Zeeuwse Pijpersdag hoogtepunt van jubileumviering YAN Zeeuwse Almanak NEPTUNUS, MET DRIETAND EN GEVOLG, NU IN VLISSINGEN! IN HAAMSTEDE WAS ZEEUWSE CHR. BOERENJEUGD BIJEEN Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 20 JUNI 1955 „EXCELSIOR" (GOES) IN HET ZILVER werd een jaar later herdacht met een Zeeuwse pijpersdag in het Schutters hof. In 1942 kwam echter de Cultuur kamer. Daar de jongelui terecht geen zin hadden om zich hierbij aan te sluiten, werd de vereniging ontbon den. De instrumenten liet men onder duiken, zeer tot ongenoegen van de „kameraden" van de Jeugdstorm. Al leen de tamboer-maitre stok viel in handen van de nazi-klantjes, doch is na de bezetting weer teruggevonden. Met de bevrijding trokken de per stadsomoeper by elkaar geroe pen ,,Excelsior"-leden er zonder repetitie weer op uit en toen alles weer op orde kwam, groeide de Ook Jubal(Dordrecht) komt 1 en 2 Juli naar Goes Driehonderd tamboers en pijpers zullen op Zaterdag 2 Juli a.s. de straten van Goes doen daveren! Het geroffel van vele tientallen dieptrommen en de opgewekte tonen van signaalhoorns en fluiten zullen luister bezetten aan de jubileumviering van het zo populaire Goesse tamboers- en pypers- corps „Excelsior". Met hetzelfde enthousiasme, waarmee een kwart eeuw geleden een tiental C.J.M.V.-ers de vereniging oprichtten, zyn dè leden van „Excelsior" thans reeds maandenlang bezig om van dit jubileumfeest iets bijzonders te maken. Wanneer het. weer wil meewerken zal het dit ook worden, want er is een zeer aantrekkelijk programma samengesteld. Niet alleen zal dat letterlijk en figuurlijk veel leven in de brouwery brengen, doch ongetwijfeld ook vele belangstellenden naar Goes trekken. Zoals wij onlangs reeds schreven, is de vereniging zeer eenvoudig be gonnen. Op de oprichtingsvergade ring welke 10 Juli 1930 werd gehou den, moest er lang gesproken worden over de financiën. Wanteen fluit kostte 3.50 (tegenwoordig overi gens niet minder dan 17) en dat was voor de jongelui, die veelal nog niet zelf verdienden, geen gering bedrag. Elk lid zou een gulden inleggeld be talen en dan tien weken lang nog een Icwartje, waarmee de fluit zou zijn betaald. Tegelijkertijd werd de contri butie op een kwartje per maand be paald, alles onder restrictie, dat de jongens er eerst thuis eens over zou den praten. Dit laatste bleek niet overbodig, want een maand later moest er in een buitengewone verga dering worden vastgesteld, dat de af lossing van een kwartje per week te veel was en tot een dubbeltje terug gebracht diende te worden. Met twaalf fluiten en twee trommen werd gestart, onder directie van de heer J. A. dc Eruijne, die acht jaar lang een zeer stuwende kracht voor de jonge vereniging is geweest. In het najaar van 1931 maakte de jonge vereniging met succes haar de buut tijdens eon uitvoering van O.K. K. De bloei van de club deed ook te gelijk het probleem van de naamge ving oplossen en zo werd het „Excel sior". Weer een jaar later, in 1932, kwamen de tamboers en pijpers voor het eerst op straat om medewerking te verlenen aan de viering van Konin ginnedag-. Sedertdien is het korps, dat in de loop der jaren aan honder den jongelui een goede en gezonde vrije-tijdsbesteding heeft geboden, een bekende en gewaardeerde groep in de rij van verenigingen. In 1937 werd er ook een junioren afdeling aan