KAPPIE EN DE WEERMAKERS Landbouwhuishoudonderwijs in Zeeland wint terrein WALCHEREN SPORT EN WEDSTRIJDEN DONDERDAG 9 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT o MOGELIJKHEDEN VOOR HET PLATTELANDSMEISJE Z.L.M. exploiteert reeds acht scholen In 1911 trok een zekere mejuffrouw Van Prooije wekelijks van Oostburg en Groede naar Wolfaartsdijk en Rilland om er ambulante landbouwhuis- houdcursussen te geven. Een of twee dagen per week kregen daar de plat- telandsmeisjes les in koken en naaien, waarmee op eenvoudige wijze de grondslag werd gelegd voor het landbouwhuishoudonderwys in Zeeland, dat thans jaarlyks aan honderden meisjes n& de lagere school een hun pas send voortgezet onderwijs biedt. Ruim veertig jaar geledenéén lerares, terwjjl thans alleen reeds aan de acht Z.L.M.-scholen niet minder dan zeven en vijftig leerkrachten zyn verbonden! Een flinke groei, welke duidt op een steeds toenemende be langstelling, hoewel de praktijk toch ook vaak leert, dat er zowel by de ouders als bij andere ondervvysinrichtingen nog te weinig bekendheid be staat over de mogelijkheden van het landbouwhuishoudonderwijs. In 1934 opende de Z.L.M. haar eer ste landbouwhuishoudschool in Zie- rikzee. Geleidelijk zijn hierop de scholen in Tholen, Kortgene, Krui- ningen, Terneuzen, Schoondijke, Axel en Haamstede gevolgd. Ruim zeven honderd meisjes volgen de dagscho len, terwijl de avondcursussen ook nog enkele'honderden oudere cursis ten tellen. Verwacht mag worden, dat met de verlengde leerplicht dit aantal nog verder zal toenemen. In de zgn. primaire opleiding van twee jaar, welke aansluit op de zes klas sen van de lagere school, ontvangen de meisjes naast de specifiek huis houdelijke vakken ook ruim alge meen vormend onderwijs. Zo wisse len praktijk- en theorielessen elkaar steeds af, waarbij steeds de toekom stige taak van het meisje in het oog wordt gehouden. Het landbouwhuishoudonderwijs wil nog verder gaan en daarom zal aan diverse scholen bij voldoende be langstelling een één-jarige opleiding tot huishoudassistente worden ver bonden, welke aansluit op de primai re opleiding. Na het behalen van het getuigschrift als „huishoudassisten te" kent men nog de opleidingen tot kinderverzorgster en verpleeghulp. Na de primaire opleiding is er voorts de tweejarige opleiding tot naai ster en de opleiding tot eostuum- naaister. Ook is er de drie-jarige vooroplei ding om te kunnen worden opgeleid tot lerares. Er zijn dus mogelijkhe den volop, doch uiteraard stelt het steeds verder toenemen van het landbouwhuishoudonderwijs ook zyn eisen aan de huisvesting van de scholen. Verbouwing rechtbank in Middelburg aanbesteed Donderdag werd aanbesteed de ver bouwing van het rechtbankgebouw in Middelburg door de architect van de rijksgebouwendienst. Ingeschreven werd als volgt: B. J. Stegink, Vlissingen, f 347.000; Bataaf se Beton Mij, Den Haag, f 350.000; Gebr. De Bonth, Nieuwkuyk, f 378.300; E. G. Lindenbergh, Vlissingen, f 428.366; Boele en Van Eesteren, Den Haag, f 430.800; C. v. d. Klippe, Vlis singen, f 431.000; Gebrs. Van Hees- wijk, Best, f 433,700. De gunning werd aangehouden. Peulen van koude grond Door de tuinder Jos de Rijk te Walsoorden werden Woensdag op de veiling te Terneuzen de eerste peulen