PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Welvaart mag een deel van de wereld niet voorbijgaan zonnige hemel Zeeuwse Dag" op E 55 onder een AMPHIBIEVOERTUIG BIJ NORMANDIE GEZONKEN MINISTERSCONFERENTIE TE GENEVE EIND AUGUSTUS 198e Jaargang-No. 141 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 20 Juni 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—. leden; regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes; Lange Vorststr. 63, telef. 2475 Cb.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee N. Bogerdstr. 2-.. telef. 26. KONINGIN JULIANA RICHT APPÈL TOT DE JEUGD Verschil tussen rijke en arme streken bedreigt ons allen H. M. de Koningin heeft Zaterdagmiddag in de Pieterskerk te Leiden voor een 1200-tal jongeren, leden van bij de Nederlandse Jeugdgemeen schap aangesloten organisaties en van de Nederlandse Studentenraad een rede uitgesproken over „de welvaart der wereld als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid." „We hebben het blijkbaar zo druk, ieder op ons eigen terrein, dat we nauwelijks meer tijd hebben de wereldproblemen onder 't oog te zien. Wij lopen zo vaak uit sleur maar verder eik in de richting, die hij nu een maal ingeslagen heeft. Maar zijn wij nog in staat, situaties te verande ren, hebben wij daarvoor voldoende originaliteit?", zo vroeg Koningin Juliana. „De wereldbevolking groeit voortdurend. Wij telden tezamen in 1953 totaal 2.574.000.000 zielen. In die laatste drie jaren waren er alweer 93.000.000 onzer bijgekomen. Als dit in hetzelfde tempo doorgaat, mogen wy misschien verwachten over 50 jaar 4 /2 milliard sterk te zijn en over 100 jaar 8'/z milliard. Nu reeds is bijna tweederde der wereldbevolking onvoldoende gevoed en het verschil tussen rijke en arme streken wordt steeds groter. Geen van beide kunnen voor hun eigen welzijn ongestraft toestaan, dat de afgrond tussen hen in zich verbreedt. Indien er niet in wys overleg wordt ingegrepen, zouden wy allen in de toekomst zeker met de gevolgen daarvan worden geconfronteerd." Er is geen land, dat niet een febied in zijn eigen midden kent, at in welvaart is achtergebleven bij andere delen, en maar zelden is het in staat, zo'n deel geheel op eigen kracht op peil te brengen. Wij kennen dat probleem dus al len thuis en moeten het daar op lossen. Wij zullen het thans ook op wereldschaal onder het oog moeten zien. De vele gebieden, die niet een levensstandaard ge nieten, als de Westerse techniek meebrengt, hebben die toch aan schouwd. In him nieuwe zelfbe wustheid willen zij de mogelijk heid daartoe thans ook zelf berei ken, De Westerse werelddelen met hun hoge levensstandaard en steeds stij gende productie zoeken steeds nog nieuwe markten en hebben nog steeds nieuwe afzetgebieden nodig, teneinde geen economische achter uitgang te moeten boeken. De technisch hoog ontwikkelde landen, die nu een derde van de we reldbevolking uitmaken, brengen, volgens de modernste statistische ge gevens, meer dan 80 van het we reldinkomen voort. Bijna de gehele wereld werd door de Westelijke welvaartsexpansie be streken. De Westerse industrialisa tie opende in andere landen de mo gelijkheid tot een grote bevolkings toeneming. Betere nygiëënische be grippen vergrootten deze nog aan zienlijk. Hier komen we op de be langrijke rol, gespeeld door de arts. Taak van de arts. De arts heeft zich in eer en gewe ten verbonden tot de taak, naar de mate van zijn vermogen, het mense lijk leven de volle kans te bieden. Met de huidige staat van zijn kun nen, is het hem gelukt het behoud en het voortbrengen van leven mo gelijk te doen zijn, in een mate, die de voortbrenging der levensmiddelen in gindse streken achter zich laat. De verhouding d&ar is: hoe minder ziekte, en hoe meer gezondheid: des te minder eten, en des te meer hon- f er. Hoe meer gezondheid dus, des e meer - honger. In vele delen der aarde is de ge middelde levensduur ongeveer 40 jaar of zelfs soms ongeveer 30 jaar. Hier in Nederland is die plm. 72 jaar. Zaterdagmiddag arriveerde aan de Koopmanshaven in Vlissingen nie mand minder dan