PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Toestand in het Nabije Oosten zou verslechterd zijn Nieuwe Burgemeester van Hulst feestelijk en waardig ingehaald BILT POLITIE VERHOORT VIER ARBEIDERS IN HOOFDSTAD ken- CONFERENTIE TE BANDOENG WORDT VANDAAG GEOPEND 198e Jaargang - No. 90 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 18 April '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 een» per mm Minimum p advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regeis i.— Iedere regel meer 21 cent „Brieven oi adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.ZAi. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g- 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierikzee. N Bogerdstr t 160. teiel 26 EEN SOWJETRUSSISCHE VERKLARING: Veiligheid van Rusland zou gevaar lopen Aan de vooravond van de Aziatisch-Afrikaanse conferentie te Bandoeng heeft de Russische regering een verklaring uitgegeven over de Amerikaans- Britse politiek in het Nabije en Midden Oosten. In deze verklaring wordt ge zegd, dat de toestand ïn dit gebied de laatste jaren is verslechterd door de pogingen van het Westen om bepaalde landen te doen deelnemen aan militai re groeperingen, welke ten doel hebben het „agressieve Atlantische Pact" aan te vullen. De Sowjet Unie kan niet onverschillig blijven hiervoor, aan gezien het stichten van militaire bases in dit gebied rechtstreeks verhand houdt met de veiligheid van de Sowjet Unie. „Bepaalde Westerse mogendhe den" worden in de verklaring ervan beschuldigd, dat zij pressie op de landen van genoemd gebied uitoefe nen". „Indien deze politiek van pressie op de bedreiging van de landen van het nabije Oosten en het Midden Oosten wordt voortgezet, zal de kwestie door de Verenigde Naties onderzocht worden", zo wordt aan het einde der verklaring gezegd. Op de vraag van een Westerse cor respondent hoelang de Sowjet-Unie het Westen zou toestaan om met zijn politiek voort te gaan, antwoordde de perschef van het ministerie van buitenlandse zaken: „De gebeurte nissen zullen dit uitwijzen". Op de vraag voor welk orgaan der Ver. Na ties de zaak gebracht zou worden ant- woorde hij: „Ik geloof, dat alle leden der Ver. Naties voldoende ervaring op dit punt hebben". In de verklaring wordt opgemerkt, dat de Westerse mogendheden hun agressieve bedoelingen verbergen achter de onhandige leugen, dat de landen uit genoemd gebied gevaar van de zijde der Sowjet-Unie lopen. Het is echter andersom. De Westerse mogendheden pogen van deze landen een militaire springplank te maken en hen te reduceren tot kolonies in eco nomisch opzicht. Nadat het defensieplan voor het Midden Oosten in 1951 mislukt, was poogden volgens de verklaring Amerika en Engeland de landen langs omwegen één voor één in militaire groeperingen te trekken, welke onder hun bescherming stonden. Op deze wijze kwamen het Turks-Pakistaanse Bedreiging van Formosa Door rode luchtmacht President Eisenhower heeft. Zondag: In zyn vacan tie verblijf te Augusta (Georgia) met minister Dulles van gedachten gewisseld over „de ernstige toestand, welke door een uitgebreide opbouw van offensieve luchtstrijd krachten door de Chinese communis ten op het Chinese vasteland tegen over Formosa wordt veroorzaakt". De minister zeide in antwoord op een desbetreffende vraag, dat men pas sinds enige dagen, dank zij een meer doeltreffende en snellere bericht geving, had bemerkt, dat de opbouw van de Chinese luchtmacht tegenover Formosa „aanzienlijk intensiever en aanzienlijker breder van opzet was dan men tot voor kort had gedacht". Mislukte overval te Breda Zwerver overviel een bejaarde winkelierster. Toen Zondagmorgen de bejaarde vrouw. M. B., die aan de Vismarkt te Breda een winkeltje drijft in tweedehands goederen en antiquitei ten op het punt stond naar de kerk te gaan, werd de deur van liaar winkel geopend en trad de 68-jarige zwerver L. H. S. binnen. Deze wilde de vrouw een aantal prentbriefkaarten verkopen. De vrouw was bereid een kaart te ne men en tastte in haar beurs voor wat geld. S. drong er echter op aan dat zij drie kaarten zou kopen. Toen de vrouw dit weigerde, greep de zwerver een voorwerp uit de winkel en ging de vrouw hiermee te