Met een ball-point in de aanslag dolend op de Rotterdamse E 55 Weerprofeet uit schiet voor 85 Voorschoten pet raak ONDERZOEK NAAR TOESTAND WONINGBOUW-CORPORATIES SENATOR VERTELT VAN TOCHT MET DE „NAUTILUS" DONDERDAG 9 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 ADERLATING VAN MAANDBUDGET Zo hadden wy dan in de Familie raad besloten, een dagje naar de E 55 te gaan. Wy stalden de fietsen aan het station, kochten vijf derde klas retourkaartjes Middelburg Rotterdam tegen de dagkoers van 8.15 en stortten ons, 40.75 lichter, in de trein van 06.22. Je moet vroeg op pad gaan, had men ons in alle toonaarden toegeroe pen. Er is wel zo bijster veel te zien, aan één dag heb je eigenlijk nog niet voldoende. En voor je algemene ont wikkeling, èn voor de kinderen, èn voor je prestige is het toch eigenlijk onontbeerlijk, dat je de E 55 hebt bezocht. Heel Nederland, nu ja, half Nederland wordt er verwacht. Wel, als half Nederland er ver wacht werd, zouden wij niet mogen ontbreken, zo oordeelde de Familie raad. De zonen waren zeer nadrukke lijk: zo iets krijg je je leven niet meer te zien, was hun oordeel. Onze blik, zo zei de 15-jarige, wordt er door ver ruimd. Ons inzicht, sprak de 16-jari- ge, wordt er door verdiept. De enige blik intussen, die de he ren tijdens de treinreis om zich heen verspreidden, was de hongerige blik, waarmee zij inzicht trachtten te krij gen in de voedselpositie in de kar- bies, waarin voor alle eventualiteiten een niet gering aantal boterhammen lag opgetast. Reeds ter hoogte van Kruiningen begon de aanval en bij Bergen op Zoom waren wij aan E 21 het aantal belegde sneedjes, dat de weg van alle vlees (en andere brood belegging) was gegaan. De gade had te Roosendaal uit het raampje een „kombijumevrouw" ge wenkt voor koffie, en toen wij op het terrein van de E 55 stonden wa ren onze uitgaven gestegen met 12^4 (5 man entrée) en tram tot 55,15. Dat was om kwart voor tien, en wij hadden het gevoel, dat wij reeds een dag op reis waren. Een kopje koffie voor de volwassenen leek op dit moment in het belang van het moreel van de troep. En de kinderen mochten toch, na hun ochtendthee van zes uur, wel een flesje limonade. De thermometerstand wees toen 57.90 aan: het officiële startpunt. Spijkerbroektarief. Heeft men wel eens, aan het hoofd van een expeditie bestaande uit gade en kroost onderscheiden lijk 18, 16,15 en 13 jaar) een tocht naar een tentoonstelling onderno men? En zo ja, was dat dan ook een tentoonstelling met attracties Wie hierop het antwoord niet schuldig behoeft te blijven, weet, dat de conversatie zich met ter gende regelmaat blijft bewegen rond een aantal onwrikbare steun punten: Mogen wij ook in het treintje?" „We hebben al in een uur niets geliad". „Die V 1-scliotel, kun je dat eten of kun je er in rijden „Wat zou die kabelbaan kos ten?" „We zijn naar keuze:) zo moe, hongerig, dorstig". „Zou die vent ook frambozenijs verkopen ,J£an ik een voorschot op mijn zakgeld krijgen?" Nu kan men niet zeggen, dat de tentoonstelling E 55 geen aankno pingspunten biedt voor gesprekken van deze aard. Integendeel de lei ding heeft er voor gezorgd, dat er aan gesprekstof geen gebrek is. Boven dien zijn er nog aardige variaties mo gelijk, omdat er verschillende prijzen zijn voor volwassenen en kinderen, en onze kinderen in hun spijkerbroeken door ons nog wel als kinderen wor den gezien, maar niet meer door de reders van ruimtevaartschepen, pun ters, gondels, motorvletten en andere middelen van versneld vervoer. Of de kinderen