Begroting aanvaard na een debat over de reserveringen Voorlichtingsprogramma voor technische nazorg opgesteld zw Daar ging de iefde WRIGLEY Amsterdamse Beurs KLAiYIM uit de AETHER DONDERDAG 9 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WEGSCHAP WALCHEREN IN MIDDELBURG BIJEEN Beroepschrift gaat naar de Kroon inzake reeds overgedragen wegen Het college van beheer van het Wegschap Walcheren heeft tijdens een Woensdagmiddag in het Middelburgse stadhuis gehouden vergadering de begroting voor het jaar 1955 goedgekeurd. Deze begroting sluit met totaal bedragen van 324.700 voor de gewone dienst en 80.000 voor de kapitaal- dienst. De goedkeuring geschiedde z.h.s. na een debat, waarbij o.a. de mate, waarin het dagelijks bestuur de reservering had opgezet, werd besproken. Naar aanleiding van het rapport, dat het hoofd van de technische dienst, de heer A. Boone, had uitgebracht over de toestand, waarin de aan het wegschap overgedragen wegen verkeren, werd besloten hieromtrent een beroepschrift by de Kroon in te dienen. Het besluit werd genomen nadat wethouder M. A. van Popering uit Vlissingen gewezen had op de wense lijkheid van een beroepschrift juist nu, bij de eerste gelegenheid, die zich daartoe voordoet. Wel is de wettelijke termijn verstreken, maar men kan zich beroepen op overmacht. Er was namelijk binnen die wettelijke ter mijn geen gelegenheid de wegen des kundig te doen beoordelen. Indien men later een beroepschrift indient, kan niet meer van overmacht worden gesproken. Wethouder S. Kodde van Veere en de heer S. A. Versluijs (Pol der Walcheren) sloten zich hierbij aan. Voor het begrotingsdebat deelde de voorzitter, burgemeester L. J. Dreg- mans van Koudekerk©, mede, dat van de gemeente Vlissingen niet accoord gegaan was met het verzoek om zijn bevindingen inzake dit stuk te rap porteren binnen een kortere termijn dan volgens het reglement noodzake lijk is. De heer Dregmans stelde voor niet temin tot behandeling over te gaan, daar de nood dringt en vele in de be groting opgenomen onderhoudswerk zaamheden voor September dienen te worden uitgevoerd. De vergadering ging hiermee accoord. De heer Van Popering opende het begrotingsdebat. Hij verklaarde de reserve van 30.000 te hoog te vin den, gezien ook het feit, dat in de be groting ook een post onvoorzien van ruim 20.000 is opgenomen. „De ge meenten zijn mans genoeg om, indien nodig, zelf te reserveren", aldus spr. Dat de aanschaffing van het meubi lair voor het toekomstige kantoor in de gewone dienst was opgenomen, achtte de heer Van Popering niet juist. Hij vroeg tenslotte afvoering van de reservepost of vermindering. Ander geluid Burgemeester D. Kodde van Zoute- lande daarentegen vond de reserve ring wel wat gering. Thans worden grote bedragen bestemd voor het noodzakelijk onderhoud van de we gen, maar spr. voelde wel iets voor het, vormen van nóg een reserve, be stemd voor vernieuwingen. Hij merk te nog op, dat men deze zaak niet al te veel ooor de bril van een gemeen tebestuur moet bezien. Wethouder Kodde van Veere, sloot zich bij de op merkingen van Zoutelande's burge meester aan. De voorzitter was het eens met het laatste gezegde van burgemeester Kodde. Naar zijn mening zal het weg schap eerder niet toekomen, dan wèl. Daarom is het streven er op gericht een zo gering mogelijke schommeling in de financiële verhoudingen te ver krijgen. De belangen van de gemeen ten zouden er allerminst mee gediend zijn wanneer zij zelf reserveerden. De heer Dregmans betoogde verder, dat het geen wijs beleid zou zijn, indien men de aanschaffing van het meubi lair in de kapitaaldienst zou opnemen en uitsmeren over een aantal jaren, nu