zeegod Neptunus, met gevolg! Gedurende vier weken zal deze hoogwaardigheidsbekleder onzichtbaar in de Scheldestad resi- deren, ter gelegenheid van de Zomer- show. Voor de feestelijke intocht, op geluisterd door de koninklijke harmo nie „Ons Genoegen" bestond grote be langstelling! Inzet links: Neptunus, met zeegroene baard en gelaatskleur, in een waardige houding! Beide ploeteraars, dokter en boer, maken in arme landen slechts kleine vorderingen. Maar de boer kan soms helemaal niet vooruit of gaat zelfs achteruit. In deze wedstrijd ligt daarom de dokter voor, en dus wordt de schaarste groter. De conclusie is dus, dat de le vensstandaard in sommige stre ken relatief, in andere zelfs in absolute zin, is achteruitgegaan. De meeste niet-Westerse landen behoeven snelle welvaartsvermeer dering. Voor het Westen zijn nieu we markten vereiste. Hier zijn dus twee problemen, die met een en de zelfde oplossing uit de wereld gehol pen kunnen worden. Alleen verho ging der welvaart elders kan ma ken. dat de Westerse economie meer afzetgebied vindt. Het is voor haar dus zaak, die in andere streken zo sterk mogelijk te stimuleren. De ware last. Onze Westerse beschaving, met haar grote rationele en tech nische kennis, die grote macht betekend heeft, draagt voor de welvaartsspreiding het zwaarte punt van de verantwoordelijkheid (Vervolg op oag. 5) Senaatsverkiezingen in Frankrijk. In Frankrijk en een aantal overzee se gebiedsdelen zijn Zondag verkie zingen gehouden voor 153 van de 320 zetels van de Raad van de Republiek, de Franse Eerste Kamer. De verkie zing geschiedde door ongeveer 25.000 kiesmannen, onder wie afgevaardigden naar de nationale vergadering, verte genwoordigers van de provinciale as- semblée's en gemeenteraadsleden. De uitslag van de 123 te vervullen zetels in het Franse moederland was des avonds bekend. Hij was als volgt: communisten 1 (verlies 1); socialisten 32 (winst 1); andere linkse groeperin gen 1 (winst 1); radicalen 32 (winst3); volksrepublikeinen 7 (winst 1); Gaul- lsiten 9 (verlies 4); conservatieven 41 (verlies 1). Van de 30 zetels voor de overzeese gebiedsdelen is de uitslag nog niet be kend. TWEE EN TWINTIG DODEN Toeristen zagen het gevaar niet. Een amphibievoertuïg, dat met der tig toeristen een tochtje op zee maakte, heeft Zaterdagmiddag ter hoogte van de Normandische kust nabij Caen schipbreuk geleden. De motor was, een half uur na het ver trek, afgeslagen, waardoor het vaar tuig aan de grond liep. Aanvankelijk waren dc toeristen zich van geen gevaar bewust. Zij schertsten en namen foto's, menende dat hun vaartuig weer vlot zou ko men, wanneer de vloed op kwam. Doch een grote golf deed het ge strande vaartuig omslaan. De inzittenden poogden de kust.te bereiken, doch tweeentwintig hunner verdronken, drie zijn gewond en drie zijn ongedeerd gered. De meeste toeristen waren in badpak gekleed, terwijl hun kleren op het strand lagen. Deze zijn door de gol ven weggespoeld, zodat het buiten gewoon moeilijk is de slachtoffers te identificeren. Twintig doden bij autobus ongeluk. Bij een ongeluk met een autobus nabij het dorp Iquape, in de staat Sao Paolo (Brazilië), zijn Zaterdag twintig personen om het leven ge komen. Zestien personen liepen ver wondingen op. De autobus geraakte van de weg en kwam tientallen me ters lager in een rivier terecht. Slechts vier inzittenden kregen geen verwondingen. De opvarenden behoorden tot het personeel van een fabriek. Zij maak ten, op uitondiging en kosten van de directie, een uitstapje naar het Nor mandische strand „Riva Bella". Een overzicht van de Leidse kerk tij dens de rede van H..Mde Koningin. Peking liet vijf V.N.