PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dr. Adenauer aanvaardt Sowjet- uitnodiging voorwaardelijk De veerdiensten in Zeeland werken nog steeds niet bevredigend BILT RELAAS VAN OPVARENDEN OVER GEZONKEN „DOLFIJN" WESTERLING ZOU MET JACHT NAAR INDONESIË GAAN 198e Jaargang-No. 132 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdaè 9 Juni 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 1 3,—. Ing. medeaehngen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlamdstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zierlkzee N Bogerdstr c 160. tel VOORAFGAAND ONDERZOEK NOODZAKELIJK Hij zal eerst overleg plegen met zijn Westerse bondgenoten Bondskanselier Adenauer lieeft de Russische uitnodiging voor een bezoek aan Moskou voorwaardelijk aanvaard. De voorwaarde is, dat hy eerst over leg pleegt met zijn Westerse bondgenoten. De Westduitse regering heeft een verklaring uitgegeven, waarin zij haar voldoening uitspreekt over het voorstel in de Sowjetrussische nota, om di plomatieke-, handels- en culturele betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de Westduitse Republiek tot stand te brengen. In de officiële verklaring wordt verder gezegd, dat de nota verscheidene vraagstukken aansnijdt, die een voorafgaand onderzoek noodzakelijk maken. Dit onderzoek is reeds begonnen en de Bondsregering hoopt, dat het zal leiden tot het resultaat, dat een be spreking tussen de bondskanselier en de staatslieden der Sowjet-Unie doel matig- lijkt. Een woordvoerder der re gering liet doorschemeren, dat het hv- gestelde onderzoek met name die kwesties betreft, die de betrekkingen der Bondsrepubliek met de met haar verbonden landen raken. Daarover dient eerst een gedachtenwisseling met deze landen te worden gehouden. In regeringskringen te Bonn acht men het ook niet waarschijn lijk, dat het reeds voor de confe rentie der Grote Vier tot een rechtstreekse Russisch-Duitse be spreking zou kunnen komen. Oostenrijkse Bondsraad aanvaardt vredesverdrag Ook de Oostenrijkse bondsraad heeft thans, na de nationale raad, het 15 Mei j.I, te Wenen getekende vredes verdrag met Oostenrijk aanvaard. President Koerner heeft het verdrag getekend. Kapitein T. E. Spier Ridder M.W.O. Het heeft H.M. de koningin behaagd te bepalen, dat in de registers van de kanselarij der Nederlandse Orden zal worden ingeschreven als Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde: de kapitein Tivadar Emile Spier, van het wapen der infanterie. Deze onder scheiding is kapitein Spier verleend wegens: „Het zich in de strijd onder scheiden hebben door uitstekende da den van moed, beleid en trouw als commandant van de afdeling „speciale troepen groep Spier", welke voor een militair politiële taak was toegevoegd aan het 6e regiment veldartillerie van de 7 December-divisie, in het tijdvak van Augustus 1947 tot medio 1949 in West-Java. Radio-activiteit, wapen tegen misdaad Geigerteller als speurhond De Belgische politie zal bij haar bestrijding van de misdaad voortaan gebruik maken van een atoomwa pen. Op plaatsen, waar b.v. diefstal wordt gevreesd, zal des avonds een niet m het oog vallende vloerbedek king worden neergelegd, die het ra dio-actieve rubidium bevat. Een inbreker, die de voeten zet op deze vloerbedekking, behoudt gedu rende vier maanden radio-actieve zo len en met behulp van een geigertel ler is het voor de recherche dan zeer gemakkelijk zijn spoor te volgen. Ook bankbiljetten en vertrouwelijke documenten kunnen met dit rubi dium worden behandeld, waarvan de uitstraling zo gering