van de koude grond aangevoerd. Zij brachten de prijs op van 1,81 tot 1.91 per kg. Vergoeding grasland in herverkavelingsgebieden De door de watersnood getroffe nen hebben recht op een bijdrage van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, wanneer het door hen geëxploiteerde grasland werd beschadigd, resp. ver nield door de overstroming van Fe bruari 1953, ook wanneer het gras land niet wordt hersteld. Inzaai op andere, mits overstroomd geweest zijnde percelen, is toege staan. Als regel zal slechts voor de overstroomde oppervlakte vergoeding mogelijk zijn, doch hierop kan een uitzondering worden gemeakt in bij zondere gevallen. AJs een gedeeltelijk herstelde gras mat, waarvoor toestemming was verleend om te herstellen, door her- verkavelingswerken weer wordt be schadigd of vernield, ontstaat er aan spraak op vergoeding zowel van de Rijksdienst voor Landbouwherstel als van de Herverkavelingscommis sie Zeeland. Bij een geheel herstelde grasmat, waarvoor een desbetreffende verkla ring door de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst is opgemaakt, zal de rampschade geheel door Landbouw herstel afgewikkeld zyn of worden. Indien nu na deze afwikkeling, door herverkavelingswerkzaamheden de grasmat opnieuw wordt bescha digd of vernield, komt de schadever goeding voor rekeing van de Herver kavelingscommissie. In „droge" gebieden zal bij be schadiging of vernieling van gras land door de Herverkavelingscommis sie steeds de schade worden vergoed. De hoogte van de Landbouwher- stelvergoedingen is reeds vastge steld. De Herverkavelingscommissie zal vergoedingen betalen afhankelyk van de mate der beschadiging. Minimumprijs aardbeien In het komende seizoen zullen op de veilingen de aardbeien niet bene den 45 cent per kg worden verkocht. Deze minimumprijs is vastgesteld door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen en ze geldt voor alle rassen. Wanneer ze deze pi-ys niet .kunnen halen, worden ze uit de markt genomen. Bij eventuele door draai zal voor Madame Lefeber en Laxton 25 cent per kg worden ver- foed voor de kwaliteit 1 en 2, Voor e overige aardbeien met dop 35 cent per kg en voor de overige aard beien zonder dop 45 cent per kg. Voor afwijkende aardbeien zal 15 cent per kg worden vergoed. Van al le kwaliteiten zal 1 cent per kg hef fing worden ingehouden waaruit ev mtuele doordraai wordt betaald. Dit punt heeft echter alle aan dacht, hetgeen duidelijk gedemon streerd wordt door de vele nieuw bouw van de laatste jaren. Van de acht Z.L.M.-scholen wachten alleen die van Tholen en Axel nog op nieuwbouw. Voor Axel worden binnenkort de definitieve plannen voor een nieuwe school ingediend, terwijl in Tholen ook ernstig naar een oplossing wordt gestreefd. Schoondijke kreeg na de oorlog 'n modern ingericht schoolgebouw, Ter neuzen werd vorig jaar uitgebreid. Kortgene geniet reeds geruime tyd een goede huisvesting, en in Krui- ningen werd onlangs de officiële eerste steen gelegd voor de nieuwe school, welke de bij de ramp verloren gegane barak zal vervangen. De school te Zierikzee welke bij de ramp werd beschadigd, wordt thans niet alleen gerestaureerd, doch tevens met zes lokalen uitgebreid. Tenslot te kreeg Haamstede vorig jaar een zij het verbouwde, doch