zichzelf als kinde ren dan wel als volwassenen zien hangt meer van het tarief af. Een bijzondere complicatie was voorts, dat er ook nog extra-verhoog de tarieven bleken te bestaan „bij grote drukte". En aangezien overal waar wij ons aan het hoofd van onze kinderen manifesteerden, zonder eni ge twijfel grote drukte ontstond, was een levendige discussie onvermijde lijk. Er is weer een deel van de Middel burgse Abdijgebouwen herrezen. Dit gebouw, dat aan de Groenmarkt staat, huisvestte voorheen de verga derzaal der Provinciale Staten thans in het gebouw links. Wanneer het gereed is, zullen verschillende rijksdiensten er hun intrek nemen. „Kunt U ons ;en by grote drukte niet verho- vroeg de doch- „Wij zijn gaarne bereid, ook thuis een toestand van grote drukte be drieglijk na te bootsen", ondersteun den de knapen dit verzoek. Zonder muziek Men voelt reeds, waartoe dit alles leidde. In de kabelbaan werden de kinde ren als volwassenen bij grote drukte beschouwd, en de thermometer steeg tot 62.90. Een korte koffiepauze arbeids vitamine werd ons gegund, terwyl de kinderen scheen gingen in een mo- over te stappen De tentoonstelling E. 55 zal in de komende maanden een M (zoals dat heet) magische aan- trekkingskracht uitoefenen op vele gezinnen. Dit lijkt nu het object voor een dagje uit. Teneinde onze lezers in de gelegenheid te stellen, tijdig re- kening te houden met de hier- aan verbonden kosten, hebben H wij, het Gezinsbegrotingsinsti- tuut ditmaal niet gehoord, een H getrouw relaas gegeven van een tocht naar Rotterdam op basis van de onderstaande pry- H zen: n Kabelbaan. Volw. 0.75, kin- deren 0.50; bij grote drukte s resp. 1.00 en 0.60. Treintjes. Volw. en kinderen m 0.25; bij grote drukte 0.35. j| VI schotel, 0.25; bij grote drukte 0.35. M Wereldgondel, 0.50. Ruimtevaart, 0.50. Punters. Volw. 0.75, kinde- ren 0.35. m Motorvletten. 0.35. (De prijzen van televisiestu- s dio, rolbaan en tournooiveld zijn nog niet vastgesteld). Daar men het tentoonstel- lingsterrein niet mag verlaten volgen hieronder ook enkele consumptieprijzen: thee en koffie 0.45 bier per glas 0.55, per fles 1 0.75 of 0.65. zwak-alcoholische dranken 1 0.55 en 0.60 1 H long drinks 1.75 H limondades 0.50 H apéritifs 1.10 diverse schotels 4.50 M uitsmijter 2. (Deze prijzen zijn exclusief bedieningsgeld van 15 tien cent extra tijdens muziek). liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii in een wereldgondel, hetgeen ons budget bracht op 66.55. Al deze Wereldreizen hadden de mondvoor raad spoedig geheel uitgeput en ons gezelschap was dan ook wel gedwon gen, zich rond het middaguur aan het hoofd te stellen van vijl uitsmijters, met koffie en limonade. Stand 80.75. Wil men ons op de voet volgen" Het was een tocht van vijf uur, ge lardeerd met, in de hierna te noemen volgorde: kinderen (als kinderen) in V-l-schotel, bleven stiekum zitten, moesten dubbel betalen, veroorzaakte frote drukte; tweemaal drie limona- e; ouders (als kinderen zo gelukkig, maar als volwassenen betalend) pink aan pink in punter, terwyl kinderen ruimtevaart; allemaal een yssie, om weer op krachten te komen. Stand 91.75. Om zes uur ging de gong in onze maag, en wij hadden nog niet alles gezien. Wij moesten en zouden echter van ons entréebiljet voor de volle 100 pet. nutig rendement hebben. Een maaltijd was dus voorgeschreven. Nu mag men het terrein niet ver laten, op straffe van ongeldigheid van het entréebiljet, en wij bestelden dus ter plaatse een dagschotel, be sproeid met het goedkoopste wat er