PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hartelijk welkom voor Koning en Koningin van Zweden Nog deze zomer een enquête op Walcheren en Zuid-Beveland RUIM TWEEHONDERD GASTEN AAN HET GALA-DINER GRIEKSE S.S. „BELGION" NA AANVARING GEZONKEN Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef, 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Teraeuzen, Brouwerijstraat 2: Zlerikzee, N. Bogerdstr. C 160. telef.26 198e Jaargang - No. 98 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPP .JS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 April '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 1 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties fmax. 8 regels) van 15 regels 1 1.Iedere regel meer 20 cent „Brieven 0f adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. LENTEZON SCHEEN OVER AMSTERDAM Duizenden waren getuige van intocht per open calèche De lentezon scheen over Amsterdam, waar men gisteren Gustaaf Adolf, Koning der Zweden en zijn gemalin, Koningin Louise hartelijk verwelkomd heeft. Te half elf arriveerde de koninklijke trein op het Centraal station. Koningin Juliana en Prins Bernhard wachtten hun gasten af op liet sta tion. Na een warme begroeting inspecteerde Koning Gustaaf op het per ron de erewacht. Vijf minuten later bood liet Damrak woer het fleurige beeld van een joyeuze ontvangst. Na een intocht per open calèche volgde de inspectie van de erewacht op de Dam; op het balcon van het Koninklyk Paleis na men de beide vorstenparen de ovatie van het publiek in ontvangst. Koning Gnstaaf legde daarna een krans aan de voet van het nationaal monument. In het paleis gebruikten de vorstelijke bezoekers met Koningin Juliana en Prins Bernhard het noenmaal, waarna te drie uur in de Van Speykzaal van het paleis de ontvangst van het Amsterdamse stadsbestuur volgde. Daarna gingen de vorstenparen langs een uitgebreide route door de stad naar de Javakade, waar aan boord van het m.s. Oranje door de Ka mer van Koophandel een receptie werd gegeven. Des avonds vond in de Burgerzaal van het paleis een galadiner plaats; na afloop begaven allen zich naar de Stadsschouwburg, waar men de tweede acte van de opera „Die Zauberflöte" van Mozart, uitgevoerd door de Nederlandse Opera, bijwoonde. Onder het rijkelijke rood-wit-blauw dat langs de gevels wapperde, afge wisseld door de blauwe vlaggen met de gele kruizen van Zweden, stonden langs de afgezette straat de lange rij van militairen, die het geweer presen teerden, toen de open calèches met de beide vorstenparen voorbijreden. Daarachter verdrongen dichte rijen publiek zich op de versierde trottoirs van het Damrak om van de intocht niets te missen. In de voorste koets waren de Zweed se Koning en onze landsvrouwe ge zeten, de vorst in het gala-uniform van generaal der Koninklijke Zweed se landmacht met een steek op het hoofd en daarop een wapperende gele pluim, Koningin Juliana met een grijs hoedje, voorzien van licht lila voile, een gebloemde zilvergrijze japon en lichtgrijze dunne mantel. Daarachter volgden in de tweede calèche Koningin Louise in een blau we mantel met op het hoofd een even eens blauw hoedje en Prins Bernhard gestoken in het gala-uniform van ge neraal der grenadiers, met over de schouder de lange brede witte sjerp met het onderscheidingsteken Ridder der Serafrjnenorde van Zweden. Kranslegging Klokslag half twaalf stond alle ver keer in het hart van Nederland weer stil. Aan de voet van het natio naal monument in het Damplantsoen stond roerloos de Zweedse Koning, stram in de houding. Een minuut vol ledige stilte vólgde ter nagedachtenis van hen, die tien jaar geleden voor de bevrijding van Nederland gevallen zijn. Tevoren was Koning Gustaaf met zijn gevolg door een erehaag van de Koninklijke Marine over de midden op de Dam vrijgehouden passage dwars over het plein geschreden en over het gras van het plantsoen. By het monu ment stond een erepeletoji van 6 le den van de B.S. opgesteld. De Zweedse vorst legde een uit Zweden meegebrachte krans van lau riertakken aan de voet van het mo nument en schikte de geel-blauwe Kort na de aankomst op het paleis op de Dam heeft koning Gustaaf een krans gelegd by het voorlopig Natio naal Monument. Men ziet de koning hier (links), terwijl hij vergezeld van