PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westelijke uitnodiging aan Moskou betreft vooral procedure-kwestie Beroepsgoederen vervoerders zijn in Zeeland bijeen BILT INDIASE DIPLOMAAT NAAR LONDEN EN WASHINGTON EINDHOVEN OPGESCHRIKT DOOR ONTPLOFFINGEN Vandaag... 198e Jaargang-No. 120 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw,; 'fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 25 Mei 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie I 3,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goès, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee N. Bogerdstr. C 160, tel. 26 PERSCONFERENTIE IN WASHINGTON V.S. gekant tegen neutralisatie van West-Duitsland John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft Dinsdag- in Washington op zyn wekelijkse persconferentie verklaard, dat de "Ver. Staten aan West-Duitsland de verzekering hebben gegeven, dat zij gekant zyn tegen neutralisatie van West-Duitsland of van een Verenigd Duitsland. Voor een land als Oostenryk, met zijn kleinere bevolking, kon neutraliteit wel aanvaard worden, aldus Dulles, doch niemand zal willen geloven dat de 70 millioen Duitsers, met hun grote traditie voorbestemd zijn om een rol van een neutraal land te willen spelen. Bovendien voorziet het staatsverdrag van Oostenrijk in een gewapende neutraliteit, zonder beperking van het Oos tenrijkse leger. Dulles betwijfelde, of het Duitse volk, of het Russische, of de Westeuro- pese volken veel zouden voelen voor een onafhankelijke Duitse staat met een leger dat niet aan beperkingen onderhevig is. Naar aanleiding van het voorstel voor een vier-mogendhedenconferentie op het hoogste niveau verklaarde Dulles, dat de Ver. Staten niet verwachten, dat de regeringsleiders op hun bijeen komst bepaalde vraagstukken zullen behandelen of tot bepaalde regelingen zullen trachten te komen. Men dient de uitnodiging van het Westen voor een vier-mogendhedenconferentie te zien als een uitnodiging voor een bij eenkomst ter bespreking van procedu rekwesties. Op de conferentie zal ge tracht worden nieuwe wegen te vin den voor het bereiken van een rege ling voor sommige wereldvraagstuk ken. Over Oost-Europa sprekend verklaar de de minister, dat het herstel van de Oostenrijkse vrijheid en de komende „nederige pelgrimstocht" van Sovjet leiders naar maarschalk Tito in Belgra do een geweldige terugslag zal hebben op de Oosteuropese staten. De terug trekking van de Sowjet-troepen uit Oostenrijk zal de eerste terugtrekking Jean Monnet wil aanblijven Jean Monnet, voorzitter van de Ho ge Autoriteit der Europese gemeen schap voor kolen en staal, heeft zich bereid verklaard aan te blijven. De Franse minister van buitenland se zaken, Pinay, is voorstander van een herbenoeming van Monnet. Naar men meent te weten is de minister president, Faure. ertegen gekant. Ook de Franse staalindustrie wenst niet, dat Monnet aanblijft en heeft reeds aangedrongen op de benoeming van iemand, die practische belangstelling heeft voor de staalindustrie, in plaats van een idealist en een plannenma ker. Komt Hitler's opvolger dit jaar al vrij De drie Westerse ambassadeurs te Bonn hebben stappen gedaan bij de Sowjetrussische Hoge Commissaris in Duitsland Poesjkin omtrent de moge lijkheid om de 63-jarige voormalige Duitse admiraal Dönitz, gewezen op perbevelhebber der „kriegsmarine" en door Hitier als zijn opvolger aangewe zen, op vrije voeten te doen stellen. Ex-admiraal DÖnitz werd in Mei 1945 door de Britten gearresteerd. In No vember 1946 kreeg hij te Neurenberg tien jaar gevangenisstraf toegemeten Hèt gaat er nu om, of de tien jaar wor den gerekend in Mei 1945 of 1 Novem ber 1946 te zijn ingegaan. In de centrale te Kruiningen stelde de loco-burgemeester, wethouder P. H. A. Polderman., door liet verbreken van een verbinding met de hand- centrale, de nieuwe automatische tele fooncentrale officieel in dienst. Op dc achtergrond de directeur van het te lefoondistrict Breda, ir. R. Diks. (Foto: P.Z.C. van de Russen in Europa zijn sedert zij tien jaar geleden hun vooruitgescho ven posities innamen. Dulles achtte het niet mogelijk om de volledige betekenis van de jongste Russische stappen in haar geheel te overzien. Hij geloofde evenwel, dat „deze nieuwe stappen sommige risico's voor de vrije wereld met zich mee brengen, doch zij zullen vast en zeker ook - nieuwe gunstige gelegenheden scheppen", zo meende hij. Desgevraagd verklaarde Dulles nog, dat een en ander geen verandering brengt in de Amerikaanse politiek van het zenden van militaire hulp aan Joe- go-Slavië. MacMillan verklaarde op een verkie zingsbijeenkomst in Bromley, Kent, dat de Russische minister van buitenlandse zaken, Moiotow, hem in Wenen had verteld, dat de Russische regering de Westelijke uitnodiging zeker zon aan- Jllllllllllililllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll^ Zonnige en droge Meidagen (Van onze weerkundige medewerker) Eindelijk stijgt de tempera- tuur weer eens tot bijna 15 graden Celsius. Zondag jl. toen de gemiddelde tempera- tuur te De Bilt niet meer dan 56 graden bedroeg, was het de koudste dag, die zo laat in Mei in de laatste 100 jaar is waargenomen. Gelukkig is ons land onder in- vloed van hoge. drukgebieden komen te liggen, waarvan gis- |jj teravond een centrum bij de kust van Schotland lag. Hier- door is de wind naar richtin- fen tussen Noord en Oost ge- raaid en wordt er drogere lucht aangevoerd, waarin flin- ke opklaringen voorkomen. De zon krijgt hierdoor wat meer gelegenheid de temperatuur wat hoger te doen oplopen. Maar we zijn er nog niet, p want ook temperaturen van 13-15 graden Celsius zijn voor eind Mei nog aan de lage kant. M Laten we echter niet moppe- j=' ren, want al heeft het lang ge- duurd, Mei schijnt nu het goe- de spoor gevonden te hebben. Vooral boven Scandinavië zijn de barometers belangrijk gaan stijgen. Het is geenszins uitgesloten dat zich de komen- M de dagen een hoge drukge- |r bied gaat ontwikkelen, het- geen gunstige perspectieven opent voor de Pinksteren. miniminiminiiiiiiiiiminui PLAN VAN MENON Samenkomst van Chinese en Amerikaanse leiders Krisjna Menon, de vooraanstaande diplomaat van India, die een bezoek aan Peking heeft gebracht, zal naar Washington en Londen, gaan zo verneemt Reuter van bevoegde zijde te New Delhi. Volgens niet-officiële berichten te Washington is te Peking een „Plan- Me non" voorgelegd voor het tot stand brengen van een samenkomst van Amerikaanse en Chinese leiders. Het plan zou het volgende behel zen: 1. Terugtrekking van nationalistisch- Chinese troepe.. van de eilanden voor het Chiriese vasteland en het opgeven van de nationalistische plannen om het vasteland binnen te vallen. 2. De communisten zouden afzien Kaganowitsj krijgt nieuwe taak Kaganowitsj, een der vice-premiers an de Sowjet-Unie, is tot voorzitter .an de staatscommissie voor arbeid en Ionen benoemd, aldus meldt radio- Moskou. De opperste Sowjet heeft deze com missie in het leven geroepen voor het geven van advies aan de raad van ministers over arbeids- en loonkwes- fies. In de mededeling wordt gezegd, dat de taak van de commissie is „de -taatscontröle op het werk der minis teries en directoraten te vergroten en hun werk in alle arbeids- en loons- kwesties te verbeteren". van het gebruik van geweld en een bewijs van hun vreedzame bedoelin gen geven, zoals de vrijlating van de als spionnen gevangen gehouden Amerikaanse vliegers. 3. Een bijeenkomst van vijf landen twee aangewezen door China, twee door de V.S. en tenslotte India. Waarnemers te Washington menen, dat Nationalistisch-Chinese tegen werpingen het plan kunnen'doen mis lukken. Men is in diplomatieke krin gen in de Amerikaanse hoofdstad van gevoelen, dat de Amerikaans-Chinese betrekkingen beter zijn geworden, na dat de toestand er in Januari slecht had uitgezien ten tijde van de eva cuatie van de Tatsjen-eilanden. Haringvissers gaan monsteren De Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf heeft tijdens een Dinsdagavond in de Dierentuin te "s-Gravcnhage gehouden vergadering besloten, de actie niet voort te zetten. Aan de leden werd geadviseerd zo spoedig mogelijk te monsteren. Koninklijke bijdragen voor Stichting 1940-'45. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden hebben evenals Prin ses Wilhelmina belangrijke bijdragen geschonken aan de Stichting 1940'45 in verband met de laatste openbare in zameling van dc Stichting. Ministier-president van Thailand in ons land De minister-president van Thai land, maarschalk Pibulsonggram. is Dinsdag met zijn echtgenote en de leden van zijn gevolg op het vlieg veld Valkenburg gearriveerd voor een bezoek aan ons land. HU werd ontvangen door de minister /.onder portefeuille, mr J. M. Luns. Na de inspectie van de erewacht ging de minister-president van Thai land, voorafgegaan door een escorte mötorrijders van de marechaussee, per auto naar Den Haag. 