de middelen aanwezig zijn. Burgemeester P. Dregmans van Se- rooskerke betoogde nog, dat de on derhavige begroting geen volledige is. Er zullen nog zwaarder lasten ko men. De heer J. Moll, directeur van gemeentewerken Vlissingen, drong er op aan, dat meer gegevens over de toestand der wegen zullen worden verzameld. H\j vroeg zich bovendien af of er kans zou zijn, dat de uitga ven nog meevallen. De voorzitter merkte naar aanlei ding hiervan op, dat men beter nu kan reserveren en dan later eventueel tot verlaging van de benodigde bij dragen van gemeenten en Polder Walcheren kan overgaan. Te veel kantonniers By de artikelsgewyze behandeling die daarop volgde, vond de heer W. de Buck (Meliskerke) tien kanton niers voor het wegschap wel wat veel. Hij vroeg ook naar de taak van deze functionarissen. De heer Dreg mans zei, dat de kantonniers met het dagelijks onderhoud worden belast. Grotere onderhoudswerken zullen worden aanbesteed. Het getal van de kantonniers is zeker niet te groot, wanneer men ziet, dat zij een weg- lengte van in totaal 350 km moeten beheren. De heer Versluijs drong er op aan deze kantonniers zo spoedig mogelijk in dienst te nemen. De voorzitter merkte op, dat bij werkzaamheden door aannemers bepaalde mensen zullen worden toegevoegd, die voor deze functie in aanmerking komen. Het hoofd van de technische dienst zal over him capaciteiten aan het bestuur rapporteren en hen eventueel voordragen. Hierna werd de be groting aanvaard. De vergadering besloot verder aan het hoofd van de technische dienst een jaarlijkse vergoeding toe te kennen voor het gebruik van een eigen auto in dienst van het wegschap. Er zal een verzekering worden gesloten te gen wettelijke aansprakelijkheid. De heer D. Kodde kreeg aantekening, dat hij hiertegen was. Het wegschap zal toetreden tot de A.N.W.B. De om slag van de geraamde uitgaven over de gemeenten ën de Polder Walche ren werd vastgesteld. Tijdens .de rondvraag deelde de voorzitter nog mee, dat het wegschap in onderhandeling is getreden met de Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Walcheren" over een huisvesting voor het kantoor van het wegschap. De stichting Verpleeg- en Rusthuizen heeft een plan een woning aan te ko pen voor haar kantoor. Deze is ech ter te groot, zodat men ruimten uil verhuren aan andere diensten. KERKNIEUWS. NED. HERV. KERK Bedankt voor Hoek (Z.) J. F. Wage- ner te Zoutelande. Beroepen te Arnemuiden M. Ver- wey te Besoyen. Benoemd tot Diaconessenhuis pred. te Utrecht ds B. van Ginkel aldaar. EVANG. LUTH. KERK Beroepen te Utrecht vac. C. F. Nolte M. J. Heybroek te Deventer. GEREF. KERKEN ART. 31 K.O. Bedankt voor Gouda Jac. van Nieuwkoop te Amsterdam (C.). GEREF. KERKEN Beroepen te Makkum G. Veeneman te Nes (W.D.). Beroepen te Hilversum vac. N. B. Knoppers J. v. d. Linden te Rotter- dam-Delfshaven. Benoemd tot geestelijk verzorger van de opvarenden der koopvaardij vloot met als standplaats Makassar P. Hainier te Tiel. Evangelisch-Lutherse Synode bijeen In de 150ste vergadering van de sy node der Evangelische Lutherse kerk te Amsterdam gehouden, werden ver schillende functionnarissen herkozen. Dr J. P. van Heest zal opnieuw als president fungeren, de heer L. F. Pont bleef vice-voorzitter, dr G. Riemers, waarnemend-voorzitter, prof. dr C. W. Monnich curator van het Evangelisch Luthers seminarium en de heer C. H. Beek lid van de pensioenraad. Na een morgenwijding werd Dins dag overgegaan tot de. behandeling der verschillende verslagen. Naar aan leiding van hèt verslag over de han delingen der synodale commissie, kwa men de belangrijke punten uit het le ven der kerk aan de orde. Na een dis cussie over