P. Z. C. I GOESSE LENTE-ACTIE 'Êtn öllassee 84 'CoépoXaiia „DE SPORTKLEDING-SPECIALIST" 527ste STAATSLOTERIJ 4e Het actueelste blad van Zeeland VAN DE VELDE UW DRUKKER! 1 i i Zaterdagmiddag POPPENKAST op de Grote Markt i JïïZggZ* GOES het CENTRUM van ZEELAND fl fl fl 5 fl fl fl fl 5 JIMMY BROWN opent een rijschool 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 JUNI 1955 Enige en algemene kennisgeving. Hiermede geef ik kennis van het overla den van mijn buitenge woon zorgzame Vrouw ADRIANA ARNOLDI- VERHOEK en lieve Dochter NEELTJE WILLEIVUNA ADRIANA. R. ARNOLDI. Koudekerke, Juni '55. Huize „Der Boede". De begrafenis heeft inmiddels in alle stilte plaats gehad te Kou dekerke. Gratis herplaatsing. Heden overleed geheel onverwachts, zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CORNELIA CATHARINA DE JONGE Weduwe van IZAAK ADRIAAN d'HONT in de ouderdom van ruim 72 jaar. Schoondjjke: JAC. J. d'HONT C. D. d'HONT— HOSTE. JOKE. CORRIE. Aardenburg: J. E. ROSSEEL— d'HONT. M. ROSSEEL. CORRIE. COBI. .Schoondyke: E. J. VERSPRILLE— d'HONT. W. J. VERSPRILLE. BRAM. Schoondijke, 7 Juni '55. Dorpsstraat 56. Heden overleed, on verwachts, zacht en kalm onze lieve Vrouw, Moeder en Behuwd- moeder DINA LOOKMAN, echtgenote van B. VAN KLEUNEN, in de ouderdom van 76 jaar en 6 maanden. Sterke de Heere ons in dit zware verlies. B. VAN KLEUNEN. M. SPRUIT— VAN KLEUNEN. A. SPRUIT. Kattendijke, 8 Juni 1955. Voor de vele blijken van be langstelling ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest, zeggen wij allen hartelijk dank. P. D. HOOGSTRATE L. HOOGSTRATE— HOLLESTELLE Kloetinge, Dreef 22. Voor de vele blijken van belangstelling, die wij moch ten ontvangen bij de her denking van ons 25-jarig huwelijk, zeggen wij allen hartelijk dank. R. BOOGAARD. N. BOOGAARD— LOUWS. Aagtekerke, Juni 1955. Oosthoek 152. Bij deze betuig ik mijn op rechte dank aan dr. Scherp huis, directrice en zusters van het ziekenhuis „Oost- wal" te Goes, voor de zorg volle en liefderijke behande ling aan mij bewezen tijdens mijn langdurig verblijf al daar. A. J. HAGE— PANNEKOEK Zuidstraat 119. Ouwerkerk (Z.) Bij inschrijving te koop Het Herenhuis met erf, staande aan de Dorpsstr. 47 te 's Gravenpolder, be woond door de Weleerw. Heer T. Cabaret. Op ge bruik ongeveer 15 Augus tus a.s. Bezichtiging na voorafgaande aanvraag. Inlichtingen te bekomen en inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op 14 Juni a.s., ten kantore van dhr. TH. DE KLERK te 's Gra venpolder. Gevraagd per 1 Augustus een MEISJE voor dag of dag en nacht F. A. KOULEN Noordstraat 45, Tel. 2546. TERNEUZEN Géén zorg deze zomer over vacantie-kledingi Benger-Rib' brengt In de collectie-1955 e grote keuze practische en modi euze modellen voor bad e strand en zonnebad. Elegante pasvorm en correcte snit brengen U In die onbekom merde stemming van wot kenloos genieten] BAD-COSTUUMS ZONNEKLEDING ZWEMBROEKJES STRAND-TOPS PULLOVERS AGENT» Lf.it, NAP, JAN UJIJKENSTRAAT 10, AMSTERDAM, TEL. 950Ó0. Verkrijgbaar bij Grote Markt 5 - GOES - Tel. 2326. Hét Damesmodehuis „De Drie Spuiten" heeft de RIBANA BAD- EN STRANDKLEDING in ruime sortering steeds voorhanden. Aanbevelend, R. PLUTER, Korte Delft 6—8, Middelburg, Voor GOES natuurlijk weer bij L. Kerkstr. 