PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Molotow verwacht positieve resultaten van besprekingen de BILT Havenplannen voor het eiland Tholen zijn gemotiveerd PRINS EN ZIJN DOCHTERS ZETTEN SKITOCHT VOORT ARBEIDERS PUBLIEKE WERKEN ZIJN WEER GAAN STAKEN 198e Jaargang - No. 87 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer, A'dj.-Hoofdred.: G. A. de Kok, ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per Week; 5.85; p kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 14 April '55 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie I 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels i l.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Teraeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstr C 160. telef.26. OM OOSTENRIJKS ONAFHANKELIJKHEID BERGHUT WERD VERLATEN Zij zijn op iveg naar Klosters Prins Bernhard en de prinsessen Bea trix en Irene hebben de berghut ver laten waar zy sinds Zondagmorgen wegens liet slechte weer hebben ver toefd. Het weer was gisteren zover verbeterd dat de skitocht naar Klosters kon worden voortgezet. In gezelschap van skileraren en drie gendarmes in burger verlieten prins en prinsessen 's ochtends om half acht de Jamtalhut en gingen op weg naar de Wiesbadenerhut, vijf kilome ter verder, hemelsbreed gemeten. Het weer was mooi en helder en daarom besloot de prins de skitocht volgens het uitgestippelde program voort te zetten. Het gezelschap kwam gistermiddag in de Wiesbadenerhut aan. Op de tocht van de Jamtal-hut naar de Wiesbadenerhut, die enkele honderden meters hoger ligt, heeft men ook de „Dreilanderspitze" beste gen, het punt van samenkomst der grenzen van Zwitserland en de Oos tenrijkse provincies Tirol en Vorarl- berg. De meteorologische dienst te Innsbruck verwachtte voor de nacht van Woensdag op Donderdag en voor Donderdag, weer neerslag. Vandaag zou communiqué verschijnen De Sowjetrussische minister van buitenlandse zaken, Molotow, heeft gis teren verklaard „positieve resultaten" té verdachten van zijn besprekingen met Oostenrijkse leiders in Moskou over Oostenrijks onafhankelijkheid. Molotow zeide dit op vragen van Westelijke correspondenten, of hij op timistisch was over de besprekingen, toen hij voor een cocktail-party in de Oostenrijkse ambassade arriveerde. Molotow ging er heen na twee confe renties met ae Oostenrijkse kanselier Julius Raab en een Oostenrijkse dele gatie van vijf leden. Op de vraag, wat de volgende stap na de besprekingen te Moskou zou zijn, antwoordde Molotow: „Niet alles hangt van ons af. Wij zouden wensen, dat het iets van een overeenkomst tussen de vier mogendheden zal zijn". Goed verloop Verder verklaarde de Sowjetrussi sche minister o.m. dat zijns inziens de besprekingen goed verliepen. Vlucht van Canada naar Londen via de Noordpool Vijftig fabrikanten en zakenlieden uit Vancouver zijn Dinsdag te Lon den aangekomen met het eerste vliegtuig dat via het Noordpoolgebied van Canada naar Londen is gevlogen. De vlucht van 8400 kilometer van Brits-Columbia naar Londen werd volbracht in 16 uur en 35 minuten. De president van de „Canadian Pa cific Airlines", McConachie, zeide te hopen zo spoedig mogelijk straal vliegtuigen van het type „Cornet" op de route via het Noordpoolgebied te gebruiken. Zweefvlucht over de Alpen Twee jonge Fransen hebben een opmerkelijke vlucht met zweefvliegtuigen gemaakt en wel van Grenoble naar Turijn over de Alpen. Het waren Jean Perrier, een postbeambte, en Jean Pancet, die van beroep boordwerktuigkundige is, bei den 22 jaar oud. Zij profiteer den van uitstekende atmosfe rische omstandigheden en een windkracht van ongeveer hon derd kilometer per uur, welke hun in staat stelden, op 5000 meter hoogte te blijven. Dank zij hun goede uitrusting had den zy geen last van de kou: het vroor boven nl. twintig fraden. De zweefvliegers had- en nog geen vijf uur nodig om de afstand tussen' Grenoble en Turijnvia Briangon, de Col de IVTont Genève, Sestrière en Pinerole te overbruggen. Censuur