is, dat deze ook voor de dief zelf geen gevaar ople vert voor de gezondheid. De viering van cle 50e verjaardag van het verbreken van de staatkundige Unie tussen Noorwegen en Zweden, van de Noorse onafhankelijkheid dus speelde zich Dinsdag af in de „Storting, de nationale vergadering te Oslo. De foto toont de Noorse ko ninklijke familie tijdens de herdenking. Verklaring Eisenhower In een persconferentie heeft presi dent Eisenhower verklaard, dat de Westduitse regering en bondskanse lier Adenauer zelf een beslissing moesten nemen omtrent de Russische uitnodiging. „Ik weet, dat Adenauer in gedach- tenwisselingen met de Sowjet-leiders zijn bondgenoten en vrienden trouw zal blijven", aldus de president. Tegen herstel der diplomatieke be trekkingen tussen West-Duitsland en de Sowjet-Unie had hij niet het min ste bezwaar en hij bracht hulde aan dr. Adenauer: „een der grootste staatslieden, die er zijn en een burger met volmaakt gezonde denkbeelden, bij wie de behartiging der Westduitse belangen in goede handen is". Vertrouw en Het Britse ministerie van buiten landse zaken lieeft Woensdag zyn vol ledige vertrouwen uitgesproken in de trouw van bondskanselier Adenauer jegens het Westen. De uitnodiging- van de Sowjet-Unie aan Adenauer noemde de Britse woordvoerder aller eerst een zaak voor de regering van Bonn. Hij zeide, dat het weliswaar „normaal gebruik" zou zijn als West- Duïtsland Engeland en zijn andere bondgenoten over de kwestie zou raadplegen, doch een „dergelijk over leg was geenszins vereist". Nieuwe stakingen bij Ford en General Motors. Vijftienduizend arbeiders van de Fordfabrieken zijn Dinsdag in vier steden in staking gegaan, nadat Maandag een regeling werd getroffen tussen hun vakbond en de directie van de Fordfabrieken. De mannen staken, omdat zij on tevreden zijn over plaatselijke bijzon derheden van het nieuwe contract, waarover men Maandag, na een sta king van 68.000 arbeiders, overeen stemming had bereikt. Ook in fabrieken van „General Mo tors" zijn Dinsdag stakingen uitge broken. Bij deze onofficiële stakingen sloten zich 12.000 arbeiders aan. De verenigde vakbond van arbei ders in de automobielindustrie heeft Dinsdag besloten zijn contract met „General Motors", dat Dinsdag te middernacht zou aflopen, tot Zondag te middernacht te verlengen. Hier door is de dreigende staking van de 325.000 arbeiders van de maatschap pij voorlopig uitgesteld. Amerikaanse gevangenen kwamen in opstand. Eten was te slecht In een gevangenis in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri heb ben Dinsdagavond 50 gevangenen een opstand ontketend, die door on geveer 100 politiemannen, bewapend met geweren en traangasbommen, moest worden onderdrukt. De gevangenen braken uit hun cel len, doch konden niet buiten de ge vangenismuren komen. Zij staken hopen papier en matrassen in brand. Andere gevangenen, die niet aan de opstand deelnamen, verklaarden la ter tegenover de verslaggevers, dat de gevangenen in opstand waren ge komen als gevolg van het slecnte eten in de gevangenis. OP SCHIPHOL Noodsein was te laat „De pols van de schipper klopte nog, toen wy hem uit het water op visten", vertelde de 41-jarige stuur man J. Z. V. van de Zaterdag op de Noordzee vergane logger „Dolfijn Sch 204". De stuurman J. Z. V. kwam Woensdagmiddag met nog vier andere leden van de bemanning per K.L.M.