PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Israël verantwoordelijk gesteld voor incident bij Gaza Middelburgs predikant werkte in metropool New-York M BILT ONENIGHEID OVER SAARLAND VRIJ OP 30 APRIL EN OP 5 MEI MET BEHOUD VAN LOON Vandaag... 198e jaargang - No. 55 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 7 Maart 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) van 1—5 regels r 1.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer Giro No 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstr 160. te>.1. 1 FUNCTIONARISSEN DER VERNATIES BEDREIGD Nieuwe incidenten deden zich Zaterdag j.l. voor De Egyptisch—Israëlische gemengde bestandscommïssïc heeft Israël Zon dag verantwoordelijk gesteld voor het grensincident bij Gaza van Maandag 28 Februari j.l. Een woordvoerder van het Israëlische leger, die dit meedeelde, zei ver der dat de commissie de Israëlische aanklacht heeft afgewezen, waarin werd gezegd dat een Egyptische militaire eenheid een Israëlische patrouille in een hinderlaag had gelokt en dat dit de aanleiding was geweest tot het incident. Israël zal van de beslissing in beroep gaan. Intussen wordt gemeld, dat zich Zondag geen nieuwe incidenten aan de Israëlische grenzen hebben voor gedaan. Een Syrische militaire woord voerder in Damascus meldde twee be schietingen op Zaterdagmiddag. Op één plaats, zo zei hij, had een Israëlische patrouille geschoten op een Syrische post, terwijl op het Hoe- leh-meer het vuur werd geopend door een bewapend Israëlisch vaartuig. Er zijn geen slachtoffers gevallen. In onbevestigde berichten, die in Cairo zijn ontvangen, wordt gespro ken over Israëlische en Egyptische Opnieuw in de kou. j (Van onze weerkundige l| medewerker) Groot was de verbazing van de weerkundigen toen men de over Zuid-Zweden terugtrek- kende depressie plotseling weer n zag terugkomen. Deze depres- n sie trok Zaterdag over West- Duitsland naar midden-Frank- rijk. Een dergelijke ontwikke- n ling is zeldzaam, zodat de kou, die Zaterdag met sneeuwbuien het land begon binnen te val- len, een verrassing was. De ge- hele dag blies er gisteren een n koude Oostenwind over ons land. terwijl in de afgelopen nacht op vele plaatsen lichte vorst voor kwam. De eerste dagen blijft het nog m koud. Ook blijft er nog een g kans op sneeuw bestaan, ver- oorzaakt door een depressie, die van Noord-Italië naar Duitsland is getrokken. In Scandinavië en Rusland wordt plaatselijk nog meer dan 20 graden vorst gemeten, maar wij zullen daar geen staartje van meekrijgen, al kan er de komende nachten wel lichte vorst optreden, met overdag j| een koude wind. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllHI Speelclub Sooy van den Epde overvallen. Door Belgische en Nederlandse politie. Zondagavond om half zeven hebben de Belgische en de Nederlandse poli tie gezamenlijk een inval gedaan in 't speellokaal van de Belg Sooy van den Eynde, dat zich bevindt in het be twiste gebied van Baarle Nassau. De bezoekers, ongeveer 50 in getal, werden voor een verhoor overge bracht naar het bureau van de Rijks politie te Baarle Nassau. De speelbe- nodigheden werden in beslag geno men. Zaterdagmiddag werd te Slikkerveer de mijnenveger „Axel" te water ge laten. Mevr. C. J. van Oeveren-Julius, de echtgenote van de burgemeester van Axel, tijdens het doyen van het vaartuig. troepenbewegingen, doch de toestand rondom Gaza was Zondag rustig. De vrouwen en kinderen totaal zestien personen van de waarne mers der Verenigde Naties zijn Za terdag uit het gebied van Gaza naar Jeruzalem overgebracht in het belang van hun veiligheid. Zaterdag deden zich drie nieuwe in cidenten voor. In Gaza hebben, vol gens de Egyptische militaire gouver neur, Israëlische soldaten een Egyp tische buitenpost beschoten. Slacht offers zijn niet gevallen. Te Amman (Jordanië) is meege deeld dat 20 Israëlische soldaten of burgers zes Bedoeïnen van Jordaans gebied hebben ontvoerd, van wie zij er vijf hebben gedood. Voorts werd een Jordaanse patrouille bij