PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Radford en Robertson gaan voor besprekingen naar Formosa In „De Gulden een sprookje Garnaele" wordt geschreven AMERIKA ZEGT STEUN TOE AAN PREMIER ZUID-VIETNAM Vandaag... OP JAVA VIJFHONDERD DODEN DOOR AARDVERSCHUIVING DE VERWACHT... 198e Jaargang - No. 93 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 1 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 21 April '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) van 1—5 regels 1.Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. C 160, telef. 26. „MET OOG OP GESPANNEN TOESTAND" Reis naar Europa om oefeningen van Navo bij te wonen afgelast De voorzitter van de Amerikaanse commissie van stafchefs, admiraal Radford, zal met de onderminister van buitenlandse zaken, Robertson, on middellijk naar Formosa vliegen „met het oog op de gespannen toestand die in dat gebied blijft bestaan", aldus heeft bet ministerie van defensie Woensdag in Washington bekend gemaakt. Functionarissen verklaarden, dat admiraal Radford over enkele dagen naar Europa zou zijn vertrokken om deel te nemen aan oefeningen van het Navo-hoofdkwartier. President Eisenhower en het ministerie van buiten landse zaken hadden deze reis echter, met het oog op de toestand in het Verre Oosten, afgelast. Radford en Robertson zullen op Formosa besprekingen voeren met nationalistische functionarissen. De besprekingen vallen onder de bepalin gen van het Amerikaans-nationalisti sche verdrag voor wederzijdse bij stand. Het eerste overleg volgens dit verdrag werd op 3 Maart gevoerd, toen minister Dulles en admiraal Car ney, de chef van de afdeling vloot- operaties, op Formosa waren. Admiraal Radford verklaarde Woens dagavond, voor hij in het vliegtuig naar het Verre Oosten stapte, te me nen, dat de opbouw van de commu nistische macht er op wijst, dat de Chinezen niet afwijken van hun voor nemen om Formosa met geweld te veroveren. Op de vraag of een nieuwe crisis is ontstaan of d3t de toestand meer ge spannen is en hij zich meer zorgen maakt, antwoordde Radford „neen". Hij verwachtte, dat zijn reis onge veer tien dagen zou duren en hij „nam aan", dat hij generaal Tsjiang Kai-Sjek zou ontmoeten. Japan is voor het ogenblik niet voornemens het bewind in Peking te erkennen, zo heeft premier Hatojama verklaard. Op de vlucht voor spoken Aangestoken door een col lectieve angstpsyschose .hebben alle bewoners van het woon wagenkamp te Helden, gehuis vest in negen wagens, dit ter rein verlaten. Men beweerde dat 's nachts geregeld onver klaarbare kloptekens op de wanden en daken der wagens te horen waren. Bij velen was de schrik zo diep ingeslagen, dat zij 's nachts hun wagen niet meer drufden te verlaten en sommigen durfden zelfs in hun eigen wagen niet meer te sla pen. De overspannen fantasie deed geruchten over nog meer vreemde zaken ontstaan. Het woonwagenkamp Helden ligt eenzaam tussen de bossen aan de weg van Helden naar Kes- sel. Sommige woonwagenbewo ners hadden hier al jaren hun standplaats. De politie heeft een onderzoek ingesteld. deze Belasting Het Landbouwschap heeft week een brief aan de Tweede Kamer gericht over de belastin gen. Nu komen brieven van belasting betalers aan de Tweede Kamer vrijwel altijd op hetzelfde neer: een verzoek om verlaging. Dat is dan voor de di- recht-belanghebbenden interessant, maar anderen lopen er gemeenlijk niet warm voor. Men weet wel, dat de be lastingen hoog zijn en men gaat ge makshalve van het standpunt uit, dat iedere groep van de bevolking z'n eigen boontjes maar moet doppen. Toch is er aanleiding over de brief van het Landbouwschap iets meer te zeggen. In die brief wordt gewezen op een onbillijkheid, welke zo treffend is, dat iedereen daartegen wel be zwaar moet hebben. Het gaat om het feit, dat de man met een sterk wisselend inko men over een reeks van jaren veel meer inkomstenbelasting betaalt, dan een man, die een stabiel inkomen met eenzelfde gemiddelde heeft. In „Ons Fries Platteland" werd die onbillijkheid als volgt toegelicht: Bij het nu voorgestelde tarief be taalt een ambtenaar, gehuwd, zonder kinderen, met een inkomen van 6000 gulden, in 3 jaren tijd 1938 gulden in komstenbelasting. Een tuinder, die 2 jaren 3000 