PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Turkse betrekkingen met Syrië geraakten in ernstige fase Provinciale Zeeuwse V.V.V. groeide uit tot een bedrijf BILT HOOFDAMBTENAREN IN ACTIE VOOR SALARISVERBETERING HAROLD STASSEN MINISTER VOOR ONTWAPENING Vand aag.. 198e Jaargang - No. 67 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 1 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 Maart '55. ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie j 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bbgerdstr. C 160, telef. 26. MENINGSVERSCHIL OVER IRAAKS-TURKS VERDRAG In Cairo werd Arabische defensie conferentie uitgesteld Turkije heeft Zondag geweigerd een Syrisch memorandum te aanvaar den over de betrekkingen tussen de Arabische landen na de ondertekening van het Iraaks-Turkse defensïeverdrag. De Turkse premier, Menderes, heeft Zondag de Syrische ambassadeur, El Cezairi, bij zich ontboden en hem het memorandum teruggeven. Men deres deelde mede, dat de in het memorandum opgenomen inlichtingen over de betrekkingen tussen Syrië en Turkije en het doel van het door Syrië en Egypte voorgestelde Arabische defensieverdrag niet als waar konden wor den aanvaard. De premier deelde aan de ambassadeur voorts mede, dat de betrekkingen tussen Turkije en Irak nu in een ernstige faze zijn gekomen, aldus een be kendmaking van het Turkse ministerie van buitenlandse zaken. Daartegenover wordt uit gemeld, aat een Syrische delegatie, die met Iraakse leiders deze week be sprekingen heeft gevoerd, zeer tevre den was over de resultaten van het bezoek aan Irak. Hierdoor zou een bijdrage geleverd zijn tot verzoening tussen de Arabische landen. In een communiqué wordt ver klaard, dat de Iraakse premier en de Syrische minister van buitenlandse zaken volledige overeenstemming hebben bereikt over alle ter sprake gebrachte punten. Beide landen hopen, dat het stre- Eierkolen na 1 Mei duurder Met ingang, van 1 April zou naar reeds gemeld, de prijs- en vrachten egalisatie voor eierkolen moeten zijn opgeheven. Tot die datum was door de hoge autoriteit van de kolen- en staalgemeenschap aan de Nederland se regering verlof gegeven nog sub sidie op eierkolen te verstrekken. Ne Nfederlandse regering heeft thans aan de hoge autoriteit ge vraagd haar nog een maand uitstel te geven tot 1 Mei, daar zij het beter acht met de intrekking van de subsi die op eierkolen te wachten tot na het stookseizoen. Verwacht wordt, dat de prijs van eierkolen na het intrekken van de subsidie zal stijgen. Burgeroorlog dreigt in Zuid-Vietnam Generaal Bacoet, de 31-jarige lei der van de Boedhistisehe secte der Hoa Hoa, die zich verzet tegen de regering van de katholieke premier in Zuid Vietnam (Indo China), heeft verklaard dat, als de premier een mi litaire actie tegen zijn beweging zou beginnen, zij zich gewapenderhand zou verzetten. De genei-aal beschikt over een strijdmacht van 3500 man, doch, zo zeide hij, hij zou het bevel over alle strijdkrachten der Hoa Hoa krijgen (geraamd op bijna 20.000 man) als de regeringstroepen een grootscheepse campagne zouden beginnen. Mr. P. Stoffelsde beleende jurist uit Amsterdamis Zaterdagavond met een K.L.M.-lijntoestel naar Indonesië vertrokken om daar in Djokja rechts kundige bijstand te verlenen aan vier van de twaalf R.M.S.-leiders, die thans voor de militaire rechtbank al daar terechtstaan. ven naar een eenheid van de Arabi sche staten zal worden voortgezet, waardoor de positie van deze landen nog sterker zal worden dan totnog toe, zo wordt er aan toegevoegd. Inmiddels werd te Cairo door ma joor Salah Salem, de Egyptische mi nister van voorlichting bekend ge maakt, dat de conferentie van de pre miers van Egypte, Syrië en Saoedi- Arabië, welke Zondag zou beginnen, enige dagen is uitgesteld. Op de bij eenkomst, zou gesproken worden over het plan der drie landen om een nieuw Arabisch verdrag voor collec tieve beveiliging en economische sa menwerking te sluiten, als tegenhan