worden onderhouden, zo plotseling onmogelijk gemaakt? Dit zou, wat de tlians van gemeente wege gesubsidieerde scholen betreft, het geval zijn met 103 scholen in Gro ningen en Friesland, 65 in Overijssel en Drenthe, 52 in Noordholland en met 168 scholen in Zeeland en een deel van Zuid-Holland (district 4). Al deze scholen zouden indien deze gegevens juist zijn, waarover deze leden gaar ne door de regering zouden worden in gelicht moeten verdwijnen, als de nieuwe wet in werking treedt. De hier aan het woord zijnde leden drongen er met klem op aan, door een overgangsregeling het bestaan van der gelijke scholen of klassen voorlopig mogelijk te blijven maken. Ten aanzien van het personeel werd door zeer vele leden gevraagd, of het ontwerp voldoende waarborgen biedt, dat niemand in salaris of pensioen grondslag achteruitgaat. Moet het wetsontwerp niet worden aangevuld in die zin, dat de gemeenten, welke op deze punten een gunstiger regeling hebben, deze ook na het tot stand ko men van de wet mogen handhaven zonder het gevaar te lopen, dat daar door de scholen buiten de subsi- diëringsbepalingen van het wetsont werp zouden komen te vallen. Het antwoord is ja. Voldoende aandrijvingskapitaal voor een aan pak op wereldschaal zou er zijn, mits er de goede wil is het beschik baar te stellen en de goede aanpak het te gebruiken. De Nederlandse regering heeft een belangryg bedrag voor dit doel in het vooruitzicht gesteld. De landen van het Westen zullen duurzaam een deel van hun nationale inkomen voor dit werk moeten afstaan. Is de huidige stand van de tech niek voldoende Zij maakt het waarschijnlijk zelfs mogelijk, dat een goed beheer van de bestaans- bronnen een nog grotere wereldbe volking onderhoudt dan die er in het jaar 2000 misschien reeds zijn zal. De techniek moet er voor zor gen, dat de welvaartsbronnen snel ler ontwikkeld worden dan dat de bevolking toeneemt. Tenslotte: zijn er mensen genoeg, bereid om al deze plannen aan te pakken? Het antwoord hierop is: neen noch in 't Westen, noch in 't Oosten. Vrijwillig keurcorps. Is het niet mogelijk, dat juist de jongere generaties ontwaken tot het besef va.i deze noodzaak, dat zij op staan uit hun zorgeloosheid t.o.v. we reld-kwesties, en dat zij samen a.h.w. een vrijwillig keurcorps vormen, waarin ieder zijn eigen toekomst ver bindt aan de toekomst van het hele mensdom? Zo zouden zij zich voegen by de kleine kern, die al werkzaam is, en de evolutie van vele landen kunnen helpen stuwen naar concrete resultaten. Een zorgvuldig gemeenschappelijk voorbereid programma, iets als eén adviserend planbureau op wereld schaal, zou het beste, alle plannen en acties overziende, deze kunnen co- ordineren en tot harmonie brengen, en bovendien een overzichtelijke lei ding en een leidende visie op het ge heel der wereldproductie geven. Dit zou het evenwichdaarin kunnen be werken. Ik zon niet kunnen inzien waarom enig land niet aan een al gemeen wereld-welvaartsplan zou kunnen deelnemen. De hulp, die een staat, b.v. de Ne derlandse staat, kan aanbieden, heeft, afzonderlijk toegepast, lang niet zo veel effect als wanneer het zijn aan deel bijdraagt in een algemeen fonds, en het zijn arbeidskrachten interna tionaal hiervoor ter beschikking stelt. Veertig jaar samen op de Markt! Mevrouw A. PoppePolderman en de heer A- Poppe vormen met hun fruitstaïletje een bekende verschijning op de Middelburgse Markt. Elke werkdag kan men dit echtpaar op het plein vinden. Zaterdag was het veer tig jaar geleden, dat zij voor het eerst samen hun waren aan de man gingen brengen. Veertig jaar samen op de Markt! Dat is een jubileum, zoals er in Zeeland niet vaak worden ge vierd. Mevrouw Poppe kan zelfs nog op een langere traditie bogen. Want vóór 1915 stond zij reeds bij haar ouders in het kraampje, van wie zij en haar man de zaak overnamen. Me de dankzij haar klederdracht zag me vrouw Poppe in de loop van al die jaren vele camera's op zich gericht. Met die foto's kan ik