PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vergroting van koopkracht door de belastingverlaging 1 Wandschilderingen voor C.O.A.K. in Middelburg BILT C STRENGE MAATREGELEN TEGEN BEVAN OP HANDEN? NOG STEEDS GEEN CONFERENTIE MOGELIJK OVER FORMOSA 198e Jaargang - No. 57 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 9 Maart '55. ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3.—. Ing. mededelingen anemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels I 1.— Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 1 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Temeuzen, Brouwerijstraat 2: Zierikzee. N. Bogerdstr 160. telef. 26- VOORSTELLEN THANS INGEDIEND Huiseigenaren betalen gelag De voorgenomen belastingverlagingen zijn thans in een aantal wetsont werpen als „Belastingplan-1955" bij de Tweede Kamer ingediend. In totaal brengen zij een vermindering van de belastingdruk tot een be drag van ƒ502 millioen. In de millioenennota achtte de regering een ver mindering in een orde van grootte van 500 a 550 millioen aanvaard baar, doch inmiddels ziet zij zich voor nieuwe uitgaven geplaatst. In totaal omvatten die een bedrag van ongeveer 100 millioen, o.a. ten behoeve van de dijkversterking van ca. 30 millioen, de melksubsidie 40 a 50 mil lioen en de aanstaande verhoging van de salarissen van de rijksambtena ren, waarover nog niets vast staat. Op pagina vier van dit blad vindt men alle bijzonderheden aangaande de nieuwe voorstellen. Onze economische medewerker, tekent bij een en ander het volgende aan: Uit de thans bekendgemaakte detaüs van de bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerpen blijkt, dat dit tijdstip tot 1 Juli a.s. is ver vroegd, maar bovendien dat het totaal van de verlagingen maar iets meer dan 500 millioen zal bedragen. De Nederlandse volkshuishouding krijgt dus pl.m. 50 millioen minder dan waarop zij had gerekend. Een belastingverlaging van rond 500 millioen vormt 10 van de belastingopbrengsten, die in de be groting voor 1954 waren geraamd. Ontegenzeggelijk is dit een redelijk bedrag. Redelijk dan gezien van de kant van de overheid. Want per slot van rekening bete kenen lagere inkomsten voor de overheid, dat haar kastekorten gro ter worden. Voor 1955 zijn die in de begroting op 500 a 600 millioen geschat, welk gat de minister hoopt te dekken door het aangaan van kortlopende leningen, dus door een door J. G. KELHOLT beroep op de geldmarkt. Wordt dit kastekort groter, dan zal ook het beroep op de geldmarkt groter moe ten worden, hetgeen tot een infla toire finaiciering kan leiden. Of dit laatste inderdaad nodig zal zijn, zal er van afhangen in welke mate de belastingontvangsten dit jaar groter zijn dan indertijd ge raamd is. Bakens verzetten. Het volgende jaar zal de minister echter de bakens moeten verzet ten en zal hij voor een zodanige verlaging van de rijksuitgaven moe ten zorgen, dat een inflatoire finan ciering van een deel van het kaste kort onnodig is. In 1956 toch zal het effect van de verlaging zich ten vol le in de kasontvangsten doen voelen. Het doel van de verlagingen is Ïtrimair de druk in de sfeer van het nkomen te verlagen. Dit streven gaat zelfs zó ver, dat een integrale Nederlandse regering schenkt ƒ.80.000. Voor slachtoffers van overstromingsramp in Australië. De Nederlandse regering heeft be sloten een bedrag van 10.000 Austra lische ponden 80.000) te schenken voor de -slachtoffers van de overstro mingsramp in Nieuw Zuid Wales. Het geld zal gestort worden in een fonds, waarvan de burgemeester van Syd ney voorzitter is. De Kunstschilder Jac. Prince (links) en zijn 20-jarige leerling Han Reyn- houtwerkend aan een muurschilde ring in de Generaal-Majoor Berg- huyskazerne van de C.O.A.K. te Mid delburg. Foto P.Z.C.) lasting niet plaats zal hebben. Een bedrag van 60 millioen, waarop de naamloze vennootschappen thans ge- HET BEELD VAN DE HUURVERHOGING .strekking van de in 1950 ingevoerde verhoging van de vennootschapsbe- rekend hadden, omdat de verhoging van de N.V.