toegevoegd, terwjjl zoals bekend, vorig jaar ook een damesaf deling werd opgericht. Zo groeide het aantal leden van 22 bij de oprichting tot thans 90. „Ups" en „downs". Dit wil niet zeggen, dat ook „Ex celsior" niet haar tegenslagen heeft gehad. Het begon al in 1940, toen de oorlog de viering van het tienjarig bestaan onmogelijk maakte. Dit feit R. S. STOKVIS ZONEN N.V. &hvi w TOT REIZEN EN TREKKEN. Het aantal reizen, dat in deze maanden ondernomen wordt is niet gering! Uit alle delen van de pro vincie komen dagelijks de meldingen binnen van uitstapjes, één- en meer daagse reizen, schoolreisjes en trek tochten. De reislust is wel bijzonder groot! In Axel startte de bijna tweehon derd leden tellende reisclub „Prins Hendrik" voor een negendaagse ex cursie naar Tirol. Er staan diverse trips en bergtochten op het program ma en eerst aan het einde van deze week worden de globetrotters weer in Axel terugverwacht. Niet een ieder gaat zo ver van huis; de afdeling Duiveland van de Bond van Plattelandsvrouwen zocht het tenminste in eigen omgeving. Met een achttal auto's werd een rit femaakt naar West-Schouwen, waar e aanplantingen van de Domeinen bewonderd werden. Via Brouwersha ven keerde men huiswaarts. In Axel is men nogal buitenlands feoriënteerd; de jaarlijkse trip van e buurtschap AxelSassing voerde ook al over de grenzen en wel naar de Ardennen, waar verschillende plaatsen bezocht werden. De ouden van dagen uit Kam perland, 66 in getal, maakten een mooie tocht door Zeeuwsch-Vlaan deren. Heen ging het via Vlissin- genBreskens en terug nadat o.m. Groede en Oostburg waren bezocht via Perkpolder-Krui- ningen. Het muziekgezelschap SPELLETJE De zon speelde gisteren een wat uitputtend spelletje door voortdurend schuil te gaan achter donkere, drei gende wolken. Telkens wanneer een ieder dacht: ,jNou gaat het regenen", ging het nét niet regenen. Telkens wanneer men dacht, „dat wordt een zonnig dagje ïn Zeeland", kwam er een reus van een xoolk voor de zon schuiven, met zo hélemaal het uiter lijk van een donderwolk 't Was een dagje in de geest van .Jantje laclit en Jantje huilt". Maar gelukkig is het over het alge meen toch bij lachen gebleven! Zodat we opgewekt dc dag van mor- gen de langste en officieel de eer ste zomerdag tegemoet zien. Moge ons vertrouwen niet be schaamd worden, om voor ditmaal dan maar eens met een plechtige, bij voorzitters en tafelredenaars zeer ge liefde zin tè eindigen...".. „Ons Genoegen" zorgde voor een opgewekte thuiskomst, waarbij zelfs een rondedansje niet ont brak. De leerlingen van de U.L.O.- school in Tholen om de rond zwervingen dan maar weer te be ëindigen maakten per autobus een 'reisje naar Arnhem en Nijmegen en omgeving, zodat men de schoon heid van het eigen land weer beter heeft leren kennen! OM TROTS OP TE ZIJN. In Ovezande, zo meldt onze cor respondent, is thans een begin ge maakt met het verbeteren van de wegen. Wanneer de werkzaamheden gereed zullen zyn, zullen practisch alle wegen in het dorp van oen goed wegdek zyn voorzien. Dat kan zeker niet van alle gemeenten in Zeeland gezegd worden en Ovezande heeft dan ook reden om trots te zyn op zijn goede wegen! UITGESTELD. De voetbalwedstrijd, die Zaterdag j.l. in Hulst gespeeld zou worden tussen doktoren en burgemeesters (versterkt met secretarissen) uit Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, is