lijf. Zij werd gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Op het ogenblik dat S. de vrouw mishandelde, kwam juist een nichtje van het slachtoffer binnen om haar mee naar de kerk te nemen. S. pro beerde ook nog het nichtje af te ros sen, hetgeen hem niet gelukte, waarop hij ijlings de benen nam. La ter werd hij door de politie gearres teerd. Belgische schoolstriH duurt voort Betoging in Antwerpen. In Antwerpen hebben de Rooins- Katholieken dit weekend een groot scheepse betoging gehouden tegen de schoolpolitiek van de Belgische regering. Het aantal deelnemers werd geschat op 20 tot 30.000. Toen de stoet door de industriële voorsteden trok, uitten vijandige groepen bedreigingen en kwam het tot enig handgemeen. Er werd een tiental arrestaties verricht. verdrag en de militaire Turks-Iraakse overeeenkomst tot stand. Zo werd Irak van de andere Arabische landen weggetrokken, waardoor spanning tus sen de Arabische landen ontstond, die weer gunstig was voor de Brits-Ame rikaanse politiek. Kort geleden werd van Syrië op ultimatieve wijze geëist,, dat het zich bij het Turks-Iraakse ver drag zou aansluiten. Dit ging met drei gementen gepaard. Daden van deze aard, en de rol die aan Turkije was toegewezen gaven aan de Arabische landen de gerechtvaardigde vrees, dat Turkije er naar zou streven om weder om over hen te heersen, en hun natio nale onafhankelijheid in gevaar zou brengen. Ook Egypte, dat afwijzend staat te genover het Tnrks-Traakse verbond, werd aan krachtige druk bloot ge steld. Eisen van genoemde aard werden eveneens aan Saoedi-Arabië gesteld, dat tezamen met Egypte en Syrië te gen deelneming aan door de Westerse mogendheden opgelegde militaire blokken is. Voorts werd Perzië sinds kort blootgesteld aan een toenemende druk. „Het is niet moeilijk in te zien, dat aan de politiek van militaire groep vorming evenals aan de militaire groepvorming in het gebied van Zuid- Oost-Azië de wens van sommige Wes terse mogendheden ten grondslag ligt om deze landen tot koloniale dienst baarheid te brengen", aldus de Rus sische verklaring, waarin ook nog wordt gezegd, dat Rusland de samen werking, tussen de landen in het be trokken gebied, wil bevorderen. Het vliegtuigongeluk nabij Brits-Borneo Sabotage-geruchten. De Indiase luchtvaartmaatscliappij „Air India" heeft medegedeeld, dat volgens een verklaring van drie over levenden het in zee storten van een harer toestellen nabij Brits-Bor neo, het gevolf was van een explosie. De explosie en daarna de brand zouden niets te maken hebben gehad met de bouw van het toestel, maar voortgekomen zijn uit een oorzaak van buiten af. De Britse regering heeft te Peking geprotesteerd tegen een Chinese be wering als zou er te Hongkong tijdens een landing van het Indiase toestel sabotage zijn gepleegd. Engeland wijst elke verantwoordelijkheid af. Intus sen dient gewacht te worden op een onderzoek van het vliegtuigwrak, dat in ondiep water ligt. In de Britse nota wordt ontkend, dat de Chinezen de Britse zaakgelas tigde te Peking van te voren in ken nis hebben gesteld van de mogelijk heid. dat sabotage gepleegd zou wor den als deel van een complot tot moord op leden van de Chinese af vaardiging. De Chinese regering had de Britse autoriteiten op 10 April doen weten, dat de Chinese nationalisten de com munistische journalisten misschien overlast zouden aandoen en zij had om maatregelen hiertegen verzocht. NASLEEP VAN STAKING Vervolging wegens sabotage of opruiing mogelijk De Canadese ambassadeur, de heer Th, A. Stone en zyn echtgenoteonder hielden zich Zaterdag., na de officiële opening van de kleuterschool te Ouwerkerk, op ongedwongen wijze met de kleuters. (Foto P.Z.C.). (Voor verslag zie pag. 2). De Amsterdamse politie heeft Za terdag in verband met de staking vier stakers gearresteerd en na een verhoor weer vrygelaten. Het be treft hier d'e lieer G. de V., voorzit ter van het stakingscomité van het trampersoneel, de heer J. M., lid van liet stakingscomité van publieke wer ken en de heren F. J. en N. J. P., resp. leden van het stakingscomïté van de stadsreiniging en van havens en haveninrichtingen. De laatste drie zyn vakgroepbe stuurders van de Bond van Neder lands Overheidspersoneel (E.V.C.). Alle vier behoren tot de 57 arbei ders, die uit de gemeentedienst zijn ontslagen. Bijna 445 stratenmakers zijn door B. en W. voorlopig geschorst. In de loop van deze week volgt een be slissing over hun definitieve positie. Strafvervolging tegen de verhoor de arbeiders kan worden ingesteld op grond van de artikelen 358 bis, ter en quater van het wetboek van strafrecht. Bij weigering van werk zaamheden kan een veroordeling volgen van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten •hoogste f 300. Indien twee of meer personen weige ren tengevolge van samenspanning, kan een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar worden opgelegd; in andere gevallen wordt voorzien in een straf van ten hoogste één of vier jaar. Bovendien kan een vervolging worden ingesteld op grond van art. 131 van het wetboek van strafrecht. Dit slaat op opruiing tegen het open baar gezag en kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of geldboete van ten hoog ste 300 gulden. Minister Spaak naar Nederland Over Europese integratie. De Belgische minister van buiten landse zaken Spaak zal, naar Keuter van gewoonlijk welingelichte zijde te Brussel verneemt, deze week in Den Haag een informele bespreking met zijn Nederlandse ambtgenoot Beyen hebben over nieuwe plannen voor Europese integratie. Volgens genoemde bron heeft mi nister Beyen Spaak onlangs een ge heim memorandum gezonden, waar in een plan wordt uiteengezet, voor volleaige economische integratie onder een bovennationaal orgaan van de zes landen der kolen- en staalge meenschap en ook een volledige tol linie tussen die landen wordt voorge steld. Van gewoonlijk welingelichte zijde te Brussel wordt verklaard, dat de conferentie van ministers van buiten landse zaken der zes landen van de Kolen- en Staalgemeenschap ter be spreking van nieuwe plannen voor Europese integratie zal worden uitge steld tot eind Mei of begin Juni. De conferentie, die begin Mei in Luxem burg gehouden zou worden, wordt uitgesteld op verzoek van West- Duitsland, zo werd er aan toegevoegd. Het Duitse verzoek zou verband houden met redenen van binnenland se politieke aard, waaronder een me ningsverschil tussen voor- en tegen standers van een spoedige doch ge deeltelijke Europese economische m- tegratie. Sneeuw en koude in Oostenrijk. Het auto- en spoorwegverkeer in grote delen van Oostenrijk waren Zon dag verlamd door een onverwachte terugkeer van koud winterweer met zware sneeuwval. GROTE DAG VOOR ZEEUWS-V LA AM SE STAD Installatie-plechtigheid onder bijzonder grote belangstelling FEESTELIJK, maar vooral ook waardig hebben de inwoners van Huist Zaterdag hun nieuwe burgemeester, het oud-lid van Gedeputeerde Staten, de heer A. L. S. Lockefeer, ingehuldigd. Feestelijk was vooral de aanblik van liet sfeervolle, vlaggende eeuwenoude stadje, met het rustieke markt plein, waar in de namiddag honderden schoolkinderen de zo juist ge- installeerde burgemeester een aubade brachten. Waardig was de installatie-plechtigheid, welke zich in de stijlvolle raads zaal van het stadhuis voltrok, in tegenwoordigheid van o.a. het voltallige College van Gedeputeerde Staten, de griffier der staten, mr. J. M. Pilaar, en vele andere autoriteiten en genodigden. De waarnemend burgemeester va* Nadat in de morgenuren in de R.K. kerk een plechtige Heilige Mis was opgedragen en in de Hervormde kerk een bijzondere dienst was gehouden, begon het ceremonieel van de instal latie in de middaguren met de ver welkoming van de nieuwe burge meester te zijnen huize. Een fleurige stoet, gevormd door leden van sport en andere verenigingen, trok daarna onder opgewekte klanken, voortge- bi'acht door de Koninklijke Stedelijke Harmonie van Hulst, mét de heer Lockefeer en diens naaste familiele den, door de stad naar het raadhuis, waar zich tegen drie uur reeds vele genodigden hadden verzameld. Het m keurige, blauwe uniformen gesto ken muziekgezelschap besloot deze feestelijke rondgang met pittige marsmuziek. In de raadszaal opende de waarne mend burgemeester, wethouder P. Warnier, deze bijzondere raadsverga dering met gebed, waarna de ge meente-secretaris, de heer J. F. van Denderen, het benoemingsbesluit voorlas. Vervolgens richtte