PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moskou wil conferentie te Wenen over het staatsverdrag Grote herverkavelingswerken zijn over tien jaar voltooid BILT LONDENSE KRANTENSTAKING NADERT HAAR EINDE VERLAGING VAN BELASTING IN ENGELAND DE VERWACHT... 198e Jaargang - No. 92 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj .-Hoofdred.G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 20 April '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 ceni per mm Minimum p advertentie i 3. Ing. mededelingen driemaal la.net. Kleine advertenties tmax- «regels) van 1regels t i.— Iedere regel meet 21' cent ..Brieven ol adres Bureau v. d. Blad'' 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C Middelburg Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr 2, telef 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2. Zlerlkzee. N Bogerdstr 160. telei 26 OVEREENSTEMMING OVER OOSTENRIJK Nieuwe propaganda om opinie in West-Duitsland te beïnvloeden In een nota overhandigd te Moskou aan de ambassadeurs van de Weste lijke mogendheden constateert de Sowjet-regering, dat op het ogenblik de mogelijkheid bestaat het Oostenrijkse vraagstuk te regelen en een staats verdrag met dit land te sluiten. De Russische regering hoopt, dat de V. S., Engeland en Frankryk er toe zulen bijdragen, dat een dergelijk verdrag gesloten wordt. Opnieuw wordt door Moskou de nadruk gelegd op het belang van garanties voor de onaf hankelijkheid van Oostenrijk. Een parallel wordt in dit opzicht getrokken met de status van Zwitserland. De Russische regering wil zo spoedig mogelijk een conferentie houden in Wenen met de ministers van buitenlandse zaken van de bezettende mo gendheden en een Oostenrijkse vertegenwoordiger. In het Lagerhuis verklaarde Eden, dat men na bekrachtiging van de Londense en Parijse accoorden in on derhandeling wil treden met de Sow- jet-Unie. Met Frankrijk, de V. S. en West-Duitsland wordt reeds over de procedure van deze onderhandelingen gesproken. Eden hoopte, dat Mac Millan weldra een nieuwe verklaring zal kunnen afleggen. Vermoedelijk zal Londen eerst stre ven naar een bijeenkomst van de am bassadeurs van de vier grote mo gendheden te Wenen alvorens in te stemmen met het Sow jet-voor stel. Doel van Moskou De Moskouse omroep verklaarde, dat Duitsland aanzienlijke nationale winst zou kunnen boeken door het Oostenrijkse voorbeeld te volgen. In Bonn is daarmede de opvatting be vestigd, dat de Sowjet-Unie m de Oostenrijkse kwestie slechts heeft toegegeven, daar zij in de Bondsre publiek een nieuwe golf van verzet tegen de aansluiting bij de Navo wil ontketenen. Nieuwe instructies zijn ;ezonden lie bij de aan de Oostduitse regering, propaganda voor de vorming van een strijdmacht de nadruk moet leg gen op het voorlopig karakter van aeze bewapening. In Bonn heeft de Bondsregering nogmaals duidelijk gemaakt, dat zij niet wenst af te wij ken van de tot dusver gevolgde weg. Overigens verklaarde Adenauer wel, dat de Duitse troepen geen doel op zichzelf zijn. Zij. passen in de algeme ne toestand in de wereld. Wanneer een nieuwe toestand zou ontstaan, dan zal ook de Bondsregering zich Felle bos- en heidebrand onder Boxtel 125 ha heide verwoest Gistermiddag heeft een felle bos- en heidebrand gewoed op het grond gebied van de gemeente Boxtel. Na twee uur slaagden de brandweren van Boxtel, Oirschot en Oisterwijk er in, de brand in de omgeving van Oisterwijk te stuiten. Er is weinig schade aangericht aan de bosopstand, terwijl ook het prach tige beekdal van de Beerse is ge spaard gebleven, maar 125 ha heide werden verwoest en er is grote scha de toegebracht aan de wildstand; veel vogelnesten zijn verloren ge gaan. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk onachtzaamheid met vuur. daarbij natuurlijk aanpassen. Ade nauers gedachten gaan daarbij uit naar een oud plan voor een Europees garantiepact, dat de Russen de vrees zou moeten ontnemen voor een Wes telijk blok, dat Duitsland ook mili tair zou omvatten. Verklaring van Niemöller Voor protestantse studenten in Karlsruhe heeft dominee Niemöller, de president der Evangelische kerk in Hessen, verklaard, dat de Duitsers in de Sowjet-zöne voor het Westen verloren zullen zijn, wanneer de Rus sen vijftien jaren lang hun bewind zullen kunnen handhaven. De predikant zei; „Ik ben niet van plan de definitieve verdeling van Duitsland te aanvaarden, ofwel, ik zal naar de Sowjet-zöne emigreren en daar met anderen te gronde gaan". Gratie voor gevangenen op bevrijdingsdag? De minister van justitie heeft zich Maandag in een schrijven gewend tot de directeuren van gevangenissen over gratie aan een aantal groepen van ge vangenen ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bevrijding. De gratie zou in beperkte mate kun nen worden verleend, doch een defini tief beslnit is nog niet genomen. Desgevraagd verklaarde men op het departement van justitie dat hierop nog geen commentaar kan worden ge geven. Thee opnieuw goedkoper Naar wij uit vakkringen vernemen, zijn de theeprijzen voor de consu ment met onmiddellijke ingang ver der verlangd, en wel met 6 tot 10 cents per pakje van 100 gram. De theesoort van 1.15 per 100 gram wordt nu 1.08, en die van 0.98 wordt 0.88. De vorige verlaging van de theeprijs was op 17 Maart j.L De vermindering bedroeg toen 6 tot 12 cents per pakje van 100 gram. NA 26 DAGEN. Bladen komen Donderdag weer uit Vertegenwoordigers van de directies der Londense dagbladen en de vakver enigingen van krantenpersoneel heb ben Dinsdag overeenstemming bereikt over een plan om een einde te maken aan de staking bij de Londense kran ten, die reeds 26 dagen duurt. YVel is nog geen datum voor her vatting van het werk door de 700 sta kende arbeiders voor onderhouds werkzaamheden vastgesteld, doch de vakverenigingen hopen, dat de man nen Woensdag bijtijds genoeg het werk zullen hervatten om verschijnen van ochtendbladen op Donderdag mogelijk te maken. Dinsdag bracht de minister van landbouwvisserij en voedselvoorzie ningde heer S. L. Mansholt, een be- soelc aan de herverlcavelingsgebie- den in Noord-Zeeland. Bij zijn vertrek nam de minister bij Zijpe hartelijk af scheid van ir. L. Eelkema van de Herverkavelingsdienst. Op de achter grond de directeur-generaal van de landbouw, ir. A. W. v. d. Plassche, de directeur van de cultuur-techni- sche dienstir. S. Herwyer en me vrouw Mansholt. (Foto P.Z.G.) Volgens de bekendmaking hebben de stakers de jongste salarisvoorstel- len van de kranteneigenaars aan vaard, hangende verdere onderhande lingen, die binnen acht weken moeten beginnen. De stakende arbeiders zullen een loonsverhoging van twaalf shilling per week krijgen. Zij hadden 58 shilling en zes pence geëist. De staking heeft de Londense bladen meer dan twintig millioen gulden gekost. Woensdag zullen de stakers bijeen komen om een besluit te nemen over de oproep van de vakverenigingen om het werk te hervatten. Prins houdt op 4 Mei herdenkingsrede De commissie nationale herdenking houdt op 4 Mei 1955, 's middags 15 uur, een nationale herdenkingsbij eenkomst in de Ridderzaal te 's-Gra- venhage. Deze bijeenkomst, welke zal worden bijgewoond door H. M. de Koningin, wordt geopend door Z. E. prof. P. S. Gerbrandy. De herdenkingsrede zal worden uit gesproken door Z. K. H. de Prins der Nederlanden en het geheel zal muzi kaal worden omlijst. Onder grote belangstelling ging Dins dagmorgen in Middelburg de eerste paal voor het Peulvruchlencentmm Zuid-West Nederland de grond in. De voorzitter van het Centrum, de heer P. J. Bom uit Golijnsplaat, stélde daartoe de machine in werking. (Foto P.Z.C). Ernstige fabrieksbrand te Vlaardmgen Dinsdagavond is brand uitgebroken op de bovenverdieping van de viscon- servenfabriek „Flamingo" te