's Morgens bracht de t maarschalk een beleefdheidsbezoek aan minister president Drees en reikte hem daar bij het Grootkruis in de Orde van de Witte Olifant uit. Aan het diner, dat 's avonds door de ministerraad werd aangeboden, hield dr Drees een rede, waarin hij herinnerde aan de oude banden die tussen Thailand en Nederland be staan. Uit een wel zeer vreemde hoek bekeek „M-Tle André Jan", een Franse tra- peze.artiste, dezer dagen de wereld, toen zij haar acrobatische vaardigheid demonstreerde aan een rekstok, welke was opgehangen aan een helicopter, die heen en weer vloog boven Chelsea Reach, een bekend gedeelte van. de Theems te Londen. Koningin ontving dr. Kortenhorst H.M. de Koningin heeft Maandag avond dr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer ontvangen om inlichtingen in te winnen over de mo gelijkheden tot oplossing van de crisis. De heer Kortenhorst heeft aan H.M. rapport nitgebracht. De typhus-epidemie in West-Duitsland Een vluchtelingenkamp met volgens de politie „schandelijke toestanden" wordt de oorzaak geacht van een ty phus-epidemie, die zich de laatste twee weken in een deel van het Oostelijk Ruhrgebied heeft nitgebreid. Meer dan vierhonderd personen in de omgeving der stad Hagen zijn door de ziekte be smet. De bewoners van het gebied zijn aangemaand thuis te blijven, nadat be zoekers uit Essen klaarblijkelijk ook ziektekiemen hebben overgebracht naar dit grootste centrum van het in dustriegebied. De bron der besmetting meent men thans gevonden te hebben in een zuivelfabriek, welks watertoe voer waarschijnlijk besmet werd door afval van het in dezelfde omgeving gelegen vluchtelingenkamp. IN ONDERGRONDSE LEIDING Zeven gewonden Kort na half drie hebben zich te Eindhoven ontploffingen voorgedaan, als gevolg waarvan drie vrouwen, twee mannen en twee kinderen werden ge wond. De ontploffingen gebeurden in een ondergrondse leiding van zuurstof, welke van de Philips glasfabriek loopt naar de Philips fabriek aan de Emma- singel. Op ongeveer dertien plaatsen deden zij zich voor, voornamelijk in de straten, waardoor gaten van onge veer twee meter doorsnede ontston den. Op de Mathildelaan liep een vrouw met een kinderwagen toen plotseling een steekvlam uit de grond sloeg. De kinderwagen werd ondersteboven ge worpen, doch de baby kreeg" geen let sel. De vrouw daarentegen kreeg brandwonden aan de benen. Op een andere plaats op de Mathildelaan werd een vrouw met een kind gewond, tóen vlak bij haar een ontploffing optrad. Binnen de poort van de glasfabriek werd een arbeider gewond. Door de kracht der explosies, welke met een zware knal gepaard gingen, werd ook op verscheidene plaatsen de waterlei- M is het 75 jaar geleden, s dat in Nederland de wet tot instelling van een Rijkspost- m spaarbank werd uitgevaardigd. Ill|[»lllllllll!!l»llll!I][ltlllllllllllllllll!III[l[lllllll]|[|lllll]Il!l[llllll]lllllS „DEMONSTRATIE VAN NUT EN KRACHT" Enkele aspecten van het vervoer over de weg in onze provincie Vandaag demonstreren de Zeeuwse beroepsgoederenvervoerders over de weg in Goes en Middelburg vol trots hun, en eigenlyk ook ons, rijke econo mische bezit. Onze zo ingewikkelde economie wordt vaak gekenschetst als één van massaproductie en vergaande speculaties. Voor Zeeland betekent dit hoogwaardige producten van land- en tuinbouw en van een zich gezond ontwikkelende industrie, Hoe meer van deze producten nu afkomstig zyn van een klein stukje van ons land, of om het met een modern woord te zeg gen: hoe groter de opvoering van de productiviteit is, des te meer is er dal de bevolking niet zelf kan consumeren, des te groter dus is het deel dat el ders moet worden afgezet. En elders afzetten betekent de behoefte aan een transportapparaat, dat aan alle eisen van de tijd voldoet. Zonder transport apparaat is er op de ene plaats een enorm overschot aan landbouwgewassen en op de andere een absoluut tekort aan bakkerijgrondstoffen, of vlaslint. of lampekappen, of kreeften om enige Zeeuwse voorbeelden te noemen Het is een gemeenplaats, maar daarom niet minder waar, «lat het vervoer hu. raderwerk van onze welvaart is. In 1920 vond 2Vz% van alle in Neder land vervoerde