gulden inkomen heeft en in een goed jaar 12000 gulden inkomen haalt, betaalt 2168 gulden plus 2 maal 139 gulden is 2444 gulden. Dat is ruim 500 gulden meer. I \eze korte toelichting is voldoende I om de onbillijkheid van het hui dige stelsel te demonstreren. In de brief van het Landbouwschap aan de Tweede Kamer wordt nu om opheffing van die onbillijkheid ge vraagd door de inkomstenbelasting voor sommige groepen van belasting betalers niet van jaar tot jaar vast te stellen, maar over een reeks van enige jaren. Men komt dan tot een gemid delde, dat heel wat beter de werke lijke financiële draagkracht van de belastingbetaler benadert. Vermoedelijk zullen aan zo'n uit smeer-stelsel wel enige administratie ve bezwaren verbonden zijn, maar die moet men dit keer dan maar eens overwinnen. Daar zijn tenslotte zulke bezwaren voor 1 Hatojama voegde hier evenwel aan toe, dat hij voorstander blijft van een normalisering van de betrekkingen, zo dra dit te verwezenlijken is. Uit goed ingelichte brond verneemt A.F.P., dat Radford en Robertson naar Formosa gaan om te proberen generaal Tsjiang Kai-Sjek over te halen tot evacuatie van de eilanden Quemoy en Matsoe, die vlak onder de kust van communistisch-China lig gen. In officiële Amerikaanse kringen in Washington heeft men geen com mentaar wilier, leveren op Ameri kaanse persberichten, volgens -welke Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en enige andere Navo-landen bereid zouden zijn garanties te geven voor de verdediging van Formosa als Quemoy en Matsoe ontruimd zouden worden. In Wenen en Neder-Oostenrijk heeft het langdurig gesneeuw; in de Oosten rijkse hoofdstad lag Dinsdagochtend 10 cm. Zware binnenbrand in een Haags handschoenenatelier Gistel-morgen vroeg is een zware binnenbrand uitgebroken in een hand schoenen-atelier, dat gevestigd is op de eerste verdieping van een pand aan de Loosduinsekade te '-Gravenhage. De brandweer, die met groot mate rieel was uitgerukt, gaf het in de op geslagen wollen stoffen vretende vuur „de volle lading" met drie stralen. Na ongeveer een half uur was de brand bedwongen. Aanvankelijk konden de brandweerlieden het vuur moeilijk en slechts met gasmaskers benaderen omdat de brandende en smeulende textiel een verstikkende rook ver spreidde. Het vuur moet de gehele nacht hebben gesmeuld omdat sinds gister avond niemand op het atelier is ge weest en het bedrijf pas om acht uur des ochtends begint. Er is vrjj veel schade aangericht.. in Belgische schoolstrijd Het socialistische blad „Le Peuple" bericht dat Dinsdagavond de auto van de minister van binnenlandse za ken, Vermeylen, te Geel, waar deze het woord moest voeren, door de monstranten tegen de schoolpolitiek der regering met stenen werd beko geld. Ook werden de ruiten inge gooid van et volkshuis te Geel en de zaal waar de minister sprak. Rijkswachters hebben de manifestan ten met traangasbommen uit elkaar moeten driven. ONDANKS FRANSE DRUK Talrijke slachtoffers van botsingen In kringen van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken in Washington is vernomen, dat Amerika de premier van Zoid-Vietnam ver zekerd heeft, dat hy volledig door Amerika gesteund wordt, ondanks Fran se druk om hem te laten vallen. Functionarissen in Washington hebben hun ongerustheid uitgesproken over het kennelijke verschil tussen de Franse en de Amerikaanse opvat ting. Bij de botsingen, die Dinsdag zijn voorgekomen tussen de Zuidvietna- mese regeringsstrijdkrachten en de Binh Xuyen-secte, zijn 25 personen gewond, namelijk tien soldaten van de regeringstroepen, vijf leden van de Binh Xuyen en tien burgers. Bij een schietpartij op Woensdag kwam een burger om het leven en enige an deren werden gewond. Het Zuidvietnamese staatshoofd, Bao Dai, heeft premier Ngo Dinh Diem en het „verenigd front" van particuliere legers verzocht, het be stand tussen hen tot tenminste het einde van de maand te handhaven. In officiële Franse kringen wordt gezegd, dat de incidenten te Saigon werden veroorzaakt door „geheim zinnige" groepen gewapende burgers, die zich vrijelijk door de stad bewo gen. Het Franse opperbevel en het Vietnamese nationale leger hebben een onderzoek naar de identiteit van deze burgers ingesteld. Twee millioen radio