PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Benelux op weg naar de volledig! economische unie Caland-polder in het Noordsloe zal weer oogsten geven BILT BRITSE VERDEDIGER IN DE ZAAK-JUNGSCHLAGER Vandaag... BINH XUYGEN-TROEPEN TEN ZUIDEN VAN SAIGON DE VERWACHT. 198e Jaargang-No. 104 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 4 Mei 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie 3,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties fmax. 8 regels) van 1—5 regels 1 1.— Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 355300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee N. Hogerdstr. 160. lelef. 26 BELANGRIJKE RESULTATEN TE BRUSSEL Harmonisering van landbouwpolitiek vastgelegd Na afloop van de te Brussel gehouden ministeriële Beneluxconferentie verklaarde de secretaris-generaal der Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douane-unie tegenover de journalisten, dat de bereikte resultaten een be langrijke stap betekenen op de weg naar de volledige economische unie. Hij noemde het van grote betekenis, dat men het eens is kunnen worden over de tekst van het verdrag met betrekking tot de instelling van een raadgevende interparlemetaire Beneluxorganisatie. Deze tekst zal binnen kort ondertekend en aan de onderscheidene parlementen ter goedkeuring worden voorgelegd. De raad zal bestaan uit 21 Belgi sche, 21 Nederlandse en 7 Luxem burgse leden. De raad kan mensen naar voren brengen omtrent o.a. de economische, politieke en culturele samenwerking en de unificatie van het. recht, en het comité van ministers kan de raad consulteren. De raad komt minstens een keer per jaar bij een. Een tweede succes is, aldus de heer Jaspar, dat het comité van ministers de voorstellen van de ministeriële werkgroep van 23 Maart nopens de harmonisering van de landbouwpoli tiek heeft goedgekeurd en die vast gelegd heeft in besluiten. Op grond hiervan zullen de landbouwvraag stukken der Beneluxlanden over een periode van zeven jaar volledig tot een oplossing gebracht kunnen wor den. De veiligheidsclausule blijft ge- handhaaft na deze periode. Een derde belangrijk resultaat is, zo ging de heer Jaspar voort, dat de ministers het eens zijn over de tekst van het protocol nopens de arbitrage in de landbouw, een tekst die ook langs diplomatieke weg ondertekend en aan de parlementen zal worden voorgelegd. Novum De heer Jaspar legde de nadruk op het novum, dat de harmonisatie van de landbouw zal geschieden in over leg met de landbouworganisaties. Tenslotte wees hij er nog op, dat een gemeenschappelijke politiek ten aanzien van de O.E.E.S. zal worden gevoerd en zoals uit het uitgegeven communiqué blijkt, een beperkt mi- I April was in Zeeland i zeer H (Van onze weerkundige M medewerker) H April is, vergeleken met de li andere provincies in Neder- land, vooral in Zeeland zeer H droog gebleven. In Vlissingen viel 12 mm tegen normaal in ei: April 45 mm. Verleden jaar, toen het ook zo droog was werd hier 16 mm gemeten. In Den Helder en in Leeuwarden viel 21, De Bilt 26, Groningen H 23 en in Maastricht 22 mm j= neerslag. Wanneer het waar is dat een droge Maart en een s =j natte April „naar de boer zijn wil zijn", zou een beetje meer M regen misschien wel gewenst zijn geweest. De temperatuur kwam overdag meestal niet ee hoog genoeg, maar toch werd uit uurlijkse waarnemingen te ee De Bilt een normale etmaal- ee temperatuur van 8.4 C bere- ei e| kend. Een grasmaand, waar ie April voor door pleegt te gaan, IE was het niet. ee ee Al werd het maar op een i§ paar dagen „echt" warm, de zon heeft haar best gedaan H door op 185 uren tegen nor- maal op 155 uren te schijnen. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllilllllllllllllilllllllll Voor de laat.se maal heeft in Wenen de overdracht van de wacht «plaats gevonden, die sedert de capitulatie in 19J/5 aan het einde van iedere maand werd gehouden. Amerikanen marche ren voorde laatste maal het voor plein van het voormalige keizerlijke paleis op, om aan de aflossing deel te nemen. nistercomité op korte termijn zal bij eenkomen om een definitieve lijst op te stellen van de liberalisaties. Aan vankelijk stond op de agenda ook de behandeling van het arbeidsverdrag, doch aangezien de ministers Suurhoff en Troclet niet aanwezig konden zijn, moest dit punt worden verdaagd, (zie ook pagina acht) Grote regeringsopdracht voor D.A.F.-fabrieken De Nederlandse regering heeft aan de N.V. van Doorne's automobielfa briek te Eindhoven een opdracht verstrekt voor de levering van 3600 militaire wagens, met een gezamelij- ke waarde van honderd millioen gul den. Dit heeft dr. H. J. van Doorne, president-directeur van de DAF-fa- brieken, hedenmiddag medegedeeld. Het betreft hier typen die de DAF reeds voor vorige bestellingen in productie heeft. De technische staf wordt door deze nieuwe opdracht dus niet extra belast, hij kan geheel worden ingezet voor de verdere ont wikkeling van het civiele programma. Wordt het water duurder Minister Suurhoff vóór verhoging der tarieven In een circulaire aan de gemeente besturen spreekt de minister van So ciale Zaken zich uit vóór verhoging- van het gemiddelde peil der waterlei dingtarieven in ons land. Dit in ver band met het feit, dat de bestaande outillage van de waterleidingbedrij ven te zijner tijd moet worden ver nieuwd, aldus de Maasbode. Dit jaar nieuwe verkiezingen in Nederland Ir. H. Vos, tweede voorzitter van de Partij van de Arbeid en lid van de Tweede Kamer, heeft Dinsdagavond in een toespraak op het Meifeest in Barneveld de aanwezigen aange spoord tot actie, vooral voor de ko mende verkiezingen. Ir. Vos zeide o. a. dat hij niet kan garanderen, dat er dit jaar geen nieuwe verkiezingen nodig zouden zijn. „Misschien zeg ik te veel", zo voegde ir. Vos er aan toe. In zijn toespraak zeide ir. Vos voorts nog, dat als er op het ogen blik moeilijkheden zijn op het gebied van de huren e.d. deze in wezen het gevolg zijn van een verbreken van de interne samenwerking. West-Duitsland een souvereine staat Deze week afkondiging De Britse, Franse en Amerikaan se Hoge Commissarissen in West- Duitsland zullen Donderdag a.s. een gemeenschappelijke verklaring uitge geven, waarin de opheffing der geal lieerde Hoge commissies en de beëin diging der bezetting van West-Duits land zal worden medegedeeld. De drie Hoge Commissarissen, de Fransman Anaré Frangois-Poncet, de Brit sir Frederick Hoyer Millar en de Amerikaan dr. James B. Conant, zullen op dezelfde dag ambassadeurs bij de nieuwe, souvereine Westduitse staat worden. De geallieerde hoge commissie zal Donderdagochtend a.s. voor de laat ste maal te Mehlem, nabij Bonn, bij eenkomen. Hoyer Millar en Frangois- Poncet zullen die dag op de West duitse kanselarij de bekrachtigings oorkonden van twee der Parijse over eenkomsten, namelijk die welke be trekking hebben op het beëindigen der bezetting en op het recht der verbondenen, om troepen in West- Duitsland te blijven legeren, over handigen. Schilderij voor Britse Marine De Koninklijke Marine zal uit dank baarheid voor in de oorlog genoten gastvrijheid op 11 Mei aan de Britse Marine te Portsmouth een schilderij; aanbieden van de hand van de zeven tiende eeuwse schilder Rudólf Back- huysen, voorstellend het Nederlandse schip „De Zon". De aanbieding geschiedt door vice- admiraal A. de Booy aan admiraal Sir George Creasy. IN OPDRACHT VAN DEN HAAG Mr. D. Curtis-Bennett naar Djakarta Het ministerie van buitenlandse zaken deelt mede: De Nederlandse re gering rekent het tot haar plicht te bevorderen, dat de verdediging in de zaak-Junschlager zo goed mogelijk zal worden gevoerd. Nu de Neder landse en Indonesische