goederen over de weg plaats. In 1930 was dit 16lfe% en in 1950 50%. De vrachtauto heeft, dus in twin tig jaar de verkeersseetor veroverd Alle andere takken van vervoer liepen in die tijd in betekenis terug. Men zal zeggen dat er dan niet veel meer te veroveren zal zijn. maar dat is niet waar. Het is n.l. zo, dat het vervoer over de weg over het algemeen slecht- kortere afstanden dekt. Voor de bin nenvaart is de gemiddelde afgelegde afstand ongeveer 110 km, voor het raü- vervoer zelfs 150 km en voor de vracht auto slechts 25 km. Met andere woor den: het aandeel van de vrachtauto in de afgelegde ton-kilometers dat is 1 ton die over 1 kilometer wordt ver voerd is slechts gering, n.l. ongeveer 16%, terwijl dit voor de spoorwegen 32% en voor de binnenvaart 52% is. Deze cijfers laten zien, dat de vracht auto vooruit kan. Alle mogelijke fac toren wijzen er op, dat zij hiervan ge bruik zal maken. Het wegennet wordt met en zonder ruilverkaveling steeds beter; de regering streeft een gedecen traliseerde industrie-ontwikkeling na; de vrachtauto past zich soepel aan bij de individuele verkeersbehoefte, die huis-aan-huis-bezorging eist; het tijd rovende overladen wordt vermeden en de investeringen in een vrachtauto zijn laag vergeleken bij het binnenschip of de rail. Voor Zeeland komt daar nog een fac tor bij. Door het Deltaplan worden de verbindingen veel korter en krijgt dus de vrachtauto meer kansen Trouwens de steeds grotere laadeenheden hebben reeds een grote actieradius Men zie slechts hoeveel vlas per vrachtauto van de Noord-Oostpolder naar Zeeuwsch- Vlaanderen wordt vervoerd. Geen wonder dus dat de vervoerders van ochtend het Deltaplan behandelenDe landbouw b.v. zou voor het vervoer van uien. aardappelen en tuinhouwproduc ten graag nog meer van de vracht auto gebruik maken, maar helaas staan de verbindingen in Zeeiand hieraan vaak in de weg. .(.Vervolg op pag. 2) ding gebroken, zodat de vlammen weer door het uitstromende water gedoofd werden. Van verscheidene huizen wer den ruiten vernield. De oorzaak van de eigenaardige ontploffingen kon nog niet worden vastgesteld. Als gevolg der explosies ontstond ook een breuk in de gasleiding, zodat even stagnatie optrad in de fabriek voor te levisiebuizen van Philips. Ook het Phi lips ontspanningsgebouw kwam zon der gas te zitten. K.L.M. kocht nog geen Viscount-vliegtnigen „De K.L.M. heeft nog geen enkel contract geslopen", dit deelde drs M. J. van der Ploeg, financieel directeur van de K.L.M. Dinsdag op Schiphol mede na de terugkeer van zyn be sprekingen met de directie van de Vickersfabrieken in Engeland. Men gaat niet snel over tot aan koop van een type. waarvan nog nooit een toestel heeft gevlogen Eerst moeten de technici daarvan een nauwkeurige studie maken. Drs Van der Ploeg doelde hierbij op de Viscount 800-H het model, dat gebaseerd is op de Viscount 700, die op het ogenblik in vele landen in ge bruik is. De prijs van dit nieuwe toe stel is circa vier millioen gulden. Le vering kan eerst in 1957 geschieden. Arbeiders van General Motors gaan staken De arbeiders van „General Motors" (Detroit), wier collectieve arbeids overeenkomst 7 Juni afloopt, hebben met grote meerderheid voor een sta king gestemd, als de eisen betreffende het jaar-garantieloon niet ingewilligd worden. De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op 325.000 employe's. Trein greep jeep op onbewaakte overweg Dinsdagavond is op de onbewaak te overweg aan de Dennendijk te Winterswijk een jeep met melkwa gen. bestuurd door de 33-jarige G. J. ter Heurne uit Winterwijk. door de diesel-electrische trein die om 19.54 uur van Winterswijk naar Zutphen was vertrokken, gegrepen. Bij de botsing brak de koppeling tussen jeep en wagen. De jeep. waarin de bestuurder was blijven zitten, bleef over een afstand van ongeveer 150 meter op de cabine van de trein lig gen. Toen Ter H. uit zijn benarde positie was bevrijd, bleek hij een hersenschudding en ernstige hoofd wonden te hebben opgelopen. De man werd in zorgwekkende toestand naar het algemeen ziekenhuis ver voerd. De trein was defect geraakt. DE VERWACHT... VRIJ ZONNIG Droop weer met opklaringen. Zwak ke tot matige wind tussen Noord en Dost Op de meeste plaatsen hogere midda t^mneratureir. 26 Mei Zon Maan ZON EN MAAN. 4.35 onder 20.44 onder 0.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1