toestellen De twee millioenste radio-toestel- bezitter is dezer dagen bjj de dienst luistervergunningen geregistreerd. Het is de heer A. K. Henzen, Bos- landweg 18, Rhenen. Hem zal na mens de Nederlandse Radio-Unie een radiotoestel worden aangeboden. De perschef van premier Diem heeft verklaard, dat de Fransen schuldig z\jn aan de incidenten. De Fransen, zo zeide hij, volgen hier de zelfde politiek als in Noord-Afrika, een politiek van verdeel en heers. De perschef liet doorschemeren, dat de Fransen naar zijn mening de parti culiere legers steunden. Woensdag was Koningin Juliana te gast op de Jubileum Landdag van de U.V.V., welke deze ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in hotel Krosna- polski te Amsterdam hield. Koningin Juliana- te midden van de U.V.V.-sters uit verschillende delen van ons land. Links van H.M. mevrouw B. Kwant Michel uit Zierikzee. viert koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië haar ne- C gen en twintigste verjaardag. S herdenkt Italië de stich- y ting van Rome in 751 v. Chr. WVN*VW\A*WW\**V\*VW Zjoekow richtte boodschap tot Amerika Maarschalk Georgi Zjoekow, de Russische minister van defensie, heeft in een brief aan de overzeese persclub, die Dinsdagavond te New- York haar jaarlijkse diner hield, de president en het volk van de Ver_ enigde Staten het allerbeste toege wenst. Zjoekow critiseerde de „voorstan ders van een nieuwe oorlog" en zei: „Het gewone volk van de wereld heeft geen oorlog nodig". De bekrachtiging van de verdragen van Parijs en Londen, die voorzien in een bewapening van West-Duits- land, had volgens hem de interna tionale spanning verhoogd. Eraan herinnerend, dat Eisenho wer als opperbevelhebber van de ge allieerde strijdkrachten in Europa in de laatste wereldoorlog met hem had samengewerkt bij het verslaan van Duitsland, zei de maarschalk: „Ik ben er zeker van dat hij zich onze gezamenlijke verzekering zal herin neren betreffende onze vredelieven de bedoelingen en zijn best zal doen de zaak des vredes in de practijk te bevorderen." LEVEND BEGRAVEN Griekenland en Chili getroffen door aardbevingen De laatste dagen hebben zich op drie plaatsen ter wereld zeer ernstige aardbevingen voorgedaan, die vele slachtoffers hebben geëist. Zo zijn in het regentschap W'onosobo (Midden-Java) in de desa Pakasirah 500 dor pelingen levend begraven als gevolg van een aardverschuiving, die dit dorpje teisterde. Na een storm, die in Februari ter plaatse woedde, waren de dorpelingen reeds gewaarschuwd voor het dreigend gevaar van een aardverschuiving, doch deze waarschuwing schynt zonder resultaat te zijn gebleven. De aarde van twee heuvels, waar tegen het dorpje was gebouwd, stort te omlaag, terwijl de meeste bewo ners sliepen. Slechts twee overleven den werden aangetroffen, en zes en veertig huizen werden bedolven on der een laag van ongeveer vijf meter aarde en stenen. Tot dusver werden slechts vier lij ken geborgen, en de omwonenden vrezen, dat het niet mogelijk zal blij ken, méér slachtoffers te bergen. Nacht in open lucht Tengevolge van een zware aardbe ving, die zich Dinsdagavond in het gebied van Volos, ongeveer 225 km ten Noorden van Athene, heeft voor gedaan, zijn 3500 personen dakloos geworden. Twee personen werden gedood en ongeveer zestig mensen werden gewond. Te Volos, een Thessalische stad met 50.000 inwoners, stortten drie honderd huizen in. De bevolking, die door paniek bevangen was, bracht de nacht in de open lucht door, ter wijl reddingsploegen de puinhopen doorzochten. Vorig jaar April kostte een aardbeving in Volos aan 27 per- VOOR 22 EN 23 JULI A.S. Een gelukkige vader en moeder kijken naar hun jongste spruit, de Zaterdag geboren prins Henri van Luxemburg, die gisteren is gedoopt. Prinses Josépliine Charlotte kon bij deze plechtigheid nog niet aanwezig zijn. Rechts van prins Jean het prin sesje Marie Astrid Plannen voor Markiezaatsf eesten te Veere nemen vaste vorm aan IN „DE GULDEN GARNAELE" TE VEERE wordt thans een sprookje ge schreven, of liever gezegd: „het" sprookje, namelijk dat van Veere „door de eeuwen". Die gouden garnaal is een huis, dat vroeger groot en zeer plech tig moet zijn geweest, maar dat door een hevige brand in een ver en grijs verleden werd