verdedigers in deze zaak niet de door hen verzochte schriftelijke verzekering mochten ont vangen, dat zy hun taak ongestoord zouden kunnen volbrengen, heeft de Nederlandse regering besloten een ju rist van internationale faam aan te zoeken in samenwerking met de thans reeds ingeschakelde advocaten de lei ding van de verdediging op zich te nemen. De Nederlandse regering heeft de Britse advocaat mr. Derek Curtis- Bennett, bereid geovnden deze op dracht et aanvaarden. De heer Curtis-Bennett is een van de meest vooraanstaande Engelse strafpleiters. Hij heeft de verdediging gevoerd in een aantal grote processen. Mr. Curtis-Bennett werd op 29 Fe bruari 1904 geboren. In 1926 werd hij advocaat in Londen. In 1934 volgde zijn benoeming tot Queens Counsel. In zijn carrière heeft hij een groot aantal juridische functies vervuld. Het ligt in de bedoeling van Curtis- Bennett, zich zo spoedig mogelijk naar Djakarta te begeven. Hij zal worden vergezeld door een 29-jarige Engelse advocaat mr. Kenneth Ri chardson. De Franse minister van buitenlandse zaken, Antoine Pinay (links) en de Westduitse kanselier drAdenauer, schudden elkaar hier de hand tijdens hun ontmoeting in de kanselarij te Bonn, aan het begin van de tweedaag se besprekingen over de Frans-Duitse betrekkingen. Dr. Ph. C. Visser overleden Bekend ontdekkingsreiziger In de ouderdom van 72 jaar is Dinsdagmiddag te Wassenaar over leden dr. Ph. C. Visser, nud-anibas- sadeur te Moskou en ontdekkingsrei ziger. Als ontdekkingsreiziger lieeft dr. Visser grote naam gemaakt. In 1914 wa» hij leider van de Kaukusus-ex- peditie en daarna leidde hij vier maal een expeditie naar het Karakorum- gehied, namelijk in 1922, in 1925 in 1929 in 1930 en in 1935. Van zijn hand verschenen verschei dene boeken over zijn ontdekkingsrei zen. Geval van gasverstikking Te Deventer is de 74-jarige mej. D. gisteren door gasverstikking om gekomen Toen haar zuster haar des morgens kwam bezoeken stond de woning vol gas. Een gasslang in de keuken bleek lek geworden te zijn. Het slachtoffer is 'waarschijnlijk in haar slaap door het uitstromende gas bedwelmd. s is het 300 jaar geleden. M dat Bartolommeo Cristofori. de uitvinder van de piano, die m door hem piano-forte werd ge- noemd, te Padua werd gebo- ee ren. if IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïÖ Arrestatie in Tunis Leider van Franse Kolonisten wordt naar Parijs overgebracht De reserve-generaal Rime Bru- neau, voorzitter van de beweging in Tunesië „Presence Frangaise" is in zyn woning gearresteerd. Hy zal naar Parys worden overgebracht. Hy had zich op een vergadering met scherpe bewoordingen tegen de politiek van generaal Boyer de la Tour, de resi dent-generaal in Tunesië gericht. De „Présence Frangaise" is een beweging van Franse kolonisten. De ze kolonisten hebben reeds herhaal delijk geprotesteerd tegen het feit, dat zij niet geraadpleegd zijn bij de besprekingen over zelfbestuur voor Tunesië. Gerard Cluny een hoge Franse ambtenaar van het ministerie van landbouw, is door vier jonge Fran sen voor zijn huis afgeranseld, zo dat hij met ernstige verwondingen aan het hoofd in het ziekenhuis op genomen moest worden. Cluny staat bekend voor zijn vriendschappelijke houding tegenover de Tunesiërs. Dit was de tweede aanval van Eu ropeanen op pro-Tunesische ambte naren in 24 uur. De politie patrouil leert thans. Bij KS. is met ingang van 1 Mei 1955 de eervol ontslagen lulte#iant-jpeneraal M. R. H. Calmeijer benoemd tot com mandeur in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden (bij bevordering). ZUIVERING VAN CHOLON Diem en revolutionnaire junta wachten hun hans af In de hoofdstad van Zuid-Vietnam, Saigon, woedt de strijd onverminderd voort. Regeringstroepen maakten Dinsdag vorderingen tegen de Binh Xuy- en legers, die zich terugtrokken over de