de heer Warnier zich tot de raad met een toespraak, waarin hij er o.m. aan herinnerde hoe op deze dag sprake Hulst, wethouder P. Warnier, hangt was van een begin- en een eindpunt. de nieuwbenoemde burgemeester, de Een eindpunt was definitief gekomen heer A. L. S. Lockefeer, de ambts- aan de 29-jarige periode, waarin de keten om. voorganger van de heer Lockefeer aan het bewind was. Met waardering gewaagde spr. van het vele werk, dat in het belang van Hulst was verricht. „Met gulden letters is deze periode, die nu historie is geworden, opgete kend", aldus de heer Warnier, die vervolgens gewaagde van het begin punt, nu de ambtsperiode van de heer Lockefeer een aanvang ging nemen. „Aan U is ter voltooiing, hetgeen in portefeuille is gebleven zo zei spr. Hij noemde het een gelukkige om standigheid, dat de heer Lockereer als geboren en getogen inwoner van het Land van Hulst de noden van de gemeente kent en schetste vervol gens het karakter van de stad Hulst. Na herinnerd te hebben aan de ne genjarige zittingsperiode van de heer Lockefeer in het College van Gedep. Staten, wenste de heer Warnier de heer Lockefeer en diens familie geluk me de benoeming en tevens de ge meente met het feit, dat Hulst thans weer een burgemeester heeft. „Moge uw beleid met hulp van God voor spoedig zijn", zo besloot de waarne mend burgemeester, waarna hij de heer Lockefeer de ambtsketen om hing. „Hoofd en hart". Het oudste raadslid, de heer M. C. C. van Arenthals, voerde hierna het woord. De heer Van 'Arenthals noem- Oostenrijk wil de „Grote Vier" uitnod'cen Ook andere kwesties ter sprake. Oostenrijk zal zo spoedig mogelijk de vier bezettende mogendheden uit nodigen voor een conferentie te We nen teneinde een Oostenrijks staats verdrag te sluiten, zo heeft kanselier Raab Zondag op i:en bijeenkomst van zyn volksparty meegedeeld. Hij werd door een grote menigte toegejuicht. In diplomatieke kringen te Londen is men van oordeel, dat. als de minis ters van buitenlandse zaken van de „Grote Vier" bijeengekomen voor het voltooien van 'het staatsverdrag, de gelegenheid ook za] worden aange grepen om over andere hangende kwesties tussen Oost en West te spre- De Oostduitse vice-premier Otto Nuschke verklaarde echter Zondag met nadruk, dat op de conferentie van de „Grote Vier" mei Oostenrijk alleen over de kwestie van het staats verdrag zal >rden gesproken. West- Duïtsland zal geen onderwerp van be spreking zijn. EEN ANTI-WESTERSE DEMONSTRATIE? Het ontbreekt aan gemeenschappelijke positieve oogmerken Te Bandoeng op Java zijn de delegaties gearriveerd voor de Aziatisch- Afrikaanse conferentie van 29 lanilen. De conferentie zal heden Maan dag beginnen. Grote belangstelling bestond voor de aankomst van de Chinese premier en minister van buitenlandse zaken Tsjoe En Lai, die tijdens een verklaring op het vliegveld zinspeelde op sabotage, welke thans reeds gepleegd zou worden tegen conferentiegangers. Een cordon van po litieagenten bewaakt het landhuis waar Tsjoe En Lai logeert. Het is de woning van een rijke Chinese arts aan de grens van Bandoeng. de conferentie wel tot een gemeen schappelijke uitspraak zal komen voor wat betreft de onafhankelijk heid van de Noordafrikaanse gebie den. Over Nieuw Guinea werd nog niets gezegd en men hoorde bij de voorbesprekingen ook weinig over het kolonialisme. De agenda. Volgens conferentiekringen hebben de delegatiehoofden op hun informele bespreking algemene overeenstem ming bereikt over de agenda der con ferentie. Deze zou de volgende on derwerpen bevatten; economische samenwerking, culturele samenwer king, rechten van de mens en zelf beschikking, kolonialisme en rassen politiek, vreedzaam gebruik van kernenergie, lidmaatschap der Ver enigde Naties en vreedzaam naast elkaar bestaan. Premier Kotelawala (Ceylon), die Zondag in Bandoeng is aangekomen,, heeft Bekendgemaakt, dat zijn dele- fatie „een plan voor ontwapening ij zich heeft, dat zij de conferentie zal voorleggen, in de hoop, op posi tieve wijze aan de zaak van de vrede een bijdrage te kunnen leveren." Niet duidelijk. Het Londense blad Economist meent, dat geen der landen een dui delijk inzicht heeft in het doel van de conferentie. Het ontbreekt aan