deze interne aangelegen heden werden het beleid en de han delingen der synodale commissie over het afgelopen synodejaar door de sy node goedgekeurd. Vervolgens vroegen de financiële verslagen de aandacht. Zorg baart de financiële situatie van het Evange lisch Luthers weekblad en het Lu thers buiten-centrum, kasteel „Hoeke- lum" te Bennekom. Ondanks grote te korten op deze takken van arbeids- werk werd toch tot voortzetting be sloten. De synode nam speciale maat regelen voor de instandhouding vgn het buiten-centrum. Rapport werd uitgebracht aan de synode door een commissie, die het vraagstuk van oorlog en vrede heeft bestudeerd. Besloten werd om nader contact op te nemen met de commis sie voor internationale zaken van de oecumenische raad en het bovenge noemde rapport aan te bieden als bij drage in de besprekingen der kerken over dit vraagstuk. De gesprekscommissies der Neder landse Hervormde en de Evangelische Kerk legden, als eerste vrucht van haar overleg, aan de synode een con sensus voor over het avondmaal. Het resultaat van de besprekingen der sy node was, dat besloten werd om, wanneer ook de synode der Ned. Herv. Kerk tot hetzelfde besluit komt, dit rapport voorzien van een nog op te stellen nadere verklaring, in de ker kelijke pers ter verdere discussie te publiceren. Advertentie Voorkom on bins die znnrbrand op de maag. Met Bennies. HERVERKAVELINGSCOMMISSIE ZEELAND Dijkwater-gronden voor sanering van kleine bedrijven? De Rykslandbouwconsulent heeft in de jongste vergadering van de Her verkavelingscommissie Zeeland voorstellen gedaan voor de uitvoering van een voorlichtingsprogramma voor de nazorg in de Herverkavelingsgebie- den. De technische nazorg omvat al d atgene, wat boven de normale werk zaamheden van de Landbouwvoorlichtingsdienst, vereist is om de landbou wers in de herverkavelingsgebieden te steunen bij het gebruikmaken van de nieuwe toestand, die na de herverkaveling is ontstaan. Er zal aandacht besteed moeten worden aan de mechanisatie (werk tuigen-coöperaties, sproei-combina- ties, enz.), bouw van groenvoeder- silo's, rationele veevoeding (weidesys- temen), enz. Ook de normale voor lichtingsmiddelen zullen intensiever gebruikt worden: de exploitatie van (Advertentie) KAuW heerlijk - verfrissend houdt u in topvorm in uw werk en bij sport voorbeeldbedrijven, voorbeeldperce len, demonstraties, praatavonden, enz. De voorlichting aan elke boer af zonderlijk zal niet vergeten worden. Er zullen in 't kader van de herver kaveling grondonderzoeken op alle nieuwe kavels worden verricht. De resultaten hiervan zullen met de boe ren worden besproken, waarbij het hele bedrijfsplan onder het oog kan worden gezien. Er zal in overweging worden ge nomen om op' percelen, die dat be hoeven, bekalking toe te passen als laatste cultuurtechnische maatregel na de egalisatie. Tenslotte zullen meer in het bij zonder voor gesaneerde boeren, speciale cursussen worden voor bereid, waarin de bijzondere om standigheden, waarin deze land bouwers zijn komen te verkeren, zullen worden besproken. De stands-organisaties en bedrijfs verenigingen zullen bij dit curso risch onderricht een belangrijke functie kunnen vervullen. In de vergadering kwam de wens naar voren het nazorgwerk in Zee land ook organisatorisch tot één ge heel te maken. De technische nazorg dient n.l. hand in hand te gaan met de z.g. maatschappelijke nazorg. Voor de bestaande maatschappelijke orga nisaties ligt hier een wijds werkter rein. Water en electra Met betrekking tot de aanleg van waterleiding en electriciteit in her- verkavelingsverband kon de verheu- fende mededeling worden gedaan, at alle betrokken gemeentebesturen