Planologische Dienst behandelde vele aspecten Deltapl an 3 ijfic Witte mdw Frisw BATAVUS Imwm Almanak VERSLAG VAN ZUIDHOLLANDSE REDDINGSMAATSCHAPPIJ „WATERSNOOD ZEELAND 1953" HEEFT VERSLAG UITGEBRACHT KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR DE ZEEUWSE EILANDEN Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG y JUNI 1955 JAARVERSLAG VERSCHENEN Koninklijke goedkeuring op Streek plan Walcheren bleef steeds uit Het zo juist verschenen jaarverslag van de Provinciale Planologische Dienst over 1954 vermeldt, dat deze dienst reeds vele werkzaamheden heeft verricht met het oog op het komende Deltaplan en het Drie-Eilan denplan. Zowel ten opzichte van de locale als de interlocale verbindingen >verd het voor Zeeland uitermate belangrijk geacht, dat nader werd on derzocht, welke belangen met de aanleg van wegen over de afsluitdam- men zijn gemoeid en welke wenselijkheden eventueel ten aanzien van de plaatsen van deze dammen uit verkeerseconomisch oogpunt voortvloeien. Daarnaast vroeg het probleem van de bestemming van de af te dammen zee-armen eveneens de nodige aandacht. Ten aanzien van al deze vraag stukken werd aan de Plancommissie Zuid-West een nota uitgebracht. Mede ten behoeve van deze nota werd bij de spoorwegovergang op de Rijksweg te Krabbendijke een streek- proeftelling met enquête gehouden van het gemotoriseerde verkeer in beide richtingen. Voorts werden tal van oriënterende besprekingen ge voerd met diverse instanties. De tot dusver door het bureau van de Pla nologische Dienst in het kader van het Drie-Eilandenplan verrichte on derzoekingen werden in een eerste interim-rapport samengevat, dat aan Ged. Staten werd aangeboden. In deze nota werd gesproken over de betekenis van het Drie-Eilandenplan voor Noord-Beveland ten opzichte van de demografische en sociaal-eco nomische ontwikkeling, de landbouw en het vervoer, voorts over de scheepvaart door de Zandkreek, met name de wenselijkheden ten aanzien van de te treffen voorzieningen in de vaarroute, de verkeersverbindin gen van Noord-Beveland met Wal cheren en Zuid-Beveland en de be langen van de visserij. Over de noodzakelijke verplaatsing van de Veerse vissersvloot werden nog aan vullende nota's uitgebracht, terwijl een voorlopige nota werd opgesteld ten aanzien van de te verwachten ontwikkeling van de watersport na realisering van het Drie-Eilanden plan. Naast deze werkzaamheden kwa men ook vele andere objecten in (Advertentie) 'n heerlijke drank 1954 aan de orde. Ook ditmaal wordt in het jaarverslag gesproken over het uitblijven van de koninklijke goedkeuring van het Streekplan Walcheren. Het moet nu eenmaal o.m, met het oog op de rechtszeker heid de hoogste tijd worden geacht dat deze goedkeuring wordt verkre gen, zo wordt betoogt. De directeur van de dienst, ir. M. de Vink, herinnert er aan, dat in de inleiding tot het jaarver slag over 1953 reeds werd ge waagd van de stijgende zorg over het uitblijven van deze be slissing en merkt thans op: „Ik hoop, dat mijn verder zwijgen over deze kwestie welsprekender moge zijn dan vele woorden..." In 1954 werden geen onderzoe kingen gehouden voor het Streek plan Zeeuwsch-Vlaandereu, omdat aan het Streekplan Schouwen-Dui- veland, voortbouwend op het recon structie-plan, voorrang moest wor den verleend. Dit reconstructierap port werd door de Vaste Commissie van de dienst als uitgangspunt voor het Streekplan Schouwen-Duiveland aanvaard. Mete het E.T.I. voor Zeeland werd