-belasting slechts voor enkele jaren zou gelden, komt ten goede aan de verlaging van de in komstenbelasting. Wij achten dit een zwarte plek in de op zichzelf aantrekkelijke belas tingverlaging. Verschillende jaarver slagen toch laten duidelijk uitkomen, dat de lasten blijven stijgen, waar tegenover de inkomsten door de felle concurrentie een labiel karakter krij gen. De marge wordt dan ook klei ner, hetgeen invloed kan uitoefenen op de investeringen. (Vervolg op pag. 4) Prinses Beatrix maakt het goed. Prof. dr. J. F. Nuboer deelde Dins dag het volgende mede: „Prinses Bea trix heeft een relatief goede nacht doorgemaakt. De temperatuur is nog slechts licht verhoogd. Zij heeft he denmorgen voor het eerst het bed verlaten en de toestand is volkomen bevredigend". Indonesië ziet af van juridische bijstand. Aan geïnfiltreerde militairen. Volgende week Woensdag zal de raad van justitie in Hollandia in ho ger beroep de strafzaak behandelen tegen acht Indonesische militairen, die deel hebben uitgemaakt van de groep van 19 infiltranten, die op 11 Mei 1953 nabij Fak-Fak op Nieuw- Guinea zijn geland. De regeringen van Nederland en Indonesië konden het niet eens wor den over de status der juristen. Van Indonesische zijde werd voor haar beide advocaten immuniteit ten op zichte van douane en politie verzocht. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt tussen beide regerin gen, waarop de Indonesische regering vorige week heeft medegedeeld, dat zij van het verlenen van juridische bijstand aan de infiltranten heeft af gezien. VERDEELDHEID IN LABOUR-PARTY Uitsluiting mogelijk. De Britse socialistische leiders die zijn verenigd in het „schaduwkabi net" van Labour, zullen volgende week de partyfractie in het Lager huis voorstellen tegen Aneurin Be- van, de leider van de linkervleugel, de strengste maatregelen te nemen op grond van het feit, dat hij bij ver scheidene gelegenheden verdeeldheid in de partij heeft gezaaid. Het „Schaduwkabinet" onder Cle ment Attlee zou voorstellen, dat de „whip" zich niet meer met hem be moeit, hetgeen betekent, dat hg uit- fesloten wordt van alle activiteit van e fractie. Gewoonlijk wordt deze maatregel gevolgd door uitstoting uit de partij. (Een „whip" is een lid van een parlementaire fractie, dat leden van zijn groep moet aansporen de zittingen bij te wonen). Het voorstel tegen Bevan zal krachtige tegenstand ontmoeten,wan neer het in de fractie ter sprake komt. De groep zal in besloten ver gadering bijeenkomen om te bespre ken, wat er moet worden gedaan ten aanzien van de grootscheepse „rebellie" in het defensiedebat van vorige week, toen zestig socialisten onder Bevan hun steun onthielden aan een Labourmotie van afkeuring. In de fractie zijn drie opvattingen vertegenwoordigd: de afgevaardigden die van oordeel zijn dat er nooit rust in de Labourpartij zal komen zolang Bevan lid blijft, de leden die tegen uitstotingen zijn omdat daaruit de zwakheid van de partij zou blijken en tenslotte een groep, die tot elke prijs de eenheid in de partij wil be waren. Afhaalprijzen voor brood- en melk? Bij de overheid is de gedachte ge rezen