In Arnhem bestaat een toneelgezel schap, dat „Theater" heet en dat als meer toneelgezelschappen in den lande zonder overheidssubsi die niet kan bestaan. Nu heeft de Zwolse gemeenteraad aan dat gezel schap wel subsidie toegestaan, maar die raad had eigenlijk bezwaar tegen zo ongeveer de helft van het reper toire der Theatermensen. De raads leden verlangden daarom, dat „Thea ter" ernstig rekening zou houden met het standpunt van de raad bij de keu ze van nieuwe stukken voor opvoe ringen in Zwolle. Dit geluid op zichzelf is niet nieuw. Vooral in de provincie is men het niet altijd eens met de'stukken, welke toneelgezelschappen kiezen om daar mee het publiek in de provincie ge lukkig te maken. Wel nieuw is echter het geluid, dat A. Defresne in de Groene Amsterdammer over he Zwolse geval liet horen. Hij meende, dat de Zwolse raad zich schuldig maakte aan censuur. En hij eiste voor de kunstenaar op het „onvervreemdbare recht van vrij heid om iets te doen of iets niet te doen al naar gelang hij dat zelf be paalt". Het is wellicht nuttig tegen deze veelverbreide opvatting van de heer Defresne nog eens stelling te nemen, opdat toneelkunstenaars daaruit le ring kunnen trekken. De Zwolse raad heeft zich geens zins schuldig gemaakt aan cen suur. De heren en dames van het gezelschap „Theater" zijn volko men vrij gelaten in het kiezen en het instuderen van toneelstukken en ze mogen ook proberen daarvoor pu bliek te trekken. Maar het Zwolse publiek heeft het recht zich van die stukken te distan- ciëren, door ten eerste zelf de onge wenste voorstellingen niet bij te wo nen en ten tweede door het beschik baarstellen van overheidsgelden voor zulke opvoeringen tegen te gaan. Censuur zou bestaan, wanneer de opvoering van bepaalde toneelstuk ken werd verboden. Welnu van zo'n verbod is in Zwolle geen sprake ge weest. De raad van Zwolle heeft al leen maar duidelijk gemaakt, dat men in Zwolle bepaalde prestaties van „Theater" wil kopen en dat men an dere prestaties niet wil kopen. Dat is het recht van iedere koper i i t zelfs als het om kunst gaat De Oostenrijkse kanselier, Raab, heeft verklaard, dat Donderdag een communiqué over de besprekingen fepublieeerd zal worden. Raab zou 7 April het Oostenrykse parlement verslag uitbrengen. De indruk in westelijke diplomatie ke kringen is, dat de Russische rege ring zal pogen, hinderpalen te vermij den, opdat het sluiten van het Oosten, rijks verdrag de Russische verlangens zou kunnen aantonen, verder te gaan naar een conferentie van de grote mogendheden tot het oplossen van andere hangende kwesties. De Oostenrykse staatssecretaris en lid van de Oostenrijkse delegatie, Bruno Kreisky, heeft verklaard, dat de delegatie „concrete onderhandelin gen" is begonnen o.a. over „techni sche kwesties". De Russische onder handelaar Mikojan was belast met economische kwesties, „die zeer be langrijk voor Oostenrijk zijn", aldus Kreisky.. Deze hadden betrekking op artikel 35 van het Oostenrijkse ont- werp-verdrag, handelend over de vroegere Duitse activa in Oostenrijk, alsmede olie-installaties. Havenarbeiders te Genua staakten 48 uur Gisteren lag het werk op 60 sche pen in de haven van Genua stil ten gevolge van een staking van 48 uur van havenarbeiders. Deze staking zou in de avond eindigen. De arbeiders in de reparatiewerven staken reeds 84 B. en W. ontsloegen 57 man Op een gisteravond in Fracatï te Amsterdam gehouden vergadering van arbeiders van de dienst der Pu blieke Werken is besloten om met in gang van heden opnieuw in staking te gaan. De vergadering werd volgens schat ting door ruim 400 arbeiders bezocht. Toen aan het slot de voorzitter van het stakingscomité, de heer J. Mooyen, de aanwezigen vroeg wie er vóór was in staking te gaan, stak ongeveer de helft van de aanwezigen de hand op. De voorzitter concludeer de toen „dat met overgrote meerder heid was besloten niet aan het werk te gaan". DE EISEN De eisen werden door een der leden van het stakingscomité als volgt ge formuleerd: bij