-vliegtuig uit Prestwick op Schiphol aan. Hij vertelde hoe schipper Den Heyer geweigerd had van boord te gaan, toen na zeven uren strijd om het behoud van het schip de situatie tenslotte hopeloos werd en de .vijftien overige leden van de bemanning zich in veiligheid brachten door over te springen op een andere logger van de vissersvloot, de „Maria Sch. 305", die langszij gekomen was. De „Maria" nam de „Dolfijn" op sleeptouw. Het gesleepte schip lag zeer laag in het water, nadat 's nachts bij het aanslaan der machine plotseling het zeewater met grote kracht door een gat in de bodem on der de machine het ruim binnen was gestroomd. Lange tijd bleef de stuurman op de „Maria" in radiotelefonisch con tact met de schipper.op de zinkende „Dolfijn". Zij spraken af, dat hij in noodgevallen de kegel van de.mast zou laten vallen als sein dat hij het schip wenste te verlaten. Na ruim vijf uur slepen geschiedde dat inderdaad, maar de schipper was er te laat mee. Enkele seconden na zijn noodsein dook het schip de gol ven in en sleurde hem mee. Vlag halfstok De tien overige bemanningsleden worden Donderdagmiddag met het Nederlandse schip „Nieuwland" in Rotterdam verwacht. Het stoffelijk overschot van schip per Den Heyer is gisteren door de Scheveningse logger „Albatros" in Aberdeen aan boord genomen. Deze logger is Woensdagmiddag in Sche- veningen aangekomen. Van verschillende gebouwen by de haven hing de vlag halfstok. In Bonn hebben de drie nieuwe mi nisters van de West-Duitse bondsre publiek, Theodor Blankdr Hans Joa chim von Merkatz en Heinrich von Brentano, welke laatste dr Konrad Adenauer opvolgt in zijn functie van minister van buitenlandse zakende eed afgelegd. De foto laat zien hoe Heinrich von Brentano de eed aflegt in handen van de voorzitter van de West-Duitse bondsdag, dr Gersten- maier (rechts). Theodor Blank, de nieuwe West-Duitse minister van de fensie, is niet zichtbaar op de foto Het conflict in de diamantindustrie Informatieve besprekingen geen resultaat Het college van rijksbemiddelaars heeft Woensdagavond, in aanwezig heid van vertegenwoordigers A an de Stichting van de Arbeid, een informa tieve bespreking gehad met partijen betrokken bij het conflict in de dia mantindustrie. De besprekingen hebben niet. tot resultaat gelei'. Nederlandse handel met Sowjet-Unie Uit de resultaten van het Neder landse handelsverkeer met de USSR in 1954 blijkt, aldus het jaarverslag over 1954 van het Nederlands-USSR- instituut, dat dit wederom een sty- ing heeft getoond ten opzichte van .et voorafgaande jaar. De oorzaak dat de omzet beneden de raming is gebleven ligt voorna melijk daarin, dat onze tarwe-aan- kopen (geschat op 60 tot 120.000 ton) slechts een totaal van 39.000 ton hebben bereikt. Dit heeft er toe geleid dat de stand der betalingen in sterke mate ten ongunste van de USSR werd veranderd. Ofschoon de Sowjetregering verklaard had haar schuld op de rekening niet te zullen beschouwen als een reden om haar inkopen in Nederland stop te zetten, is de scheve clearingpositie toch een remmende factor geweest voor onze export naar de USSR. SCHIP AAN DE KETTING Wilde jacht tussen politieboot en de „Evipan" In het Eemskanaal te Groningen ligt het jacht „Evipan" aan de ketting, aangekocht door de dezer dagen, naar de heer 1'. J. Galliard Woensdag aan de pers mededeelde, in Rotterdam opgerichte Nederlandse conservatie ve partij, waarin zitting hebben de heren R. I'. Westerling, S. van Wijk uit Rotterdam en P. J. Galliard uit Groningen. Met dit schip zou Wester ling naar Indonesië vertrekken om zich te voegen bij de Zuidmolukse troe pen, aldus de heer Galliard. Naast elkaar staan de partij en de stichting „hulpactie voor de Zuid- Molukken". In deze stichting heeft