keurig inge richte landbouwhuishoudschool. Zo wil ook deze tak van onderwys steeds meer een bijdrage gaan leve ren aan de ontwikkeling van het plattelandsmeisje in Zeeland. Recreatiemogelijkheden in de Braakman. Conclusies van Planologische Dienst De Planologische Dienst heeft ten behoeve van de Recreatie-commissie- Braakman een onderzoek ingesteld naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de recreatie in de Braakman. Over de resultaten van dit onderzoek werd een nota opgesteld, waarin er op wordt gewezen, dat de openlucht- recreatiemogelrjkheden van de Braakman van tweeërlei aard kun nen zijn, namelijk enerzyds de recre atie te water en anderzijds de recre atie te land langs de oevers van de kreek in deze polder. Voor de recreatiezoekenden, die niet van de zeilgelegenheid gebruik zullen maken, zal het gewenst zijn, in het concentratiepunt der centrale voorzieningen een behoorlijke zwem en zonnegelegenheid te creëren. Voor de meer-daagse bezoekers, ware voorts op enige afstand van het dag-recreatiegebied een terrein voor de bouw van zomerwoningen, alsme de een kampeerterrein te reserveren. Het zal hierbij aanbeveling verdie nen, dat een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen de terreinen voor dag-recreatie en de terreinen, waar voorzieningen voor een langer verblijf zullen worden ingericht. Eindexamen Handelsdagschool Voor het eindexamen van de Mid delbare Handelsdagschool met vier jarige cursus in Middelburg slaag den alle negen pandidaten. Hun na men luiden: J. Geldof, Domburg; L. de Nood, Middelburg; W. Haars, Middelburg; H. Reyenga, Yerseke; P. J. de Smit, Heinkenszand; J. Valk, Breskens; A. J. Verhage, Middelburg; mej. J. J. S. A. Verschoor, Breskens; S. Ver wijs, Yerseke. Middelburg Middelburgse C.O.A.K. wint overtuigend voetbaltournooi Koninklijke Marine eervol tweede De militairen van de COAK te Middelburg zijn Woensdagmiddag op de sportvelden aan de Baskenburgse- weg te Vlissingen op overtuigende wijze winnaar geworden van een voetbaltournooi, dat georganiseerd was door de ambtenaren van de in voerrechten en accijnzen. Alvorens de toekomstige militaire administra teurs de zegevlag in top konden ha len, moesten zij echter heel wat te- fenstand overwinnen. Zij móesten et namelijk opnemen met elftallen van de gemeente Vlissingen, van de douane uit Terneuzen, van de Rijks politie Zeeland, van de douane Vlis singen en van de Koninklijkè Marine. Het waren de ploegen van de Mid delburgse COAK en van de Marine uit Vlissingen, die de finale bereik ten en om de eerste plaats moesten spelen. Weliswaar speelden de zeelieden het nog klaar een 10 voorsprong te nemen, maar daarna ontwikkel den de militairen uit de Zeeuwse hoofdstad zulk vlot spel, dat de ma ritieme defensje driemaal moest zwichten. Zodoende won de COAK met 31. De voetballers van de Ma rine werden ondertussen verdienste lijk tweede, terwijl de douaniers uit Terneuzen zich van de derde plaats verzekerden en de leden van de Rijkspolitie de vierde plaats voor hun rekening namen. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden luiden: Gemeente Vlis singenKoninklijke Marine 14; Gemeente VlissingenDouane Ter neuzen 02; Koninklijke Marine Douane Terneuzen 100; Douane VlissingenCAOK 04; Douane VlissingenRijkspolitie 01; COAK —Rijkspolitie 9—2; Rijkspolitie— Douane Terneuzen 24; COAK Koninklijke Mai-lne 31. Optreden folkloregroep „Medio" Het bericht over het optreden van de folkloregroep van „Medioburgum", heden, Donderdagavond, (P.Z.C. van Woensdag j.l.) behoeft enige aanvul ling. Dit evenement draagt namelijk een besloten karakter en is alleen be doeld voor de A.N.V.V.-congressisten, die tevoren in de Statenzaal door het provinciaal bestuur worden ontvan gen. Ook het dansen, waartoe daarna gelegenheid is, zal niet openbaar zijn. In verband met een en ander zullen de poorten van „Miniatuur" van avond dan ook om 21.30 uur voor het publiek worden gesloten. Groot aantal bejaarden maakte rijtoer per bus Voor het eerst sinds enige tijd heb ben vele Middelburgse bejaarden van alle gezindten Woensdag een grote rijtoer gemaakt. Dank zij de activi teiten van het enkele maanden gele den opgerichte cbmité „Algemene Rijtoer Bejaarden", dat grote mede werking van de ingezetenen onder vond, werd deze tocht mogelijk. Met de organisatie van het geheel was een bedrag van 2200 gemoeid. 's Morgens om 10 uur vertrokken de bejaarden 350 in totaal in negen bussen van de Markt. Zij wer den vergezeld van 18 leidsters, ter wijl de algehele leiding in handen was van de heer J. C. F. van Kamer, voorzitter van het comité. Eerst werd gereden naar Bergen op Zoom, waar men zich in „De Hollandse Tuin" de koffie goed liet smaken. Het volgende reisdoel was Ouden bosch, waar de belangstelling zich uiteraard op de grote basiliek con centreerde. Dit monumentale kerk gebouw werd dan ook bezichtigd. Hierna vertrok men naar Etten- Leur, dat in de ooxiog een evacuatie centrum voor bejaarden was. Vele van de Middelburgers hebben daar dan ook kennissen, die van te voren van deze tocht op de hoogte waren gesteld. Met deze bekende Ettena- ren werd een praatje gemaakt vanuit de bussen waarna de tocht snel voortging. Het Liesbosch bij Bre da was de plaats, waar men de kof fiemaaltijd nuttigde. Na het eten was er tijd om zich te vertreden. Tegen 20 uur arriveerde het negen tal bussen aan het Middelburgse sta tion via Roosendaal en Bergen op Zoom. Bij de „ingang" van de Zeeuw se hoofdstad wachtte het gezelschap een feestelijke ontvangst. De Mu ziekverenigingen „ONDA" en „Ex celsior" stonden namelijk in vol or naat gereed om de stoet te begelei den. Stapvoets ging het op deze wij ze naar de Markt. Velen van Middel burgs oudste inwoners hebben een zeer genoeglijke dag beleefd! Collecte De collecte voor de Blauwe Week heeft in Middelburg met een na gekomen gift 327.888 opge- Vlissirw Het „Waterorgel" naar Vlissingen De „Water-Symphonie" het geper fectioneerde Waterorgel dat inmid dels in Zeeland enige reputatie heeft verworven, komt van Zaterdag 11 tot Dinsdag l4 Juni a.s. in „Britannia" te Vlissingen. Dit Waterorgel bestaat uit 2000 dansende fonteinen en wordt verlicht door een* batterij van 58 schijnwerpers. Tw«e-en-half millioen voor „Der Boede" Bouw inrichting voor geestelijk gestoorden Ged. Staten van Zeeland stellen de Provinciale Staten voor de provincie garant te doen zijn voor de rente en aflossing van een geldlening van ten hoogste 2.500.000 ten behoeve van de Stichting „Verpleeg en Rusthui zen