tot medewerking bereid waren. De juiste vorm van deelname kon nog niet vastgesteld worden. Van de ge meenten kan echter een gemiddelde bijdrage van 10 in de kosten ver wacht worden. Naar aanleiding van de bespreking van enige problemen rond het afge sloten Dijkwater op Schouwen-Duive- land, besloot de vergadering aan de betrokken instanties voor te stellen het in cultuur brengen van de gron den in het voormalige Dijkwater door de Herverkavelingscommissie te 'Donzige 7 Juni 8 Juni Nederland 1955 (3%) 101% 101% Nederland 1948 (3%) 101% 101% Nederland 1947 (3%) 3 101% 101% Nederland 1937 3 99% 997'» Dollarlening 1947 3 pet. 97% 97% Investeringscertificaten 3 101% 101% Nederland 1962-64 3 101% 101% Nederland N.W.S. 2% 79% 79% Ned. Indië 1937 A 3 99% 99% Grootboek 1946 3 100% 100 Nat. Handelsbank 172% 172% Ned. HandeimiJ. 234 233% A.K.U. 3043» 300% Bergh's en JurgenS 313% Calvé-Deift 291 290% Kon. Ned. Hoogovens 319 318 Unilever 431% 431% Ned. Kabelfabrlek 206!» 265% Philips 399% 398% Wilto n-Feij enoord 234% 236% BiUiton 405 Kon. Petroleum MIJ. 580% 5737» ed Amsterdam Rubber 125% 124% Holland Amerika Lijn 180% 179% Kon. Paketvaart 172 173 Rotterdamse Lloyd 164 166% Ned. Scheepvaart Unie 178% 178% Stv. Mij. Nederland 180% 179% H.VA. 1477» 148 Dell Mij. 143% 143% Bank van Ned. Gem. 4% 108% 108% Bank van Ned. Gem. 0-5-10 140 Centrale Suiker 219 217% Kon. Mij. De Schelde N.B. 184 183 Baltimore-Ohio 46% 47% New York Central 42% Pennsylvania 28% 28% Anaconda 65% 66 Bethlehem Steel 136% 138% General Motors 99% 100 Intern. Nickel 89'% 697fc Kennecott 108% 110% Republic Steel 89% 90% U.S. Steel 93% 96% North American Cy. 29% 29% Midcontine<ital 116% 116% Shell Union 60% 60% Tide Water 297» 30 Van Berkels Patent 123 123 AKU 102% PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 139 139 Breda 1954 113% 112% Eindhoven 1954 112% 112% Enschede 110% 110 Den Haag 1953 I 133% 135 Den Haag 1952 II 141% 141% Rotterdam 1952 I 135% 135 Rotterdam 1952 n 135% 135 Utrecht 1952 123 BEURSOVERZICHT. AKU ZWAK. De markt liet gisteren behoorlijk bedrij vigheid zien hoewel minder dan Dinsdag. Het verloop van de internationale fond sen had een verdeeld aspect, gesteund door een vaster Wallstreet was de stem ming niet onvriendelijk, althans Ko ninklijke Olie, die gisteren ex 10 pro cent slotdlvidend werd verhandeld, haal de reeds een deel van de uitkering in. De affaire was echter niet groot en de arbi trage liet weinig van zich merken. AKU had onder aanbod te lijden Ingevolge de Amsterdamse wisselmarkt. CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 8 Juni. Londen 10.62—10.63, New York 3.81&—3.81A 10.62—10.63, New York 3.81A—3.81A Montreal 3.87&—3.87H, Parijs 1.0845 —1.0865, Brussel 7.58%—7.59 Frankfurt 90.53—90,63, Zürich 86.76 —86.86. Zürich (vrije francs) 88.93 89.03, Stockholm 73.36—73.46. Ko penhagen 54.70—54.80, Oslo 53.03 53.13, Braz. dollar 3.79%—3.80%, Argentijnse verrekeningsdoliar 3.81%3.82% Japanse vereke- ningsdollar 3.79%3.80%, Turkse verrekeningsdollar 3.80%—3.81%. doen financieren, alsmede deze gron den dienstbaar te maken aan de sa nering van de kleine bedrijven. In deze vergadering werden geen nieuwe objecten goedge keurd. Het toegestane crediet voor 1955 laat zoals reeds ge meld, geen uitbreiding van nieu we verplichtingen toe. De arbeids voorziening ten plattelande maakt in de komende maanden ook een voorzichtiger beleid noodzakelijk ten aanzien van grote cultuur technische werken. Het te ver wachten tekort aan arbeidskrach ten zal zich met name in de Zeeuwse herverkavelingsgebieden doen gevoelen Mede met het oog hierop is het noodzakelijk gebleken het tempo van de uitvoering