uitge steld tot Zaterdag 25 Juni a.s. Heel meesters en vroede vaderen zullen elkaar des avonds om zeven uur op het gemeentelijk sportterrtin ontmoe ten. De baten van de wedstrijd zijn voor het Rode Kruis. SERENADES. De Oostkapelse muziekvereniging „Crescendo" trok er Zaterdagavond op uit om twee serenades te bren gen. De eerste muzikale hulde vol trok zich voor het echtpaar A. W. LouwsJanse, dat 25 jaar lief en leed deelde, de tweede voor de ech telieden W. de KamKrijger, die hetzelfde jubileum vierden. De aan leiding tot. de serenades was het feit, dat de heren Louws en De Kam lid en bestuurslid van „Crescen do" zyn. vereniging nog sneller dan ooit te voren. In 1947 ging men byv. met niet minder dan tachtig leden naar een pijpersdag in Amersfoort en in 1948 werd zelf een grote natio nale pypersdag georganiseerd. Er kwam een paar jaar later een te rugslag, waarby zelfs over liqui datie werd gesproken, doch een nieuw bestuur blies de vereniging weer nieuw leven in. Zo heeft „Ex celsior" dus haar „ups and downs" gekend. Onder leiding van het tegenwoor dige bestuur, bestaande uit de heren A. J. de Beste, voorzitter, J. J. Ryn, secretaris, I. Mondeel, penningmees ter, Th. Fokke, R. Reyerse, J. Nonne- kes en A. Francke en met de yverige dirigent, de heer J. W. Tamminga, moed de tweede kwarteeuw in. gaat de vereniging thans vol goede F eestprogramma. Zo verzorgd als „Excelsior" zich steeds weet te presenteren, ligt het voor de hand, dat men ook met het zilveren jubileum met iets bijzonders voor de dag zal komen. Reeds Vrydagavond 1 Juli zal aan de jubileumviering zyn gewijd. De Kon. Harmonie „SchelcYegalm" uit Hansweert, die bij haar zestigjarig bestaan in 1946 als enige py'pers- corps „Excelsior" uitnodigde, is thans voor een tegenbezoek gevraagd. „Scheldegalm" zal op de Grote Markt een concert geven. In de loop van de avond zal tevens het bekende tam boers- en pyperscorps „Jubal" uit Dordrecht met ruim 100 leden arrive ren, die nog een grote figuurmars zullen uitvoeren en de dag met een grote taptoe besluiten. Zaterdag 2 Juli wordt dè grote feestdag. In de morgenuren zal „Ju bal" een rondrit over Walcheren ma ken met een bezeok aan „Miniatuur Walcheren". Des middags volgt dan een grote mars door Goes van alle deelnemende verenigingen, n.l. „Jon ge Kracht". Biezelingë, „Nicoleen", Kamperland, „Juliana", Middelburg, „Jubal" en vanzelfsprekend ook „Ex celsior" zelf. Een aantal burgerlijke en kerkelijke autoriteiten zullen van af liet bordes van het stadhuis een défilé afnemen. Vervolgens zullen alle korpsen af zonderlijk demonstreren op de Grote Markt. Des avonds is er een geza menlijk optreden van alle verenigin gen, gevolgd door een groot feest in de Schuttershof-tuin. Hier worden tal van byzondere nummers, vol afwis seling gebracht. Tot slot wordt dooi de Zeeuwse korpsen een taptoe gege ven. Wanneer alles zo vlot verloopt als de voorbereidingen, zal het een gezel lig feest worden. „Excelsior" heeft met name in de laatste weken weer zeer duidelijk ervaren, dat de Goesse- naren dit korps een warm hart toe dragen, Zowel het gemeentebestuur van Goes als de V.V. v.