35, Goes, Tel. K 1100-2538 Voor direct gevraagd NET MEISJE voor dag en nacht in gezin n\et schoolg. kinderen. Goed loon, goede behandeling, ei gen kamer. Mevr. BOLLE, Bachstraat 9, Tel. 735303 AMSTERDAM Z. Bezoekt op Zaterdag 11 Ju ni a.s. het dopr de Z.R.V. georganiseerde KAMPIOENSCHA3 RINGRIJDEN lste klasse dat te Arnemui- den verreden wordt. Aan vang 9 uur. Donateurs en leden van de Z.R.V. denkt aan uw kaarten. Donderdagmiddag 2 uur RUNDVLEES Abattoir Middelburg. Ondergeteekende, bij 1 ninklijk Besluit van 9 Mei 1955 benoemd tot Notaris te Sluis, deelt mede, dat hij thans onder zijn berusting heeft genomen alle akten, registers en repertoria van den eervol ontslagen Nota ris H. van Mazijk. Het kantoor blijft gevestigd Kaal 15 (Telef. no. 2) A. J. HERDINK, Notaris Gevraagd een HERENKAPPER in- of extern. C. VERTON Langegracht 48, tel. 495. MAARSSEN Klas 11e lijst HOGE PRIJZEN 3863 7107 13204 16634 i 6252 6S88 7285 8878 18682 20272 20292 10859 12521 12981 13211 14265 15326 16657 16907 17271 17920 PRIJZEN VAN ƒ80 1056 084 175 182 189 282 316 471 617 714 11006 132 223 297 340 589 664 715 846 911 729 936 045 929 2040 042 085 167 225 305 312 381 506 515 12039 503 574 616 698 712 681 706 889 943 956 989 13040 095 24 4 282 429 452 531 676 758 818 3155 47-: 505 741 808 834 838 852 065 974 4082 092 034 469 492 610 718 789 821 14104 113 156 400 459 490 605 625 650 747 5217 258 277 36'. 871 773 813 914 936 963 6033 043 109 151 185 296 467 514 637 642 15017 042 063 104 109 111 116 201 238 274 682 715 822 832 950 399 444 520 537 5S4 680 817 824 864 970 7233 242 234 504 368 481 493 512 678 718 1G142 304 425 449 667 814 974 901 17118 127 226 268 382 464 468 472 563 585 8190 212 276 354 470 606 713 747 772 791 633 644 706 824 877 18086 091 367 531 657 666 667 696 893 9112 121 157 186 261 288 318 422 426 514 19040 166 167 179 198 302 358 414 436 461 57S 628 789 916 948 470 545 817 927 941 965 972 10009 100 106 121 188 256 260 265 340 517 20021 153 154 167 1S9 243 359 378 402 579 655 769 780 785 857 955 974 451 693 S2S 834 842 21157 285 500 700 705 708 908 916 924 NIETEN 1034 109 121 125 132 162 165 167 131 260 538 548 565 612 636 663 692 767 787 794 267 324 345 361 397 412 444 448 458 4.-.:: S06 847 853 883 916 932 940 958 977 494 405 509 560 574 592 602 CIS 641 654 12031 040 075 120 127 143 187 191 227 239 656 687 695 69S 744 754 758 771 814 823 252 260 272 323 325 340 356 433 436 440 832 850 859 883 890 900 930 963 2000 474 484 487 526 528 532 534 557 576 637 2052 131 148 158 219 236 256 433 438 662 669 67' i 674 688 706 778 781 788 856 448 468 498 553 592 598 605 723 726 732 865 869 893 935 939 998 757 818 835 551 915 927 928 951 13ÜS1 153 155 174 187 192 200 213 279 288 3063 069 098 124 151 152 168 253 261 280 292 300 330 380 340 350 385 388 398 406 333 336 550: 457 458 487 575 577 600 611 418 498 534 633 692 718 741 746 753 755 622 641 653 658 670 679 688 693 712 769 791 816 845 876 88 90 896 922 9 38 14000 772 791 848 861 873 897 907 923 927 949 14046 055 057 072 075 095 133 135 149 192 987 242 243 339 370 412 419 425 456 