deze staking blijft het hoofddoel verhoging der lonen. Daar naast is zij het antwoord op de ran cune-maatregelen van B. en W. die bij de dienst van P.W. drie arbeiders, leden van het stakingscomité, hebben ontslagen. Voorts dient zy als „druk middel" op de besturen van de erken de vakbonden, opdat met het overleg over de zaak van de lonen spoed wordt betracht. De Oostenrijkse kanselier, Julius Raab, rechtsstaat hier in Moskou naast de Russische minister van bui tenlandse zaken, Molotow, terwijl een zestig man sterke militaire band de volksliederen van beide landen speelt ter ere van de aankomst van Raab op het Centrale vliegveld van Mos kou. (Radiografisch overgebrachte foto). De uitvinder van het vaccin tegen kinderverlamming dr. Jonas Salk. Ketel ontplofte: acht doden Er zyn acht personen aan boord van het 8.045 ton metende Britse tankschip „San Cirilo" om het leven gekomen tengevolge van een ketel ontploffing, aldus seinde de Argen tijnse tankboot „Juvenal" in de nacht van Dinsdag op Woensdag. Verschei dene andere opvarenden werden ge wond. De „San Cirilo" bevond zich onge veer 500 mijl ten Oosten van Cayen ne (Frans-Guyana). VERWACHT... ZELFDE WEERTYPE Over het algemeen zonnig en droog weer. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Noordwest en Noord. Ongeveer dezelfde temperatu ren als gisteren. ZON EN MAAN 15 April Zon op 5.48 onder 19.38 Maan op 2.30, onder 11.09 Frankrijk maakt geen" atoombommen Uitspraak van Faure Premier Faure heeft op een pers conferentie verklaard, dat Frankrijk het onderzoek op het gebied van de atoom-energie zal beperken tot het gebruik voor vredesdoeleinden. Men zal niet trachten atoombommen te vervaardigen. Men was wel bezig geweest met onderzoekingen die gericht waren op militair gebruik van atoomkracht, maar deze worden nu gestaakt. Faure zei, dat de Franse regering heeft besloten vast te houden aan twee principes wat betreft atoom energie. In de eerste plaats moet Frankrijk een atoommacht worden teneinde een macht van de eerste rang te blijven. In de tweede plaats, zo zei hij, heeft de regering het defi nitieve besluit genomen dat Frank rijk een „vreedzame atoommacht" moet worden. Hij voegde er aan toe, dat het kabinet heeft besloten zich hierop te concentreren. Brits protest bij China over vliegtuigongeluk De Britse zaakgelastigde te Peking heeft bij communistisch-Chïna gepro testeerd tegen de bewering, dat de Britse autoriteiten in Honkong ge deeltelijk verantwoordelijk waren voor het verongelukken van het vliegtuig van „Air India". Hij beloof de een grondig onderzoek naar de be waking van het toestel in Honkong. Als zou blijken dat er sabotage in het spel was, zouden de schuldigen wor den gestraft. OPNIEUW ONRUST IN HOOFDSTAD 57 MAN ONTSLAGEN In de gisteren gehouden openbare vergadering van de Amsterdamse raad heeft burgemeester D'Ailly me degedeeld, dat 57 leden van hét ge- meentepersoneel, die hebben deelge nomen aan de recente staking van enkele bedrijven en diensten aer ge meente, niet meer in dienst zullen worden genomen. Over en 20-tal wordt Vry/dag a.s. een besluit genomen. Aan de staking hebben in totaal 4105 leden van het gemeentepersoneel deelgenomen. Over enkele weken is het bevrijdings dag voor de tiende maal Over het algemeen valt er nog niet veel van te merken, doch binnenshuis wordt er hier en daar al hard ge werkt. Een kijkje in een Amsterdam se fabriek van vlaggetjes: duizenden en duizenden worden daar in koorts achtig tempo vervaardigd, om straks op de grote dag het hunne bij te dra gen tot een fleurige herdenking van onze bevrijding. Londens« krantenstaking ten einde Werkhervatting aanbevolen De Britse regering heeft voor van ochtend werkgevers en vakbonden die betrokken zijn bij de krantensta king bijeengeroepen voor een bespre king- De uitnodiging werd gedaan kort nadat het door de regering benoemde Hof van onderzoek zijn rapport over de achtergrond van de staking bij de minister van arbeid had ingediend. Het Hof is tot de slotsom