-Goes, de Eve- 1 nementencommissie en de burgerij. werken alle mede om dit festijn te doen slagen. Vlot werd byv. voor de ruim honderd leden van „Jubal" on derdak verkregen, terwijl een eerste inzameling van oud papier, ter dek king van de kosten, niet minder dan 1500 kg opleverde! „Excelsior" staat in een goed blaadje bij de burger# en daarom zal men toch ook zeker aan het verzoek willen voldoen om op 2 Juli de vlag uit te steken Chr. Lyceum voor Zeeland. Voor het eindexamen H.B.S.-B aan het Chr. Lyceum voor Zeeland te Goes zijn Zaterdag j.l. geslaagd: R. van Antwerpen te Nieuwdorp, H. Booy te Yerseke, B. Busch te Bors- sele,' G. Doekes en W. Doekes te Goes, Adri Eversdijlc te Kapelle, D. J. Griep en W. v. d. Hofstede te Middelburg, P. Los te Souburg, C. A. Mesu te Arnemuiden, A. de Nood te Veere, S. v. d. Ven te Nieuwdorp, A. G. Ver burg te 's Heer Hendrikskinderen, P. Wattel te Serooskerke, G. A. v. Wil-, legen te Kapelle en W. van Witzén- burg te Goes. „Zeeuwse Dag" op E-55 (Slot van pagina 1) komst naar E 55. Het was moeilijk ge weest de Zeeuwen er toe te bewegen naar Rotterdam te komen, maar men had geen moeite gespaard, omdat de Zeeuwen de Rotterdammers na aan. het hart liggen. In dit verband noemde spreker ook de vele pogingen, die door de jaren heen in het werk zyn gesteld om ae verbindingen tussen de provincie en Rotterdam te verbeteren. Tenslotte sprak hij de hoop uit, dat ook dit con tact weer had mogen bijdragen tot de versteviging der vriendschapsbanden. Jhr. De Casembroot gaf toe, dat er in de provincie zwaar was „geplust" over de vraag, of men mee zou doen aan E 55 of niet. Dit aarzelen, zo ver telde spreker, had echter alleen econo mische achtergronden, want het hart was reeds direct willig genoeg om „ja" te zeggen. De heer De Casem broot besteedde voorts nog enige aan dacht aan de verbindingen tussen Zeeland en Rotterdam en zei tenslot te te hopen, dat de vriendschapsban den zouden worden bestendigd. Tijdens de maaltijden en na afloop daarvan liet het „Middelburgs Man nenkoor" zich nogmaals horen. Des avonds werden op de Place Mon diale door één der leden van de Heren Zeventien te vergelyken met een comité van ontvangst de pryzen aan de ringrijders uitgereikt. De heer H. P. J. Nelisse, voorzitter van de Zeeuwse vereniging „Zeelandia" te Rotterdam, overhandigde aan de eer ste prijswinnaar een bijzondere prijs van deze vereniging. Examens Rijkskweekschool. De volgende leerlingen van de Mid delburgse Rijkskweekschool slaagden voor het diploma onderwijzer (es) G. W. C. Loggers, Bergen op Zoom; A. J. Olm, Vlissingen; M. Oostdijk, Kruiningen; A. Pieters's Heer Arendskerke; mej. VV. Hardon, Mid delburg. Afgewezen 1 candidaat. „ZOMERSHOW" OFFICIEEL GEOPEND Een bijzonder hartelijk welkom Met de komst van Neptunus, Heerser over de Wereldzeeën, die gedu rende vier weken zij het voor menselijke ogen onzichtbaar in Vlis- singen zal resideren, is de Zomer Show „Sterk in opkomst" Zaterdagmid dag geopend. Tegen half drie kwam de kleine vloot, waarmede de hoge gast reisde, in zicht en omstreeks kwart voor drie kon Neptunus voet aan wal zetten, aan de op dat tijdstip zonovergoten Koopmanshaven. Rond deze haven en op het Beursplein hadden zich enkele honderden belangstel lenden verzameld, onder wie met name de jeugd bijzonder goed vertegen woordigd was Het koninklijke harmoniegezelschap „Ons Genoegen" luisterde de plech tigheid niet pittige marsmuziek op. Op de kade was een groot aantal autoriteiten aanwezig om de Zeegod en zijn gevolg te verwelkomen. On middellijk