om in het raam van het stre ven, de kosten van levensonderhoud te verlagen, mogelijkheden te bestu deren, die tot lagere melk- en brood prijzen zouden kunnen leiden. Het denkbeeld is geopperd om tegenover bezorgprijzen van melk en brood af haalprijzen in te stellen. Deze prijzen zouden dan eventueel enige centen lager kunnen liggen. Deze gedachte is gerezen omdat de aandelen in de prijsvorming van de distributie-appa raten voor o.m. melk en brood vrij hoog zijn. In ons land is het bczorg- systeem sterker verbreid dan elders, waar de kopers de verkooppunten be zoeken. Hoe groot het percentage verbrui kers zou zijn, dat van afhaalprijzen gebruik zou maken, is moeilijk te be zien. Daarmede hangt de vraag sa men, in hoeverre hierdoor aan be zorgers en slijters inkomen zou ont vallen. Over dit laatste maakt men zich niet al te bezorgd, omdat de werkgelegenheid groot genoeg is om eventueel werkloos wordende bezor gers vlot op te vangen in andere be drijven. Op de plaats, waar precies tien jaar geleden 117 goede vaderlanders wer den neergeknald, als repressaille voor de ongewilde aanslag op Hans Rauter is Dinsdag een herdenkingsplechtig heid gehouden, te weten aan de Woes te Hoeve nabij Apeldoorn. „Rode Zee" redt Australisch vrachtschip. De Nederlandse sleepboot „Rode Zee" heeft Dinsdagochtend het Au stralische vrachtschip „Ulooloo" ge red. De „Ulooloo" dreef ter hoogte van Mackey (Queensland) hulpeloos rond in een storm met een windsnelheid van 90 mijl per uur. Reusachtige gol ven overspoelden het schip. Het was 'n geluk voor 't Australische vracht schip, dat de „Rode Zee" spoedig te hulp kon komen, anders was de „Ulooloo" zeker vergaan. Tariefsverhoging bij N. S. De minister van verkeer en water staat heeft de Eerste Kamer zijn me morie van antwoord over de begro ting 1955 van zijn departement doen toekomen. Op de vraag over de ont wikkeling van het exploitatiebeeld van de Nederlandse Spoorwegen in het lopende jaar antwoordt de minis ter o.a.: De doorwerking van de loonsverhogingen op de verschillende kostensoorten heeft ook voor de N.S. een ongunstige uitwerking. Wel zal naar verwacht mag worden het jaar 1954 nog met een kleine winst kunnen worden afgeslo ten, voor het jaar 1955 zijn de per spectieven echter zodanig, dat naar het zich thans laat aanzien zonder een tariefsverhoging de rekening niet sluitend kan worden gemaakt. Atoomkrachtstation in de Sowjet-Unie De Sowjet-Unie heeft een atoom krachtstation met een capaciteit van meer dan 50.000 kilowatt, aldus heeft Andrej Nekrasof, een vooraanstaand functionaris van het Sowjet-ministe- rie voor krachtstations, Maandag te Stockholm verklaard. Hij zei, dat dit een experimenteel station is. Nekrasof bezoekt Zweden voor 10 dagen aan het hoofd van een groep Sowjet-studenten, die Zweedse elec- triciteitscentrales zullen bestuderen. EDEN IN HET LAGERHUIS: Meningsverschil met Washington De Britse minister van buitenlandse zaken, sir Anthony Eden, heeft Dins dag in het Lagerhuis verklaard, dat Engeland met Moskou en Peking nog steeds contact onderhoudt om te trachten een oplossing voor de kwestie-For- mosa te vinden. Eden, die verslag uitbracht over de reis in het Verre Oosten, waarvan hij Maandag is teruggekeerd, zeide, dat hij node tot de conclusie was gekomen, dat er aangaande deze kwestie nog geen vorderingen kunnen worden ge maakt door middel van een internationale conferentie. Hij deed een beroep op de Chinese nationalisten hun strijdkrachten terug te trekken van de eilanden direct voor de kust van het vasteland. De V.S. hadden reeds een