een diepgaand onderzoek ingesteld naar mogelijke concentratie van ha vens op Schouwen-Duiveland. Ook de toekomstige functie van het vlieg veld Haamstede vormde een punt van bijzonder onderzoek. Hierover werd advies uitgebracht met de Rijksluchtvaartdienst aan Ged. Sta ten. UITBREIDINGSPLANNEN. Op het gebeid van de gemeente lijke uitbreidings- en wederopbouw- plannen valt nog steeds een sterke toeneming van werkzaamheden waar te nemen. In 1954 werden door de onderscheiden gemeenteraden 32 (vo rig jaar 23) uitbreidingsplannen in onderdelen en 12 (vorig jaar 11) plannen in hoofdzaak, waaronder resp. 27 (vorig jaar 13) en 10 (vo rig jaar 6) herzieningen vastgesteld. Door Gedeputeerde Staten werden 18 (vorig jaar 20) plannen in onderde len goedgekeurd en op 2 (vorig jaar 5) plannen goedkeuring onthouden. Van de vastgestelde uitbreidingsplan nen in hoofdzaak werden er 11 (vo rig jaar 8) door Ged. Staten goed gekeurd. Tengevolge van de ramp moest een groot aantal wederopbouw- plannen worden opgezet. In het ver slagjaar werden 21 (vorig jaar 3) wederopbouwplannen vastgesteld, waarvan het slechts in 6 (vorig jaar 2) gevallen een herziening betrof. Op 6 (vorig jaar 5) wederopbouwplan nen werd de ministeriële goedkeuring verkregen. Nota's werden voorts uitgebracht in verband met. de Schelde-Rijnver- binding, gemeentelijke indeling VAN TOT WEGENMISÈRE. De badplaats Cadzand heeft het de laatste jaren met de wegen niet zo bijster goed getroffen. Vorig jaar werd de rust verstoord door de bouw van de zeesluis, waardoor een nogal rommelige indruk werd gewekt, en thans is men bezig met het aanleg gen van een nieuw wegdek op de Ringdijk. De werkzaamheden vorde ren door verschillende omstandighe den niet hard en vooral tijdens het afgelopen weekeinde stagneerde het verkeer nu -an dan. De automobilis ten gaan het hierdoor ontzien om naar het Cadzandse strand te ko- DEMONSTRATIE Het nieuwe zwembad te Middelburg blijkt een grote aantrekkingskracht te bezitten! Het heeft thans zelfs de monstraties uitgelokt! Een aantal meisjes van een Middel burgse ULO-schooi toonde zich uiterst verbolgen over het feitdat slechts leerlingen van lagere scholen voor het zogenaamde schoolzwemmen in aan merking komen. Het fraaie romer- weer- van de laatste dagen was aan deze verbolgenheid beslist niet vreemd De jongedames demonstreerden, toen zij van hun school op weg waren naar het II.B.S.-gebouw, alwaar zij het gebruikelijke uurtje gymnastiek- onderricht zouden ontvangen. Zij maakten de tocht onder het roepen van leuzen en vooral met het ma/cen van herrie", een bedrijf waarin niet slechts knapen, maar ook jongedames van die leeftijd bijzonder bekwaam schijnen te zijnZij wilden zwem men, in plaats van turnen De demonstratie heeft vooralsnog geen positief resultaat opgeleverd, maar de dames zo wil het verhaal zijn niet van plan het er zo maar bij te laten zitten. Zij zijn van plan om op de eerstvolgende gymnastiek les bij wijze van protest te verschijnen met door badmutsen getooide hoof den men. Bovendien is de weg langs het haventje naar Retranchement reeds enkele jaren dermate slecht, dat de onderneemster de busdienst staakte. Het laat zich aanzien, dat het be- stratingswerk een groot deel van het seizoen zal duren. OESTERVERZENDING. In de maand Mei van dit jaar wer den uit Yerseke in totaal 42.670 stuks oesters naar binnen- en buitenland verzonden (in dezelfde maand van 1954 was dit aantal 36.544). Voor de binnenlandse