mr. J. A. Wolthuis zitting, die voor 12.000 in het jacht „Evipan" is ge ïnteresseerd. Mr. Wolthuis, die lid is van de NESB, wilde een rol spelen in onze partij aldus nog steeds de heer Galliard maar fascistische elementen willen wij weren. Politiek Levensstandaard arbeiders ooit tevoren In de gehele wereld is de levens standaard der arbeiders hoger dan ooit tevoren in het industriële tijdperk het geval is geweest. Dit deelt het in ternationale arbeidsbureau in Genève mede. In de zeven-en-wintig landen, die inlichtingen hebben verstrekt, waren de gemiddelde reeële lonen in 1954 ongeveer een kwart hoger dan vóór de oorlog. Volgens deze zijn de geldlonen in Nederland van 1946 tot 1954 met 69 procent gestegen, terwijl de prijzen der verbruiksgoederen in hetzelfde tijdvak een gemiddelde stijging van 44 procent ondergingen. KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR ZEEUWSE EILANDEN Moeilijke situatie bij het veer Kortgene-Wolphaartsdijk In de Woensdag jJ. te Goes gehouden algemene vergadering der Kamer van Koophandel voor de Zeeuwse eilanden is wederom de kwestie van de veerdiensten in Zeeland ter sprake gekomen. De voorzitter van de Kamer, de heer C. A. Kammeraad, deelde mede dat op 4 April j.l. tezamen met de Kamer van Koophandel te Terneuzen, een adres werd gericht aan de minister van waterstaat over de veerdien sten op de Westerschelde. Gebleken is dat na de verzending van dit adres de Vlissingse ponton voor het veer VlissingenBreskens weer in gereed heid werd gebracht en op haar plaats gelegd. Ook werd opdracht verstrekt tot het verlengen van de Moerdijkpont „Dordrecht" met 30 meter en machtiging werd verleend tot oprichting van enkele gebouwen te Kruiningen. De minister heeft echter niets medegedeeld over de gevraagde tijdelijke voorziening op het veer KruiningenPerkpolder door het inleggen van Belgische boten, die te Sint Anneke beschikbaar zijn. Dit zal de Kamer aanleiding geven nog een nieuw adres tot de minister te richten. Overleg hierover tussen de betrokken Kamers van Koophandel is nog gaande. Bij de bespreking van dit punt vroeg de heer A. Marcusse aandacht voor de klachten over het veer Kortgene Wolfaartsdijk. Er heerst een moeilijke toestand nu de grote veerboot in re paratie is. Ook als die grote boot er is kan echter op de spitsuren het ver keer niet worden verwerkt. Nodig zou zijn, dat een tweede (kleine) boot werd ingelegd en een halfuur-dienst werd gevaren. De heer J. H. Roose legde er de na druk op, dat ook wat het vrachtver voer betreft bij dit veer een onmoge lijke situatie bestaat. De heer J. Germing constateerde, dat de verbeteringen op het veer Vlis singenBreskens worden gewaar deerd. De voorzitter zegde tenslotte onder zoek toe naar de klachten over de veerdienst KortgeneWolfaartsdijk. Bij de ingekomen stukken deelde de voorzitter mede, dat het oudste lid van de Kamer, de heer Dijkslag, het voornemen te kennen heeft gegeven ontslag te nemen- Het gebouw van de Kamer te Mid delburg werd uitgebreid door aankoop van een perceel waarop een garage voor auto's en een gelegenheid tot rij wielberging werd gebouwd. De rekening der Kamer over het jaar 1954 sluitend met bedrag aan ontvangsten van f 85.709,92 en uitga ven van f 85.465,86, werd zonder hoof delijke stemming goedgekeurd. Rede drs. Verburg Daarna kreeg de directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, drs M. C. Verburg, ge legenheid tot het houden van een re de over de taak en arbeid van dit in stituut. Spreker ging daarbij uit van het „Ontwikkelingsplan voor Zeeland