nadat de „Vli. 27" en de andere, feestelijk gepavoiseerde schepen ligplaats hadden gekozen, werden enkele autoriteiten aan Nep tunus voorgesteld. Onder de genodig den bevonden zich de loco-burgemees ter, wethouder M. A. van Popering, raadsleden, de commissaris van poli tie, de heer C. van der Mark, de di recteur van de Prov. V.V.V., de heer G. W. Oskamp, de voorzitter van de V.V.V. Vlissingen, de heer J. L. Ver hagen, leden van het comité „Vlis- singse Zomershow" en anderen. Als eerste sprak de heer Oskamp een welkomstwoord tot de Man met de Drietand. Spr. aarzelde in zijn be groetingswoord tussen „Zijne Hoog heid" en „Zijne Laagheid", dit laatste in verband met de diepten waarin Neptunus pleegt te verkeren, maar heette de zeegod niettemin hartelijk welkom in de Scheldestad, waar het Fraai Zeeuws succes op instrumentaal concours. In het openluchttheater „Berg en Bos" te Apeldoorn is Zaterdag het nationale vocale en instrumentale concours ter gelegenheid van het 70- jarig bestaan van het Apeldoorns Mannenkoor, besloten. Tijdens deze laatste dag beoordeel de de jury de prestaties. In de fanfare: ere-afdeling, behaal de „Euterpe", Heinkenszand, de eer ste prijs met 342 punten De hoofdprijs van het gehele con cours werd gewonnen door „Excel sior" uit Sneek, dat in de ereafdeling een eerste prijs met lof der jury be haalde met 371 punten. De dirigent van dit koor, de heer I. Nauta, kon de directeursprijs, een reproductie van een schilderij van Prinses Wil- helmina, door haar zelf geschonken, in ontvangst nemen. UITGEBREID PROGRAMMA De heer C. Blaauw sprak over „plattelandsstijl". Nadat in Zierikzee de Zeeuwse C.B. T.B. Vrydag de grote jaarlijkse toog- dag had gehouden, verzamelden zich Zaterdagmorgen op de „Pasenhill" te Haamstede honderden jongeren van de Christen Plattelands Meisjesbond en de C.J.B.T.B., om temidden van het zonnige natuurschoon van Schouwens Westhoek, met voordracht, spel en woord het onderlinge contact te ver stevigen. Na het openingswoord van drs. J. J. Knibbe, die o.m. de burgemeester van Haamstede, jhr. R. H. J. Q. Röell en de heer van der Bijl, voorzitter van de Schouwse C.B.T.B. verwelkomde, sprak de heer C. Blaauw, hoofd van de christelijke lagere landbouwschool te 's Heer Arendskerke over „de plat telandsstijl", die hij achtte ook voor het plattêlandsgezin bepaald door de tijd, waarin wordt geleefd. „De levensvormen mogen mooi zyn, (Advertentie) voor versnelling en verlichting STURMEY AR<HER maar wij mogen niet uit het oog ver liezen, dat Christus onze basis moet zijn, waaruit alle vormen moeten voortkomen". De heer Blaauw toonde vervolgens aan dat de levensstyl sa menhangt met het karakter en de wil, die betoond kan worden in zelfdici- pline. Een zwakke wil, zo merkte spr. op, is kenbaar aan wilsveranderingen; zij moet tevens gevormd zijn in het ge hoorzamen aan Gods gebod. Wy moe ten zelf God ontdekken. Wanneer we zo ons karakter vormen, dan veran dert ons leven. „Als er één provincie is, waar jonge mensen zich kunnen concen treren, dan is dat Zeeland, omdat de jeugd in dit gewest rustig is en makkeiyk tot nadenken kan ko men", zo besloot de heer Blaauw, die zijn toespraak met vele pak kende voorbeelden verduidelijkte. De muziekgroep van de C.P.M.B. afdeling Oost Zeeuwsch Vlaanderen liet zich horen in een potpourri van vroiyke en populaire