premier Drees van het paleis naar het monument wandelt. linten, waarop de initialen G. A. VI en L. L. geweven waren. Nadat de minuut stilte verstreken was, speelde de muziekkapel van de Amsterdamse politie „Aus meines Herzens tiefe" van Bach. In het paleis gebruikten tijdens het middaguur de beide vorstenparen het noenmaal, waarna om 3 uur 's mid dags in de Van Speykzaal van het pa leis de ontvangst van het Amster damse stadsbestuur volgde. Bezoek aan de Oranje Tegen vier uur betraden de hoge gasten de loods „Holland". Het was een aardig moment toen een grote bak, waarin persfotografen, filmope rateurs en radioreporters stonden, over het dak van de loods heen door een kraan naar de kade-zijde werd getakeld. Ter hoogte van het bordes waar de loopgang op rustte bleef de „persbak" hangen. Toen de Zweedse koning de journalisten gewaar werd schoot hg in de lach en wuifde met zijn hand. Koningin Louise droeg een don kerblauw complet met een zilvervos en Koningin Juliana een bordeaux rode japon, met een turquoise satij nen shawl met er over heen een stola van nertz. De Zweedse koning en Prins Bernhard droegen beiden het marine-uniform. Het hoge gezelschap maakte eerst een korte rondgang over het schip waarby de Zweedse Koning zeer ge ïnteresseerd allerlei vragen aan ka pitein Lassche stelde. Na de rondgang, waarbg de heer Feike de Boer, waarnemend burge meester van A'dam na de bevrijding, op de brug de met diamanten ver sierde ankeremblemen aan 't Zweed se vorstenpaar aanbood, begaf het ge zelschap zich naar de salon. Hier sprak de voorzitter van de Kamer van Koophandel, mr. D. A. Delprat een kort welkomstwoord. Namens de Kamer bood mr. Delprat de Zweedse koning een oude Griekse munt uit Carthago van 410-360 voor Chr. aan met de kop van Persephone en twee oude Nederlandse penningen van 1655, waarop het vroegere stad huis op de Dam, thans koninklijk pa leis, staat afgedrukt. Te circa kwart voor vijf verlieten de vorsten het schip. Schilderij ran Rembrandt voor f 15.000 verkocht Op een Dinsdag in Amsterdam gehouden veiling van de makelaar Paul Brandt, heeft deze in opdracht van een opdrachtgever wiens naam niet bekend werd gemaakt een schilderij van Rembrandt ge kocht voor 16.000 gulden. Het doek, afkomstig uit het bezit van een tijdens de oorlog in Enge land verblijvende Nederlander, stelt Rembrandt voor als Oosterse vorst gekleed, en dateert van om streeks 1642. De Italiaanse ambassadeur In ons land, markies Benzoni, en de consul- generaal van Italië, de heer R. Stani, hebben Maandag een bezoek gebracht aan de Staatsmijn Maurits en de che mische bedrgven der staatsmijnen te Geleen. Te kwart over zeven begaven de vorstelijke personen zich met het ge volg en de genode gasten naar de wit marmeren burgerzaal, waar een hoofdtafel en vijf bijtafels voor de 205 gasten stonden gedekt. Onder de ogen van de sinds efeuwen uit de hoogte neerkijkende stedemaagd van Am sterdam met de vredestak en mercu- riusstaf aan de ene zijde, alsmede van de jarenlang de aardbol torsende At las aan de andere zjjde, namen de in ceremonieel tenue gestoken hoog waardigheidsbekleders plaats achter de grote bokalen met de vele honder den tulpen in talrijke kleuren en va riëteiten. Achter het grote Franse plateau waren de Zweedse eregasten, de Ko ning en Koningin naast elkaar geze ten, rechts van Koning Gustaaf VI Adolf zal Koningin Juliana en links van de Zweedse vorstin Prins Bern hard. Naast onze vorstin zat de Zweedse minister van buitenlandse zaken, de heer O. Undén en naast Prins Bernhard de Zweedse groot meesteres mevrouw B. La baronne Rahamb. a Tijdens het diner waaiden de tonen van de muziek de burgerzaal binnen door de met smeedijzer getraliede vensters van de krijgsraadzaal, waar de marinierskapel van de Koninklijke marine onder leiding van kapitein G. Nieuwland onzichtbaar voor de di nerende gasten concerteerde. Gala-voorstelling Tegen 10 uur verlieten de vorsten de Burgerzaal en het paleis om met de inmiddels voorgereden auto's zich te begeven naar de Stadsschouwburg, waar zij in de hal werden ontvangen door burgemeester D'Ailly. Nadat allen hadden plaats genomen in de koningsloge, resp. de aangren zende loges, ging het doek op voor de aanvang van de tweede acte der reeds begonnen opera „Die Zauberflöte" van