507 508 4039 042 089 130 139 162 168 184 192 207 530 575 583 677 6S1 693 732 745 782 875 292 297 312 350 411 479 532 554 594 616 880 885 S02 935 065 968 978 664 697 745 761 764 824 831 853 920 930 15021 044 054 103 120 142 164 189 222 268 956 973 995 340 356 384 3S5 420 423 448 503 527 531 5046 055 128 192 197 270 297 311 319 375 563 567 505 612 661 665 690 733 734 891 409 418 448 462 471 475 482 488 506 543 902 983 999 16000 544 550 559 578 622 655 664 704 780 800 16020 023 081 091 104 136 212 213 215 314 828 934 043 974 985 990 318 380 384 415 433 443 463 495 50.1 583 6009 021 114 132 255 180 197 215 244 251 552 643 731 739 755 791 793 808 274 295 311 324 333 334 351 361 402 418 832 875 S79 880 882 895 911 919 947 965 439 495 498 518 551 584 590 599 CIS 618 982 624 629 641 631 692 779 809 841 877 906 17025 112 157 162 165 194 260 299 341 360 914 953 958 072 369 371 405 424 427 444 590 597 612 ■J001 064 153 154 186 220 236 262 279 342 631 662 671 732 748 762 818 834 839 898 407 434 450 472 531 542 566 r.ss 604 675 950 953 977 976 989 682 688 693 705. 732 801 852 898 928 933 18014 016 017 071 092 101 154 180 230 236 934 055 0 17 268 280 285 257 305 312 326 330 33" 356 8048 188 201 272 306 318 341 365 424 483 387 389 394 437 448 488 536 557 569 492 534 611 606 631 663 698 717 781 787 585 595 605 618 673 725 767 776 784 792 834 8 1 925 940 977 982 801 948 860 976 984 9023 1)31 057 067 117 143 190 224 231 270 19045 060 117 125 150 160 178 215 398 409 432 238 853 253 285 354 355 366 403 463 489 499 580 557 285 304 345 346 459 558 931 565 964 570 506 664 668 686 767 835 882 494 510 515 516 561 563 586 614 632 557 966 993 667 719 736 762 766 828 837 844 857 878 969 10006 ('OS 037 046 051 061 144 148 157 159 881 885 895 897 898 899 908-940 948 172 202 2.10 220 222 224 282 315 o OS 329 20052 084 060 090 094 111 115 125 157 151 351 440 531 560 618 619 741 747 758 185 192 195 239 306 311 328 332 36 608 413 812 834 556 862 984 872 874 881 901 905 908 430 431 463 512 508 544 568 578 624 909 ooi 936 988 626 736 786 009 949 985 11019 036 038 039 092 115 116 169 201 207 21076 095 146 164 182 219 231 253 262 332 299 316 329 365 372 438 470 487 524 525 475 501 564 501 521 694 752 785 786 844 857 879 910 925 946 979 Categorie nieten 11038 vervalt; toevoegen 11058. KERSEN Bij inschrijving te huur de kersen in de volgende boom gaarden: 1. De boomgaard aan de Oude Singel te Goes. 2. Struikboomgaard in hoek tussen Heernisse- en Stelieweg te Goes Inschrijvingsbiljetten in te leveren .voor of op 15 Juni bij J. Q. C. Lenshoek, Kloe tinge, alwaar tevens inlich tingen worden verstrekt. Kantoorbediende gevraagd Soil, liefst schriftelijk met vermelding van volledige gegevens, o.a. betreffende kennis, leeftijd, godsdienst enz., aan Boekhoud- en Belasting adviesbureau Noordweg 41 C. JOOSSE, SINT LAURENS Voor direct gevraagd MEISJE voor dag en nacht of DAGMEISJE Onze tegenwoordige hulp kan wegens ziektegeval in haar familie niet langer blyven. Mevr. H. BLOK MEIJER Kerkplein 37 KAPELLE Z.B. AGENTUUR AANGEBODEN Grooth. in Techn. Oliën en Vetten zoekt iemand voor de verkoop van MOTOROLIËN en VETTEN aan Verbruikers. Zeer hoge