wysjes. Corrie Verplanke en Bram de Feyter toonden vervolgens hun voordrachtskwalitei ten in poëzie o.m. van Frederik van Eden en van Nieuwpoort. Nadat de heer J. A. van der Bijl de gelukwensen van de Schouwse C.B.T. B. had overgebracht werd Wim den Boer tot lid van het dagelyks bestuur gekozen. Na een gezamenlijke pick nick vormden het optreden van de Schouwse ruiters het hoogtepunt van het middagprogramma, waarbij staal tjes van rijkunst en het nemen van hindernissen de jeugd geestdriftig maakte. Bij het gewestelyk touwtrek ken toonde Zuid-Beveland zich onbe twist de sterkste. Tenslotte werd een wandeling gemaakt, waarna zes spe ciale bussen de deelnemers van Zuid- Zeeland naar Zierikzee terugbrachten. Kapel Kon. Luchtmacht gaf concert in Nieuwerkerk. Groet vanuit de lucht. In Nieuwerkerk is Zaterdag een concert gegeven (Toor de kapel van de Koninklijke Luchtmacht, onder leiding van de kapelmeester, luite nant Van Diepenbeek. Uit alle delen van het eiland waren muziekliefheb bers naar Nieuwerkerk gekomen, om deze voor velen unieke gebeur tenis bij te wonen. Aan het concert ging een mars door het dorp van de drumband vooraf. Tijdens deze mars bracht een escadrille vliegtuigen van de lucht macht een groet vanuit de lucht aan Nieuwerkerk. Voor het concert was een podium opgebouwd met behulp van door landbouwers afgestane ban denwagens. De burgemeester, de heer A. A. van Eeten, richtte zich met een har telijk welkomstwoord tot o.a. de heer W. van Veenendaal, hoofd van de af deling voorlichting van de Kon. Luchtmacht, en tot de leden van de kapel. De vele toehoorders waren enthou siast over het concert, dat hierna werd gegeven en vol bewondering voor het staaltje exercitie, dat in de pauze te zien werd gegeven. Het con cert werd geopend met het Zeeuwse volkslied en besloten met het Wil helmus. De leden van de kapel en de ka pelmeester mochten na afloop een stormachtige ovatie in ontvangst ne men! Na een dankwoord van de burge meester, verenigde men zich aan een gemeenschappelyke koffietafel, waar bij de heer Van Eeten de gasten een blyvende herinnering aanbood en nogmaals verzekerde, dat het be zoek van de kapel op byzonder hoge prys was gesteld. In Termeuzen kunnen 45 woningen worden gebouwd. Schorsing Raadsbesluit opgeheven. Op overweging, dat er voor ver nietiging geen termen bestaan, is thans bij Koninkiyk besluit opgehe ven de schorsing van het besluit van de raad van Terncuzen van 1 Sep tember 1954, waar de raad zich je gens de nationale levensverzekerings- bank N.V. te Rotterdam borg stelt voor de stipte nakoming van ver plichtingen, voortvloeiende uit 45 hypothecaire geldleningen door ge noemde N.V. ten behoeve van de bouw van even zovele woningen, te verstrekken aan nader door B. en W. van Terneuzen aan te wyzen perso nen, zulks onder in het besluit om schreven voorwaarden. Ook de schor sing van het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 21 September 1954. j waarbij aan vorengenoemd besluit goedkeuring is verleend is opgeheven. 