positief bewijs gegeven van hun verlangen om de spanning en het oorlogsgevaar te verminderen. De V.S. hadden de Chinese nationa listen er met succes van afgehouden aanvallen tegen het Chinese vasteland te beginnen en zij hadden de nationa listen overgehaald de Tatsjen- en Nantsji-eilanden te ontruimen, aldus Eden. In diplomatieke kringen wordt ge zegd, dat Eden door deze verklaring voor de eerste maal in het openbaar laat blijken hoe ernstig het menings verschil tussen Engeland en de V.S. is over de manier, waarop het pro bleem moet worden opgelost. Onlangs weigerde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dulles, zich uit te spreken voor terugtrekking der nationalisten van de eilanden, hoewel hij verklaarde, dat de Amerikaanse politiek „als zodanig" niet voorziet in verdediging ervan. Eden kreeg applaus, toen hij zei, dat, indien men zich in het Verre Oosten beheerst, internationale aandacht kan worden geschonken aan de kwestie van China's vertegenwoordiging in de V.N. en aan de toekomstige status van Formosa. Radio-Moskou over Westduitse vloot Radio Moskou heeft gisteren ver klaard, dat men in West-Duitsland reeds begonnen is met de bouw van duikboten, torpedoboten en andere oorlogsschepen. Aan het herstel van de Westduitse marine wordt nu reeds, nog voor de uiteindelijke rati ficatie der Parijse accoorden, met „volle kracht" gewerkt. De grootste aandacht wordt daarbij besteed aan duikboten, zo luidt het. KUNST IN DE KAZERNE Jong Zeeuws kunstenaar werkt met overgave aan moeilijke taak In frisse, moderne kleuren is op een der wanden van een cantine in de Generaal Majoor Berghuyskazerne van de C.O.A.K. te Middelburg over een hoogte van ongeveer drie meter, een op één knie steunende Egypte naar afgebeeld. Een in forse, strakke lijnen gehouden figuur; kloek ge schilderd, maar niettemin van een klassieke, voorname rankheid die uiterst bekoorlijk is. Het is een muurschildering van Jac. Prince, de jeugdige, 27-jarige Zeeuwse kunstschilder, die opdracht kreeg in enkele zalen van het enor me gebouwencomplex schilderingen aan te brengen, waarmede de Mid delburgse kazerne een van de weinige kazernes in Nederland zal worden, die gesierd zijn met wandschilderingen! „Een moeilijke, maar mooie opdracht", aldus Prince, die twee maan den geleden met de voorbereidingen begon. In bedachtzame bewoordingen men kan zich voorstellen, dat deze jonge kunstenaar even bedachtzaam en weloverwogen werkt vertelt hij van de bijzondere moeilijkheden, die de opdracht van de C.O.A.K. mee brengt. In de eerste plaats moet er rekening worden gehouden met de speciale wensen, waarvan er één luid de, dat in enkele schilderingen het embleem van de Centrale Opleidings school voor Administratief Kader verwerkt zou moeten zijn. Dit em bleem bestaat uit een afbeelding van een papyrusplant endaaruit ont stond dè figuur van de Egyptenaar, die een afgeplukte papyrusbloem in de hand houdt en beziet. Het is een boeiende, kunstzinnig zeer verant woorde schildering geworden, die méér dan decoratieve waarde heeft. Uitsluitend decoratieve waarde daarentegen heeft een tweede schil dering in dézelfde zaal (cantine voor a.s. officieren). „Hierin moest ik mij strikt aan de opdracht houden", zo vertelt de schilder, en dat is begrij pelijk. De opdrachtgevers wensten namelijk het embleem van de C.O. A.K. op de wand te zien aange bracht, met daar omheen gegroe peerd voorstellingen, betrekking heb bend op alle onderdelen van het le ger, met als achtergrond de Neder landse Leeuw. Prince slaagde er in ook deze schildering, ondanks de beperkte