van herverkavelings- werkzaamheaen enigszins te vertra gen. De complexvverken, waar nog herstel van rampschade moet plaats vinden, blijven voorrang genieten. mededelingen in de gisterochtend ge houden Jaarvergadering. Philips, waarin Dinsdag een omzet van niet minder dan f 785.000 is behaald, was gisteren rustiger. Het publiek was verkoper, maar het bui tenland trad als koper op. Het gelukte niet om door de limiet van 400 heen te komen, zodat het iampenfonds vrijwel de gehele middag onveranderd vlak tegen de viermaal parikoers aan bleef. Unilever viel enigszins tegen en wist maar nauwe lijks het vorige slotpeil te halen. Overigens was de markt van weinig be tekenis. In cultuurfondsen ging zeer wei nig om en bleven de koersen practisch on veranderd. Scheepvaartpapieren echter trokken merendeels iets aan, speciaal Rotterdamse Lloyd. Voor het eerst werden verhandeld de claims industrie Lohuizen uit hoofde van de Dinsdag aangekondig de cfaimemislse. De schatting was behoor lijk boven de theoretische waarde. Verno men werd een nominale koers van circa f 195. Aandelen Kromhout werden door het onveranderde dividend van acht pro cent practisch niet beïnvloed. Prolongatie 2% procent. Advertentie BIJ EXAMENS spelen zenuwen een groie rol. Een beheers» examen doe» U meê Mijnhardt's Zenuwtabletten ■saansisEEEaiesa VRIJDAG 10 JUNL HILVERSUM L 402 m 746 kc/«. 7.00— 24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nwa. 7.10 Gewijde muz. 7.30 Gram. 7.45 Een woord van de dag. 8.00 Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 8.45 Idem. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Voor de huis vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. 10.30 Mor genwijding. 11.00 Tenor, altviool en piano. 1*1.25 Gram. 12.30 Land- en tuinbmeded. 12,33 Gram. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Prot. Interkerkelijk Thuisfront. 13.20 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.00 „Met oog en oor de wereld door", caus. 14.30 Gram. 15.15 Voordr. 15.35 Sopr., fluit en plano. 16.00 „Botanische rozen, in de tuin", caus. 16.15 Zigeunermuz. 16.30 Pianorecital. 17.00 Voordr. 17.20 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Stemmen van overzee, 18.00 Gram. 18.15 Harmonie-ork. 18.35 Cabaret. 19.00 Nws.- en weerber. 19.10 Regeringsuitz.: Verkla ring en toelichting, waarin opgenomen: I in de serie „De universitaire studie" mej. Mr. M. van Lanschot over „Wat kost studeren". 2. het emigratie- praatje van H. A. van Luyk. 19.30 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.00 Gram. 20.30 „De jeugd vliegt uit", hoorspel. 21.00 Muzikale caus. 21.35 PlanorecitaL 21.55 Orgelconc. 22.20 Koorzang. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM n. 298 m 1007 kc/S. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 1.15 Gym. 7.30 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.25 Va- cantlekalender. 8.30 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Gram. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 „Avonturen met kinderen", caus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de kleuters. 10.40 Gram. 11.15 Voordr. 11.35 Gram. AVRO: 12.00 Twee piano's Land en tuinb. meded. 12.35 Sport en prognose. 12.50 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Dansmuz. 13.55 Beursber. 14.00 Klarinet cn piano. 14.30 Voordr. en litt. caus. 14.50 Sopr. en piano. 15.15 Lichte muz. VARA: 16.00 Gram. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Muzikale caus. 17.30 Orgel en zang. 18.00 Nws. 18.15 Act. 18.20 Roemeens ork. 18.45 „De strijd voor meer welvaart", caus. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Koor zang. VPRO: 19.30 „Het dogma voor ons", caus. 19.50 Ber. 20.00 Nws. 20.05 Boekbe spreking. 20.10 Strijkkwart. 20.30 „Bene lux", caus. 20.40 „Leiding geven aan de jeugd van nu", caus. VARA: 21.00 Lichte muz. 21.25 Buitenl. weekoverz. 21.40 Con- certgebouw-ork. VPRO: 22.40 „Vandaag", caus. 22.45 Avond wijding, VARA: 23.00 Nws. en SOS-ber. 23.15—24.00 Gram. WONDEROLIE Weg met onhandige likdoornringen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN. neemt de pijn weg ln 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoornmiddel van L L25 bespaart U veel ellende (50) BJU UUJLICJTUN y-j rfnn, a dv dttd/ 1uut T door MARY BURCHELL 31 Tony ging met tegenzin de muis door de openslaande deuren zijn vrijheid hergeven, terwijl Errol zijn arm door die van Hope stak en koeltjes zei: „Ik vrees dat we de familie het grote nieuws wel erg informeel ver tellen, maar ja - het is waar. Hope en ik gaan samen trouwen". Plotseling herinnerde Hope zich tot in details haar gesprek met me vrouw Tamberley aan de lunch en ze bloosde hevig. „Goeie help", zei mevrouw Tam berley langzaam, „wat merkwaar dig!" „Onzin, moeder". Errols stem klonk lichtelijk geïrriteerd. „Ik vind het niet meer dan natuurlijk om verliefd te raken op Hope en wat is ei voor merkwaardigs aan dat ze mij haar ja-woord heeft gege ven Mevrouw Tamberley richtte haar peinzende blik op Hope en merkte zonder wrok op: „Wel ik.heb je ge waarschuwd, kind. En volgens je eigen woorden, hóóp ik dat je ge lukkig zult worden". Het waren Hope's eigen woorden geweest natuurlijk, maar ze riepen haar het gesprek aan de lunch des te helderder Tb'or de geest. Ze had dolgraag iets vrolijks, luchtigs, zelf bewusts willen zeggen, maar kon niets bedenken. Het was Errols stem die de stilte verbrak en op nieuw hoorde ze daar die scherpe klank in die ze vroeger voor min achting had aangezien, m^r waar van ze nu wist, dat het zenuwach tigheid was. „Waarvoor heeft u Hope gewaar schuwd? Voor iets dat betrekking heeft op mij?" „Niets bijzonders, lieverd", ver zekerde mevrouw Tamberley hem op een toon. die hem en al zijn be zorgdheid als van geen belang ter zijde schoof. „Het kind weet wel wat ik bedoel". Het kind wist zo precies wat ze bedoelde, dat gedurende een ogen blik haar eigen verlegenheid al haar aandacht opeiste. Toen wierp ze een blik op Errol en plotseling schenen haar eigen zorgen te on belangrijk om zich druk over te maken. Dat hij boos was zag ze aan zijn mond, maar dat scheen ook niet belangrijk. Wat haar aandacht op eiste en haar een geweldige schok toebracht was de uitdrukking van zijn ogen. Verbijsterd en diep-on- gelukkig weerspiegelden ze duide lijk zijn gedachten, wist Hope. Zon der te bedenken of haar handelwij ze wel verstandig was, greep Hope hem levendig bij zijn arm. „Het was niets bijzonders, Errol. Je - je moeder vertelde me dat ze dacht dat je alleen zou trouwen als je verschrikkelijk veel van iemand hield. Maar ik - ik zou het ook niet willen dat iemand met me trouwde als hij niet verschrikkelijk veel van me hield. Dus Tiet hindert echt niet, weet je. Echt niet". Ze sprak dringend en met een bezorgdheid die ze zelf niet kon verklaren en het gezichtje dat ze naar hem ophief straalde van on- fekunstelde oprechtheid en leven- igheid. Een ogenblik keek hij haar aan zonder dat de uitdrukking van zijn gezicht zich wijzigde. Toen sloeg hij langzaam zijn armen om haar heen en zijn hoofd buigend, kuste hij heel zacht haar opgeheven ge zichtje. „Dank je. lieveling", zei hij rus tig en glimlachte haar toe. Het was zo'n totaal andere kus dan degene die hij haar eerder op de middag had gegeven en zo'n volkomen andere scène dan ze ooit had