PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Belgrado zal Balkan-bondgenoten niet in de steek laten Vlissingse boulevard worden verhoogd? Behoeft niet te BILT Vandaag.. FRANSE TROEPEN WORDEN UIT SAIGON TERUGGETROKKEN WEST-DUITSLAND WIJST EEN NEUTRALISATIE VAN DE HAND DE VERWACHT... 198e Jaargang-No. 117 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer A dj .-Hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 21 Mei 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 3,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties fmax. 8 regels) van 1—5 regels 1.—. Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 334Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zterikzee N. Bogerdstr. C 160. tel. 26 BESPREKINGEN MET DE RUSSEN Chef van Griekse generale staf gaat naar Joego.Slavië Branko Draskowitsj, hoofd van de Joegoslavische regeringsvoorlich tingsdienst, heeft Vrijdag te Belgrado verklaard, dat de besprekingen, die de leiders der Sowjet-Unïe en van Joego-Slavië te Belgrado zullen voeren, „in geen enkel opzicht invloed zullen hebben op de betrekkingen tussen Joego-Slavië ener- en zijn Balkan-bondgenoten Griekenland en Turkije anderzijds. Draskowitsj voegde hieraan toe, dat de chef van de Griekse generale staf, generaal Dovas, Maandag a.s. te Belgrado zat aankomen, waar hij gast zal zyn van dè Joegoslavische generale staf. Buitenlandse waarnemers zyn van mening, dat Dovas' aanwezigheid te Belgrado gedurende de Joegoslavisch- Sowjetrussische besprekingen de na druk zal leggen op het voornemen van Joego-Slavië, om daadwerkelijk met zijn Balkan-bondgenoten te blij ven samenwerken. Draskovavtsj wees er op, dat de samenwerking binnen het Balkan bondgenootschap tot nu toe positie- viert de Young Men's Christian Association (Y.M.C. A.) in de Royal Albert Hall te Londen haar honderdjarig be staan met een uitvoering van het spel „Salute to a century", waarna van 12 tot 24 Augustus a.s. in Parijs de officiële viering zal geschieden door circa 10.000 plaatselijke verenigingen uit. 76 landen, waarbij Neder land zal zijn vertegenwoordigd door het CJMV en de AMJV. is het 60 jaar geleden, dat de Oostenrijkse componist van Belgische afkomst Franz von Suppé te Wenen overleed. MORGEN is het 40 jaar geleden, dat een oververmoeide wisselwach ter te Gretna (Schotland) een verkeerde wissel overhaalde, waardoor een der grootste rampen uit de spoorweggeschie denis ontstond. Drie personen- en twee goederentreinen liepen op elkaar, hetgeen aan 227 per sonen het leven kostte; 246 personen werden zwaar gewond. VVWWWVWVVW/SWVVW Nederlands Instituut van Accountants zestig jaar Minister Zijlstra hield toespraak Het Ned. Inst, van accountants houdt ter gelegenheid van zijn zestigjarig bestaan een jubileumbijeenkomst in het Kurhaus te Scheveningen. Deze bijeenkomst werd Vrijdagmiddag ge opend door de voorzitter, de heer R. Besangon. De minister van economische zaken, prof. dr. J. Zijlstra, hield een toe spraak, waarin hij betoogde, dat de accountant in onze samenleving een belangrijke rol is gaan spelen, waarbij in de eerste plaats valt te denken aan zijn zo uitermate belangrijke functie. Daarnaast kan men echter constate ren, dat het doelmatig leiden van een bedrijf niet goed mogelijk is zonder de steun van zowel practisch als we tenschappelijk gevormde specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en de bedrijfsadministratie. „Met de voortschrijdende industria lisatie van ons land zal ook de be hoefte aan goed onderlegde accoun tants nog verder toenemen. Hun ad viezen, kunnen er toe bijdragen, dat de Nederlandse industrie zich zo krachtig mogelijk ontwikkelt. Uw vereniging kan door haar activiteiten derhalve in belangrijke mate tot steun zijn bij het bereiken van de doel einden. die wij