Vlaardin- gen. Op het moment, dat de brand, die op de eerste étage moet zijn ont staan, werd ontdekt, waren nog acht man in de fabriek aanwezig, zodat on middellijk alarm kon worden gemaakt en enkele kostbare machines en een aantal kisten, gevuld met blikken visconserven, welke voor export ge reed stonden, naar buiter konden wor- iir-n gebracht. De brandweer was ■spoedig niet drie motorspuiten en een ladderwagen aanwezig, zodat de vlam men, die inmiddels uit het dak sloe gen, met zestien stralen konden wor den aangepakt. Men kon echter niet verhinderen, dat de bovenverdieping van de expeditie-afdeling, waarop zich veel brandbaar materiaal bevond, zo als kisten, kartonnen dozen en balen met ledige blikken, totaal uitbrandde. Twaalf gewonden bij gevechten in Saigon In Saigon zijn Dinsdagmiddag twaalf burgers gewond geraakt bij vuurge vechten tussen het nationale leger en troepen van de strijdkrachten der Binh Xuyen, een secte, die oppositie voert tegen de regering van premier Ngo Dïnh Diem. Volgens het nationale leger was de schietpartij door de Binh Xuyen be gonnen, doch volgens de secte hadden de. nationale troepen het eerst het vuur geopend. Nadat de rust in dit gedeelte van Saigon was teruggekeerd, ontstond in een andere stadswijk een vuurgevecht tussen militairen van het nationale le ger, die vervoerd werden in twee vrachtauto's en commando's van de Binh Xuyen. MINISTER MANSHOLT IN ZEELAND Schouwen-Duiveland wordt nieuw landbouwgebied „Er is hier buitengewoon veel werk verricht, dikwijls onder moeilijke omstandigheden. Vooral op Schouwen-Duiveland is alles onherkenbaar veranderd". Dit verklaarde minister Mansholt gisteren na zijn bezoek aan de herverkavelingsgebieden in Noord-Zeeland. „Wanneer men verschillen de delen in ogenschouw neemt, zoals bijvoorbeeld de Lage Zoom, waar het cultuur-technische werk voor een groot deel verricht is en voorts de grote blokken over het gehele eiland Schouwen-Duiveland gelet vooral op de toestand van 1953 dan kan men rustig zeggen, dat hier een nieuw land bouwgebied in ons land gecreëerd wordt. Alle voorwaarden voor verbete ring zijn aanwezig: de drainering kan in orde gemaakt worden, voorts is er samenbinding van percelen en ontstaat een beter afvloeiingssysteem. Dit alles impliceert hogere welvaart voor dit eiland", aldus de bewindsman. Minister Mansholt had zich Dins dag op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij de herverkavelings werkzaamheden op de eilanden Tho- len en Schouwen-Duiveland. Nadat des morgens op het kantoor van de herverkaveling te St. Maar tensdijk op Tholen besprekingen wa ren gevoerd, onder meer met mr, A. J. van der Weel. lid van Gedeputeer de Staten van Zeeland, volgde een rondrit over dit eiland. Tege^ het middaguur vertrok de minister per boot van Stavenisse naar Ouwerkerk, waar het gezel schap, na door ir. L. Eelkema te zijn verwelkomd, per stationcar naar Zierikzee vertrok. In hotel Van Op pen wei*d de lunch gebruikt, waar mr. dr. A. J. J. M. Mes, lid van Gede puteerde Staten van Zeeland, mede aanzat. Na een uiteenzetting over de her verkavelingswerkzaamheden op Schouwen-Duiveland, volgde even eens een tocht over dit eiland, waar bij verschillende objecten, onder meer het Moriaanshoofd en de Lage Zoom bij Renesse, werden bezichtigd. Tegen half zes arriveerde het ge zelschap hij het veer in Zijpe, waar de heer Mansholt in een onderhoud met de pers van zijn indrukken van zijn bezoek vertelde. OVER TIEN JAAR. De minister zei de overtuiging te hebben, dat over tien jaar de grote werken voltoóid zullen zijn, inclusief sanering en wegenwerk. Bij rnil- en herverkavelingen zijn echter nog ve le moeilijkheden te overwinnen, voor namelijk in de persoonlijke sfeer, om dat vaak een traditie van geslachten soms moet worden doorbroken. Als streefjaar voor de nieuwe kavelinde ling noemde de minister het jaar 