Walcheren" Middelburg. Het be treft hier de financiering van de bouw van een inrichting voor geeste lijk gestoorden bij „Der Boeae" ter vervanging van de inrichting „Over duin". Over de plannen voor deze bouw hebben wij enige tijd geleden uitvoerig bericht. Concentratie van waterschappen In aanvulling op ons artikel over de concentratie van waterschappen op Schouwen-Duiveland (P.Z.C. van Woensdag) zij nog medegedeeld, dat het in dit artikel genoemde advies niet uitsluitend werd uitgebracht door de z.g. „vertrouwensmannen", maar door een commissie, waarin behalve deze afgevaardigden van de streek, zitting hadden de heren C. Philipse, lid van Ged. Staten, voorzitter, de heer C. Hamelink, lid van Ged. Staten, ir H. D. J. Swaters, hoofdingenieur-di recteur van de provinciale waterstaat en mr J. Kosters, hoofd van de twee de afdeling van de provinciale grif fie. Particuliere Synode Gereformeerde Kerken Woensdag kwam te Middelburg onder presidium van ds. W. J. Meis ter uit Middelburg de Particuliere Synode van het Zuiden der Gerefor meerde Kerken bijeen. Het grootste deel van de vergadertijd werd benut voor het lezen van de rappoi'ten der verschillende deputaatschappen, o.m. „Hulpbehoevende Kerken", „Onder steuning Theologische studenten" en „De Examenina Geen dezer rap porten gaf aanleiding tot discussie. Na een diepgaande gedachtenwis- seling sprak de synode haar goed keuring uit over het besluit van de classis Zierikzee inzake de samen werking tussen de Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde kerk te Seharendrjke. Zoals bekend gaf deze classis richtlijnen, die het bestaande contact tussen beide ker ken bestendigen kunnen. Een belangrijk punt van de ver gadering was de stemming voor de afgevaardigden naar de eerstkomen de Generale Synode. Als primi wer den aangewezen dr. C. Stam uit Goes en ds A. G. van der Stoel uit Ber gen op Zoom, als secundi ds W. J. Meister te Middelburg en ds H. Pest man te Terneuzen. Als primi-ouder- lingen zijn aangewezen de heren W. van den Berg te Bruinisse en A. U. Lecointre te Middelburg, als secundi- ouderlingen de heren L. Bosselaar uit Ellewoutsdijk en J. J. Boon uit Bergen op Zoom. Zoutelande Raadsvergadering Hedenavond half acht zal de ge meenteraad van Zoutelande in open bare zitting bijeenkomen onder voor zitterschap van burgemeester D. Kodde. Westkapelle Ongeluk Op de hoek Papestraat-Noordstraat te Westkapelle kwam de bromfiets rijder W. H. in botsing met een auto waardoor hij enkele lichte verwon dingen opliep. Na in het ziekenhuis te zijn geholpen kon hij huiswaarts keren. Scholieren naar E 55 Met 'het onderwijzend personeel togen de leerlingen der hoogste klas sen van de Chr. School te Westka pelle naar Rotterdam, waar een be zoek werd gebracht aan de tentoon stelling E 55. Officiële publicaties BEKENDMAKING. De Burgemeester van Oost- en West- Souburg maakt bekend, dat een ontwerp tot wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen dier gemeente voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt, gedurende het tijdvak van 5 Juni 1955 tot en met 4 Juli 1955, op iedere werkdag van des voormiddags 9.00 uur tot 12.30 uur en des namiddags 2.00 uur tot 5.00 uur, uit gezonderd des Zaterags alleen van des voormiddags 