ons voor de handhaving en uitbreiding van welvaart en werk gelegenheid voor de toekomst hebben gesteld", aldus prof. dr. J. Zijlstra. De heer J. Kraayenhöf hield hierna een jubileumrede óver het onderwerp „het accountantsberoèp in Nederland na 60 jaar". Spr. deelde mede dat se dert 1949 jaarlijks meer dan 2000 ex amens zijn afgenomen en gemiddeld meer dan 50 accountantsdiploma's af gegeven. De vereniging telt ruim 30Ö0 assistenten. En-Lai i? Zoonvol gestemd Laatste bespreking met Menon Volgens berichten, die te New-Delhi worden ontvangen, heeft premier Tsjoe En-Lai van communistisch Chi na verklaard, dat zijn besprekingen met Krisjna Menon, de voornaamste Indische afgevaardigde bij de Verenig de Naties „zeer goed" gaan. Het over leg geldt de kwestie-Formosa. Tsjoe En-Lai zeide, even voor het begin van zijn laatste besprekingen met Menon, tegenover een correspon dent van dc „Press Trust India", dal men de toekomst „hoopvol' tegemoet han zien. Tsjoe1 ve resultaten had opgeleverd. „Het Balkan-bondgenootschap is tot een belangrijk vredèsinstrument gewor den, zowel in het bestreken gebied, als ten overstaan van de wereld in het algemeen", verklaarde hij. In antwoord op de vraag of Joego- Slavië in de besprekingen de Sowj et- Unie om schadeloosstelling zou vra- fen voor de schade, aan de Joego- lavische economie berokkend door de Sowjetrussische blokkade, die werd ingesteld, nadat Joego-Slavië in 1948, uit de Kominform was ge treden, antwoordde Draskowitsj, dat een „reeks onopgeloste vraagstuk ken" zal worden besproken. Hij voeg de hieraan toe, dat hieronder „ver schillende economische problemen, en vraagstukken betreffende verbin dingen e.d." vielen. Hij wilde geen verdere bijzonderheden geven. Draskowitsj kon niet mededelen, wanneer de Sowjetrussische delega tie te Belgrado zal aankomen. De Kabinetscrisis H.M. de koningin ontving gistermid dag ten paleize Lange Voorhout te Den Haag, in verband met de kabi netscrisis, achtereenvolgens de heren mr J. R. H. van Schaik, minister van staat, en dr W. Drees. Fictieve declaraties voor oorlogsschade Bedrog bij kloosterscholen in Nijmegen De kloosterscholen van de „Filles de la Sagesse" (de Dochteren der Wijs heid) aan de Groesbeekséweg, hoek Driehuizerweg te Nijmegen hebben na de oorlog voor vele duizenden guldens oorlogsschade aan het Rijk in reke ning gebracht zonder, deze schade in de oorlog te hebben geleden, meldt „Het Parool". Een officieel onderzoek, hiernaar vo rig jaar ingesteld, heeft geleid tot een rapport dat drie ambtenaren één uit Den Haag en twee uit Nijmegen hebben opgesteld. De gedeclareerde schade heeft voor een groot deel betrekking op school- interieurs en -benodigdheden. In plaats van tijdens de Duitse bezetting van deze scholen verloren te zijn gegaan, zijn deze na de bevrijding verdwenen. Banken bijvoorbeeld zijn verkocht of ook moedwillig vernield om de schade rekening hoger te kunnen maken. Bij het indienen van deze rekening is veelvuldig gebruik gemaakt van fictieve nota's en valse kwitanties, be trekking hebbende op diensten of goe deren die nooit zijn verricht, respec tievelijk, geleverd. DE TOESTAND IN ZUID-V1ETNAM Hevige gevechten te Cantho Naar Reuter verneemt heeft de Franse opperbevelhebber in Zuid-Vietr nam, generaal Ely, er in toegestemd, dat de Franse troepen uit Saigon teruggetrokken worden. In de stad werden Franse troepen bijeengebracht voor de bescherming van Franse levens en eigendommen gedurende de gevechten. Sindsdien zijn velé eenheden vertrokken, doch er bevond sich nog altijd een aanzienlijke troepenmacht. Generaal Ely heeft Parijs dringend verzocht hem terug te roepen. Franse ambtenaren te Saigon zeiden, aldus het blad, dat sinds de ontruiming van Haiphong krachtens de Geneefse accoorden, de Indo-Chinese kwestie van louter politieke aard is en dat de generaal niet verwachtte nog lang te blijven met het oog op zijn menings verschillen met de eerste-minister Ngo Dinh Diem. De Vietnamese oud-minister van voorlichting, Tran Van Tuyen.