consumptie waren 5070 (4250) oesters bestemd, naar Enge land gingen er 13.000 (geen), naar Belgie 23.800 (28.644), naar Duits land 600 (3400) en naar andere lan den 200 (250). GYMNASTIEK. Voor het eerst in de geschiede nis voor zover bekend heb ben lieden zich ingespannen voor de oprichting van een gymnastiek vereniging te Waterlandkerkje en wel voor jongens en meisjes wan acht tot veertien jaar. De animo is groot. De jongensafdeling zal worden geleid door de heer Bod- dery en de meisjesafdeling door de heer Haertsen. OOIEVAARS. Het is, zo meldt men uit Zaam- slag, niet de gewoonte, dat ooievaars in de omtrek van die gemeente hun intrek nemen. Daarom werd het als zeldzaam aangemei'kt, dat sedert enige dagen een tweetal va,n deze vogels zich bij het gehucht Het Veer ophoudt. Braakmanpolder en een rapport in zake de wenselijke spreiding van zwembaden, enz. VERKEER. Om een inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het verkeer zowel in Zeeuwscli-Vlaanderen als in de ge hele provincie Zeeland, werd gedu rende een tweetal dagen met mede werking van de Inspectie voor In voerrechten en Accijnzen en de Ko ninklijke Marechaussée aan alle Zeeuwse grensposten een telling met enquête gehouden van het inkomende en uitgaande verkeer. Op deze dagen werd tevens het gemotoriseerde ver keer over de veerdiensten van de Westerschelde (in beide richtingen) naar de plaatsen van herkomst en bestemming aan een telling onder worpen. De in'te stellen beheersgrëns van dfe hoofdwaterkering, zulks met het oog op de in voorbereiding zijnde plannen voor de noodzakelijke dijks- verzwaring en -verhoging, in het bij zonder voor die gedeelten van het Zeeuwse kustgebied, welke buiten de toekomstige Deltawerken zullen blij ven, vormde eveneens een punt van onderzoek en nauw overleg met de Rijkswaterstaat. Hierover werd een uitvoerig advies aan het College van Gedeputeerde Staten uitgebracht. Voorts werd een begin gemaakt met het onderzoek naar een moge lijke inpoldering van het Land van Saeftinge. Ter zake werden de nodi ge verkenningen verricht en een aantal oriënterende besprekingen ge voerd. (Advertentie) Verrukkelijke pepermuntsmaak COLGATE - DE MEEST VERKOCHTE TANDPASTA TER WERELD Nederlands geschenk voor Belgische school Zaterdag jl. is te Denderleeuw in Belgisch Vlaanderen een nieuwe Chr school geopend, bestemd voor lagcr- en voor kleuteronderwijs. Onder de velen, die bij de opening het woord voerden en geschenken aanboden was de heer J. A. van Ben- nekom, te Middelburg, inspecteur voor de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs, die 4000 francs aan bood voor het instrumentarium van de school en bovendien nog 1400 francs voor andere bij de Belgische Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs aan gesloten scholen. De „Stichting Steunfonds School met de Bijbel" in Nederland was eveneens vertegenwoordigd bij de opening van deze Chr. school waar voor in ons land, landelijk, een finan ciële actie, is gevoerd. Zierikzees bankier in hoger beroep BEVESTIGING VONNIS RECHTBANK GEëlST- Voor het Haags gerechtshof stond Woensdag in beroep terecht de heer C. v. d. V., bankier te Zierikzee, die enige tijd geleden door de Middel burgse rechtbank was veroordeeld tot één maand gevangenisstraf. V. had in Maart 1953 voor zijn opdrachtgeefster, mevrouw L. v. d. V., grond aan een pachter verkocht voor een totale koop som van f 8699,60. Nadat de notaris was vertrokken ontving hij contant van de