maar te krijgen was, n.l. een flesje spuitwater. Een apéritif vooraf, hoe zeer dit wellicht ook in het belang van het moreel van de leider der ex peditie zou zijn geweest, leek in dit verband geen 1.10 waard en werd dus van het programma afgevoerd. Daarvoor in de plaats kwam een kopje koffie voor de beide punters. Wij kwamen op 122.60; gelukkig zweeg de muziek, waarmee wij 1.35 verdienden. Totaal generaal. In de avonduren geschiedden geen schokkende dingen. Alle familie-ener gie werd aan de poorten van de E 55 achtergelaten en toen in de trein huiswaarts de schaderekening werd opgemaakt kwamen wij, met een laat ste mathematische krachtsinspan ning, tot een totaal-generaal van 125.05. „Moet dat nu zo tot op een dubbel tje nauwkeurig?" informeerde de ga de. „Ik dacht dat die tentoonstelling E 55 heette. Of was het misschien 1.55?" Wij hielden onze ballpoint by een tussentelling en keken een ogenblik op. „Hebben wij de fietsenstalling er al brj gerekend?" vroegen wij. „Nee", antwoordden de zonen op gewekt, „dat is weer 0.50". „Dat brengt dan de eindstand op 125.555 en niet op 1.55", was ons laatste woord op deze van energie geladen snipperdag. Eindelijk is dan de oplossing gevon den voor veeleisende vacantiegangers. Voor deze lieden heeft de Engelse scheepsontwerper, Alan Eckford, zijn beste krachten gegeven aan de „Ot ter", een kampeerwagen annex mo torboot, welke zich even gemakkelijk op het water als op het land laat gébruiken. RAPPORT VAN COMMISSIE Suggesties die tot verbete ring kunnen leiden De woningnood en de subsidiëring van de woningbouw van rijkswege blyken nadelig te zyn geweest voor de zelfstandigheid en de interne kracht van de woningbouw-corpora- ties, aldus de eerste conclusie uit een rapport van een commissie, die in opdracht van de nationale woning raad een onderzoek instelde naar de toestand der woningbouw-corpora- ties. De commissie bestond uit leden van de nationale woningraad en uit bestuursleden van een aantal woning bouwverenigingen. Aanleiding tot het onderzoek was een ambtelijk rapport, dat in 1953 bij de behandeling van de begroting van wederopbouw en volkshuisvesting ter sprake kwam en waarin een aantal voor de wo ningcorporaties ongunstige conclu sies was vermeld. De commissie van onderzoek van de nationale woning raad acht echter geenszins reden aanwezig om van een crisis in deze lichamen te gewagen. Overigens doet het rapport wel een aantal suggesties voor middelen, die tot verbetering in de toestand van de woningbouw-corporaties zul len kunnen leiden. Vaststellend, dat in de grote steden de grote woning bouw-corporaties over het algemeen beter in de gelegenheid zyn goede, betaalde krachten aan te trekker neemt de commissie van onderzoek toch wel aan, dat met doeltreffende steun en voorlichting van de fede raties op dit gebied ook in de klei nere gemeenten goed kan worden gewerkt. Maar daarbij zal het wel nuttig zijn als de besturen der cor poraties, die over het algemeen wat „verouderd" zijn, zouden worden „verjongd". Ook acht de commissie een bestuursverkiezingsstelsel juist, waarbij de gekozenen na drie jaar aftreden. Er wordt op gewezen, dat de wo- Machinist huwde een tweede vrouw Bij verstek eiste Dinsdagmorgen de officier van justitie bij de Rotter damse rechtbank tegen de 30-jarige machinist grote vaart B. B. J. C. uit Rotterdam een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd, en een geld boete van 100 of 20 dagen hechte- 's- Hem was ten laste gelegd, dat hij op 31 Juli 1948 een huwelijk had