-militairenvrij. Zij waren overgelopen naar de communisten. Radio-Peliing heeft Zaterdag be kendgemaakt, dat vijf geallieerde mi litairen, drie Amerikanen en twee Belgen, die na hun krijgsgevangen schap in communistische kampen er de voorkeur aan hadden gegeven in China te blijven, op eigen verzoek toestemming hebben gekregen China te verlaten. Het verlenen van de vergunningen is bekendgemaakt op een bijeen komst van het Chinese Rode Kruis, waar 18 Amerikaanse soldaten en één Brit aanwezig waren, die nu in Chinese fabrieken werken of stude ren aan de universiteit van Peking, aldus dit bericht. Op deze bijeenkomst maakte een functionaris van het Rode Kruis voorts bekend, dat een voormalige militair der Verenigde Naties, die eveneens repatriëring geweigerd had, verleden jaar in China is overleden. NA HET ATOOM-OVERLEG Adenauer stelde geen eisen De conferentie der Grote Vier, die te Genèvc op 18 Juli begint, zal in afwijking van de oorspronkelijke plannen niet onmiddellijk worden ge volgd door een samenkomst der vier ministers van buitenlandse zaken voor de uitwerking der bereikte resultaten. Dit wordt verklaard ïn krin gen van hen, die belast zijn met de voorbereiding van de conferentie der regeringshoofden. Bij het vooroverleg in Londen en New York zouden de vertegenwoor digers der Westelijke mogendheden het er over eens zijn geworden, dat het beter is om tussen de bijeenkomst der regeringshoofden en die der mi nisters van buitenlandse zaken enige weken te laten verlopen. De ministers van buitenlandse za ken zouden, vólgens dit nieuwe plan, ook weer in Genève bijeenkomen, maar op zijn vroegst eind Augustus, dus na de beëindiging der interna tionale conferentie over de vreedza me toepassing van atoomenergie. Over de besprekingen welke de mi nisters van buitenlandse zaken te RINGRIJDERIJ IN MAASSTAD Vele Zeeuwen waren naar Rotterdam getogen Unifesti, de feeststad bij de energietentoonstelling E 55 te Rotterdam, had Zaterdagmiddag en vroeg in de avond een Zeeuws cachet. Enkele hon derden Zeeuwen waren naar de Maasstad getrokken om de provinciale dag van de E 55, de „Zeeuwse Dag" ditmaal, bij te wonen. Des morgens werden de medewerkenden aan het Zeeuwse programma van de dag, en verdere ge nodigden, onder wie de Commissaris der Koningin in onze provincie, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de Gedeputeerden mr. dr. A. J. J. M. Mes en M. Al. J. van der Weel, en een aantal burgemeesters van Zeeuwse gemeenten in de tuinzaal van museum Boymans verwelkomd door de voorzitter van het da gelijks bestuur van E 55, ir. Ernste, met een korte toespraak, die werd be antwoord door jhr. De Casembroot. De Commissaris zei o.m., dat reeds vele Zeeuwen naar Rotterdam werden „geëxporteerd". Ook vandaag, aldus spr. zijn weer velen naar de Maasstad gekomen, doch hij sprak de hoop uit, dat allen naar zijn provincie zouden terugkeren. Nadat nog het „Middelburgs Mannenkoor" onder leiding van de heer J. Kuiler een enkel lied ten gehore had gebracht, werden de gasten over het tentoonstellingsterrein rondgeleid. Deze rondleiding uiteraard te kort van duur om een volledige indruk van de veelomvattende tentoonstel ling te kunnen geven eindigde in restaurant „Bellevue", waar de geno digden een koffietafel werd aangebo den. Het eigenlijke Zeeuwse programma ving na deze koffietafel aan met een reeks uitvoeringen op het feestplein van Unifesti, de Place Mondiale. On der een stralende zon brachten de le den van de Biervlietse muziekvereni ging „Harmonie" nder leiding van de heer J. Anthonisse, enkele nummers ten gehore. Dit optreden werd gevolgd door dat van het „Middelburgs Man nenkoor" en van de keurgroep dames van het Nederlands Christelijk Gym- nastiekverbond, afd. Zeeland, samen gesteld uit leden van „Oranje Nas sau" te Vlissingen, „Oefening Kweekt Kunst" Goes, „Zuidwesters" te Sou burg en „Zeelandia" te Koudekerke. Hoewel deze uitvoeringen alle op goed peil stonden, was de belangstelling van niet-Zeeuwse zijde betrekkelijk gering. In geen opzicht echter minder dan bij het optreden van gezelschap pen op andere provinciale dagen. Ringrijden. Terwyl op de Place Mondiale mu ziek en gymnastiek werden ten beste gegeven, betwistten 18 der beste ring- ryders uit Walcheren elkaar de eer op het Tournooiveld. Aantrekkelijk voor al voor niet-Zeeuwen was, dat de ring- ryders op hun ongezadelde paarden reden in klederdracht. Iedere rijder kreeg 20 maal de gelegenheid naar de ring te steken en de winnaar, de heer M. Koole uit