rijstvelden en waterwegen in het Deltagebied. Volgens een woordvoerder van de regering zijn vier bataljons van de Binh Xuyen van generaal Le van Vien overgelopen naar de regeringstroe pen. Hy zei dat generaal Le van Vien hierdoor nog slechts de beschikking heeft over ongeveer 1000 geoefende manschappen. Uit berichten over de stryd valt echter af te leiden dat dit aantal wel beduidend groter moet zijn. Intussen meldt het nationale leger de volledige zuivering van de Chine se wijk van Saigon, Cholon. De Binh Xuyen legers hebben echter bekend gemaakt contact te hebben gemaakt met hun geallieerden, het particulie re leger van de Hoa Hao secte onder commandant Bacut, en het gehele ge bied tussen 3aigon en Long Xuyen, 120 kilometer naar het Zuidwesten, onder controle te hebben. In de moerassen ten Zuiden van Saigon trekken de Binh Xuyen troe pen langzaam terug en men is alge meen van mening dat deze troepen zich gereedmaken voor een guerilla- strijd, waarin zij zeer bedreven zijn. In Saigon hebben Dinsdag de hoog ste vertegenwoordigers van Engeland en de Verenigde Staten in dit gebied, Malcolm MacDonald en generaal Lawton Collins, de crisis in Zuid- Vietnam besproken. Men vermoedt, dat is gesproken over de kwestie of ■premier Diem verdere steun moet worden gegeven, welke houding moet worden ingenomen ten opzichte van de revolutionnaire junta, die de vor ming van een republiek eist, of het handhaven van Bao Dai als staats hoofd moet worden gesteund en wel ke keuze te ondersteunen als premier Diem wordt gedwongen af te treden. Revolutionnaire actie Intussen heeft het revolutionnaire comité een bijeenkomst gehouden NA VIJFTIG JAAR.. Herstel van de dijk in volle gang Midden tussen de uitgestrekte schorren van het Noord-Sloe zal, wanneer alles goed gaat, volgend voorjaar een meer dan zestig hectare groot geel tapijt van bloeiend koolzaad te zien zijn. De watervogels zingen er boven hun domein nog het hoogste lied, doch sinds een paar weken hebben de ronkende motoren van vier draglines zich ook in dit „koor" gevoegd. De Calandpolder, welke in 1901 onder wa ter liep en toen werd prijsgegeven omdat de landbouw in die dagen weinig lucratief was, zal opnieuw in cul tuur worden gebracht. De heer J. van 't Westeinde uit Nieuwdorp, die voor zijn zoons goede mogelijkheden ziet op deze kostbare lap cultuurgrond, is begonnen met het herstel van de nog steeds bestaande dijk. De beslissing over zijn concessie-aanvrage voor een inpoldering van schorren is nog niet gevallen, doch daar de Calandpolder officieel nooit werd opgegeven, kan deze zonder meer worden hersteld. „Puike kleigrond' zegt de ener gieke landbouwer Van 't Westeinde wanneer we met hem door de ver dronken polder dwalen. Er zit een kleilaag van 20 tot 80 cm. en 38% afslibbaar. Dat zegt voor een boer voldoende, om te weten, dat het pri ma grond is. Een houten loopbruggetje van en kele honderden meters leidt thans over de schorren en kreken naar de Calandpolder. Hier en daar is nog wel iets terug te vinden van de toe gangsweg, welke destijds naar de in 1857 bedijkte polder leidde. En dan temidden van de schorregronden waar de honderden vogels verschrikt opvliegen voor de naderende bezoe kers, ligt daar de oude zeedijk van deze polder. Vijf en dertig honderd meter lang, doch hier en daar heeft de zee er flinke happen uitgeslagen. Overigens is het opvallend, hoe wei nig deze polder eigenlijk in de halve eeuw is veranderd. Hier en daar loopt er een kreek, doch overigens is de ligging van de grond vrij egaal geble. ven. Zelfs de kavelsloten zijn nog te zien, al heeft de stroom deze hier en daar wat uitgeschuurd. Met een bull dozer is dit echter gemakkelijk te verhelpen. De kwaliteit van de grond is er door slibafzetting nog op ver beterd, want in geschriften uit vroe ger jaren werd wel eens over de Ca