gekomen, dat staking niet gerechtvaardigd is. De gestelde looneisen zijn te hoog. Het beveelt aan dat men het werk hervat, hangende de instelling van een centraal orgaan uit alle vakver enigingen van het personeel bij de kranten, dat met de vereniging van dagbladeigenaren zou moeten on. derhandelen. De staking duurt nu al 20 dagen en heeft de ondernemers tot dusver on geveer 17 millioen gulden HET BESLUIT VAN GED. STATEN belangrijke thuishavens voor binnen schippers. Het blijkt nu dat alleen op dit punt een nieuwe haven water- staatstechnisch zonder veel bezwaren is. Uit economisch oogpunt komt daarbij, dat de aanleg van een nieuwe haven al spoedig een drie kwart millioen gulden kost. Gezien de korte vervoersafstanden in het Westen van Tholen is een bedrag van 2 tot 214 millioen wel wat erg veel. Een dergelijke investering zou niet verantwoord zijn. Vandaar dat men tot St. Annaland heeft beslo ten, mede om de bovengenoemde redenen. BETEKENIS Wat betekent dit nu voor het ver voer, dat voornamelijk landbouwver- voer is? Vroeger toen de boer zijn pro ducten per paard en wagen naar de dichtstbijzijnde haven afvoerde kon de afstand niet veel meer zijn dan 5 tot 8 km (1 tot IVa uur). Tegenwoor dig gaat echter veel met trekker en aanhangwagen weg, waardoor de tijdsduur tot 1/3 1/2 uur is terug gebracht. Zou men nu bijv. over 15 km vervoeren, dan duurt dit vervoer nog maar 1 uur. Bij de steeds betere wegen (herverkaveling!) en de dalen de af- en aanvoer per schip (vracht auto is het dus niet onverantwoord bij dringende noodzaak enige havens op te heffen, hoe vervelend zulks voor een bepaalde gemeente kan zijn.'Uit dit gezichtspunt getuigt het plan van Gedeputeerden die het streek- en pro vinciaal belang moeten zi :n en niet in de eerste plaats gemeentelijk belang, van een wijs beleid. ACHTERUITGANG De cijfers van het vervoer over de bestaande havens geven voor de laatste jaren een duidelijke achter uitgang te zien. Het belangrijkst zyn de havens van Stavenisse en St. An naland met ongeveer 22 a 23.000 ton. Vervolg op pag. 2) Diverse factoren pleiten voor concentratie Zoals gemeld zullen de havèns van St. Maartensdijk, Scherpenisse en Sta venisse verdwijnen en in plaats daarvan zal de haven van St. Annaland wor den vernieuwd en vergroot. Bij Scherpenisse zal na afsluiting van de Pluim- pot een eenvoudige loswal worden aangelegd. Men kan zich afvragen, waar- i Gedeputeerde Staten hebben besloten tot deze maatregelen, doch bij bestudering van de voorhanden zijnde gegevens, komt men tot de conclusie, dat hun beslissing verklaarbaar en verantwoord is. De haven van Tholen valt niet on der de concentratieplannen, hetgeen te begrijpen is, want er bestaat hier bij hoge vloeden geen groot gevaar en bovendien bedient deze haven bijna de gehele Oostelijke helft van het ei land. Voorts heeft er een tiental vis sersschepen zijn domicilie. In het Westen van het eiland is dit anders: daar liggen de havens op ongeveer 7 a 8 km van elkaar, waarbij Scherpe nisse in dit opzicht tot de omgeving van St. Maartensdijk kan worden ge rekend. De vraag is nu of deze korte afstand een reden is om enige van de havens zo maar op te ruimen. Op zich zelf is dil. niet het geval', want zij zijn als landbouwhaven vrij redelijk en zij liggen er nu eenmaal. Er zijn echter ook andere factoren die hier een rol spelen. De haven van Stave nisse is bij de Februariramp in 1953 een zeer zwakke stee geweest in de verdediging van het eiland. Ook in December 1954 was hier een groot ge vaar aanwezig. Verder zijn er plan nen om de Pluimpot, waaraan de ha vens van St. Maartensdijk en Scher penisse zijn gelegen, binnen enige ja ren in de polderen en bij het treffen van nieuwe voorzieningen moet hier mee nu al rekening worden gehouden. Er zou hier dus een nieuwe haven moeten komen. Tenslotte is er. naast enige kleine over het eiland verdeel de aanlegsteigers, de haven van St. Annaland, een gemeente, die een zeer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1