wel een ka mer behangen", zegt zij. De heer Poppe telt thans 6-i jaren en zijn echt genote 65. Aan ophouden denken zij voorlopig nog niet. Hoewel slechts weinigen van het jubileum wisten, heeft het bekende echtpaar toch Za terdag vele handen moeten drukken En op de veiling in Kapelle waar de heer Poppe steeds zélf het fruit inkoopt werd hij op hartelijke wij ze toegesproken. Het „meest foto genieke echtpaar van de Middelburg se Markt" gaat nu op zijn gouden ju bileum af! (Foto: P.Z.C.) Rede van Koningin met grote aandacht beluisterd De Zeeuwse jongens en meisjes, die waren uitverkoren om de bijeen komst te Leiden bij te wonen, hadden niet alleen een zeer gezellige dag, doch de plechtigheid heeft een bijzondere indruk op hen gemaakt. Onder leiding van ds. H. M. Strating en zyn echtgenote werd de tocht naar Leiden per autobus gemaakt. In de Sleutelstad was er een voorbeel dige service van de plaatselijke politie, die zorg droeg, dat de Zeeuwse bus een aparte plaats kreeg. Na afloop kon men zodoende spoedig de terugreis naar Zeeland aanvaarden, om alle jongelui nog tijdig aan de boten te kun nen afleveren. Na een korte ontvangst in de Stadsgehoorzaal, ging men naar de kerk, waar de Zeeuwen een prachti ge plaats kregen toegewezen. Voor dat H. M. de Koningin arriveerde, werden nog enkele liederen ingestu deerd, terwijl men tevens getuige was van de binnenkomst van tal van Bestrijd UW PIJNEN met: Over het gebruik van zulk een ge meenschappelijke krachtbron, als ik het zo noemen mag, hebben alle be trokkenen mede-zeggenschap, zowel zij, die er toe bydragen als zij, die er uit putten. De ontwikkeling zal in duurzaam beleid en harmonisch moeten geschie den. Zij, die overal straks leiding gaan geven, zullen hun studie onge stoord moeten kunnen voltooien, en weer anderen dadelijk na hen. Men zal een geheel nieuwe richting in moeten slaan en niet moeten ver vallen in de herhaling van ideeën, die voor het welvaartspeil van de mens tekort zijn geschoten. Hoeveel Westerse maatregelen, practisch, en om hun doeltreffend heid nodig geacht verstoren niet het gewoonterecht, zelfs soms de re ligieuze riten of opvattingen, ja het hele vertrouwde leven dat men leid de sinds eeuwen Ler? Wie ook de lei ding in handen hebben, kunnen hier de geleidelijkheid en de harmonie, dunkt me, niet genoeg in het oog houden. Levensinzicht. Het onderwerp wereldwelvaart omvat niet alleen onderwerpen als landbouwmethoden, of openbare werken, het grijpt diep in, in het gehele leven van de te veranderen gebieden. Het doet dat ook in de wijze van denken van ieder mens da&r. maar ook hier. Deze ver andering van levensinzicht is de belangrijkste opgave van het he den, én zal in de toekomst steeds in belang en omvang groeien. Zij, die de jeugd helpen in de oplei ding voor de toekomst, kunnen hier zeker een prachtige rol van voorlich ting spelen. Als de volken niet van de ze dingen doordrongen worden, dan kan men ook van hun staatslieden niet eisen, dat zij alleen ze zullen vol brengen. Uitdaging. Het is een uitdaging aan de Wester se beschaving dat wat ze over de wereld verbreid heeft, te maken tot iets waarlijk en blyvend goeds. Zij heeft gepredikt de waarde van de per soonlijkheid, de liefde tot de naaste en de eerbied ook voor zijn aardse leven. Zal ze die nu werkelijk op algemene schaal in toepassing durven brengen Als ze haar eigen boodschap on trouw wordt, zal ze worden terugge drongen tot haar uitgangspunten, en opgerold worden als een oud perka ment. Haar levenskansen zullen wor den afgesneden. Toekomst zal ze niet meer hebben. Het is alleen maar voorrecht dit te mogen verbreiden, zeker geen deugd, alleen staaltje van onze plicht. We zullen langs-deze weg een verruiming van onze horizon ondervinden, waar van geen mens ooit had gedroomd. Een groot motief "voor oorlog valt weg, als iedereen zyn aandeel kan hebben in de welvaart der wereld zowel bij het maken als bij het genie ten ervan. Wie heeft dan immers