^die be kend staat als een tegenstander van Molototv naar San Francisco Molotow, de Russische minister van buitenlandse zaken, heeft Vrijdag de secretaris-generaal der Verenigde Na ties, Hammarskjöld, medegedeeld, dat hij aan het hoofd zal staan van de Sowjet-del'egatie naar de bijzondere zitting van de algemene vergadering der Verenigde Naties, die van 20 tot 26 Juni in San Francisco, ter herden king van de tiende verjaardag der volkerenorganisatie, zal worden ge houden. De Vlissingse boulevard is een attrac tie rijker geworden. Aan de voet van liet kustlicht op Boulevard De Ruyter wordt een platform gebouwd, waar op 5 tot 10 telescopen geplaatst wor-. den. Men kan hiermede het beloodsen der schepen van zeer nabij volgen. Foto P.Z.C.I de door de Amerikanen gesteunde pre mier Ngo Dinh Diem, is Vrijdag in hechtenis genomen. Hij is de belang rijkste nationalist die sedert de be ëindiging van de gevechten te Saigon werd gearresteerd. Tran Van Tuycn verzette zich tegen de dictatoriale bevoegdheden die pre mier Ngo Dinh Diem aan zich heeft getrokken. Vijf-en-een-half uur na zijn arresta tie werd Tran Van Tuyen vrijgelaten. Volgens Vrijdag in Saigon ontvan gen berichten zijn Donderdagavond regeringsstrijdkrachten te Cantho, 120 kilometer ten Zuid-Oosten van Saigon, in hevig gevecht gewikkeld met een heden van de Hao Hoa. Dit is de nieuwe, pas in gebruik ge nomen kabelbaan in Valkenburg. Voor ons vlakke landje is deze baan met zijn lengte van 560 meter wel een bijzondere attractie. Poolse treiler op mijn gelopen en vergaan Alle opvarenden omgekomen Radio Warschau heeft Donderdag bekendgemaakt, dat dezer dagen de Poolse treiler Czubatka op de Noord zee op een mijn is gevaren en ver gaan. Alle veertien opvarenden zijn om het leven gekomen. Volgens het bericht is een vlot met de ljjken van twee opvarenden van de Czubatka bij de Noorse kust aange troffen. Toen-dit vlot werd gevonden dacht men, dat het mogelijk afkomstig was van de „geheimzinnige" Poolse treiler Cietrzew, die op 4 Mei seinde, dat een aantal bemanningsleden, na een mui terij, in reddingsboten het schip ver laten had op weg naar Schotland. Nederlandse schepen nemen deel aan NAVO-oefening Van 23 tot 25 Mei zal een oefening op het gebied van onderzeebootbestry- cling en konvóoibeveiliging in het Ka naal worden gehouden door zee- en luchtstrijdkrachten van bij het Ka naalcommando van de Noordatlanti- sche verdragsorganisatie aangesloten landen. Van Nederlandse zijde nemen aan deze oefening deel Hr. Ms. torpedo jagers Evertsen en Kortenaer, Hr. Ms. fregatten Van Ewijek en De Zeeuw en drie Neptune lange-afstands patrouil le-vliegtuigen van sauadron 320 van de marineluchtvaartdienst. Het is de bedoeling, de samenwer king tussen zee- en luchtstrijdkrach ten in het gevecht rond konvooien te beoefenen. Aan de oefening nemen tevens Brit se en Franse oorlogsschepen en vlieg tuigen deel, o.m. het Franse Middel- landse-zee eskader, dat voor deze ge legenheid naar het Kanaal opstoomt. OOK GEEN DERDE MACHT Geert veiligheid in Europa zonder deV.S. Met nieuwe afwijzing van elke ge dachte aan een neutralisatie van Duitsland heeft men in Bonn gerea geerd op Amerikaanse berichten over concrete Russische plannen voor een veiligheidsgordel in Europa. De Bondsregering blijft, naar een officië le woordvoerder verklaarde, van me ning, dat neutralisatie van Duitsland de spanningen niet zal kunnen ver minderen, doch deze integendeel in de korst mogelijke tjjd gevaarlyk zal doen toenemen. Daarnaast blijft de Bondsregering er van overtuigd, dat een veiligheids