9.00 uur tot 12.00 uur. Gedurende dit tijdvak kunnen belang hebbenden bezwaren indienen bij de Ge meenteraad. Oost- en West-Souburg, 3 Juni 1955. „Zonneveldsterrit 1955 bracht 1722.93 op Het eindresultaat van de „Zonne veldsterrit 1955", die op Tweede Pink sterdag ten bate van de actio „Sport steunt Zonneveld" werd gehouden, heeft alle verwachtingen overtroffen. Zoals gemeld in het verslag van deze rit, die een groot succes werd, was toen bekend, dat in ieder geval f 100U aan „Sport steunt Zonneveld" kon worden geschonken- Bij de definitie ve berekening van de bedragen en na telling bleek echter, dat het „batig saldo" niet minder dan f 1722,93 be draagt! Tijdens een bijeenkomst in het Oostkappelse Zeehospitium, die een enigszins officieel tintje droeg, heeft het organiserende driemanschap van de M.A.C. „Scheldegouwen" Woens dagavond deze som aan de secretaris penningmeester van „Sport steunt Zonneveld", de heer H. L. Plompen, overhandigd. Hierbij waren ook an dere leden van het comité aanwezig en het bestuur van „Zonneveld". De organisatoren waren de heren E. Tilroe, A. van Sabben en J. van de Kreeke. Zij hebben Woensdagavond te kennen gegeven, dat de „Zonneveld sterrit" een jaarlijks evenement wordt Het drietal gaat reeds plannen ma ken voor het volgend jaar. Waar zijn onze schepen? Aalsum 6 v. Bandar Shahpur te Dubai. Albireo 7 St. Paul's Bock n. R'dam. Alphard 6 430 m. Z. v. St. Vincent CV Alamak 7 Suez. Almdijk 6 500 m. N.O. v. Miami. Amsteldijk 7 Rotterdam. Amerskerk 6 2700 m. Z.O. v. Kp. Guarda- fui. Andijk 6 320 m. O. v. Bermuda. Arendskerk 0 980 m. W.tN. v. P. de Galle. Averdijk 5 200 m. Z.Z.O. v. Sable Ell. Arendsdijk 8 Fhilidelphia, Ball 6 Hamburg. Biijaendijk 6 210 m. Z.Z.O. v. Sable Ell. Britsum 6 620 m. N. v. Azoren. Dongedijk 6 1010 m. Z.t.W. v. Fayal. Elmina 6 v. Takoradi. Grootekerk 6 Aden. Gouwe 6 26 m. Z. v. Karlskrona. Heemskerk 7 te Marseille. Japara 6 270 m. W.N.W. v. P. de Galle. Kalijdon 6 220 m. N.N.O. v. Kp. Oranje. Korovina 6 180 m. W. v. Colombo. Kota Baroe 6 55 m. Z.Z.W. v. Gavdo. Katelysia 6 110 m. Z.W. v. Bandar Abbas. Laurenskerk 6 80 m. Z.O. v. Kosselr. Lawak 6 v. Longview n. Seattle. Lutterkerk 6 Kp. St. Vincent. Leopoldskerk 6 Karachi. Liberty Bell 7 Aden n. Mena al Ahmadl. Limburg 6 800 m. O. v. P. de Galle. Marisa 6 40 m. Z.W. v. Colombo. Mataram 6 n.m. v. New York n. Baltimo re. Macoma R'aam n. Thameshaven. Meerkerk 6 East London. Meliskerk 6 Mombassa. Mijdrecht 7 Singapore. Merwede 6 Antwerpen, Maasdam 7 Curasao. Oranje 6 Colombo. Rondo G 320 m. W. v. Flores. Rotuïa B Sh. Basilan. Rijndam 7 300 m. v. Fastnet n. Cobh. Schouten 6 n. Osaka. Schiedijk 6 425 m. N.O. v. Kp. Hatteras. Soestdijk 8 te New Port. Sinabang 6 80 m. O.Z.O. Townsville. Tegelberg 6 2530 m. N.O.t.O. Mauritius. Tomori 6 n. Singapore. Telamon 6 ^Baltimore n. N. York, Tibia 6 480 m. Z.W. v. Tenerlfe. Utrecht 7 te Suez. Willem Ruys 7 Malta n. Pt. Said. Westland 7 Santos. Zaan 7 Zaandam. Zuiderkruis 6 390 m. Z.t.W. v. Str. Lombok Marktberichten VISMIJN VEERE. 8 Juni. Aangevoerd: 3580 kg export garnalen 6778; 231 kg handelsgarnalen 65: 374 kg schar 21—32; 278 kg bot 17— 26; 88 kg tong (middel) 120—197; 37 kg rog 57—66; 3 kg griét 84—120. VEILING MIDDELBURG. 