mo gelijkheden, artistiek verantwoord uit te voeren. Juist dit weinig spec taculaire onderwerp getuigt van de compositorische talenten van de schil der! EEN BEGIN. Beide schilderingen betekenen ove rigens nog slechts een begin, maar het is een begin dat beloften inhoudt! In totaal zullen er vermoedelijk ze ven schilderingen vervaardigd moe ten worden, waarvoor Prince in zijn atelier de voorontwerpen maakt, wel ke na goedkeuring in een soort lijmverf (temperaverf) op de muren worden aangebracht. „Het is voor het eerst, dat ik een opdracht voor muurschilderin gen van deze allure heb gekre gen", aldus Prince, die meent nog enkele maanden nodig te zullen hebben om deze opdracht te vol tooien. „De muren moeten vaak Vervolg op pag. 2) Amsterdams eethuisje gedeeltelijk uitgebrand. Aantal dieren omgekomen. Veel kostbaar antiek en een aan tal dieren zijn in de vlammen verlo- ï'en gegaan, toen in de nacht van Maandag op Dinsdag de gehele voor zijde van Nicolaas Kroese's .Olde Binnenhofje". een klein eethuisje te Amsterdam, uitbrandde. Onder de dieren, die in de vlammen zijn om gekomen bevinden zich de sprekende papegaai van dit restaurant, wiens stem via de aether in alle delen van Amerika gehoord is, een aantal pas- feboren kleine krokodilletjes en wat uiven. Als vermoedelijke oorzaak neemt men een brandende sigaret aan, die door een der bezoekers werd achtergelaten. Ultimatum in zaak der Amerikaanse vliegers Actie zou vlootblokkade inhouden Senator Knowland heeft Maandag avond te Washington verklaard, dat indien de Chinese communisten de elf gevangengehouden Amerikaanse vlie gers niet voor 1 April zullen hebben vrijgelaten, hij zal verzoeken de rege ring te Peking een ultimatum te stel len, waarin wordt gedreigd met „een doeltreffende actie". Deze actie zal volgens de senator een vlootblokkade van China omvatten. Veiligheidsraad pas volgende week bijeen? In betrouwbare kringen in New York verwacht men, dat de veilig heidsraad van de Verenigde Naties in afwachting van een verslag van het hoofd der V.N.-commissie voor toe zicht op het bestand in Palestina, waarschijnlijk niet eerder dan de vol gende week Maandag of Dinsdag op nieuw bijeen zal komen ter bespreking van het Israëlisch-Egyptische inci dent bij Gaza, waarbij 39 Egyptenaren en acht Israëliërs werden gedood. Gaston Dominici geconfronteerd met Gustave Gustave Dominici is Dinsdag twee en een half uur ondervraagd in bijzijn van zijn vader, Gaston Dominici, die. ter dood veroordeeld wegens moord op het echtpaar Drummond en hun dochtertje in de gevangenis van Marseille verblijft. Zoals bekend is er een nieuw onderzoek naar de drievou dige moord gaande. Volgens Gustave's advocaat was de ontmoeting tussen Gaston en zijn zoon „veel minder sensationeel dan men zou hebben gedacht". De mannen „vie len in eikaars armen zodra zij elkaar zagen". Ook bij het afscheid hadden zij elkaar omhelsd. Gedurende het ge sprek hield Gustave de hand van zijn vader vast. Gaston zei tot hem: „tracht mij hieruit te krijgen. Ik heb er niets mee te maken". Ouders van een gezin uit de Bla- siusstraat in Amsterdam-Oost hebben hun zes maanden oude baby dood aangetroffen in haar bedje. De poli tie vermoedt, dat het kind tijdens het woelen de dekens over het gezichtje heeft gekregen, waardoor het is ge stikt. Het gezin telde drie kinderen. DE VERWACHT... AANHOUDEND WINTERWEER. Veranderlijke bewolking met hier en daar enige sneeuw. Zwakke tot ma tige wind, in hoofdzaak Noordooste lijk. Middagtemperaturen iets boven het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1