systeem in Europa, waaraan ae Ver enigde Staten niet zouden deelnemen, zijn naam niet zou verdienen, daar zonder de Verenigde Staten voor on afzienbare tijd geen enkele veiligheid voor Europa mogelijk zou zijn. Nadat de beide grote partijen der bondsrepubliek, de Chriri elijke en de socialistische, een neutralisatie heb ben afgezworen, heeft thans ook de liberale partij deze zijde gekozen. „Wij voelen generlei roeping voor neutra liteit. Maar ook de gedachte zich tot derde macht te ontwikkelen heeft voor Duitsland niets aanlokkelijks", aldus de persdienst dezer partij. Naar aanleiding van de door een li berale afgevaardigde aan de Bonds regering gestelde vraag, wanneer zij over de teruggave van de gebieden denkt te onderhandelen, die ten be hoeve van grenscorrecties aan Neder land, België en Luxemburg zyn over gedragen, heeft een officiële woord voerder in Bonn verklaard, dat de re geling van alle territoriale kwesties eerst in een Duits vredesverdrag zal kunnen plaats vinden. STATENLEDEN IN DELFT Advies van prof. Thijsse over haven van Breskens nog niet gereed Voor Zeeland worden thans twee belangrijke objecten in het Waterloop kundig Laboratorium te Delft bestudeerd: de nieuwe haven van Breskens en de zeewering van de Vlissingse Boulevard. Tydens het bezoek, dat de le den van de Provinciale Staten deze week aan het laboratorium brachten, heeft prof. ir. J. Th. Thysse, de directeur van dit instituut, de proeven toe gelicht en enkele demonstraties doen geven. Opvallend was, dat voor het model van ue Vlissingse Boulevard een soort buitentalud was aangebracht, dat tot doel had de golfopslag te verminderen. Het ziet er dus naar uit, dat er door dé Rijkswaterstaat ernstig naar wordt gestreefd een oplossing voor deze aangelegenheid te vinden zonder dat tot verhoging van de Boulevard moet worden overgegaan. Bij de proeven, die aan de Staten leden werden getoond, werd door middel van kunstmatige stormen, 't water opgezweept tegen de Boule vardmuur, waarbij bleek, dat het ta lud inderdaad de kracht van het wa ter aanzienlijk brak, zodat de over slag minder werd. Voor de haven van Breskens is in het laboratorium eveneens een groot model geformeerd, waarin drie ha vens zijn aangebracht, namelijk een Oosthaven, de huidige haven en een Westhaven. Door eenvoudige mani pulaties kunnen deze havens in de maquette worden gesloten, zodat el ke haven afzonderlijk kan worden getest. Het ligt in de bedoeling, dat ook de directeur van de Provinciale Stoombootdiensten en enkele kapi teins van het traject Vlissingen Breskens binnen afzienbare tijd een bezoek aan het laboratorium zullen brengen, teneinde ook de scheep vaartkundige aspecten van de drie havens te bekijken. Overigens is prof. Thysse nog niet tot bepaalde conclusies ge komen en het laat zich aanzien, dat het nog wel enige tyd zal do ren voordat zijn advies gereed is. Van de zijde van het provinciaal bestuur is echter op spoed aange drongen. Het is evenwel de vraag, of de havenwerken gereed zullen zijn wanneer de nieuwe boten in de vaart komen. Na afloop van het bezoek aan het laboratorium kwamen de Staten leden bijeen in het gebouw van „Delfland", waar de hoofdingenieur directeur van de Provinciale Water staat, ir. H. D. J. Swaters een uit eenzetting gaf van de waterstaat kundige aspecten van het Deltaplan en ir. M. de Vink, directeur van de provinciale planologische dienst, de planologische kanten behandelde. Prof. Owen Lattimore mag V.S. verlaten Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft professor Owen Lattimore een paspoort uitge reikt voor het maken van een reis door West-Europa. Lattimore zal der tig dezer voor de universiteit van Ox ford een lezing houden. Voorts is hij voornemens deze zomer in een aantal andere plaatsen in Engeland en