aangegaan met H. C. van H. terwijl hy nog met een andere vrouw ge trouwd was. Koempoelan in Ommen De negende nationale leidsters- en leidersbijeenkomst van de Nederland se Padvinders, die de naam Koem poelan draagt, zal op 25 en 26 Juni op de terreinen van Ada's Hoeve te Ommen worden gehouden. Het motto van deze Koempoelan is „B.P.'s spoor". Tijdens de Koempoelan zal de nieu we hoofdcommissaris, dr J. S. Zane- veld, die binnenkort uit de Antillen terugkeert, als zodanig worden ge ïnstalleerd door de voorzitter van de Raad der Vereniging, mr J. M. Rave. sloot, burgemeester van Almelo. 0 De burgemeester van Brussel, baron van de Meulebroeck is voornemens om gezondheidsredenen zijn functie neer te ieggen. De burgemeester was reeds gerui me tijd in Zuid-Frankrijk, herstellende van een ziekte. Hij zou worden opgevolgd door Lucien Cooremans, wethouder en Kamerlid. ningbouwvereniging niet slechts tot taak heeft de woningbouw te bevor deren en woningen te exploiteren, maar dat zij daarnaast stimulerend moet kunnen werken op het goede gebruik van de woning, het aanleg gen van bepaalde voorzieningen zal kunnen bevorderen en zal kunnen by- dragen tot het kweken van een wyk- gedachte. Om dit te bereiken zou meer aan dacht moeten worden besteed aan de kadervorming van de corporatiebe- sturen door bijeenkomsten en het verschaffen van voorlichtend mate riaal voor de bestuurders. Op het ogenblik telt ons land 1039 woningbouwcorporaties, in 1954 was hun aandeel in de woningproductie 31 procent van het totaal. A.K.U. behaalde over 1954 goede resultaten. Verwachtingen voor 1955 Omtrent de gang van zaken bij de A.K.U. sedert het begin van dit jaar, heeft ir. T. S. G. J. H. van Schaick, voorzitter van de raad van commis sarissen, in de jaarvergadering Woensdag medegedeeld, dat: Het afgelopen jaar voor de AK.U. werd gekenmerkt door hogere kosten en dalende verkoopprijzen. De be- dryfsuitkomsten waren echter vry- wel gelijk aan die van 1953, daar de omzet, in hoeveelheden gemeten, kon worden vergroot. De verwachting voor het jaar 1955 is, dat de AJC.U. erin zal slagen een bevredigende bedrijfswinst te beha len, hoewel het zich niet laat aan zien, dat de gunstige resultaten van het jaar 1954 zullen worden bereikt. Na uitvoerige discussie zyn de jaarstukken over 1954 van de A.K.U. met algemene stemmen goedgekeurd. Het dividend werd vastgesteld op 15 procten, waarvan drie procent belas tingvrij uit de agioreserve. „IK WAS BANG" Atoomkalkoen op het menu (Speciale correspondentie) Twaalf Amerikaanse parlementsleden, leden van de Atoomcommissie uit Senaat en Congres, hebben onlangs een opwindende ervaring gehad. Zij werden in de gelegenheid gesteld, deel te nemen aan een nachtelijke vaart van de eerste atoomduikboot ter wereld, de „Nautilus". In een ge sprek met de New Yorkse correspondent van het „Hamburger Abend- blatt" vertelt de senator Gore iets van zijn indrukken, vooral ook van de beklemming, die hy ondervond in dit geheimzinnige schip. „Hoe diep de „Nautilus" duiken kan Is geheim, zo zegt Gore, maar geen geheim wil ik er van maken, dat ik een nerveus steken in de hartstreek voelde, toen zij dieper dan 100 meter dook. Met welke snelheid dit schip door de donkere, zilte golven van de zee snijdt, is eveneens een geheim. Maar het was een unieke sensatie, te we ten, dat de „Nautilus" rond midder nacht alle bestaande records brak. De angst, die ik openlijk toegeef, en de opwinding, die ik nooit zal ver geten, waren echter slechts neven verschijnselen van een