Sint Laurens, zag kans geen enkele maal te missen. De uitslagen waren: 1. M. Koole, 20 ringen; 2. J. van Wallenburg, Middel burg, 18; 3. St. Brouwer, Oostkapelle, 17; 4. P. Rooze, Sint Laurens, 16; 5. C. Langebeeke, Gapinge 15; 6. P. Lampert. Biggekerke, 14; 7. W. Bras ser, Koudekerke, 14; 8. J. de Klerk, Nieuwland, 14; 9. J. Mesu, Veere, 13; 10. J. A. Lous, Oostkapelle, 12; 11. H. Reijnierse, Grrjpskerke, 11; 12. J. Brouwer, Aagtekerke, 11; 13. L. P. Brasser, Kleverskerke, 10; 14. J. Maas Domburg, 10; 15. P. Jobse, Koudeker ke, 10; 16. C. Koole, Vlissingen, 10; 17. P. de Visser. Zoutelande, 8; 18. A. W. Bakker, Souburg, 4. De pollepel werd gewonnen door de heer J. de Klerk uit Nieuwland. Vriendschapsbanden Tijdens het diner des avonds in res taurant „Parkzicht" werd het woord gevoerd door de voorzitter van de Ka mer van Koophandel voor Rotterdam, mr. K. P. van der Mandele, en de Commissaris der Koningin in Zeeland. De heer Van der Mandele dankte de genodigden voor hun medewerking en (Vervolg op pag. 2) Moord of doodslag met beroving? Mysterieus geval in Rotterdam. Op een naar schatting 60-jarige man, wiens ontzielde lichaam Zondagmor gen in Rotterdam werd gevonden, is, naar men voorlopig aanneemt, of moord gepleegd of doodslag, zowel in het een als in het andere geval met beroving. Des morgens omstreeks half acht wa ren twee mannen er op uit in de Maas haven drijfhout te gaan vissen. Toen zij op een stuk open terrein gekomen waren nabij een loods van de firma Wm. H. Müller en Co., aan de Katen- drechtse zijde, zagen zij daar iets dat bijzonder hun aandacht trok. Een jas lag over iets uitgespreid en daar bo ven oplag 'n balk. Zij lichtten de jas op en ontdekten tot hun schrik het lijk van de man, dat ernstige verwondin gen aan het hoofd vertoonde. De mannen waarschuwden onmid dellijk de politie en de afdeling re cherche was spoedig ter plaatse- Een uitgebreid onderzoek heeft nog niet veel aan het licht gebracht. New York hebben gehouden wordt nog het volgende geméld In kringen, die in nauwe verbin ding staan met bondskanselier Ade nauer worden berichten tegengespro ken, volgens welke Adenauer aan de ministers van buitenlandse zaken heeft meegedeeld dat hij niet naar Moskou zou gaan. als de Sowjet-re- gering niet tevoren de nog in de Sow- jet-Unie vertoevende Duitse krijgs- fevangenen zou vrijlaten en de er- enning van Oost-Duitsland onge daan zou maken. Een woordvoerder van de Weste lijke ministers sprak berichten tegen, dat de ministers er bij de bondskan selier op hadden aangedrongen be paalde voorwaarden te stellen, alvo rens de Russische uitnodiging te aan vaarden. Zondagochtend kwam kanselier Adenauer in Londen aan voor bespre kingen met premier Eden. Later op de aag keerde Adenauer te Bonn terug. Demonstratie van artsen in Oostenrijk. Duizenden Oostenrijkse artsen heb ben Zaterdag gedemonstreerd als protest tegen voorgestelde nieuwe re glementen betreffende gezondheids verzekering. Gekleed in witte jassen, liepen de artsen in optocht door Wenen's Ringstrasse naar de kanselarij. Zij droegen grote borden met opschrif ten als: ..Wij willen artsen zijn, geen ambtenaren", en „We willen zieken genezen, geen formulieren invullen". In alle Weense ziekenhuizen namen de artsen deel aan een „technische staking" van vijf uur. Het weer in Europa. avond 19 uur. Kopenhagen onbew. 15 gr. Amsterdam onweer 25 gr. Londen regen 17 gr. Luxemburg zwaar bew. 24 gr. Parijs zwaar bew. 20 gr. Bordeaux zwaar bew. 20 gr. Grenoble regen 22 gr. Nice geh. bew. 22 gr. Genève zwaar bew. 24 gr. Zürich onweer 26 gr. Locarno regen 23 gr. Berlijn half bew. 27 gr. Frankfort zwaar bew. 27 gr. München zwaar bew. 25 gr. Wenen half bew. 25 gr. Innsbriick geh. bew. 28 gr. Rome zwaar bew. 30 gr. VERWACHT... REGEN OF ONWEERSBUIEN. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele regen- of onweersbuien. Meest matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Middagtemperaturen iets lager dan gisteren. ZON EN MAAN op 4.21 op 5.49 onder 21.06 onder 22.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1