ger van het Iraaks-Turkse verdedi gingsverdrag dat vooral op fel ver zet van Egypte is gestuit. Aftreden Churchill wordt verwacht In April a.s. Het Londense blad „Daily Express" meldde Zaterdagmorgen, dat premier Churchill op het punt staat af te tre den en waarschijnlijk in de eerste week van April de functie van pre mier zal overdragen aan de huidige minister van buitenlandse zaken, sir Anthony Eden. Het blad zei dit te hebben vernomen in „welingelichte kringen te West minster." De conservatieve Yorkshire Post schreef Vrijdag reeds, dat onder de conservatieve leden van het parle ment wordt verwacht, dat premier Churchill zal aftreden voor het begro tingsdebat in het parlement, op 19 April. Het blad zeide te verwachten, dat Churchill „binnen de komende twee weken" zal aftreden, voordat hij met vacantie naar Sicilië gaat. Automobilist verdronken Bij de hoge brug bij het Oude Nie- dorper verlaat is Zaterdagnacht de 51-jarige garagehouder N. Ruiter uit Alkmaar dodelijk verongelukt. Hij kwam in zijn auto uit de richting Schagen aanrijden. In plaats van de bocht te nemen, reed hii rechtuit en kwam in de vaart terecht. VERWIJTEN AAN DE REGERING Strikte uitoefening van hun taak Het bestuur van de centrale van hogere rijksambtenaren zal de leden voorstellen zich in het vervolg uitsluitend te bepalen tot de strikte uitoe fening van het door hen aanvaarde ambt. Een en ander voor zover dat bin nen de officieel geldende werktijd uitvoerbaar is en voor zolang verder gaande salarisverbeteringen zullen uitblijven. Dit is de reactie op de mislukte salarisonderhandelingen met de rege ring. De regering wordt ziende blind en horende doof genoemd. De verlangens tot rechtvaardige salarisverbetering, zo zegt het be stuur, zijn aan de regering zeer wel bekend. In vergelijking met de inko mens in de particuliere sector zijn de ze verlangens ook alleszins verant woord. Gewezen wordt o.a. op de ve le extra uren buiten de officiële werk tijd, welke de hoofdambtenaren in het algemeen belang geven zonder extra-honorering. Het bestuur moet voorts constate ren, dat de regering zo weinig het belang inziet van een redelijke bezol diging van de ambtenaren, dat op de vervulling van vele vacatures niet mag worden gerekend. De steeds ster ker optredende overgang van hoofd ambtenaren naar de particuliere sec tor zal er integendeel eerder toe lei den, dat de overbelasting van de hoofdambtenaren in de naaste toe komst zal toenemen. Naar het oor deel van het bestuur is het niet aan nemelijk te achten, dat met name be kwame krachten op de geldende sa larisbasis tot de rijksoverheidsdienst zullen toetreden. Besloten is daarom een buitenge wone verenigingsraad van de centra le van hogere rijksambtenaren bijeen te roepen op 2 April in Den Haag. In deze vergadering zal het bestuur opening van zaken geven en vermeld voorstel doen. Een indrukwekkende opname van de bekende wedstrijd „Head of the Ri verop de Theems tussen Mortlake en Putney, waarin het puikje van de Engelse roeierswereld om de eer streed. Aanvaring op het Noordhollands Kanaal Vrachtschip gezonken Het 200 ton metend vrachtschip „Twiod" (Ter Wind is ons Doel), schipper J- Westerbeek uit Groningen, is Zaterdagmiddag, terwijl het met oud ijzer geladen van Den Helder op weg was naar Alkmaar, in het Noord- hollands Kanaal onder Zijpersluis aan gevaren door een gesleepte rijnaak, genaamd de „Lekkerkerk", die zwaar beladen met zand op weg was van Rotterdam naar Groningen. De „Twiod" zonk binnen vijf minu ten, doch de schipper Westerbeek, zijn vrouw en drie knïderen van resp. 8 maanden, twee en drie jaar, konden nog tijdig op de rijnaak overstappen. Zij zijn later per taxi naar Groningen overgebracht. De gezonken „Twiod" ligt dwars in de vaargeul, zodat het scheep vaartverkeer gestremd is. Vandaag wordt uit Alblasserdam een drijven de bok verwacht, die het schip zal lichten. De aanvaring is vermoedelijk ver oorzaakt doordat de zwaarbeladen rijnaak uit zün roer