1 vier weken feest zal zijn. Op zijn ver zoek brachten de belangstellenden een spontaan „driewerf hoera" uit op de bejaarde, wat zeegroen gekleurde gast, die er overigens waarlijk in drukwekkend uitzag. Het bleek niet slechts zeewater te zijn wat de godheid in zijn mars had; de man was zelfs litte rair geschoold! Dat kwam onom wonden naar voren in de in dicht vorm gestelde toespraak, waarme de lii.j zich tot het stadsbestuur van Vlissingen wendde. In welge kozen bewoordingen zong Neptu nus de lof van Michiel de Ruyter, Frans Naerebout, van Marine en Zeevaartschool, Loodswezen en van de N.V. Kon. Mij „De Schel de", van de mooie boulevards, de groeiende stad en van de energie ke Middenstand. GEEST LEEFT VOORT. Vervolgens voerde wethouder Van Popering het woord. Spr. noemde het een grote eer de heerser over de we reldzeeën met zijn gevolg te mogen ontvangen. Voorts zeide hij o.m. met enige trots te kunnen verklaren, dat de geest van Michiel Adriaansz. De Ruyter en van dc onverschrokken Naerebout voortleeft onder de zeeva renden bij Marine, Koopvaardij en Loodswezen. Hij gaf Neptunus de verzekering, dat het stadsbestuur verheugd is over het feit. dat de han deldrijvende Middenstand door onder linge samenwerking tot de Zomer Show was gekomen. De heer Van Popering sprak de hoop uit, dat onder leiding van Nep tunus de manifestatie zal slagen i door goed weer begunstigd zal wor den. „Moge'uw drietand liet symbool zijn van „samenwerking, energie en durf" voor de Vlissingse Midden stand, zoals deze ook thans is geble ken, en moge die in de toekomst wor den bestendigd", zo zeide spr. en ver klaarde tenslotte de Vlissingse Zo mer Show voor geopend. ZEGETOCHT. Intussen was de zegewagen, getrok ken door een aantal kleurig uitgedos te piraten, voorgereden, waarmede Neptunus een rit door de stad heeft gemaakt. Op het keurig in „zeestijl" aangeklede voertuig, waarop ook en kele charmante, góudgelokte zee meerminnen hadden plaatsgenomen, was de ereplaats voor de zeegod ge reserveerd. Met een tocht door Vlis singen nam Neptunus bezit van de staa, waar hij gedurende de komende vier feestweken de scepter over zal zwaaien. Het zal ongetwijfeld een soepel beleid zijn! OPENLUCHTBAL. In de avonduren ging het in het Bellamypark om te beginnen al bij zonder teestelijk toe! Hier werd in de openlucht onder grote belang stelling gedanst op de tonen van vlotte melodieën, welke werden voort gebracht door het bekende radio-en semble van Eddy Christiani. De popu laire zanger-guitarist, die desge vraagd spontaan handtekeningen verstrekte, oogstte samen met de or kestleden een welverdiend succes. Niet slechts bij de danslustigen, maar evenzeer bij de honderden toe schouwers. Congres Oudheidkundig onderzoek. Teneinde een zo breed en des kundig mogelijk overzicht te vei-kry- gen van de op Schouwen-Duiveland voorgenomen onderzoekingen zal op 23 en 24 Augustus in Zierikzee een congres gehouden worden o.l.v. dr. P. Glazema, directeur van de rijks dienst voor oudheidkundig bodem onderzoek. JAARVERGADERING „VREDERUST". Woensdag 27 Juli a.s. zal te Ber gen op Zoom de jaarvergadering worden gehouden van de stichting „Vrederust". In de morgenuren zal de ledenvergadering worden gehou den. Voor de middagvergadering; zal een spreker worden uitgenodigd. Er zal gelegenheid zijn om de inrich ting te bezichtigen. Advertentie VANDAAG Middelburg: Electro: „Staatsvijand no. 1", (a.l.), 19 en 21.15 uur: Schouwburg: „Satans pradijs", (cinemasc.), (14 Jr.), 20 uur; Molenwater: „Miniatuur Walcheren", 10—24 uur; Prov. Bi bliotheek: Expositie oude werken na tuurlijke historie, 10—12,30, 13.30—17 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2