Adana be schoten. Egyptische legerauto's patrouilleren in het gebied rondom Gaza, waar on geveer 200.000 Arabische vluchtelingen in armelijke omstandigheden leven. Woensdagochtend braken er relletjes uit. Opslagplaatsen van de hulpdienst van de Verenigde Naties werden in brand gestoken. Een grote hoeveelheid voedingsmiddelen ging verloren. De demonstranten riepen: „Wij willen wapens, niet uw voedsel". Autobestuurder na een aanrijding overleden. Op de rijksweg onder Maarheeze zijn Zondagmiddag twee luxe auto's met elkaar in botsing gekomen. In de ene wagen, die met grote snelheid reed zaten twee Canadezen in bur ger. In de andere wagen zaten de heer C. Hoogstede uit Maastricht en zijn zuster. De gevolgen van de botising warén verschrikkelijk. Beide wagens werden nagenoeg geheel vernield. De heer Hoogstede overleed bij aankomst in het ziekenhuis te Weert aan de ge volgen. De beide Canadezen, L. Cattell en K. Killeen, waren op weg van Ant werpen naar Duitsland, waar zij de wereldkampioenschappen ijshockey wilden bezoeken. Cattel kreeg een ltaakfracuur en Killeen een oogver wonding. De verwondingen van de zuster van de heer Hoogstede waren minder ernstig dan zij zich aanvan kelijk voordeden. De overstromingsramp in Nieuw Zuid Wales. Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben in een boodschap aan Konin gin Elizabeth uiting gegeven aan hun oprecht medeleven met de slachtof fers van de overstromingsramp in New South Wales, Australië, aldus werd Zondag in Canberra vernomen. Koningin Elizabeth van Engeland heeft hierop geantwoord ervan over tuigd te zijn, dat de inwoners van New South Wales deze boodschap van het Nederlandse koninklijk huis,' wel ke is doorgezonden aan de Australi sche gouverneur-generaal, Sir Wil liam Slim, zeer zullen waarderen. DUITS PROTEST TE PARUS Wel of geen garanties? De Westduitse bondsregering heeft, naar Zaterdag in regeringskringen te Bonn werd vernomen, bij het Franse ministerie van buitenlandse zaken ge protesteerd tegen een Franse verkla ring over de Saarkvvestie. In de Franse verklaring wordt ge zegd, dat de Angelsaksische landen hun in 1947 aan de Franse regering gedane toezegging, om de Franse eisen met betrekking tot Saarland bij een toekomstig vredesverdrag met Duitsland te steunen, niet hebben ge wijzigd. Syrisch-Egyptisch plan voor gezamenlijk opperbevel. Overeenkomsl bereikt. In een gezamenlijke Syrisch-Egyp- tische verklaring, die Zondagavond in Cairo is uitgegeven, is bekend ge maakt, dat Syrië en Egypte een over eenkomst hebben bereikt, welke be trekking heeft op het versterken van de militaire, politieke en econo mische structuur van de Arabische wereld. Men wil en gezamenlijk opperbevel instellen. De staten van de Arabische Liga zullen het Syrisch-Egyptisehe plan ter bestudering voorgelegd krij gen. Bondskanselier Adenauer heeft op 25 Februari bij het ratificatiedebat in het Duitse parlement verklaard, dat bij een aanvaarding van het Duits- Franse Saarstatuut de toezegging van Engeland en Amerika jegens Frank rijk inzake een politieke autonomie van Saarland met instandhouding van een Frans-Saarlandse economische unie, in een toekomstig vredesverdrag zou komen te vervallen. Naar een regeringswoordvoerder Zaterdag te Bonn verklaarde, blijft men van Duitse zijde bij de verkla ring van Adenauer. Van een van de héllingen van de N.V. Scheepsbouwwerf v.h. De Groot en Van Vliet te Slikkerveer heeft de echtgenote van de burgemeester van Axel, mevrouw C. J. van Oeveren- Julius, Zaterdagmiddag de daar voor de Nederlandse Koninklijke Marine in aanbouw zijnde mijnenveger- ,^A.xeV' te water gelaten. De ,^éxel" behoort tot een serie van 32 mijnenvegers, op verschillende Nederlandse werven in aanbouw voor de Marine, waarvan er reeds enige werden te water gelaten. De foto geeft het moment weer, waarop de „Axel" vlot te water glijdt. (Voor verslag zie pag. 2). Neutrale commissie voor Korea nutteloos. De Chinese regering te Peking heeft een voorstel verworpen, om de neutrale commissie