liep. ASSISTENT VAN EISENHOWER Geen voortgang op zitting van V.N. te Londen President Eisenhower heeft Harold Stessen Zaterdag benoemd in de nieuwe functie van speciale assistent van de president voor ontwapening. De functie van Stassen zal „minister voor ontwapening" zjjn. Van Stassen wordt verwacht, dat hij rekening houdt met de volledige consequenties van de nieuwe wapens in het bezit van andere landen zowel als van de V. S. Voorts moet hij de toekomstige waarschijnlijke ontwikkelingen van de be wapening en de gezichtspunten overwegen van de militairen, burgers en functionarissen van de Amerikaanse en andere regeringen. Eisenhower heeft Stassen opdracht gegeven onmiddellijk aan het werk te gaan en ontwerp-aanbevelingen voor ontwapening op te stellen. Deze aan bevelingen moeten, indien zij door re geling en Congres worden goedge keurd als „basis-politiek" dienen. Stassen, thans directeur van het orgaan voor de hulp aan het buiten land, zal hiervan voorlopig hoofd blijven, tot het nieuwe program voor de hulp bij het Congres is ingediend. Het orgaan voor de nulp aan net bui tenland houdt dertig Juni a.s. op te bestaan. Stassen zal in zijn nieuwe functie NA TWINTIG JAAR Algemene vergadering in Goes In 1935, het jaar waarin de Provinciale Zeeuwse V.V.V. werd opgericht, had deze vereniging de beschikking over een bedrag van f 160.om pro paganda te maken voor toeristenbezoek aan Zeeland. Aan het eind van het jaar had men zelfs nog f 111.van dit „kapitale" bedrag over. In de Za terdagmiddag in hotel „De Korenbeurs" te Goes gehouden algemene ver gadering werd voor 1955 een begroting van f 30.270.— goedgekeurd! „De Prov. V.V.V. is een bedrijf geworden", zo merkte de voorzitter, mr. J. Moo- lenburgh terecht in zijn openingswoord op. De plannen welke de directeur, de heer G. VV. Oskamp, voor dit jaar ontvouwde, wettigen de verwachting, dat de vereniging actiever dan wellicht ooit tevoren zal zijn. Een terugblik De secretaris, de heer G. Houteka mer gaf aan dit openingswoord een korte, doch interessante terugblik op de afgelopen twintig jaar. De vereni ging begon met 13 plaatselijke vereni gingen. Vlissingen en Oostkapelle traden later toe. Het begin was be scheiden. In 1937 verscheen de eerste provinciale folder in een oplaag van 10.000. De kosten bedroegen voor de vereniging, dank zij een royale mede werking, slechtstien gulden. De bezettingsjaren brachten veel onge wenst vreemdelingenverkeer. De ze jaren waren echter voor de ver eniging slechts in zoverre wel gun stig, dat er een potje gevormd kon worden, dat in 1943 reeds 1140 be droeg. Na 1945, toen ook voor drie jaren een provinciale subsidie werd verkregen, is het financieel sterk ex celsior gegaan, zodat in 1947 de eer ste directeur van de vereniging kon worden benoemd. Na deze. bescheiden herdenking van het twintigjarig bestaan werd tot af handeling van de huishoudelijke za ken overgegaan. Het jaarverslag 1954 van de secre taris, kon gewagen van een toename van het toefisme in Zeeland, zoals reeds eerder gemeld. Ook organisato risch was het een druk jaar, waarbij vele activiteiten konden worden ont- 1 Hoewel het twintigjarig bestaan geen jubileum genoemd kan worden, stond de voorzitter, mr Moolenburgh, bij de opening van de vergadering toch een ogenblik stil bg dit feit. Van de oprichters zijn er nog vier in le ven, nl. de huidige voorzitter en se cretaris, resp. mr. Moolenburgh uit Middelburg en de heer G. Houteka mer uit Goes, alsemede de burgemees ter J. L. Dregmans van Koudekerke en J. A. Eekhout van Breskens. De voorzitter bracht dank aan de heer Houtekamer, pionier van het Zeeuwse V.V.V.-wezen. Ook herdacht hij wijlen de heer R. Gerritsen uit Zierikzee, die deel uitmaakte van de commissie tot het samenstellen van de statuten. De financiën zijn in de afgelopen twin tig jaar verre van ruim geweest, doch dat de vereniging reden van bestaan had, is wel gebleken. Met dank aan provinciale en gemeentelijke autori teiten voor de ontvangen steun, stel de spr. met voldoening vast dat de werkzaamheden en betekenis van de vereniging steeds groeiende zijn. Wanneer de reorganisatie van het V. V.V.