pachter f 1735. Van deze trans actie was zijn opdrachtgeefster niet op de hoogte, terwijl de pachter niet wist, dat verdachte dit geld voor zich zelf zou houden. De procureur bij het gerechtshof, mr J. Zaaijer, achtte ver duistering bewezen en eiste bevesti ging van het vonnis van de recht bank. De verdediger, mr Du Croo uit Zie rikzee, voerde aan, dat het hier een economisch en geen strafdelict betrof. Uitspraak 22 Juni a.s. ER WERDEN 68 ZEEVARENDEN GERED Ook de boten in Zeeland hadden een groot aandeel Het zojuist verschenen verslag van de Koninklijke Zuid-Hollandse Maat schappij tot Redding van Schipbreu kelingen over 1954 meldt, dat in dat jaar in totaal 48 maal een beroep op de reddingboten werd gedaan. In 14 gevallen werd werkelijk hulp ver leend. Bij deze hulpverlening konden iri totaal 68 zeevarenden aan land wor den gebracht. In 1953 werden in 20 ge slaagde reddingen 103 mensen van schepen e.d. gehaald en in veiligheid' gebracht. Sinds dé oprichting van de maatschappij in 1824 werden 3000 schipbreukelingen op deze wijze ge holpen. Ook de in Zeeland gestationneerde reddingsboten hadden gedurende 1954 hun aandeel in het reddingswerk. Zo verkeerde op 15 Januari een sleepboot met baggermolen en een bak voor het Sloe in moeilijkheden. Vanuit Bres- kens voer de „President J. V. Wierd- sma" daarheen. De sleepboot zat aan de grond, de baggermolen tegen de dijk en de bak in het Sloe. Door de gerin- De Westerschelde-vifiren Wal de minister toezegde In de gisteren gehouden vergade ring der Kamer van Koophandel voor de Zeeuwse Eilanden werd aan de le den verstrekt een afschrift van het adres, dat de Kamer tezamen met de Kamer voor Zeeuwsch-Vlaanderen richtte aan de ministér van Water staat over de Westerschelde-veren. Ook het antwoord van de minister werd overgelegd. In dit antwoord veronderstelt de minister, dat de aanleiding tot het adres is geweest een persinterview, dat de directeur van de Provinciale Stoombootdiensten toestond aan een journalist. Over de verbetering van de veren zegt de minister: Het is duidelijk, daar het hier om de investering van enige tientallen millioeneii guldens gaat, terwijl de verschillende onderdelen van de plan nen zorgvuldig op elkaar moeten zijn afgestemd, dat de voorbereiding van één en ander enige tijd vordert. Reeds zijn enige belangrijke werken uitge voerd, te weten de verbetering van de havenoutillage te Kruiningen en te Perkpolder. Verder is goedgekeurd de verlenging van het s.s. Dordrecht, terwijl het voorontwerp van de nieu we veerboot in een ver gevorderd sta dium is. Plannen voor de havens Breskens en Vlissingen zijn in onder zoek. Zodra van een onderdeel van het totale programma de ontwerpen zijn uitgewerkt en de zekerheid be staat, dat zij niet in conflict komen met de nog uit te voeren programma punten, zal tot uitvoering van zo'n onderdeel worden overgegaan. Tot zover dit ministeriële antwoord. In de vergadering van de Kamer van Koophandel deelde de voorzitter, de heer C. A. Kammeraad mede, dat dc Kamer zich opnieuw tot de minister zal richten. Hij ontkende echter dat een persintervi'ew aanleiding geweest zou zijn tot het adres aan de minister. Reeds een maand voordat dit inter view werd gepubliceerd was dit adres in bewerking. ge diepte van het vaarwater was het moeilijk bij de baggermolen én de sleepboot te komen. Tenslotte slaagde men er in twee man van de bagger molen en vier man van de sleepboot te halen. Deze geredden werden naar