van toezicht in Korea te ontbinden; Wel stemde zij in beginsel in met beperking van de omvang der commissie. Zweden en Zwitserland wilden de commissie opheffen of haar werk zaamheden beperken, omdat de com missie geen nut meer had. In de nota van communistisch Chi na wordt gezegd, dat de opheffing van de commissie aan zekere oorlog zuchtige elementen bepaalde voor wendsels zou verschaffen. De vier landen, die deel uitmaken van de commissie zijn: Zweden, Zwit serland, Polen en Tsjecho-Slowakije. BEROEP OP WERKGEVERS Tiende herdenking van de bevrijding. Het college van ryksbemiddelaars heeft bij beschikking van 9 Februari 1955 vergunning gegeven, buiten en behalve de vacantie-, feest- en snip perdagen, waarop werknemers recht hebben, vryaf te geven met behoud van loon zowel op 30 April, de ver jaardag van H. M. de Koningin als op 5 Mei, de dag waarop voor de tien de maal de bevrijding van ons land zal worden gevierd. Wilhes speelt mee tegen de Denen Een onverwacht buitenkansje, waar op weinig sportliefhebbers zullen heb ben gerekend, is wel het feit, dat Faas Wilkes in de aanstaande Zondag te Amsterdam te spelen voetbalwed strijd tegen Denemarken van de par tij zal zijn en de middenvoorplaats zal bezetten. Voor verdere bijzonderhe den zie men onze sportpagina. DR. OUSSOREN WEER IN NEDERLAND Vele verschillen tussen kerkelijk leven hier en ginds Het bestuur van de Stichting van den Arbeid wijst er op, dat reeds in 1953 het besluit werd genomen de verjaardag van H.M. de Koningin tot nationale feestdag te verklaren en op die dag, waar zulks mogelijk zou zijn, vrij te geven met behoud van loon. Dat dit jaar eveneens vergunning is gegeven op de vijfde Mei vrij te ge ven. met behoud van loon berust op de overweging, dat de bevrijdingsdag dit jaar een bijzonder karakter draagt. Het bestuur van de Stichting van den Arbeid doet een beroep op de werkgevers om daar. waar economi sche of technische omstandigheden zulks niet belemmeren, de in hun dienst zijnde werknemers zowel op 30 April als op 5 Mei 1955 vrijaf te ge ven met behoud van het voor hen gel dende loon. ZATERDAGMIDDAG arriveerde met de „Maasdam" van de Holland Amerika Lijn in Nederland de vroegere predikant van de Gereformeerde Kerk te Middelburg, dr A. H. Oussoren, vergezeld van zijn echtgenote en zijn jongste zoontje. Dr Oussoren, die enige jaren geleden uit Zeeland ver trok naar Hoboken (New York), waar hij beroepen was als predikant van de Christian Reformed Church aldaar, verblijft slechts enkele weken in Nedèrland en zal zich binnenkort verbinden aan de kerk van Vancouver (Canada). Op 13 Maart a.s. zal-hij nog eenmaal voorgaan tijdens een dienst van de Gereformeerde Kerk van Middelburg. „Vanzelfsprekend vind ik het prettig om weer eens naar mijn oude gemeente te komen". io verklaarde dr Oussoren na zijn aankomst aan een onzer redacteuren, „maar aan de andere kant voel ik me in liet werelddeel-aan-de-overkant volkomen thuis. Ik zou niet meer willen ruilen Dr Oussoren, die thans in Rijswijk bij zijn moeder verblijft, heeft iets van zijn ervaringen als predikant in de Verenigde Staten verteld, ervarin gen, die belangwekkend zijn, omdat er uit blijkt, hoe zeer het kerkelijk le ven ginds verschilt van de activitei ten op het kerkelijk erf in Nederland, „hoewel men ook hier niet al te sterk moet generaliseren.aldus dr Ous soren. „Wat mij wél opvalt, is dat in het Amerikaanse kerkelijk leven veel meer dan in Nederland het sociale element, het gezelschaps-leven name lijk, op de voorgrond wordt gescho ven. Tea-parties bijvoorbeeld behoren j daar wel degelijk tot de dingen, die óók de kerk aangaan". „Verschil is er ook in de preekvorm In Nederland is er meer belangstel-1 ling voor een intellectuele instelling, men wil een preek horen en laten ho ren, die ook intellectueel verantwoord is en bevredigt. In Amerika overweegt daarentegen de pragmatische instel ling, waarbij dus de praktijk van het dagelijkse leven een grote rol speelt" Een punt, dat dr Oussoren ook even aanstipt, is