Mozart. Deze uitvoering onder leiding van Alexander Krannhals had de gemeente Amsterdam aan haar hoge gasten aangeboden. Tegen middernacht verlieten de vorsten de schouwburg, uitgeleide ge. daan door dezelfde autoriteiten, die hen hadden ontvangen en begaven zich per auto naar het koninklijk pa leis. De laatste rit van de eerste dag van dit staatsiebezoek. Na de aankomst op het paleis op de Dam begaven beide vor stenparen zich naar het balcon aan de voorzijde om de samen gestroomde menigte te groeten. V.l.fi.r.: koningin Louiseko. ning Gustaaf, prins Bernhard en koningin Juliana. Onrust duurt voort in Zuid-Vietnam Directeur veiligheidspolitie ontslagen De premier van Znid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, heeft Dinsdag het ontslag besluit getekend van Lai Van Sang als directeur-generaal van de natio nale veiligheidspolitie. De premier heeft kolonel Nguyen Ngoc Le tot opvolger van Lai Van Sang benoemd. Het ontslag van Lai Van Sang wordt n Saigon gezien als een nieuwe faze in het conflict tussen de regering en de opstandige politiek-religieuze secte der Binh Xuyen, die sedert 1953, vol gens een besluit van Bao Dai, de con trole op de politie en de nationale vei ligheid in handen had. De Binh Xuyen heeft reeds bekend gemaakt, dat het ontslag niet aan vaard zal worden. Regering van Singapore wil spoedig zelfbestuur De premier van de pas verkozen regering van de Britse kroonkolonie Singapore, David Saul Marshall, heeft Dinsdag verklaard te zuilen streven naar volledig zelfbestuur voor de kolonie binnen vijf jaar. Hg verklaarde op de eerste werk bijeenkomst van de nieuwe wetgeven de vergadering: „Engeland heeft In dia, Birma en Geylon hun onafhanke lijkheid gegeven en degenen, die zeg- fen dat dit is gedaan door de La- ourregering, zou ik willen wijzen op de Soedan. De Soedan heeft onder de huidige conservatieve regering zijn onafhankelijkheid verkregen. „Ik ben ervan overtuigd dat we binnen de levensduur van deze ver gadering, dus binnen vier jaar, door middel van vriendschappelijke onder handelingen met Engeland, binnen lands zelfbestuur zullen kunnen ver krijgen". OP SCHELDE NABIJ ANTWERPEN Vijf opvarenden vermist In de nacht van Maandag op Dins dag is op de Schelde nabij Antwer pen, even bovenwaarts de Kruis- schans, het 1894 brt. metende Griekse s.s. „Belgion" van de Hellenic lines uit Pyreus in aanvaring gekomen Huisuitzetting met handgranaat en Molotow-cocktails In de Jan Hanzenstraat te Am- sterdam moest Dinsdag een deurwaarder een bewoner we- X gens huurschuld zijn huis uit- zetten. Een timmerman en eni- 4: ge politie-agenten vormden het escorte van de deurwaarder. Zo gemakkelijk bleek alles echter niet van stapel te lopen. Voor de woning patrouilleerden de 4- zoon, die dreigde de agenten J „aan een broodmes te zullen rij- gen", terwijl vader als aanvals- wapen een handgranaat gereed hield en bovendien enige z.g. Molotow-cocktails (gedeeltelijk met benzine gevulde flessen voorzien van een lont) bij het :I: balcon gereed had staan. Al- vorens de tegenpartij tot een offensief kwam was de brand- weer gealarmeerd. Dit machts- vertoon deed de bewoner be- sluiten om in onderhandeling te 4: treden met een politiecommis- saris, die de man, toen hij in de deuropening verscheen liet arresteren en met een politie- auto, waarin zoonlief al was 3; opgeborgen, naar het bureau overbrengen. Tegen het tweetal is proces-verbaal opgemaakt 4. wegens bedreiging tegen het leven. VRAGENLIJST THANS GEREED Voorbereidingen Instituut voor Preventieve Geneeskunde vergevorderd Het Instituut voor Preventieve Gèneeskunde, dat zoals bekend op Wal cheren en een groot gedeelte van Zuid-Beveland een sociologisch onder zoek instelt naar de oorzaak van de hoge vertrekcijfers op deze eilanden, is reeds ver gevorderd met de voorbereidingen voor een binnen niet al te lange tyd te houden enquête. De medewerkers van het Instituut in Zeeland leggen thans de laatste hand aan een uitgebreide vragenlijst, die te zijner tijd door een groot aantal enqueteurs aan een deel van de Walcherse- en Zuid-Bevelandse bevolking zal worden voorgelegd. Deze vragenlijst is o.a. tot stand gekomen dank zij het intensieve con tact, dat de drie medewerkers van het Instituut met allerlei lagen van de bevolking hadden. Daarbij