8 Juni. Fruit en aardappelen: Aard beien per doos 2467; Jonathan I 41 46; keuken 2832; Vroege aardappelen', grote en drielingen 4464; kriel 3749. Groenten: Bloemkool A 1545; B 10 23; C 9—15: D 9—12; Sla per stuk A 3-8; B 3—7; Komkommers A 36—49; B 35—42; C 27—38; D 24—26; Bospeen 28—59; Was- peen 1962; Boskroten 3147; Spinazie 11—36; Andijvie 52—71; Rabarber 4—11; Postelein 28—37; Radijs 12-21; Dubb. Prlncessebonen 273—280; Doperwten 87; Spitskool 64; Asperges 110—222. De eerste doperwten werden aange voerd door de heer D. Kaljouw Dzn, Rlt- Miemsestraat 89, Souburg. HOOG EN LAAG WATER 10 Juni Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 4.48 5.14 5.54 6.17 6.31 1.97 2.12 2.27 1.40 1.65 U.+N.A.P. 17.00 17.28 18.02 18.27 18.47 1.84 1.99 2.16 1.19 1.43 10.59 11.26 12.00 11.45 12.02 1.69 1.81 1.99 1.44 1.65 U.—N.A.P. 23.31 2.00 23.58 2.12 22. Intussen wachtte Okkl in de sloep in spanning af wat er zou gebeuren. Bar- loldus had een ingewikkeld Instrumentje tevoorschijn gehaald, dat hij door een draadje met het wonder- koffertje verbonden had. „Aha!" juichte hij. „Ik zie op de diepte-meter, dat de meteoroglobe niet langer zakt! Maar nu moeten ze weer naar boven toe! Geef hen verdere instructies, Ar- noldus!" „Zet de anti-gravitatle- hefboom in stand 1!" riep Arnoldus in het microfoon tje. En diep beneden hem in de bol herhaalde Kappie „In stand 1 deksels, nou begint het ja weer! Dit schijnt wel de goede hef boom te zijn, maar wat is ja stand 1 au weer? Ik zal dat ding eerst maar eens een klein eindje verder duwen!" De Maat stond er bibbe rend over al zijn leden bij. „Oh, Kappie". jammerde hij. „wees toch voorzich tig! Als er maar niets ergs gebeurt) Oh. mijn arme zenuwen zijn gewoon verscheurd!" „Zit niet te zeveren, klont!" bromde Kappie en hij stak zijn hand opnieuw naar de hefboom uit. Maar op netzelfde ogenblik begon de bol zo hevig te slingeren, dat zelfs hun zeebenen daar niet tegen bestand waren! Zij verloren het evenwicht en rol den in het water, dat nog steeds op de bodem van de bol Klotste. „Oh. Kappie! Wat heeft U nou gedaan?" huilde de Maat, „Niets!" schreeuwde Kappie terug. „Ik heb die hefboom ja niet eens aangeraakt!" Fortuna '54 en Racing Club Strassbourg deelden punten Voor ongeveer 12.0U0 toeschou- ivers deelden Dinsdagavond Fortuna '54 cn Racing Club Strassbourg, na een snelle en aantrekkelijke wed- stryd, de punten (4-4). Bij rust leid den de Fransen met 3-1. Voor Strass bourg scoorden Stojaspal drie maal en Hertrick één maal. Voor Fortuna vonden Wilkes, Angenent en Noter- matis bet net. In de ilocg van Strassbourg speel de de oud-V.V.V.-speler Carlfer mee en vooral in de eerste helft liet hy veel goede dingen zien. Faas Wilkes, die als gast in de voorhoede van Fortuna stond opgesteld, toonde op de rechtsbinnenolaats herhaaldelijk zyn grote klasse. Zijn doelpunt, ge maakt met een hard schot na een ge raffineerde dribbel, was van hoog ge halte. Wandelsport Zaterdagmiddag 18 Juni a.s. zullen de leerlingen van de lagere scholen weer de jaarlijkse schoolwandeltocht houden. 