nnnviuriAiE7EEiiu/CE rniinAUT ■MMmk MKUYIHIilALt lEEUWat LUUKANI sss Zorgwekkende ontwikkeling in rechtszaak tegen Nederlander Fraai Dorpshuis te Oudelande thans officieel geopend PINEAU HEEFT ZIJN LIJST VAN MINISTERS GEREED GROOT-BRITTANNIE ZAL EEN WATERSTOFBOM MAKEN AdJ.-Hoofdred.: G. A. de Kok. van 1-5 regela 1—Icdcrc rcgcl "fkfTt'gTlw??." l WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN "«7 per kw. Losse nummers 10 cent. Giro No S593O0 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vlis stagen, Walstr. 58—60, telei. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2881 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstr C 160, telel. 26 JUNGSCHLAGER'S VERDEDIGER WORDT GEHOO RD Hoge Commissaris in contact met Nederlandse regering De geruchtmakende zaak tegen de Nederlander Jungschlager, welke Donderdag door het Landgereeht in Djakarta in behandeling is genomen, heeft plotseling een vrij sensationele wending gekregen. De getuige Ma- noch, een voormalig soldaat van het K.N.I.L., verklaarde namelijk, dat de verdediger van Jungschlager, mr. H. Bouman, hem 150.000 rupiah gebo den zou hebben, indien hij Manoch zijn bezwarende verklaringen te gen Jungschlager zou intrekken. Nog Donderdagavond werd mr. Bonman in het gerechtsgebouw aan een verhoor onderworpen; in zijn woning, die door tientallen rechercheurs was omsingeld, werd huiszoeking verricht en ook het advocatenkantoor van mr. Bouman in de benedenstad werd doorzocht. Het Nederlandse Hoge Commissariaat heeft onmiddellijk contact opge nomen met de Nederlandse regering. Een woordvoerder verklaarde, dat „de zorgwekkende ontwikkeling nauwkeurig door het Hoge Commissariaat wordt gevolgt". werden door de Indonesische regering afgewezen. De zitting De zitting van Donderdag was ge wijd aan het voorlezen van de tenlas telegging en het verhoor van beklaag de, en werd besloten met het onder vragen van getuige Manoch, een van de kroongetuigen. Manoch, voormalig soldaat van het K.N.I.L. zeide onmid dellijk na de eedsaflegging als getui ge een verklaring te willen afleggen. Getuige Manoch, die bekend Is uit Na Schmidt, die enige maanden geleden terechtstond, is Jungschlager de bekendste van de begin 1954 aan gehouden Nederlanders, die worden beshculdigd van subversieve activi teiten tegen de Indonesische rege ring. In de zaak-Schmidt heeft het Landgereeht onder leiding van rech ter Liem enige maanden zittingen gehouden, waarbij de verdediger, mr. i. Bouman, verscheidene malen ver volging van de getuigen vroeg we gens meineed. De zaak-Schmidt werd in November voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens ziekte van rechter Liem. Volgende week Donderdag, 24 Februari, zal ook deze zaak, ditmaal onder leiding van rechter Rochjani Poerwakarta, weer in behandeling komen. De heer Jungschlager, chef van de Nautische dienst van de K.P.M., be vindt zich sinds 30 Januari van het vorige jaar in arrest. Volgens de be schuldigingen zou hij leider zijn ge weest van een organisatie, genaamd de „Nederlands Indische Guerilla Or ganisatie", die zich ten doel stelde de Indonesische regering omver te wer pen. Volgens getuigenverklaringen zouden zowel de Amerikaanse als de Britse ambassade de beweging steun hebben verleend door giften in geld en door het afwerpen van wapens en me dicijnen door vliegtuigen van deze ambassades. Volgens de getuigenver klaringen zouden ook vliegtuigen van de B.P.M. en de Standard Vacuum Oil Company bij de zaak betrokken zjjn. Na de eerste berichten hierom trent heeft de Amerikaanse ambassa de in Djakarta een verklaring uitge geven, waarin deze beschuldigingen, pertinent tegengesproken worden. Voor de eerste zitting van de rechtszaak tegen de heer Jung schlager bestond enorme belang stelling. Onder het publiek bevon den zich directieleden van de Ko ninklijke Paketvaart Maatschap pij, alsmede vertegenwoordigers van het Nederlandse Hoge Com missariaat en de