Om de 8 seconden een geboorte om de 21 een sterfgeval BEDRIJFSCOMMISSIES VOOR HET GRAFISCHE BEDRIJF AANTAL AUTO'S OP AARDBOI. KERKELIJKE STATUS VOOR DE EVANGELISATIE-MINDERHEDEN BEDRIJVIGHEID IN VEERE'S GROTE KERK DONDERDAG 9 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 AMERIKA'S „BABY-BOOM" Enorme groei van bevolking schept ernstige problemen (Bijzondere correspondentie) In de Verenigde Staten wordt de statistici hebben niet verzuimd het precies uit te rekenen om de 8 seconden een nieuwe mens geboren. Om de 21 seconden sterft er een andere. Deze twee feiten, die het Statistische Bureau der U.S.A. enige tijd geleden gepubliceerd heeft, vestigen de alge mene aandacht op een ontwikkeling van de Amerikaanse bevolkingsbewe ging, die meer en meer een beheersende factor van het gehele Amerikaanse leven wordt. Deze kinderaanwas heeft, als nawerking van deze oorlog, alle verwachtin gen en berekeningen ver achter zich gelaten. In het vorige jaar werden in de V.S. voor het eerst meer dan 4.000.000 geboorten aangegeven. Het over schot van de geboorten boven de sterfgevallen bedraagt ongeveer 7000 per dag, meer dan 200.000 per maand en 2.600.000 per jaar. De natie der Vere nigde Staten telt op het ogenblik byna 164 millioen mensen! Dat zijn cijfers, die verbazingwek kend genoemd moeten worden. Maar nog opmerkelijker is het feit, dat de productie zowel op agrarisch als op industrieel gebied de snelle aanwas van de massa der consumenten nog achter zich heeft gelaten. Of men de absolute cijfers als basis neemt of de verhouding per hoofd van de bevol king, de productie is sinds jaren on ophoudelijk gestegen. Heel anders ziet daarentegen de si tuatie, die door de bevolkingsaanwas wordt geschapen, er uit, als men deze van het standpunt der scholen, der ziekenhuizen, kerken en wegen be schouwt. In deze uiteenlopende secto ren heeft de vermeerdering van de be volking ernstige problemen opgewor pen. welker omvang zwaar begint te drukken op de verantwoordelijke in stanties. Zowel de federale regering als het bestuur van de bondsstaten, de dis tricten en de gemeenten worden steeds meer in beslag genomen door financiële moeilijkheden die door het bouwen van de absoluut noodzakelijke huizen en openbare gebouwen en in stellingen moeten ontstaan. Het is niet zo, dat er tot dusver met voldoen de credieten voor deze doeleinden ter beschikking zijn gesteld maar de wegen, de ziekenhuizen en de scholen voldoen niet meer aan de eisen des tyds. Ver and er d gezicht Kan dit anders zijn, nadat de bevol king van de Verenigde Staten in de laatste 50 jaar met 50 millioen is toe genomen Er komt nog bij, dat de mi gratie, de binnenlandse bevolkingsbe weging, het gezicht van de Unie be langrijk heeft veranderd. Over tien jaar kan Californië gemakkelijk de te genwoordige rol van de staat New York hebben overgenomen, de dichtstbevolkte staat te zijn. In het Zuiden bevinden zich Texas en Florida in koortsachtige ontwikke ling. Zachter klimaat De Amerikanen, vooral diege nen, die zich kunnen veroorloven zich uit het beroepsleven terug te trekken, zyn voortdurend op zoek naar een zachter klimaat. De anderen zoeken daar, voor zo ver ze nog actief zijn, nieuwe ar beidsmogelijkheden, zoals deze Gemengde bestandscommissie veroordeelde Israël De gemengde Egyptisch-Israëli- sohe bestandscommissie heeft Israël Dinsdag veroordeeld wegens, wat zij noemde, „een brute aanval" door een Israëlische strijdmacht op een Egyp tische voorpost in het gebied van Audja ten Noord-Oosten van Gaza op 11 Mei. Volgens de commissie drongen Is raëlische militairen het gedemilita riseerde gebied van Audja binnen, van waaruit zij een Egyptische voor post onder vuur namen. Bij deze be schieting werden twee Egyptische soldaten gewond, die vervolgens door opgerukte Israëliërs op „beestachti ge" wijze ter dood