onvergelijke lijk interessante en rijke belevenis. Het eten, dat ons werd voorgezet, was met atoomkracht gekookt. Het water, dat wij dronken, was met atoomenergie gedestilleerd zeewater. De onderzeeboot zelf werd niet alleen door atoomkracht voortbewogen, maar ook verlicht, verwarmd en ge- klimatiseerd. Kortom, iedere energie, die op het schip wordt gebruikt, is afkomstig van atoomsplitsing. Geen van mijn collega's had toe gegeven, dat hy angst gevoelde. Maar uit een merkwaardige, on rustige blik in hun ogen kon ik Bannister door koningin Elizabeth onderscheiden Koningin Elizabeth van Engeland heeft Donderdag ter gelegenheid van haar verjaardag aan ongeveer 2.000 van haar onderdanen onderscheidin gen verleend. De lijst bevat de namen van vier nieuwe baronnen, vier „baronets" en 59 ridders. Onder de personen die zyn onder scheiden bevindt zich de athleet dr. Roger Bannister, de eerste man ter wereld die de mijl binnen de vier mi nuten liep. Hij is benoemd tot Com mandeur in de Orde van het Britse Imperium. AUGUSTUS WORDT GOED! Op onze breedtegraad is geen beter weer te verwachten (Van een speciale verslaggever) De Juni-maand zal vrij warm worden; Juli koel, doch Augustus zal dit jaar beter weer brengen. Er zyn voor die maand geen negatieve cijfers, behalve voor de tweede periode, maar daarna wordt het opnieuw warm". De 80-jarige heer Ch. A. C. Nell uit Voorschoten strijkt over de papieren met cijfers, die het weer voor Augustus uitmaken. Cyfers, ontleend aan temperatuurwaarnemingen, die over jaren en jaren lopen en die de basis vormen voor de theorie, dat de natuur zéér regelmatig is, ook in natuur- schommelingen en dat er, voor hem die goed en kundig toeziet, ook een zekere vaste lyn tc bespeuren is. Elke temperatuurverandering wordt ver oorzaakt door periodiek optredende invloeden van verschillende elementen: zeestroming, windrichtingen e.d., doch de meeste invloeden zijn volslagen onbekend. In 1940 had de heer Nell 14 verschillende perioden ontdekt „en daarmee ben ik toen gaan werken", zegt hij. Onder meer in de Enkhuizei Almanak. Zijn trots is, dat 85 van zijn voorspellingen uitkomt. „Dat moet ook. anders hebben de mensen er niets aan". De heer Nell beschikt over een sta tistiek, die teruggaat tot het jaar twaalfhonderd en die hem vertelt, dat 't weertype steeds zo was, als het nu voordoet: er waren tal van zomers, zoals wy vorig jaar kenden en vele strenge en zacnte winters. „De mensen denken altijd, dat het weer slechter of beter wordt. Dat is niet waar. Het is het weer van deze breedtegraad en dat is wisselvallig". Het berekenen van alle weerkansen is „een zaak om er bijna bij te ver twijfelen" zoveel cijferen komt er bij. Uit de vele cijfers, die de heer Nell voor zich heeft, blijkt, dat 1909 de natste zomer geweest is sinds het jaar 1891. Tussen 1906 en 1910 was het trou- Er zijn in de geschiedenis der weer- waarneming achtjarige perioden van strenge winters. Om de acht jaar ko men er twee strenge winters na elk aar. Dan volgen zes of zeven jaar, waarin de winters alle zacht zijn. Hoe het zit? „Er is natuurlijk een oorzaak voor en het is een natuurlij ke oorzaak ook. maar het is lastig na te gaan. Of de atoombommen invloed hebben op het weer? De heer Nell zou er geen ja en geen nee op willen zeg gen. Het zijn allemaal elementen die nagegaan moeten worden. Locale storingen dat staat wel 'vast - zijn van grote invloed op het weerty pe. De zomers laten zich moeilijker in perioden indelen, dan de winters. wens een zeer koude tijd. De