Amerikaanse am- De zitting stond onder leiding van rechter Maengkom. De openbare aan klager was Djaksa Tinggi Soenario, die ook in de zaak-Schmidt als officier van justitie optreedt. De verdedigers zijn mr Nanny Ra- zak, mr Herman Bouman en mr Boeg- heim. Over de Nederlandse arrestan ten, waarvan Jungschlager een van de bekendste is, zijn tussen de Nederland se regering en de Indonesische rege ring m de loop van het laatste jaar vele nota's gewisseld, waarbij de Ne derlandse regering onder andere heeft genrotesteerd tegen mishandeling van sommige arrestanten. De protesten Een ploeg je van de Washingtonse Ci- vil Disturbance Unit" dit zijn po litiemensendie speciaal zijn opgeleid om bij relletjes op te treden, gefo tografeerd tijdens een oefening in de buurt van Washington. Gewapend met gasmaskers en een stevige stok trekken zij dwars door een gelegd rookgordijn. de zaak-Schmidt, verklaarde Donder dag, dat de verdediger, mr Bouman, gepoogd heeft hem voor Rp. 150.Ö0C ertoe te bewegen zijn bezwarende ver klaringen tegen Jungschlager in te trekken. „Dit is een afgrijselijke leu gen, zoals de gehele zaak een afgrij selijke leugen is", zei mr Bouman, die vervolgde: „De methoden, die de staatspolitie gebruikt, gaan alle per ken te buiten. Ik kan U een betalings- Vervolg op pag. 3) In Tunesie dreigt hongersnood De Franse resident-generaal in Tu nesië, generaal Boyer de Latour, heeft Donderdag te Tunis verklaard, dat Tunesië economisch en sociaal op de rand van de afgrond staat. Hij zeide in een vraaggesprek met de correspondent van het conserva tieve Franse blad „Le Figaro", dat de Tunesische autoriteiten er in de eerste plaats voor moeten zorgen, dat hongersnood en sociale onrust, die hongersnood tèngevolge kan heb ben, worden vermeden. Hy zeide dringend gelden nodig te hebben om te zorgen voor hen die het meest door hongersnood worden bedreigd. „Zonder eensgezindheid in deze kwestie gaan wij naar een catastro phe", aldus generaal Boyer de Latour. VANDAAG VOOR NATIONALE VERGADERING Twee Gaullisten bedankten te elfder ure Christian Pineau is erin geslaagd een nieuw Frans kabinet te vormen. De formateur was 't gelukt in de vroe ge ochtenduren van Donderdag een aantal moeilijkheden, die Woensdagavond waren gerezen, uit de weg te ruimen. Indien de Nationale Vergadering de nieuwe regering goedkeurt, zal Pineau de eerste socialistische premier van Frankrijk zijn sinds de „eenmaands"-regering van Paul Ramadier in 1947. Sedert de regering van Queuille in 1951 hebben de socialisten niet meer aan enige regering deel genomen. 1 ÜDinUts qelooez in hei flutsieïbamse "öonbeipazk De voorzitter van de Franse Na tionale Vergadering, Pierre Schnei- ter, heeft de afgevaardigden telegra fisch medegedeeld, dat hedenmiddag om 3 uur (Ned. tijd) de vergadering bijeenkomt. Pineau zal dan zijn nieu we kabinet aan de Vergadering voor stellen en om zijn ambtsbevestiging verzoeken. HET NIEUWE KABINET. Het nieuwe Franse kabinet ziet er als volgt uit: Premier en minister van buiten landse zaken: Christian Pineau, (so cialist) vice-premiers: Robert Schu man (M.R.P.) en Yvon Delbos (radi caal); minister van staat voor Navo- betrekkingen: Edouard Bonnefous, (radicaal-gezind); defensie: Robert Lecourt (M.R.P.)justitie: Robert Schuman (Volksrepublikein); bin nenlandse zaken: Marice Bourges Manuoury (radicaal); financiën: Ro bert Lacoste (socialist); onderwys: senator Jean Berthoin, (radicaal); openbare werken: André Morice, (ra dicaal); huisvesting: Maurice Lemai- re, (Gaullist)industrie en handel: Jean Marie Louvel (M.R.P.)land bouw: René Charpentier, (M.R.P.); overzeese gebieden: Gaston Deferre, (socialist); sociale zaken (arbeid en gezondheid): Albert Gazier, (socia list) oudstrijderszaken: Jean Legar- ret, (radicaal-gezind). Donderdagochtend was gemeld, dat de Gaullisten CorniglionMolinier en Ferri, die resp. minister van justi tie en minister van PTT zouden wor den, te elfder