1959. Hij zei bijzonder getroffen te zijn door de intrede van de machine, zo dat door minder arbeiders in een zeer behoorlijk tempo werk kan worden uitgevoerd. De minister ver geleek in dit verband het herstel van Walcheren, waar met een schop en kruiwagen gewerkt werd, met het werk op Tholen en Duiveland, waar Nederland getoond wordt hoe het ook kan! Overigens is een regeling in voorbereiding om in de toekomst ar beiders van elders aan te trekken. Met waardering sprak de minister over de aannemers, die in moeilijke omstandigheden veel werk verzetten en zelfs in de vorstmaanden 's nachts schotwallen over het bevroren land reden, werkzaamheden die nergens anders in ons land gedaan werden. (Vervolg op pag. 8) nog op, dat de regering met deze be groting het Engelse volk verder leidt langs de weg van vertrouwensvolle economische expansie. BUTLER ANNONCEERT Meer geld voor sociale voorzieningen Bij de indiening van zijn plannen voor het begrotingsjaar 19551956 heeft minister Butler in het Engelse parlement meegedeeld, dat de rege ring het standaardtarief der inkomstenbelasting wil verlagen, alsmede de omzetbelasting op textiel, deze laatste met 25 Na de voorgestelde verlagingen worden de inkomsten geraamd op 4.710 millioen pond, de to tale uitgaven bedragen 4.562 millioen pond, zodat er een begrotingsover schot zal zijn van 148 millioen pond sterling. Behalve tot verlaging van het standaardtarief der inkomstenbelas ting voor de hogere inkomens van 45 tot 42y2 procent, -heeft de regering besloten tot overeenkomstige veria gingen volgens een progressieve schaal van de tarieven voor dc lage re inkomens en tot verhoging van net belastingvrije inkomen. Naar schatting komen hierdoor 2.400.000 belastingbetalers buiten de inkomstenbelasting te vallen. Deze verlagingen van de belasting op lonen en salarissen zullen over het gehele begrotingsjaar 155 millioen pond sterling kosten Als redenen voor deze maatregel noemde Butler, dat de maatregel eni ge hulp voor het gezin zou betekenen en tevens een rechtstreekse stimu lans voor de productie zou zijn. Het voordeel voor de industrie ruim 40 millioen pond sterling per jaar bedragen. Butler achtte zich niet gerechtigd tot algemene verlagingen van de indirecte belastingen. Tot ver laging van de omzetbelasting op tex tiel wordt overgegaan, omdat de re gering begrip heeft voor de moeilijk heden van de textielproducenten in Lancashire en Noord-Ierland. Er zal door de staat meer worden uitgegeven voor sociale voorzienin gen, namelijk 32 millioen pond meer voor de nationale gezondheidsdienst en 100 millioen pond voor de natio nale verzekeringen, terwijl er voor het onderwijs 15 millioen pond ster ling meer zal worden besteed. Tenslotte merkte minister Butler Koning Hoessein gehuwd met prinses Dina Koning Hoessein van Jorda- nië is Dinsdag met prinses Dina in het huwelijk getreden. Het m huwelijk werd in het paleis van de koningin-moeder van de M bruid voltrokken. De nieuwe koningin werd met 21 saluut-schoten begroet. Vol- M gens het moslimietische ge- bruik ontmoetten de jonge bruid en bruidegom elkaar niet ji gedurende de gehele plechtig- heid. De Saoedi-Arabische prin- ses was rijk getooid. §f In Amman heerste feest- M vreugde. De menigte trok in n vrolijke stemming door de stra- ten. n De 25-jarige bruid droeg een japon van Venetiaanse kant en een met juwelen versierde kroon. Zij heeft in Cambridge gestudeerd, waar zij. drie jaar geleden, koning Hoessein, die in Harrow studeerde, voor het eerst ontmoette. Het jonge paar zal een huwelijksreis maken naar Europa. llllllllllllllllll VEEL BEWOLKING. Droog weer met veel bewolking, maar ook opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Noord- West. Weinig verandering in tempe ratuur. 21 April Zon Maan ZON EN MAAN 5.35 onder 19.48 4.36 onder 18.55

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1