de verhouding met andere kerken. Er wordt over het algemeen oecumenisch gedacht en ook kansel- ruil komt voor. Or. Oussoren en zijn gezin Hoboken (New York). De kerk in de Verenigde Staten van Noord-Amerika of liever gezegd de kerk in New York heeft te maken met problemen, die Nederland niet of slechts zeer ten dele kent Zn worstelt men er b.v. met de grote afstand. Ne%v York is in dit opzicht evenmin met de rest van de Verenigde Staten te vergelijken: „Twaalf millioen men sen wonen in deze wereldstad, twaalf millioen inwoners, die circa tachtig verschillende talen spreken, die af komstig zijn uit allerlei landen en die allerlei culturen vertegenwoordigen. En in zo'n metropool moet een ge meente worden samengehouden. Al léén dat al is een opgave apart. Daar naast is er het vraagstuk van de ont kerkelijking. De emigrant bijvoor beeld heeft nogal eens de neiging zijn geloof „af te schudden" als hij de bin ding met het moederland kwijt is en dan verdwijnt hij in de massa Strategisch punt De pastorie in Hoboken was een merkwaardig strategisch punt in de protestantse samenleving van New York. Velen, die van protestantse hui ze naar Amerika kwamen, trokken langs de pastorie, en omgekeerd diegenen, die via New York naar het oude werelddeel gin gen, passeerden hier eveneens. Daardoor kreeg de taak van dr Oussoren een breed karakter en ging zijn werk verder dan al- jleen arbeid in strikt kerkelijke zin, hoewel het ambt uiteraard uitgangspunt bleef en blijft voor élk werk. Dr Oussoren preekte in Ho boken in het Engels met uit zondering van één Nederlandse dienst per maand In Vancou ver zal hij elke Zondag één En- jgelse en één Nederlandse dienst j houden, omdat hier bijzonder veel emigranten uit ons land wonen en hun aantal nog steeds toeneemt. Dr Oussoren spreekt met grote ken nis van zaken over de Amerikaanse verhoudingen en uit alles blijkt, dat het leven daarginds hem fascineert en dat hij zich er volkomen thuisvoelt. Dat is niet alleen met hem het geval, maar ook met de andere leden van zijn gezin. Zijn oudste zoon is ge trouwd en heeft zich een goed be- Vervolg op pag. 2) is het 650 jaar geleden, dat Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, die in i§ 1253 een inval in Walcheren deed en bij Westkapelle werd H verslagen, te Compiègne in Franse gevangenschap over- h leed; is het 10 jaar geleden, dat j| bij Remaken de eerste gealli- eerde tanks de Rijn overtrok- eê ken. A Tiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnil Uilwisseling Russische en Amerikaanse landbouwers? Wettelijke moeilijkheden. Radio-Moskou heeft het voorstel toegejuicht, om landbouw-delegaties van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten uit t'e wisselen, zoals kort ge leden in een nieuwsblad van de Ame rikaanse graan- en varkens produce rende staat Iowa. de Des Moines Re gister", werd aangeraden. Men heeft president Eisenhower vo rige week op zijn wekelijkse perscon ferentie vragen gesteld over dit voor stel. Hij zeide, dat het een goed idee zou zijn om een delegatie Russische landbouwers een bezoek te laten brengen aan Iowa om de productie methoden voor varkens en mais al daar te bestuderen. Zijn persoonlijke mening was, dat dergelijke bezoeken goed zouden doen, doch hij wees op de wettelijke moeilijkheden, die voort vloeien uit het toelaten van personen uit de communistische landen in de Verenigde Staten. De Russische dagbladen publiceer den de volgende dag de verklaring van de president, tezamen met commen taren waarin het idee hartelijk wordt verwelkomd. Radio-Moskou maakte bekend, dat Russische landbouwers instemmen met het voorstel van de ..Des Moines Register", en dat zij gereed zijn een delegatie naar Iowa te zenden, zodra de Amerikaanse autoriteiten daar toestemming voor geven. VERWACHT... AANHOUDEND KOUD. Vee! bewolking met plaatselijk eni ge sneeuw. Matige tot krachtige N.- Oostelijke wind. Dezelfde middagtem- peraturen als Zondag of k s lagere.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1