provisie. Rayon Zeeland. Br. nr. 718, Bur. P.Z.C. Middelburg. Wegens huwelijk vragen w\j een nette VERKOOPSTER niet beneden de 18 jaar. Aanmelden na 6 uur (bo venhuis). Mevr. SURIE, Vijverlaan 71/7, tel. 27941, Rotterdam- O. vraagt een hulp in de huishouding VQor dag en nacht. Meer- dere hulp aanwezig. fmagaiLjn.VHssingén GEVRAAGD: werkmeisje en werkster HOTEL „DE BURG" Groenmarkt 13, Middelburg H.H. KAPPERS Gevraagd: KAPPERS- BEDIENDE goed kunnende knippen en scheren. Adres: FRANS FRENKS Badhuisstraat 46 VLISSINGEN Binnenkort beschikbaar mobile dragline 325 liter M. JONGE PIER Serooskerke (VV) Telef. 330. i vv! Srt)'dde/ en van voori Regina-zeep 2 stukken van 60 voor 49 Schoencrême doosje slechts 26 Volvette Graskaas 100 gram 26 Boterhamworst blik 69 Leverpastei blik 100 gum 34 blik A 200 gram 57 Makreel in Tom.saus bin 69 Capucijners literblik 69 Spinazie nieuwe oogst literblik 66 Tomatenpuree blikje slechts 33 Macaroni elleboog 250 gram 19 Pruimedanten 250 gram 45 Grove Siamrijst 500 gram 45 Gebr. Siamrijst 500 gram 33 Bessensap van rode bessen lies 59 Griesmeel 500 gram slechts 25 Choc.Sinaasstengels 100gr 39 Grote Pinda's 250 gram 49 Tomatensap Hesje 39 Koop bij Uzelf en de winst is voor l i 1 fl i i 1 i i Voor bijna TIENDUIZEND GULDEN werd deze keer aan de winnaars uit betaald. 31 MEI was de WINNENDE DAG van de 3de periode van de Goesse Lente-Actie. Alle waardebonnen zijn per post aan de winnaars Waardebonnen zijn geldig tot 1 Juli en kunnen worden aangeboden bij de deelnemers van de GOESSE LENTE-ACTIE. half drie, half vier, half vijf. Rondmarsen van het TAMBOER- EN PIJPER CORPS „EXCELSIOR-GOES". 22. Van het feit. dat Knuf op hem „loerde", zoals no taris Van Drimmelen dat had uitgedrukt, trok Jimmy zich niet veel aan. „Laat ze maar rustig op mij loeren. Ik leef in een vrij land en als ik niets doe, waardoor ik met de wet in conflict kom, kan niemand mij iets ma ken", zei hij tegen Piet Potlood, die eens was komen vragen, hoe de zaak met de in de beslag genomen wa gen stond. De volgende ochtend echter gebeurde er al iets héél vreemds! Jimmy was bezig mevrouw Krulle- bast, de vrouw van de stadstimmerman les. te geven. Het ging niet zo heel erg vlot. daar hij de goede vrouw éérst nog het verschil van links en rechts moest bij brengen. maar toch reed zij na enige tijd ai in een suk kelgangetje over de Wittewalensingel met naast zich een Jimmy, die al haar bewegingen en al haar hande lingen scherp in de gaten hield. Toen zij zowat aan het einde van de Wittewalensingel waren gekomen, reed hen een andere auto voorbij, een auto met achterop een groot rood bord, waarop te lezen stond: „Rijschool Brown, autolessen per uur f 2.50". -Jimmy zette grote ogen op. Dat was z ij n wagen, zijn in beslag genomen leswagen en achter het stuur zat een vrouw en die vrouw was li freule Kitty, óf Knuf in eifc- -orsoon. Dat had hij zo gauw niet kunnen zien! „Mi v Krul- lebast", riep Jimmy uit. „Gauw, we mor -n van plaats verwisselen. U moet mij voor een i nblik- ken het stuur overgeven. Er reed ons een voorbij en ik wil mij er even van overtuigen, wie er in zat".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8