zomer van 1907 was even erg als die van 1909, maar veel erger dan die van vorig jaar. Over „goede oude tyd" gesproken! In 1902 had men precies zo'n zomer als wy in 1954. De zomer van 1922 was ook heel koel. Wat wy dus vorig jaar beleefden was niets bijzonders. En in de jaren voor 1910 waren er géén atoombommen! Zomervoorspellingen zijn veel moei lijker, dan wintervoorzeggingen. Voor de zomer van 1910 had de heer Nell berekend, dat de Meimaand 36 pun ten beneden normaal zou zijn. Het waren er 33. In 1927 berekende hij een negatief van 36. het werden er 12. Wat dit jaar aangaat: de heer Nell heeft gezegd, dat de eerste tien da gen van Juni koeler dan normaal zouden zijn en dat is slecht uitgeko men. Maar hij voorspelde voor 1 en 2 Juni wel een warmtegolf en die is er dan ook geweest. De heer Nell gaat er van uit, dat er geen herhaling van slechte weer- perioden is. Vandaar dat hy meent, dat deze zomer beter zal zijn dan de vorige. De heer Nell bestudeert het weer op het ogenblik op zijn instrumenten en aan de gang der wolken. Maar hy heeft het ook anders gedaan. Ruim veertig ballonvaarten maakte hij en vele er van als commandant. „Dat is iets geweldigs", zegt hij, .zweven in die andere wereld in een intense stilte. Als je daar bent is het geen vraag meer of er naast onze aarde nog een andere wereld bestaat. Je maakt er dan al deel van uit!" gemakkelijk opmaken, dat zy zich net zo gevoelden als ik. Capaciteit onbegrensd Na het eten er prijkte een voor treffelijke, met atomen gebraden kalkoen op het menu bezichtigden wij in kleine groepen het schip. Te voren echter bevestigde ieder van ons aan de zoom van zijn jas de Geiger teller, die ons by het betreden van de „Nautilus" was uitgereikt. Toen ik, hiermee uitgerust, de reac tor-ruimte betrad, kon ik zien, hoe Senator Pastore een snelle blik op zijn Geigerteller wierp. Ik was er voor myzelf natuurlijk volkomen ze ker van, dat dit alleen uit nieuws gierigheid gebeurde, maar direct keek ik ook op de mijne. De schaal liep van nul tot 300. Met tien punten wees de teller van Senator Anderson het hoogste getal aan van alle ande re deelnemers. Naar men ons uitleg de, kan men op een warme, zonnige dag met gemak 200 punten verdra gen. Het gevoel, slechts door een wand van een paar centimeter dikte ge scheiden te zijn van de moordende radioactiviteit van de reactor en niet temin zonder aarzelen de hand op de ze enorme voorraadschuur van ener gie te kunnen leggen, was bijzonder opwindend. Tegen het einde van de vaart vroeg ik admiraal Kickover, de schepper van de „Nautilus", hoeveel dagen het schip op volle snelheid varend onder water zou kunnen blijven. „Onbe grensd" was zijn antwoord. „Dat wil zeggen, de „Nautilus" is in staat, rond de wereld te varen en ook dan blyft haar capaciteit onbegrensd". De ingrijpende restauratie van de Gasthuiskerk in Middelburg is nog niet geheel '<H,,oid. Met de werk zaamheden mi.- het dak en de bekro ning daarvan het typische torentje, is men echter gereed, zodat deze als vanouds het straatbeeld ter plaatse Socialistische Unie neemt deel aan Kamerverkiezingen De Socialistische Unie heeft beslo ten deel te nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1956. Zij zal in alle kieskringen een gelijk luidende candidatenlijst indienen. De Socialistische Unie heeft ook in 1952 aan de Kamerverkiezingen deelgenomen lijstaanvoerder was de heer C. Pronk uit Rotterdam doch slaagde er toen niet in, een ze tel te veroveren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 11