werden gebracht. Nieuw radarbaken op de Nederlandse kust Het Nederlandse radarproefstation heeft op de internationale kustver- lichtingsconferentie te Scheveningen bijzonderheden bekend gemaakt over een nieuwe Nederlandse bijdrage tot verhoging van de veiligheid ter zee. Bij het nieuwe systeem, een z.g. ra- mark-systeem, worden met geregelde tussenpozen signalen uitgezonden, die op het radarscherm aan boord van schepen streepvormige lichtflitsen veroorzaken, welke de plaatsbepaling van vuurtorens en andere markante punten aan de kust mogelijk maken tijdens mist. of slecht zicht. in 'n land, dat in een ontwikke lingsstadium verkeert, steeds te vinden zijn. In het binnenste van de Unie wordt de staat Michigan byzon- der sterk bevolkt, sinds de toe gang tot het St. Laurens-bekken door de tegenwoordig op gang zynde reguleringswerkzaamhe den werkelijkheid belooft te worden. Vorderingen van de geneeskunde en verhoging van de levensstandaard hebben het leven van de gemiddelde Amerikaan aanzienlijk verlengd. Ook deze factor drukt zich in het bevol kingscijfer steeds meer uit. Ieder jaar komen er 700.000 nieuwe Amerika nen bij, die werk zoeken. Anderzijds mag meh de tendentie tot mechani satie niet vergeten, die meer en meer de mens door machines onder electro- nisch bevel vervangt. Des te meer worden gegarandeerde jaarlonen en kortere werkweek onderwerpen van gesprek en onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers en richt snoer voor een nieuwe sociale ontwik keling. Wat in 1940 nog een droom was: 60 millioen Amerikanen te verzeke ren van regelmatig en vast werk, is tegenwoordig werkelijkheid. Maar reeds stelt de sterke bevolkingsaan was de regering voor nieuwe proble men, die morgen opgelost moeten zyn, maar die thans alle politieke, economische en sociale beslissingen der V.S. beïnvloeden. Picasso-nacht gaat door Het comité Picasso deelt mede, dat de Picasso-nacht die oorspronkelijk op 4 Juni jj. in het Amsterdamse Stede lijk Museum zou worden gehouden, thans is vastgesteld op Zondagavond 12 Juni a.s. in het Centraal Theater. Met het oog op de gebleken grote be langstelling aldus het comité zal het programma dat op de genoemde besloten avond wordt uitgevoerd, op 13 en 14 Juni worden herhaald en dan ten dele ook openbaar toegankelijk zijn. Het batig saldo van deze avonden zal ten goede komen aan de mr J. F. van Royen-stichting (herstellingsoord voor kunstenaars). Het comité zegt te betreuren dat de indruk is gewekt als zou men met de opvoering van Picasso's enige toneel stuk door de daartoe aangezochte groep „Studio"" gespeculeerd heb ben op de sensatiezucht van het pu bliek. Wet op de Friese taal In het Staatsblad is afgekondigd de wet tot regeling van het onderwijs in de Friese taal en het gebruik van die taal of een streektaal als voertaal bij het lager onderwijs. De wet is heden in werking getre den. Contact met zeer primitieve volksstam H Een missie van de Indische s anthropologische dienst is er voor het eerst in geslaagd in „vriendschappelijk contact" te treden met een volksstam, die n nog niet bekend is met het ge- jj- bruik van vuur of het maken M van zelfs de meest primitieve |ee stenen voorwerpen. Deze volksstam, die uit on- geveer 200 personen bestaat, jjjj bewoont een klein eiland in de H Golf van Bengalen, meer dan pp 1100 kilometer van Calcutta. De stam heet „Onge". Men heeft tot dusverre nog niet jp kunnen vaststellen, of deze H mensen tot het donkere ocea- 1- nische of het zwarte Afrikaan- se ras behoren. lllllllllllllillllillllllllllilllllllllll S.E.R. 10 JUNI BIJEEN Ook voor dag- en nieuwsbladen De Sociaal-Economische Raad zal in zyn zitting van 10 Juni de veror deningen vaststellen, waarbij de op richting wordt geregeld van bedrijfs- commissies voor de tandtechnische laboratoria, voor het grafische be drijf en voor