gedacht met Errol te zullen beleven, daT Hope meer getroffen was dan ooit tevoren in haar leven. De afschuwelijke spanning van de laatste dagen, het plotselinge weg smelten van haar wrok tegen Errol, werkten samen om haar haar zelf beheersing te doen verliezen. En met een plotselinge en onverklaar bare behoefte om te gaan huilen, verborg Hope haar gezichtje tegen zijn schouder. Ze hoorde hem lachen, maar met een buitengewone tederheid en zijn hand speelde zacht door haar haar. „Goed hoor", zei hij, als begreep hij alles van haar behoefte om te huilen, „je hoeft er echt niet onge lukkig om te zijn". „Ik ben niet ongelukkig", legde Hope met verstikte stem uit, ter wijl mevrouw Tamberley geamu seerd en cynisch-verbaasd toekeek, en opmerkte: „Wel Errol, ik verkeerde in de veronderstelling dat je een geheel andere indruk op het kind had ge maakt, maar zo zie je dat zelfs de meest ervaren mens zich wel eens kan vergissen". „Dat schijnt zo", gaf hij vrien delijk toe. En toen werd de thee binnenge bracht en Hope keek zo beheerst mogelijk rond, zei iets over haar mantel die ze naar boven wilde brengen en slaagde erin uit de ka mer te ontsnappen. Terwijl ze naar boven snelde, de beeldige kamer in die mevrouw Tamberley haar (met restricties) had gezegd als de hare te beschou wen, overdacht Hope in verwarring het toneel dat zich daar juist had afgespeeld. „Wat belachelijk van me om me zo te laten gaan!" prevelde ze boos bij zichzelf. „Om Errol zo beet te pakken en in zijn jas te staan hui len, net als Bridget! Het is al te kinderachtig!" Maar ze wist dat ze er op on weerstaanbare wijze toe gedwon gen was geweest om te spreken zo als ze had gedaan, en toen plotse ling was alles te veel voor haar geworden en hadden haar over spannen zenuwen zich begeven. Stom natuurlijk, maar begrijpelijk. Het ging er nu om het belang van die scène niet te overdrijven, maar zich nu verder verstandig te ge dragen. en tegenover het schrande re opmerkingsvermogen van me vrouw Tamberley een rustige, goed opgevoede beheersing te stellen die, evenals in het geval van mevrouw Tamberley zelf. alles zou kunnen camoufleren. Zonder in paniek te geraken, hield Hope zich voor ogen dat de komende weken Verschrik kelijk moeilijk zouden worden. Ze had haar eigen gevoelens~Tè be heersen en te verbergen. Daar wa ren Errols gevoelens, die ze moest ontzien. Dan was er de gemoeds rust van de kinderen, di.e zoveel mogelijk intact moest worden gela ten. En dan was er tenslotte r.e- vrouw Tamberley, met wie op alle mogelijke wijze rekening moest worden gehouden. Terwijl Hope haar gezicht waste en haar haren kamde, concludeerde ze dat mevrouw Tamberley in ieder geval niet boos of ontdaan was over haar aanstaand huwelijk. Men kon haar houding beter als cy- nisch-geamuseerd beschrijven. En Hope hoopte maar dat naar ge amuseerde maar listige vragen on der het mom van vriendelijke be langstelling bespaard zouden blij ven. Maar ze had zich geen zorgen hoeven te maken. Toen ze weer naar beneden ging om thee te drinken, scheen haar aanstaand huwelijk een heel normaal, zij het interessant onderwerp van gesprek te zijn geworden. De tweelingen waren er zeer za kelijk onder, vanuit hun standpunt wel begrijpelijk. In hun opinie deed mevrouw Tamberley iets zeer opvallends door te hertrouwen maar Hope ging doen wat je vroe ger of later van een oudere zuster kon verwachten, en verstevigde hun eigen positie belangrijk door haar weloverwogen keuze. „Wat zal het hier heerlijk zijn nu jij hier altijd blijft", zei Bridget gastvrij. „Je gaat toch niet meer na^„het Lab ais je getrouwd Sent. wel?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 9