Breskens gebracht. Bij terugkomst nabij de baggermolen was de positie van dit vaartuig gunstiger geworden, zodat de twee nog aan boord zijnde bemanningsleden daar bleven. De vol gende dag werd de bak, waarop zich één man bevond, weggesleept. Voor een ander optreden zorgde 'de „M. C. Blankenheijm" uit Veere. Op 21 December van het vorige jaar was het marinetransportvaartuig „Koop vaart II" tijdens Noord-Westerstorm iii het Veerse Gat aan lager wal ge raakt. „De Blankenheijm" vertrok ter assistentie. Met opkomend water werd verbinding gemaakt en men slaagde erin-het schip vlot te trekken en de buitenhaven van Veere binnen te brengen. Het schip had 17 man aan boord en 31fe ton springstof. Verdere assistentie De „Zeeuwsch-Vlaanderen" uit Cad zand redde 1 man op 21 Juni van de „Bombard" in de Wielingen, de „Blan kenheijm" redde 5 opvarenden van de „Ben Varrey" op 5 Juli in het Oost gat en de dag daarop één van de „La- mé II" in dc Wielingen. Van de „Haai" bracht de „I. M. de Raath" uit Veere op 27 Juli in het Veerse Gat 4 opva renden in veiligheid en tenslotte wordt vermeld het optreden van de „President J. V. Wierdsma" in de De enige fiets met de 5 plussen STICHTING HIELP RAMPSLACHTOFFERS In totaal voor f 7.000.000 aan goederen verwerkt Nauwelijks drie weken na de eerste Februari 1953, de dag: van de waters noodramp begon in onze provincie de „Stichting Watersnood Zeeland 1953" haar werk. Z\j werd opgericht om te voorzien in de door de ramp ontstane materiële noden en behoeften. Blijkens haar verslag over dat jaar heeft de stichting goederen voor de rampslachtoffers verwerkt tot een totaalbedrag van ongeveer 7.000.000. Hiervan werd aan levens- en genotmiddelen ver strekt ongeveer 5.000.000. Ten behoeve van klederdrachten, kampeeruit rustingen en bijzondere gevallen werd een bedrag van ongeveer 2.000.000 uitgegeven. Het bleek niet mogelijk een exact cijfer te verkrijgen omtrent het aantal verstrekte stuks, zo meldt het verslag, dat thans door G.S. aan de leden der Provinciale Staten ter kennisneming is verzonden. De ramp dwong uiteraard tot een onmiddellijke hulpverlening. Hierbij werden direct verschillende organisa ties ingeschakeld, waaronder het Provinciale Watersnood Comité 1906. Zij boden allereerst onder leiding van het Kringcommissariaat van het Ro de Kruis hulp. Spoedig bleek het noodzakelijk tot een coördinatie van de hulpverlening te komen. Men moest immers rekening houden met een langere duur, tijdens welke een daarop voorbereide organisatie werk zaam diende te zijn. De rijksoverheid wees toen de Stichtingen voor Maat schappelijk Werk als de centrales voor hulpverlening in de meest uit gebreide zin van het woord aan. Verdere organisatorische maatre gelen bleken niettemin noodzakelijk. Door deze ontwikkeling werd de Stichting Zeeland namelijk een uit voerende organisatie, waartoe haar statuten op de duur geen vrijheid ver lenen. Bovendien waren de werk zaamheden van de stichting reeds sterk uitgebreid door andere gevol gen van de ramp. Voorzitter van de „Stichting Wa tersnood Zeeland 1953" werd de Com missaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, vice-voorzitter, de heer A. Schout, lid van G.S., eerste secretaris, burgemeester J. M. A. C. van Dongen van Aardenburg en tweede secretaris burgemeester A. de Westerschelde: „Zeevogel", één man. Vele andere malen voorts voeren de Zeeuwse boten ter assistentie uit. De maatschappij kon het jaar afslui ten met een voordelig