nog belang by het verstoren van dat even wicht, dat men in vrede geniet? Het gaat ook in wezen niet om ge vende 7..g. ontwikkelde en ontvan gende z.g. onder-ontwikkelde gebie den. De ontwikkelde gebieden hebben evenwel <loor bun technisch kunnen en liun rykdora de grootste verant woordelijkheid, op te bouwen, opdat het verwijt niet meer kan worden ge hoord: Gy hebt te eten en ik niet. Waart gy er niet al uw kennis, dan bestond ik nu niet. Geef my dan nu ook te eten. Maar ook de Oosterse landen zullen moeten opbouwen. Zij hebben een hoogwaardigheidsbekleders, w.o. ver scheidene ministers. Uiteraard was ook dit voor vele jongelui reeds inte ressant. Met grote aandacht werd de rede van H. M. de Koningin beluis terd en na afloop van de plechtigheid was unaniem de opmerking van de Zeeuwse jongelui, dat zij deze dag niet graag hadden willen missen. Op de terugweg werd in de sta tionsrestauratie te Roosendaal nog een maaltyd aangeboden. Ds. Stra ting sprak hier de jongens en meis jes toe, waarbij hij wees op het ver heugende feit, dat hier thans jongelui van allerlei gezindten bij elkaar wa ren. Namens de jongens en meisjes sprak de heer W. C. M. Mes uit Hein- kenszand een dankwoord voor deze onvergetelyke dag. De Koningin was in gezelschap van Prins Bernhard en Prmses Bea trix. Na inleidend orgelspel en zang door een koor nam jhr. mr. J. Boreel, president van de Nederlandse studen tenraad het woord om de Koninklijke gasten welkom te heten. Spreker wees op het grote belang van een goed in zicht van de jeugd in de huidige we reldproblemen om een goede toe komst van de mensheid te waarbor gen. Daarna sprak Koningin Juliana haar rede uit. Na afloop van de plechtigheid in de Pieterskerk werd er een eenvoudi ge receptie gegeven in het academie gebouw en de Hortus Botanicus. Daarbij onderhield de Koningin zich met een dertigtal vertegenwoordi gers van jeugdorganisaties over de gedachten, die zij tijdens haar rede had ontwikkeld. Er bleek volkomen instemming met de rede van de Ko ningin; de jongeren gaven daarby blijft van een critische geest. Te zes uur vertroft de Koningin weer naar Soestdyk. Prijsvraag. Het R.K. kerkelijk sociaal instituut heeft ter gelegenheid van zijn 10-ja- rig bestaan een prijsvraag uitge schreven, waarbij een antwoord wordt gevraagd voor het probleem van de zich steeds uitbreidende we reldbevolking. Voor het beste ant woord, dat tenminste 50.000 woorden moet tellen heeft de Volkskr. een prijs van 5000 dollar beschikbaar ge steld. Deelneming aan de prijsvraag staat open voor alle nationaliteiten. De jury is samengesteld uit geleer den uit alle delen van de wereld. Amerika gaat agrarische overschotten exporteren. Geen verstoring wereld prijzen. Een hooggeplaatste ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van land bouw heeft tegenover de commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden verklaard, dat dit jaar volgens de Amerikaanse rege ringsprogramma's agrarische over schotproducten ter waarde van ruim 1,5 milliard dollar in het buitenland zullen worden geplaatst. Hij voegde daaraan toe, dat de Ver enigde Staten deze agrarische over schotproducten niet zullen gebruiken om de traditionele concurrentïe-posi- tie van bevriende landen in gevaar te brengen door verstoring van de we- relaprijzen van agrarische producten. Tevoren had deze ambtenaar nog me degedeeld. dat het programma tegen stand van buitenlandse regeringen had ontmoet, omdat voor dumping werd gevreesd. nieuw verantwoordelijkheids- en een nieuw onderling saamhorigheidsge voel. dat hun deze taak verlicht. Het is echter zo, dat de h:le mens heid samen een taak heeft, een ge meenschappelijke opdracht, een ver antwoordelijkheid mét elkaar die in de eerste plaats is vóór elkaar. Want alleen een werkelijke onderlinge af hankelijkheid kan uitredding brengen. Een verantwoordelijkheid voor elkan der, die gaat Lot het dagelyks brood toe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 5