landpolder als een zandplaat gespro ken. De eerste jaren zal zeker geen kunstmest gestrooid behoeven te wor den. Enkele weken geleden zyn de drag lines en een vrachtauto ovter zee naar de polder gevoerd, waarna de fa. Otte begonnen is met het herstel van de dijk. Twee stroomgaten van twintig en vijf en dertig meter breedte en ongeveer twee meter diepte, zijn reeds door de draglines gedicht. Aan de Noordkant bleef de oude prac- ticsch in tact en men vindt daar zelfs nog de resten van de kapitale boerde rij terug, welke hier eenmaal stond. Aan de zeezijde is daar nog de toe gangsweg tot de eveneens verdronken Bastiaan de Langepolder te zien. Het eerste werk was het aanleggen van perskaden. Hiermee zal men "de ze week gereed komen. Bij gunstig weer zijn deze kaden reeds voldoende om geen water meer in de polder te doen komen. Zodra een vergunning voor het zandzuigen is ontvangen, zal tussen de perskaden het dijk- lichaam van zand worden gespoten. Alles bij elkaar, zal er zo ongeveer zestig duizend kubieke meter grond en zand verzet moeten wórden, om de polder weer afdoende voor overstro ming te vrijwaren. Het is de bedoeling de dijk, even als vroeger op een hoogte van 5.20 m. NAP te brengen. De gehele dijk krijgt een breedte van ca. 20 m., met een buitenberm van plm. 6 meter en een binnenberm van 5 meter. Aan de Noordzijde komt er een afwateringssluis in de dijk, terwijl onderlangs de dijk aan de binnenzijde een vrij brede af- Vervolg op pag. 2) waarop Bao Dai openlijk werd ver oordeeld. Hooggeplaatste Westelijke waarnemers zijn thans van mening dat premier Diem geen zeggenschap heeft over de revolutionnaire junta maar dat de junta ook geen macht heeft over Diem. Zij geloven dat de premier en de junta elkander behoed zaam in het oog houden, beiden in de hoop op een gegeven ogenblik de an der voor zijn eigen doel te kunnen gebruiken. Volgens deze waarnemers is er een ernstig gevaar, dat de jun ta macht krijgt over premier Diem en daarna zelf onder invloed van de communisten komt te staan. Conferentie te Wenen nog geen resultaten De Conferentie te Wenen van de ambassadeurs der grote vier in Oos tenrijk, die onderhandelen over een staatsverdrag van Oostenrijk, is Dins dagavond, de tweede dag van de con ferentie, uiteengegaan, zonder dat er een mededeling over gemaakte vor deringen is verstrekt. Na de eerste byeenkomst op Maan dag voorspelden de Russische gede legeerden, dat de conferentie binnen 48 uur afgelopen zou zijn. Dinsdag echter hebben de deelnemers aan de conferentie geen aanwijzing gegeven hoever zij nog van een overeenkomst af zijn. Zij deelden mede, dat er geen communiqué zou worden gepubli ceerd. Compromis in geschil over dokter Halvorsen Dokter Olaf Halvorsen, tegen wiens vervanging de dorpelingen van Klaks- vik op de Farocr-eilanden zich hadden verzet, Z3l de eilanden voor drie maanden verlaten. Dit is een gevolg van een compro mis, dat tussen vertegenwoordigers van de dorpelingen en de Deense mi nister van financiën, Viggo Kamp- mann, is bereikt. De Post, die Halvorsen te Klaksvik bekleedde, zal vacant worden ver klaard en dokter Halvorsen zal er naar mogen solliciteren. Men verwacht, dat hij naar Engeland gaat. |llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll!ll!llllll| Op bevrijdingsdag. Donderdag §f s 5 Mei as., zal de Provinciale M Zeeuwse Courant niet vcrschïj= §f >lllllllll!l!l!!llllllllli!llll!l!ll!iillil!i!llillllliliiliiljllll!tillj!iil!ll!l|j!liiiiii!ll| AANWAKKERENDE WIND Veel bewolking maar ook opklarin gen en enkele verspreid optredende luien. Tot krachtig óf hard toenemen de Zuidwestelijke wind. Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren. 5 Mei Zon Maan 6 Mei Zon Maan ZON EN MAAN. op 5.07 op 19.10 op 5.05 onder 20.13 op 20.18 onder 4.24

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1