hebben zij prettige ervaringen opgedaan, want overal werden zij met grote gastvrijheid en met begrip ontvan gen, waarbij er met openhartigheid over allerlei zaken met betrekking tot het eiland werd gesproken. Men kreeg daardoor een inzicht in de vraag wat wel en wat niet 1 oor deze enquête nodig is. Van groot belang is, dat de vragen zó worden gekozen en zó worden ge formuleerd, dat elke schijn van sug gestie wordt vermeden, omdat de be antwoording geheel vrij moet zijn. Pas dan immers kan een goed resul taat worden bereikt. Dat betekent ook, dat de enquête zelf door „vak mensen" moet worden verricht, dat wil zeggen mensen, die de techniek van het vragen stellen onder de knie hebben en zich er voortdurend van bewust zijn, dat zij door de manier, waarop de vraag wordt gesteld, reeds invloed kunnen uitoefenen op diegene, aan wie de vraag wordt voorgelegd. De gehele enquête, die in deze zo mer zal worden gehouden, zal niet veel tijd in beslag nemen: men hoopt er binnen het tijdsbestek van een maand mee gereed te zijn. Het instituut heeft thans vast gesteld wie niet en wie wel onder de enquête zullen vallen. Daarbij ging het er om een zodanige groep samen te stellen, die repre sentatief kon worden geacht voor de gehele bevolking op Walcheren en Zuid-Beveland. Men heeft bij de keuze van de be trokkenen, waarvan de gegevens in eerst instantie via de bevolkingsre gisters werden verkregen, een sy steem toegepast, dat in Nederland nog niet veel is gebruikt. Dank zij deze methodiek is thans een grote groep inwoners aangewezen enige honderden die te zijner tijd door de enqueteurs zullen worden bezocht. Zodra de enquête achter de rug is, worden de aldus verkregen gegevens bewerkt teneinde achter het „hoe" en het „waarom" te komen van de Zeeuwse migratie. Het onderzoek is ingesteld op de huidige situatie en betrekt eventuele mogelijkheden van afsluiting der zeegaten enz. niet in de enquête. met het Noorse schip „Tai Shan", dat 6963 brt. meet. De „Belgion" is vrij wel onmiddellijk na de aanvaring ge zonken op de zogenaamde „Parel"- d rem pel in het vaarwater. V(jf opva renden worden vermist. De „Belgion" had 27 personen aan boord. De Noor en enkele sleepboten hebben verschillende bemanningsle den gered. De toegang tot de Rover- sluis en de Scheldekade werd door het zinken van het schip geblokkeerd. De havendiensten hebben het wrak van het Griekse stoomschip afgeba kend door middel van boeien en heb ben vastgesteld, dat er nog een be vaarbare ruimte van 70 meter over blijft in de vaargeul. De scheepvaart werd in vertraagd tempo en door mid del van sleepboten hervat. Rusland stemt in met conferentie Op 2 Mei in Wenen Rusland heeft Dinsdag ingestemd met het houden van een conferentie van de ambassadeurs van de grote vier op 2 Mei in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De Russische beslissing werd be kendgemaakt in een nota, die Dins dagmorgen op de drie Westelijke am bassades in Moskou werd overhan digd. In de nota werd verder gezegd, dat Rusland zulk een bijeenkomst niet noodzakelijk achtte doch bereid was „aan de wens van de Westelijke mo gendheden tegemoet te komen." Vrouw gedood door electrische stroom Dinsdagmiddag is de 33-jarige me vrouw A. S.-N., wonende te Maas tricht, in de kelder van haar woning door electrische stroom gedood. Waarschijnlijk heeft zij op eigen gelegenheid een electrische leiding willen aanleggen. Zij was moeder van 4 kinderen. Russisch-Japanse besprekingen in Londen De Sowjet-Unie heeft ingestemd met een Japans voorstel om op 1 Juni in Londen besprekingen te beginnen over hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen. De Japanse delegatie op deze con ferentie zal worden geleid door de voormalige Japanse ambassadeur in Londen, Matsoemoto. De eerste kersen Het proefstation te Naaldwijk heeft Maandag aan de fruit- en groenten- veiling aldaar de eerste kersen aan gevoerd. De vruchten brachten vijf tot zes cent per stuk op. VERWACHT... PLAATSELIJK WAT REGEN. Half tot zwaarbewolkt met wat re gen of motregen. Voornamelijk in de Noordelijke helft van het land. Ma tige tot vrij krachtige Zuidwestelijke wind. Betrekkelijk zacht weer. 28 April Zon Maan ZON EN MAAN op 5.20 onder 20.00 op 10.38 onder 1.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1