saldo van f 2487,02. De totale inkomsten waren hoger dan het vorige jaar. De scheeps- bijdragen waren hoger, evenals de vaste contributies. De post giften was echter lager, hetgeen ook het geval was met de exploitatiekosten van de stations. Er werd f 22.021,02 afgeschre ven, terwijl f 24.956 kon worden over geboekt naar de reserve voor nieuw bouw. Aan legaten werd een bedrag van f 15.700 ontvangen. Het overzicht van de baten en lasten sluit met een totaaltelling van f 252.693,33. Algemene vergadering te Goes (Slot van pagina 1) Het technisch onderwijs behande lend, deelde spreker mede, dat een uitvoerig E.T.I.-rapport zal verschij nen over het lagere technisch onder wijs. Kort daarn3 volgt het meisjes- vakonderwijs. Over de uitbreiding van de M.T.S. kon een advies worden uitgebracht, maar wat de oprichting van een Uitgebreid Technische school betreft nioest het E.T.I. volstaan met het verzamelen van kwantitatieve ge gevens betreffende Middelburg, Goes, Vlissingen en Sluiskil, opdat de be- Geen subsidie voor Federatie Zangersbonden In 1954 verzocht het district Zee land van de Federatie van Neder landse Zangersbonden aan het Pro vinciaal Bestuur om op de provincia le begroting een bedrag te plaatsen, dat via het districtsbestuur ten goe de zou komen aan de zang- en orato riumverenigingen in Zeeland. Ged. Staten stellen nu echter voor afwij zend op dit verzoek te beschikken. Het betreft hier een aantal van ruim honderd zangverenigingen, zodat het verlenen van provinciale subsidie om de uitvoeringen van deze koren op hoger peil of hun financiën op vaste basis te brengen onbegonnen werk zou zijn. Tot dusver heeft de provin cie zich op het standpunt gesteld, dat uitsluitend voor bepaalde op ho ger peil staande prestaties steun kan worden verleend. Wanneer een zang vereniging, onverschillig welke, plan nen voor een uitvoering voorlegt, welke voldoende waarborg inhouden, dat deze prestatie op het peil der tot nog toe gesubsidieerde uitvoeringen van amateur-muziek zal komen te staan, dan zal er geen bezwaar zijn deze vereniging op grond van de be staande regeling voor subsidie in aanmerking te brengen. trokken onderwijsinspecteur een eind oordeel kan geven. Industrieterreinen Spreker gaf een globaal overzicht van de industrieterreinen in Zeeland en kon mededelen, dat momenteel met grote kans op succes gewerkt wordt voor de gemeente Zierikzee. Wat Tholen betreft, kunnen facili teiten verwacht worden, die het mo gelijk maken tot een bescheiden in dustrie-ontwikkeling te komen. Een structuurrapport over de stad Vlissingen is enige maanden geleden gereed gekomen. De heer Verburg stipte aan, dat het E.T.I. vele adviezen heeft gegeven over nieuwe objecten, en dat zich met essentiële steun van het instituut ne gen industrieën in Zeeland konden vestigen, waarvan zeven nog in be drijf zijn. Er zijn nog een viertal grote ob jecten in behandeling, en voor twee projecten werden contacten gelegd. Zo.speelt thans de vraag of er in Zee land plaats is voor een vuurverzin- kerij. Financiële positie Nadat de heer Verburg nog enkele opmerkingen had gemaakt over de productiviteitsbevordering (o.m. op richting van discussiegroepen voor vlassers en betonfabrikanten) behan delde spreker de financiële positie van het E.T.I. Deze positie is niet roos kleurig. Er zal nog een academicus aangesteld moeten worden, anders dreigt er achterstand in het werk te ontstaan. De heer Verburg besloot met dringend aandacht