het uitgeverijbedrijf van dagbladen, nieuwsbladen en tijd schriften. Deze bedrijfscommissies zullen res pectievelijk zes, zestien en vieren twintig leden tellen. De drie journa listenverenigingen zullen in de be- drijfseommissie voor het uitgeverij bedrijf van dagbladen, nieuwsbladen en tijdschriften tezamen met zes le den zijn vertegenwoordigd. In een toelichting op de ontwerp verordeningen voor de bedrijfscom- missie grafisch bedrijf en uitgeve rijen van dagbladen, nieuwsbladen en tijdschriften wordt opgemerkt, dat ten behoeve van deze ondernemingen één correspondentie-adres zal worden aangehouden en dat het de bedoeling is, dat beide bedrijfscommissies zul len uitmaken of zij over bepaalde aan gelegenheden beide een gelijkluiden de beslissing zullen nemen of dat de beslissing wordt genomen door één der bedrijfscommissies. Voorts zal de S.E.R. op 10 Juni ont- werp-verordeningen vaststellen waar bij aan de ondernemingsraden in de kleine metaalnijverheid de bevoegd heid wordt toegekend de scholing en Tsjechen in Engeland worden aangemaand terug te keren De Tsjecho-Slowaakse ambassade te Londen heeft in het nummer van het communistische blad „Daily Worker" een oproep doen plaatsen, waarin er bij uitgeweken Tsjechen, die in Groot- Brittanië verblijven, op wordt aange drongen naar hun land terug te keren. Indien de uitgewekenen binnen zes maanden terugkeren, zullen er geen maatregelen tegen hen worden onder- Op de wereld rijden op het ogen blik naar schatting bijna 90 millioen automobielen rond. Dit kan men af leiden uit een berekening van de „American Automobile", die op grond van vrij exacte gegevens over de gehele wereld, behoudens een schatting van de Sowjet Unie, tot de conclusie kwam, dat in 1954 ruim 87 millioen auto's, vrachtauto's en auto bussen in gebruik waren. Bij een jaarproductie van 11 mil lioen voertuigen per jaar kan de 90 millioenste dus niet ver meer af zyn. Het wereldautomobielpark in 1954 omvatte plus minus 65 millioen per sonenauto's. Daarnaast stormen nog ongeveer 10.5 millioen motorfietsen (geen bromfietsen) langs de wegen, terwijl voorts 7 millioen landbouw- tractoren in gebruik zijn. Militaire voertuigen zijn in deze berekeningen niet opgenomen. In de Ver. Staten en Canada rij den omstreeks 10 millioen vracht wagens tegen West-Europa 4 mil lioen. Achter het IJzeren Gordijn zouden ongeveer 2.5 millioen vracht wagens rijden, ruim 1 millioen in Azië, een half millioen in Afrika en een millioen in Zuid Amerika. Ondanks de wereldoorlog is het ge bruik van automobielen in de laat ste 15 jaar verdubbeld. Van de jaar productie worden twee van de drie wagens voor vervangingsdoeleinden gebruikt. opleiding van werknemers in deze be drijfstak te bevorderen en waarbij aan de organisatiecommissie wordt opgedragen medewerking te verlenen bij de oprichting van een commissie voor het cafébedrijf, zoals voorzien in het instellingsbesluit van het bedrrjfs- schap Horeca. De Sociaal-Economisete Raad heeft de ministers advies uitgebracht tot instelling van een bedrijfsschap voor de schoenindustrie, voor de handel in vee en voor de edelmetaalnijverheid. Zware slagregens in Zuidoost-Frankrijk Zware slagregens hebben geduren de de afgelopen 48 uur grote schade aangericht in het Zuidoostelijke deel van Frankrijk. Op verschillende plaatsen heeft de zware regenval overstromingen veroorzaakt waar door een aantal huizen onder water is komen te staan. Ook aan telefoon- leidingen is veel schade aangericht. Als de regen aanhoudt, lopen de inwoners van verscheidene dorpen gevaar te moeten worden geëvacu eerd. De autoriteiten in het gebied hebben reeds de nodige veiligheids maatregelen genomen. Ook in Gre noble dreigt overstromingsgevaar. Twee ..atoomsckeiren" voor Amerikaanse Koonvaardij? De commissie voor de Koopvaardij van