West- Europa lezingen te houden. Professor Lattimore was, onder de democratische regering-Truman een dei voornaamste deskundigen van de Amerikaanse regering inzake vraag stukken betreffende het Verre Oos ten. Hij vervulde deze rol ook tijdens het Indonesische conflict. Professor Lattimore thans als hoogleraar verbonden aan de Ameri kaanse hogeschool van John Hopkins is er later van beschuldigd een communistische meeloper te zijn. Hij heeft dit in 1952, onder ede, voor een ondercommissie van onderzoek van de Amerikaanse senaat ontkend, waarna hij van meineed werd be schuldigd. Hij werd hiervan vrijge sproken, doch de Amerikaanse auto riteiten hebben verklaard de zaak te gen hem nog niet te willen deponeren. Sir Thomas Harry Gill, voorzitter van het internationale verbond van coöperatieve bewegingen, is op 69- jarige leeftyd te Blackpool overle den. Hij wees er op, dat in de overgangs bepalingen der conventies van Bonn is overeengekomen, dat regelingen der voorlopige grenzen der bondsre publiek slechts met toestemming der dri Westelijke bezettend*, mogendhe den kunnen' worden veranderd of op geheven. De liberale afgevaardigde prins Hubertus zu Löwenstein heeft over deze gebieden een interpellatie ingediend. KORTE PREDICATIE Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed". Hand. 1 l$a. Van oudsher heeft men gezocht om de ruimte tussen Hemelvaart en Pinksteren te overbruggen. Er ligt een Zondag tussen, dié zélfs de „We zen-Zondag" wordt genoemd. Het lijkt moeilijk in deze tijd de karakteristieke inhoud te vinden voor prediking en meditatie. Misschien is het niet zo moeilijk als het lijkt. Wij hebben slechts te zien naar wat de discipelen deden tussen de Hemelvaart van Christus en de Uitstorting van de Heilige Geest. Zij overbrugden de afstand door „een drachtig te blijven volharden in het gebed". Ik meen dat daarmede de plaats van de tien verweesde dagen in het kerkelijk jaar afdoende ts aangege ven. Zij zijn bij uitstek zinvol als da gen waarin wij worden opgeroepen tot volharding in het gebed, en daarin de eendracht te bewaren. Deze tien da gen hebben, zoals alle momenten uit de heilsgeschiedenis, hun onuitwis baar stempel gedrukt op alle dagen die verlopen tot de voleinding der we reld. Wij leven in de overbruggings- tyd, en het is de tijd van het gebed. Wat is bidden anders dan het hart verheffen daarheen, waarheen de Heere Christus is opgevaren? Hij is op aarde verschenen, opdat ons hart sindsdien op Hem. gericltt zou blijven. Wij hebben nu de zekerheid dat wij toegang hebben bij de Vader in de He melen. Ja, wij kunnen en mogen niet au der s meer, dan ons daarheen wen den, want na de ondergang van alle aardse hoop op Golgotha, is er geen heil dan alleen waar Hij is. Hij heeft het alles daarheen ge bracht, opdat wij het vandaar zullen ontvangen: vrede, gerechtigheid, eeuwig leven. Hij is niet van ons heengegaan om ons die goederen te ontnemen, maar om ze eerst recht te kunnen schenken, als heil dat van bo ven komt, van God. Hij heeft ons de belofte nagelaten dat wij zullen wor den bekleed met kracht „uit den hoge", ja meer dan dat: Zijn eigen Komst heeft Hij ons toegezegd. Vasthouden aan die 'beloften dat willen wij toch?is hetzelfde als bid den. Aan wie zou de hemelse Vader zijn Heilige Geest, de Geest van de volharding en van de eendracht, an ders geven en wAe zouden Zijn Rijk anders beërven dan juist zij, die het volhardend en eendrachtig biddend van Hem verwachten? Vlissingen. F. KLOOSTERMAN. AANHOUDEND KOUD. Wisselende bewolking met énkele regen- of hagelbuien. Overwegend ma tige Westelijke wind. Aanhoudend koud weer. 21 Mei Zon Maan 22 Mei Zon Maan ZON EN MAAN. 4.41 onder 20.37 3.59 onder 20.39 4.40 onder 20.38 4.45 onder 21.54

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1