-wezen een feit wordt, waarbij meer overheidssubisidie te verwach ten zal zijn zal van iedere vereni ging een nog aanmerkelijk grotere ac tiviteit verwacht worden. Mede in verband hiermede zijn thans naast de directeur een tweetal vrouwelijke krachten op het bureau tewerk ge steld. wikkeld. De rekening 1954 van de penningmeester, de heer N. Priester uit Vlissingen, gaf een totaalcijfer van 16.350 aan met een batig sal do van 640.34. Propaganda 1955 Voordat hierna de begroting aan de orde kwam, zette eerst de directeur, de heer G. W. Oskamp, de plannen voor 1955 uiteen. Als een van de voornaamste plannen, noemde hij de uitgifte van een eigen propaganda-or- faan. Een provinciale subsidie van 30.000 voor drie jaar werd ontvan gen, onder voorwaarde dat ook ge tracht zou worden het bedrijfsleven een bijdrage te doen leveren. Deze bij drage werd op 5000 begroot, doch de heer Oskamp kon thans tot zijn grote vreugde-mededelen, dat dit be drag reeds was gestegen tot ruim 12000 voornamelijk als opbrengst van advertenties. Nog vóór Pasen hoopt men het eer ste nummer van „Zeeland-Vacantie- land" in een omvang van 24 pagina's en een oplaag van 36.000 exemplaren te laten verschijnen. Voorts zullen étalagestukjes worden gemaakt om bijv. in de vitrines van reisbureau's de aandacht op Zeeland te vestigen. Dit zal geschieden op de voorjaarbeurs te Rijssel (Frankrijk) met bijv. de slagzin: „Zeeland is dich ter bij dan U denkt". Zuid-Nederland Ook is er een plan tot nauwere sa menwerking met Brabant en Limburg om de toeristen in het Zuiden van Ne derland te houden. Zeer waarschijn lijk zal hiertoe dit jaar een folder over Zuid-Nederland verschijnen in een op laag van 100.000 exemplaren. De hier voor benodigde gelden 10 a 12.000 zijn reeds voor een groot deel bijeen. In verband met de grote uitbreiding .(Vervolg op pag. 5) de bijeenkomsten van de nationale veiligheidsraad en het kabinet bijwo nen. De staf van de veiligheidsraad die de plannen opstelt, zou hem hel pen bij het formuleren van zijn poli tiek, maar hij zou waarschijnlijk la ter zijn eigen organisatie in het leven roepen. Volgens Hagerty is dit klaarblijke lijk de eerste functie op kabinetsni veau, welke ooit door een regering voor de ontwapenïngspolitiek is inge steld. De jongste zitting van de ontwape ningscommissie van de V.N. te Lon den heeft volgens Washington geen voortgang opgeleverd. 10.36 i ir begint de len- p opent de bekende Ameri- kaanse evangelist Billy Graham p met een preek in de Keivin Hall H te Glasgow zijn nieuwe kruis- p tccht „Terug tot de Bijbel" door p Europa. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinoiiuiinniiiiiiinr „Aruba" voorlopig naar de Nicobaren Het Finse verbond van zeelieden heeft verklaard, dat overeenstemming is bereikt met de bemanning van de Finse tanker „Aruba" om het schip tot de Nicobaren (in de Golf van Ben salen) te brengen. Het schip zal echter geen haven aandoen, maar even bui len de territoriale wateren van de Nicobaren op verdere instructies wachten. Brand op kustvaartuig te Rotterdam Twee wachtlieden ontdekten Zon dagmorgen. dat er brand was uitge broken op het 438 bruto ton metende motorschip „Mirach-N", eigendom van Van NieveltGoudriaanr Deze coaster ligt bij Niehuis en Van den Berg scheepsreparatiebedrijf N.V. te Rotterdam. De brandweer bestreed het vuur met vijf stralen. Er ontstond een dusdanige rook ontwikkeling, dat de brandweerman nen zuurstofmaskers moesten dra gen. Twee brandweerlieden raakten onwel en moesten naar het zieken huis worden overgebracht. DE VERWACHT. TOENEMENDE BEWOLKING. Toenemende bewolking met voor namelijk in het Zuiden kans od wat lichte regen of sneeuw. Matige tot vrij krachtige wind tus sen Zuid en Oost. Middagtemperaturen van 4 tot 8 graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1