ure hadden bedankt. De portefeuille van justitie gaat nu naar Robert Schuman. De terugtrekking van de Gaullisten volgde op een bijeenkomst van de Gaullistische fractie uit de Nationale Vergadering, waarin felle critiek op de ministerslijst van Pineau werd ge leverd. Het besluit der Gaullisten betekent, dat Pineau waarschijnlijk op slechts zes van de 79 Gaullistische stemmen zal kunnen rekenen. Hij had aanvan kelijk gedacht er 20 tot 30 te krijgen. Politieke waarnemers geven Pineau over het algemeen slechts een kleine kans. Opheffing van de Unie in Indonesisch parlement Op 25 Februari a.s. Het Indonesische parlement zal op 25 Februari in plenaire zitting de op heffing van de Nederlands-Indonesi sche Unie bespreken. Intussen is de memorie van ant woord verschenen op de beschouwin gen in de afdelingen over het proto col, betreffende de opheffing van de Unie. .Daarin zegt de regering o.a. dat bij de afwikkeling van de kwestie voort spruitende uit de R.T.C.-overeenkom- sten en in de kwestie Nieuw-Guinea, de Indonesische regering nimmer de weg der onderhandelingen zal verla ten, zolang de mogelijkheid de kwes ties langs vredelievende weg op te los sen. nog bestaat. Dit in verband met de internationale mening, die onder handelingen wenst. Ten aanzien van de verbondenheid van kwesties met betrekking tot de Unie, andere uit de R.T.C. voortsprui tende overeenkomsten en Weste lijk Nieuw-Guinea, meent de In donesïsche regering, dat om praeti- sche redenen daarvan kon worden af geweken. De regering achtte het noodzakelijk eerst de opheffing van de Unie te bewerkstelligen en daar mede een weg te banen voor het af wikkelen van de beide andere kwes ties. 0 Oudheidkundigen hebben in het gebied van Ayden (Turkije), bij de rivier de Menderes, de resten van een Phrygische Acropolis ontdekt, die ongeveer duizend jaar voor Christus gebouwd moet zijn. Er zijn talrijke gebruiksvoorwerpen en ook beelden gevonden. Groot-Brittannnië heeft Donderdag bekend gemaakt, dat het een water stofbom zal maken. In een witboek over de defensie zegt de Britse regering, dat men in En geland de bekwaamheid heeft om warmtekern- (waterstof) wapens te vervaardigen. De regering heeft zorgvuldig overwogen wat dit meebrengt en zjj acht het haar plicht tot de ontwikkeling en productie van deze wa pens over te gaan. In het witboek wordt gezegd dat als het Westen niet een volledig gebruik van de mogelijkheden op kerngebied maakt, Europa niet tegen een invasie en bezetting kan worden beschermd. De Britse regering deelt mede, dat zij naar schatting 1.537.200.000 pond sterling (ruim 16 milliard gulden) aan de landsverdediging zal beste den in het belastingjaar 1955/'56. Dit is 102.700.000 pond (bijna 1,2 mil liard gulden) minder dan de begro ting voor het lopende belastingjaar. Op 1 April 1956 zal de militaire sterkte ongeveer 788.000 man zijn. Dit is 35.300 man minder dan het ge schatte cijfer voor het lopende jaar. In het witboek wordt gezegd, dat de opkomst van de waterstofbom alle andere wapens overschaduwt. De productie van bemande bom menwerpers die geschikt zijn voor atoombommen is bevredigend. Bin nen afzienbare tijd zal een experi mentele snelvarende duikboot gereed komen. De conferentie in Bandoeng Volgens radio Peking heeft de pre mier van communistisch China, Tsjou en Lai, de uitnodiging tot bijwonen van de AziatischAfrikaanse confe rentie in Bandoeng aanvaard. De conferentie zal in April beginnen. \Ni i Niet met elkaar eens DANK ZIJ ZUID. AFRIKAANSE HULP Door Commissaris der Koningin In Oudelande wapperden Donderdag de vlaggen. De Nederlandse drie kleur en.... het oranje, blanje, bleu van Zuid-Afrika! Want was er na de watersnoodramp geen tienduizend gulden van de Transvaalse stad Vander- bijlpark gekomen, wellicht had het fraaie Dorpshuis, met kleuterschool en badhuis, dat de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot nu officieel opende, cr nog niet gestaan. Mèt