te vragen voor de financiële positie van het E.T.I. Van de gelegenheid tot discussie maakten verscheidene leden gebruik, waarbij levendig gedebatteerd werd over de vraag waar dc Uitgebreid Technische school in Zeeland geves tigd zou moeten worden. De voorzitter, de heer C. A. Kam meraad, sloot de bijeenkomst met har telijke woorden van dank aan drs M- C. Verburg. Kam van Vrouwenpolder. Onder ver antwoordelijkheid van beide laatstge noemde functionarissen werd de da gelijkse leiding van het geheel in han den gegeven van de heer N. A. van Wijk. De Stichting Zeeland stelde kantoorruimte in haar gebouw aan de Dam in Middelburg ter beschik king. Eerste taak De eerste taak van de nieuwe stich ting was het doen slagen in de prac- tijk van de coördinatie. Goederen, die van alle zijden waren binnengekomen, werden daartoe geïnventariseerd en. geselecteerd. Voor een snelle en ge ordende verzending naar de betrok ken plaatsen moest worden gezorgd. In Middelburg en omgeving kon niet voldoende pakhuisruimte worden ge vonden om alle goederen op één plaats samen te brengen. Dit leverde zeer veel moeilijkheden op en de goe deren werden dientengevolge op een vijftiental plaatsen verspreid opge- Toen de snelle verzending mogelijk was geworden, en de goederenstroom regelmatig begon te vloeien, werd het aantal magazijnen ingekrompen. Ten slotte kon men volstaan met een loods van de Vitrite Works in Arne- muiden en een huis in Middelburg. Verzending geschiedde toen meestal vanuit eerstgenoemd depöt. Het se lecteren en sorteren leverde aanvan kelijk ook vele problemen op, maar velen uit de bevolking hielpen daarbij. Van organisatorisch belang was het instellen van regionale subcom missies. Deze waren er voor Noord en Zuid-Beveland, voor W.-Zeeuwsch- Vlaanderen en voor Schouwen-Duive land, terwijl voor Tholen en St. Phi- lipsland een tijdlang een sub-depöt bestond. In Goes, Oostburg en Zie rikzee werden magazijnen ingericht. Kampeeruitrusting Hel verstrekken van de z.g. kam peeruitrusting vormde een belangrijk onderdeel van de materiële hulpverle ning. Deze uitrusting bestond uit die hoeveelheid goederen, die nodig was om gedurende een niet te lange tijd op de eenvoudigste wijze te kunnen wonen. De goederen werden verstrekt aan rampslachtoffers, die bij de re- evacuatie terecht kwamen in een wel iswaar drooggevallen, maar niet dro ge en niet ontzilte woning. Ruim 600 rampslachtoffers, hoofd zakelijk op Zuid-Beveland, werden geholpen aan speciale klederdracht goederen of aan textiel daarvoor. De ze categorie kon uiteraard niet voor zien werden van kleding uit de bin nengekomen goederen. Voorts werd van verschillende zijden levens- en genotmiddelen ontvangen. Een be langrijk deel daarvan werd door een damescomité tot pakketten verwerkt. Op deze wijze vonden 5000 pakketten hun bestemming. Advertentie VANDAAG. Middelburg Electro: „Een weekend in Parijs", (14 jr.), 19 en 21-.15 uur; Mo lenwater: „Miniatuur Walcheren". 10 —24 u. optreden folkloregroep „Me- dioburgum", 10 uur, waarna dansen; Prov. Bibliotheek: Expositie oude werken natuurlijke historie, 1012.30, 13.3017 uur; Kunstzaal Van Benthem en Jutting: Expositie werken Piet B'ulthuis, 918 uur; Statenzaal: Offi ciële ontvangst ANW-congressisten, 20.30 uur. Vlissingen Alhambra: „De ongenaak- baren", 19 en 21 uur, 18 j. Luxor: „De schat v. d. Amazone", 20 u., 18 jaar. :s Grand: „De Troubadour", 14 jaar,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2