met betrekking tot bevolking en indus trie", welk rapport drie jaren geleden door het E.T.I. werd gepubliceerd. Het E.T.I. is geen instituut, dat een beleid voert, maar dat adviezen geeft aan degenen, die het beleid bepalen. Het speelt niet met speculatieve ge- dachtenschema'sde meeste zijner handelingen laten werkelijke en zicht bare sporen achter, aldus de heer Ver burg. De heer Verburg wees er op, dat het bevolkingsprobleem van Zeeland voor het eerst in het Ontwikkelings plan scherp is gesteld. De arbeidsmarkt is de laatste jaren nauwelijks ruimer geworden, maar de verwachting bestaat, dat die markt in de toekomst toch wel ruimer wordt. Vandaar dat aan de vestiging van een nieuwe industrie te Terneuzen 40 man personeel medewerking werd verleend- Spreker ging uitvoerig in op het verkeersvraagstuk voor Zeeland, dat pas definitief opgelost kan worden als er vaste verbindingen zijn volgens het Deltaplan. (Vervolg op pag. 2) gezien hebben we niets met mr. Wolthuis te maken, vervolgde hij. Dat is ook de oorzaak van het vast leggen van het schip. Dinsdagmid dag n.l. vertrok de „Evipan" uit Groningen naar Delfzijl om zee te kiezen met bestemming Oostende. Daar zou de heer Galliard zich aan boord begeven. Mr. Wolthuis hoorde van het plotselinge vertrek en liet beslag leggen op het schip. Het jacht bevond zich reeds in de haven van Delfzijl, maar kreeg te kampen met motorpech. Tevergeefs trachtte men naar Embden op te stomen. Het schip keerde terug naar de binnen wateren en daar ontstond een wilde achtervolging tussen een politieboot en de „Evipan". Het schip werd aan gehouden en naar Groningen terug gebracht. De heer Galliard zegt alle eigendomspapieren te hebben en hij neemt aan binnen enkele dagen het beslag te kunnen laten opheffen. De heer Galliard meent, dat de snelheid van het schip (40 km per uur) groot genoeg is om eventuele Indonesische korvetten te ontlopen. De stuurhut heeft een bepantsering gekregen. De conservatieve partij aldus de heer Galliard heeft als doel stelling het behoud van Nieuw-Gui- nea en herstel van de souvereiniteit van de republiek der Zuid Molukken. Zuivel-moeïlijkheden in Benelux-verkeer Nog geen overeenstemming De vertegenwoordigers van de zui velindustrie in de Beneluxlanden, die elkaar geregeld ontmoeten, zijn Woens dag te Rotterdam voor de twintigste maal bijeen geweest. De besprekingen spitsten zich toe op de moeilijkheden, welke bestaan in het verkeer tussen België en Ne derland. België, dat een eigen con- densindustrie wenst op te bouwen, sloot enkele dagen geleden zijn gren zen voor de invoer van Nederlandse gecondenseerde melk. Ten einde te verhinderen dat grote hoeveelheden Belgische ondermelk voor te lage prij zen in Nederland komen werd vrijwel tegelijk door de Nederlandse autori teiten de invoer van Belgische onder- melk stopgezet. De besprekingen tussen vertegen woordigers van het bedrijfsleven heb ben niet tot overeenstemming geleid. Ambonese leiders te Djogja veroordeeld De krijgsraad te Djogja heeft 12 Am bonese leiders veroordeeld tot straf fen, variërend van 3 tot 10 jaar ge vangenis wegens opstand tegen de In donesische regering. S. D. Jacob, die optrad als opperbevelhebber van het leger, werd veroordeeld tot 10 jaar en zijn chef-staf, Thomas Nussy, kreeg 7 jaar. DE VERWACHT. REGENBUIEN. Veel bewolking met regenbuien en een kans op onweer. Weinig wind. On geveer dezelfde temperaturen als gis teren. 10 Juni Zon Maan ZON EN MAAN op 4.23 op 23.47 onder 21.00 onder 9.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1