250 leerlingen hebben inge schreven voor deze tocht, welke langs een nieuw gekozen parcours rondom Oostburg zal gaan. Indien Cadzand wederom wint, zal deze school definitief de wisselbcker in ontvangst kunnen nemen. Handbaluitslagen De uitslagen van de Woensdagavond gespeelde handbalwedstrijden luiden: Dames: Marathon III—Olympus I 5—5; Marathon H—Walcheren II 2—1. Analyse bevolkingscijfers in 1953 Onderzoek naar migratie ilne 1 incie De ernstige afneming van het In wonertal der provincie Zeeland in 1953, vormde voor Gedeputeerde Sta ten aanleiding de Provinciale Plano logische Dienst op te dragen, de be volkingscijfers over het jaar 1953 nader te analy eren, zo blijkt uit het jaarverslag van deze instelling. Blijkens de voorlopige resultaten van dit onderzoek, moet de oorzaak van het minder gunstige verloop van het bevolkingsaantal van dit gewest gedurende 1953 (uiteraard afgezien van de directe gevolgen van de Fe- bruari-ramp) voor een belangrijk deel worden gezocht in een vrij ster ke vermindering van de vestiging. Deze verminderde vestiging vindt vermoedelijk haar oorzaak in de zeer gunstige algemene ontwikkeling van de arbeidsmarkt in ons land. waar door de vestiging van arbeidskrach ten in Zeeland uit gebieden in overig Nederland, welke in voorgaande ja ren een arbeidsoverschot bezaten, werd afgeremd. Deze ontwikkeling kan worden geacht mede te zfin be ïnvloed door de enigszins geïsoleerde ligging, het ontbriken van grotere centra met gedifferentieerde sociaal- culturele samenlevingsvormen en vooral de beperkte woningtoewijzing aan deze provincie. Teneinde mede in het kader van de bestaande plannen tot afsluiting van de zeegaten maatregelen te kunnen treffen om een gunstige demografi sche ontwikkeling te stimuleren, zulks in het belang van de welvaarts ontwikkeling In Zeeland, werd een nauwkeurig onderzoek naar de socio logische, sociaal-psychologische en economische oorzaken der Zeeuwse migratie wenselijk geacht. G.S. heb ben inmiddels aan de P.P.D., de Stichting Zeeland en het E.T.I. op gedragen dit onderzoek in te stellen. N.V.V.-vrouwen bijeen te Bergen op Zoom In „De Hollandse Tuin" te Bergen op Zoom werd Dinsdag een interna tionale byeenkomst gehouden van de vrouwenbond van het N.V.V. uit het district Zeeland, Noord Brabant, Antwerpen en Zelzaete. Er waren ruim 500 dames bijeen. Een openingswoord werd gespro ken door mevr. Geldof uit Vlissingen mevrouw De Smet uit Selzate en mevrouw Neteson uit Antwerpen. Mevrouw U. Tillegen-Veldstra uit Maarsen hield een causerie over het onderwerp „Kleuteronderwijs en kleu terzorg". Een gezamenlyke koffietafel volg de en na de middagpauze hield Too Jansen uit Den Bosch een lezing over Hellen Keiler. De middag werd voorts gevuld met een bont program ma. Door het slechte weer Jcon de tocht naar de Klavervelden niet doorgaan. UNIVERSITAIR EXAMEN De heer M. P. Verheije te LJzendij- ke slaagde aan de ryksuniversiteit te Utrecht voor het artsexamen. Nagekomen advertenties. De Heer en Mevrouw J. ADRIAANS— VAN RESTEREN, geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon, PIETER WILLEM. Hengelo (O.), 7 Juni 1955. Theresiastraat 28. Tijdelijk: Koningin Juliana Ziekenhuis. Heden overleed in Rusthuis „Der Boede" onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer LEIN WMKHüYS in de ouderdom van 89 laar. Uit aller naam, P. WTJKHUYS. Tandarts KNOOP TOT .MAANDAG GEEN SPREEKUUR.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3