het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft besloten toe stemming te verlenen tot de onmid dellijke bouw van twee door atoom kracht voortbewogen koopvaardij schepen. Na goedkeuring van president Eisenhower's voorstel tot het bou wen van een door atoomkracht voort bewogen „vredesschip", dat do gehele wereld rond zal reizen, wees de.com- missie bezwaren van de regering van de hand en besloot tevens bevoegd heid te verlenen voor de bouw van een tweede ..atoomschip". Men schat dat de bouw van zulk een ..atoomschip" voor de koopvaar dij tussen de 24 en 30 maanden zal vergen. Helicopter-congres Op 27, 28 en 29 Juli a.s. zal in het Groothandelsgebouw te Rotterdam onder auspiciën van het Rotterdams Helicopter Syndicaat een helicopter- congres worden gehouden. Op dit congres, waar een 400-tal deskundi gen worden verwacht, zullen de com merciële en technische aspecten wor den belicht, alsmede het vraagstuk van de bouw van heliports. Nieuwste foto van het Koninklijk gezin Deze fotoop hoogglanspapier, is ver krijgbaar bij het Koningin Wïlhél- mina Fonds. Koninginneweg 28, Am- sterdam-Z. Na overschrijving van f 1,50 voor formaat 18 x 2Jf cm of 0.30 voor formaat 9 x 12 cm op giro 26000 Amsterdam of per post wissel geschiedt toezending franco huis. fFoto M. C. Meijboom) (Copyright R.V.D Duurste en grootste gebouw ter wereld Tegenover het Pennsylvania-Sta tion te New York zal het grootste en duurste gebouw ter wereld worden gebouwd. De kosten zullen 100 mil lioen dollar bedragen. Het gebouw, dat door de opdracht gevers een „paleis van de vooruit gang" wordt genoemd, komt op een terrein van ongeveer vier hectare en het zal driemaal zoveel ruimte be vatten als het „Empire State Buil ding." Er zal een permanente we reldtentoonstelling worden onderge bracht, waar buitenlandse regeringen en firma's haar producten kunnen tonen. Eerste witte druiven. Op de groenten- en fruitveiling te Honselersdyk zijn Woensdagochtend de eerste witte druiven aangevoerd. De druiven brachten 8.80 per kilo op. CLASSIS WALCHEREN N.H. KERK BIJEEN Vergadering accoord met voorstel van Synode Tijdens de vergadering van de Clas sis Walcheren der Hervormde Kerk, die Woensdag onder leiding van de praeses, ds. E. Durkstra, in Middel burg werd gehouden, werden diverse voorstellen behandeld. Daaronder was dat van de Synode om de mogelijk heid open te stellen tot het verlenen van kerkelijke status aan evangelisa ties van minderheidsgroepen. Dit vér strekkende voorstel wil het mogelijk maken, dat sacramenten worden be diend en nieuwe leden der kerk wor den aangenomen. Een hiertoe be noemde commissie bracht bij monde van ds. P. F. Th. Aalders uit Middel burg rapport uit en adviseerde gun stig. Na een breedvoerige bespreking verklaarde de vergadering zich in grote meerderheid accoord met het voorstel. Tevoren was de bijeenkomst begon nen met een morgengebed in de Koor kerk, waarin ds. L. H. W. Tneunisse uit Aagtekerke voorging. Na enige discussie werd voorts be sloten tot het houden van een kerke- dag op Walcheren in 1956. De voor- Er wordt de laatste tijd had gewerkt in de Grote Kerk van Veere: men is hier avond aan avond druk bezig het enorme gebouw in gereedheid te brengen voor de opvoering van het spel „Hef sprookje door de eeuwen" van de heer en mevrouw Abeleven- Labberton. Zoals bekend, wordt dit spel opgevoerd ter gelegenheid van de Markiezaatsfeesten. Meisjes zijn elke avond bezig met het vervaardi. gen van grote oran je hoepels, die als versiering zullen dienen, jongens sjouwen met de attributen, die be horen bij een enorm wapen van Vee- rej anderen weer werken aan een po dium, dat veertien bij acht meter groot wordt, kortom er heerst een bedrijvigheid, waaraan long en oud deel heeft. Én door het gehamer en geklop heen klinkt vrolijke accordeon- muziek, waarvoor Piet Oele, de ma chinist van de reddingsboot zorgt ,Jedereen werkt enthousiast mee' verklaarde de heer Abeleven, die hier de leiding heeft, ,&ls het zo doorgaai zijn eind deze week podium en decor.