gekortwiekt, dat daardoor aan lager wal raakte en als pakhuis en vismijn fungeerde, maar nu sinds enige jaren gerestau reerd en wel wordt bewoond door het kunstenaars-echtpaar Wim en Wil Abeleven-Labberton. Zij gaven er deze vergulde vissersnaam aan, gesymbo liseerd door de deurklopper: een grote koperen garnaal. Een beetje non chalant leunt het hnis tegen het nobele, stille stadhuis aan en er achter, in de tuin, lijkt het alsof de muzen de ranke toren met het tinkelend carrillon speciaal hebben neergezet als een dromerige wachter over de „Garnaele". Hier wordt nu „Het sprookje door de eeuwen" geschreven, dat deze zomer op 22 en 23 Juli zal worden opgevoerd in de oude kerk van Veere ter gele genheid van de markiezaatsfeesten. Het is geen historisch spel, zoals het echtpaar Abeleven er reeds ver scheidene heeft geschreven, maar een sprookje, „omdat Veere er zelfs een is", zoals mevrouw Abeleven ons zei. Toen de plannen voor de opvoe ring vastere vorm aannamen, werd van vele zijden grote medewerking ontvangen en toegezegd, niet alleen uit Veere, maar ook van daarbuiten. Het markiezaat immers is bekend bij velen in. binnen- en buitenland, die hier graag hun vacantie geheel of ge deeltelijk doorbrachten en voor wie het evenzeer feest is als er in Veere feest wordt gevierd. De oude grote kerk zal speciaal worden ingericht voor de opvoering: het publiek zal binnenkomen door de hoofdingang, terwijl het toneel aan de andere zijde wordt gebouwd, tegen de scheidings muur van de Hervormde Kerk. Voor de versiering van het gebouw heeft Wim Abeleven een speciaal ontwerp femaakt, dat voorziet in een afschei- ing van de bezoekersruimte (het schip) met rieten wanden, bekroond met oranje-afrikanen. Ook het por taal krijgt een uitzonderlijke versie ring, terwijl in het middenschip drie rijen hoepels worden opgehangen met rode, witte en blauwe linten. Aan de pilaren worden als decoratie grote lantaarns opgehangen. DE VORM In de rijke fantasie van Wim Abe leven en zijn vrouw is het sprookjes spel niet vaag meer, maar heeft het reële gestalte gekregen. Zij zien reeds waar zij naar toe moeten werken, hoe de uiteindelijke vormgeving zal zijn, (Vervolg op pag. 10) sonen het leven, en er werden toen 3800 woningen vernield. Vloedgolven In de nacht van Dinsdag op Woensdag zyn in geheel Chili aard schokken waargenomen. In de mees te gebieden waren de aardschokken slechts zwak, doch in Coquimbo en la Serena werden krachtiger schok ken geregistreerd en hebben vloed golven een gevaarlijke toestand doen ontstaan. De telefonische en telegrafische verbindingen met de stad Ovalle zijn verbroken en men vreest dat in dit gebied ernstige schade is aangericht. Tot dusverre zijn nog geen opgaven over eventuele slachtoffers ontvan gen. Minister Drees voor radio in herdenkingstoespraak De minister-president dr.'W. Drees zal Dinsdag 26 April 's avonds om ze ven uur een radiotoespraak houden in het programma van de K.R.O. over Hilversum I. De titel van deze toe spraak is: „Tenville van hen, die wy niet vergeten." In verband hiermede zullen de nieuwsberichten, die normaal van 19 uur tot 19.1 C uur worden uitgezonden, die dag worden uitgezonden van 19.05 tot 19.15 uur. Zij sliep bij vriendinnetje Twintig man van het Dordtse- oolitiecorps zijn een hele nacht aan het zoeken geweest naar een achtjarig meisje. Het kind nad gisteren het ouderlijk huis verlaten om een bijeenkomst van een jeugdvereniging te be zoeken en werd 's avonds om zes uur terug verwacht. Om twaalf uur waarschuwden de ouders eindelijk de politie en onmiddellijk werden ploegen agenten gevormd die de stad doorkruisten en alle portieken, brandgangen en stegen in de binnenstad doorzochten. De na sporingen bleven evenwel zon der resultaat en dat was geen wonder, want op een gegeven ogenblik deelde een veertienja rig zusje van het meisje mee, lat ze had gezegd bij een vrien dinnetje te zullen blijven sla pen. v\w*w\wvvvw\*ww*\<v ENIGE REGEN. Half- tot zwaarbewolkt met enige regen of motregen. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Matige tot vrij krachtige wind tussen Noordwest en Noord. ZON EN MAAN 22 April Zon op 5.33 onder 19.50 Maan op 5.00 onder 20.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1