dc financiële hulp ook van andere zyden, werd het n& de ramp mogelyk een reeds jaren levende wens in vervulling te doen gaan. In een gezellig, ongedwongen samenzijn hebben Donderdagmiddag verschillende sprekers hun vreugde hierover uit gesproken. In het fonkelnieuwe Dorpshuis kon burgemeester W. N. van Liere verschillende genodigden welkom he ten, waarna hij de voorgeschiedenis releveerde. Jaren geleden deed ds. Matzer van Bloois, die helaas thans niet aanwezig kon zijn, reeds een po ging om een verenigingsgebouw te stichten. Zijn pogingen strandden, doch wel liet hij bij zijn vertrek een fondsje achter, dat thans ook ge bruikt kon worden. Er was grote be hoefte aan een dergelijk gebouw. Bij de ramp kwam er 10.000 van de Transvaalse stad Vanderbijlpark voor het getroffen Oudelande. Hoewel het niet gemakkelijk is ge weest om dit aan het Rampenfonds overgemaakte bedrag uitgekeerd te krijgen, is dit uiteindelijk toch ge lukt. Van de adopterende gemeente Vriezenveen kwam nog een gift, ter wijl de bevolking zelf met een bazar voor de inrichting zorgde, Daarnaast verleende de gemeente raad zijn medewerking door het vo teren van de resterende gelden, zo dat op 15 October jJ. de eerste steen gelegd kon worden voor het Dorps huis met kleuterschool en badhuis. Dank bracht burgemeester Van Lie re aan allen, die aan de totstandko ming hebben bijgedragen. Voorts richtte hij woorden van gelukwens tot het bestuur van de Kleuterschool, welke thans een goede huisvesting heeft gekregen. De burgemeester hoopte, dat hier veel zegenrijk en vruchtdragend werk verricht mag worden en dat het dorpshuis moge bijdragen tot de ontwikkeling van het verenigingsleven en het badhuis tot een betere hygiëne. De Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, die be sloten heeft in elk rampgebied één nieuw dorpshuis te zullen openen! wees op het grote belang van deze verenigingsgebouwen voor het plat teland. Wel is het droevig, dat er voor ver schillende gemeenten eerst een oor log ofeen watersnoodramp moest komen, voordat de wensen op dat ge bied in vervulling konden gaan. Dat juist een gift uit Zuid-Afrika een flinke stoot tot het totstandkomen van dit dorpshuis heeft gegeven, had voor de Commissaris een aparte be koring. Tijdens zijn bezoek aan Zuid- Afrika had hij vaak met ontroering kennis genomen, hoezeer men daar met Nederland meeleefde. Ook de nieuwe kleuterschool mag met vreug de worden begroet. Spreker hoopte dat dit mooie gebouwencomplex in goede staat zal kunnen worden ge houden, hetgeen vaak moeilijker is dan het stichten ervan. In deze goed be stuurde gemeente behoeft men overi gens niet bezorgd te zijn, aldus de Commissaris, dat het gebouw niet goed zal worden onderhouden. Met het aanbieden van de sleutel aan bur gemeester Van Liere en het uitspre ken van de wens, dat het gebouw on der Gods zegen moge bijdragen tot heil van deze gemeente, verklaarde de Commissaris het dorpshuis voor eopend. De inspéctrice voor het kleuteron derwijs, mej. H. J. Glasz, sprak met name haar voldoening uit over het ^Vervolg op pag, 2) De Russische gedelegeerde bij de Ver enigde Naties te Nevj York, Arkady Sobolev (boven) schijnt er niet ge- heel in te kunnen slagen de Ameri kaanse gedelegeerde bij de Verenigde Naties, Henry Cabot Lodge Jr. (on der), te overtuigen tijdens zijn rede voering gedurende de zitting van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad erkende tijdens deze zitting haar fa len bij haar pogingen tot het tot stand komen van een staakt het vuren tus sen Communistisch en Nationalis tisch China. VERWACHT... OM HET VRIESPUNT. Wisselend bewolkt met enkele verspreid optredende sneeuwbuien. Matige tot krachtige wind hoofdza kelijk tussen Noor^ en Noordoost. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. ZON EN MAAN. 19 Februari J Zon op: 7.52 onder: 18.02 I Maan op; 6.05 onder: 14.33

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1