- klaar". De geestdriftige decor-bou wers zijn tevens allemaal medespelen den, zélfs in tweeërlei opzicht. Wam behalve als acteur wordt ook hun medewerking gevraagd als „toneel meester". Eet spel namelijk eist di verse snelle decorwisselingen en dat geschiedt door de spelers zelj. Zodra nu toneel en decors gereed zijn wordt begonnen met het repeteren van dit snelle wisselen, todat alles perfect verloopt. Inmiddels is mevrouw Abe leven reeds enige t'jd bezig met het instuderen van de spreek-roïïen, zo dat ook hier goede vorderingen wor den gemaakt. Er wordt inderdaad hard gewerkt in Veere door deze geestdriftige qroep van ruim 50 men sen. Aan hen zal het op 22 en 23 Juli zeker niet liggen bereidingen voor deze dag in de ge meenten zullen op soortgelijke wijze feschieden als de actie „De Grote rek". Een regelingscommissie zal op korte termijn de plannen ontwerpen. Vervolgens bracht de afgevaardig de der Synode een kort verslag uit over de laatst gehouden vergadering. De voorzitter van de Provinciale Kerkvergadering, ds. F. S. Klooster man, rapporteerde over de activiteit van dit college. Het nieuwe secreta riaat onder leiding van ds. S. J. M. Hulsbergen en ds. H. M. Strating, heeft reeds contacten gelegd. Twee belangrijke en tot dusver verwaar loosde terreinen, namelijk de sociale jeugdzorg en de geestelijke volksge zondheid hebben de aandacht van het secretariaat. De scriba der vergadering gaf een overzicht van dc situatie op Walche ren en van bet optreden van het mo- deramen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het contact met de badgasten in het zomerseizoen. Werk bij militairen Hierna sprak ds. Van der Werff van "s-Heer Abtskerke over zijn werk als legerpredikant in Middelburg. Een groot aantai der dienstplichtigen is buitenkerkelijk. Er is echter een goed er. verheugend contact. Spr. betreur de, dat te weinig predikanten be schikbaar zijn en deed een beroep op de kerkeraden om medewerking. Ds. J. F. Wagener uit Zoutelande sprak over de Hervormde Mannen- vereniging „In Dienst der Kerk". Dit is een bezinnings- en vormingsorga nisatie, die past in het gewone ge meentewerk De vereniging kan goe de en gezegende arbeid verrichten, ook ten aanzien van het kerkelijk ge sprek. Tenslotte nam ds. Durkstra afscheid in verband mei zijn aanstaand ver trek naar Nieuw-Guinea. Ds. Aalders dankte de aftredende piaeses namens de classis en wenste ds Durkstra een goede zendingsrei., toe. Tot voorzitter werd nu gekozen ds. E. Sneller uit Middelburg. In de com missie van toezicht werd gekozen ds. G. H. van Willenswaard uit Dom burg. Meeste mensen hoven 45 iaar miete*1 :'len" 'Opticiens congresseren varende Tallozen, die een bril zouden moe ten dragen, doen dit niet om even verschillende als onverstandige re denen. Aan de hand \an gegevens uit West-Europa en de Verenigde Staten zijn de opticiens tot de schat ting gekomen, dat 60 a 70 der be volking gezichtsgebreken heeft, die met een bril kunnen worden gecorri geerd. Telt men hen, die een leesbril van node hebben er bij, dan stijgt dit per centage tot 80 Echter maar 52 van hen. die de wereld door geslepen glas zouden moeten bezien, draagt m bril. Een belangrijke oogafwijking is de zg. ouderdomsvè?-■■endheid. De mees te mensen boven de 45 of 50 jaar moeten eigenlijk .brillen". De bevolking veroudert relatief sterk en geschat is. dat omstreeks 1970 er op de 6 7 mensen één met ouderdomsvèrziendheid is. Dit ver telde de secretaris van de 'federatie van Nederlandse Opt:-ien: Organi saties. die Donde; dag haai 'ongres houdt aan boord van de op het IJssel- meer kruisende salonboot „Amster dam".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7