gemeenschappelijke positieve oogmer ken en gevreesd moet worden, dat de conferentie tot haar laagste noe mer zal dalen. Wanneer Aziaten sa menkomen is die laagste noemer een anti-Westerse houding. De New York Herald Tribune schrijft in dit verband: „Men moet zich in Bandoeng er van bewust zijn, dat het grootste ge vaar voor de groeiende vrijheid in Azië en Afrika niet gevonden zal worden in de landen, die om ras of geografische ligging van de confe rentie werden uitgesloten. Zij zullen dit vinden in hun eigen gelederen in Rood China en zijn aanhangers. In hen, die oude haatgevoelens wil len gebruiken om een nieuwe slaver nij op te bouwen of die door het ver leden zo verblind zijn, dat zij niet de bedreiging van de toekomst kun nen zien. Tijdens de voorbereidende bespre kingen kwamen de delegatie-leiders overeen de Indonesische premier Sastro Amidjojo tot voorzitter van de conferentie te benoemen. Er komen drie commissies, een po litieke, een culturele en een econo mische. Er zal alleen des middags vergaderd worden en om tijd te be sparen worden bij de opening van de conferentie geen politieke redevoe ringen gehouden. Volgens de leider van de Syrische delegatie zal 't probleem Israël ze ker door de conferentie besproken worden en de premier van Pakistan meende, dat de toelating van Rood China tot de Verenigde Naties een der hoofdonderwerpen van discussie zou zijn. De delegatie-leider van Irak, dr. Jamali verklaarde over „vreedzame co-existentie", dat dit woord wel mooi klinkt, maar dat de commu nisten nu eenmaal niet ophouden met infiltratie en ondergrondse ac tiviteit." Een andere delegatie-leider zeide: „Wij moeten niet alleen het probleem van het Westerse imperialisme be spreken, maar ook dat van het com- rminic;f*icïpVi*a imnprinli^mp." de deze dag een vreugdevolle en ook deze spreker wijdde enkele woorden aan de voorganger van burgemeester Lockefeer. Hij 'sprak de wens uit, dat de heer Lockefeer zijn zware taak goed zou kunnen vervullen. Namens de K.V.P.-fraetie in de raad sprak de heer J. L. L. Boel en ook spraken nog de raadsleden Ch. Willemstein en J. A. van Mierlo. „Hulst heeft mijn hoofd en myn hart"! Dit verklaarde burgemees ter Lockefeer o.m. in zijn toe spraak tot de raad, waarin hij ge tuigde van de blijdschap, welke hem deze dag vervulde en van het feit, dat hij zich zijn grote verant woordelijkheid bewust was. „Deze verantwoordelijkheid wil ik con- seciuent dragen, als christen en als Nederlands staatsburger", ro verklaarde de heer Lockefeer. De nieuwe burgemeester zeide voorts o.m. er trots op te zijn de stad Hulst, die reeds sinds 1180 stads rechten heeft en in het gewest altijd een belangrijke rol speelde, te mogen besturen. Een eer achtte hij het ten opzichte van de bevolking een die nende taak te mogen vervullen, haar tot raadsman en hulp te mogen zijn. Hij sprak de wens uit met de raad in goede en vruchtbare samenwerking te mogen werken en zegde toe te zullen streven naar prettige contac ten met de kerkelijke overheden, na buurgemeenten, politie en gemeente- personeel. Komend beleid. Na met respect en waardering ge waagd te hebben van hetgeen onaer zijn voorganger werd bereikt, gaf burgemeester Lockefeer in enkele grote lijnen zijn visie op het komend beleid, waarbij hij een aantal Hul- sterse problemen nader belichtte. Spr. hoopte de kracht te kunnen op brengen om zijn taak goed te vervul len en besloot zijn rede met de ver klaring te zullen streven naar een (Vervolg op pag. 7) Groothertogin Josephine heeft een zoon. Erfgroothertogin Josephine Char lotte van Luxemburg beeft Zaterdag namiddag te 15.16 uur het leven ge schonken aan een zoon. De prinses en haar zoon, die de naam van Henri zal dragen, maken het wel. Terwijl 22 kanonschoten werden af gevuurd en de klokken luidden kon men Zaterdag alom het gejuich der Luxemburgers horen. Henri is het tweede kind van het erfgroothertog lijk gezin. Het eerste is een dochter. DE VERWACHT... NOORDOOSTKI.IJKE WIND. Op de meeste plaatsen zonneschijn en ongeveer dezelfde temDeraturen als Zondag. Matige tot krachtige Noordoostelijke wind. 19 April Zon Maan ZON EN MAAN 5.39 onder 19.45 3.57 onder 16.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1