Halitran SPANNING AAN KOP VAN le EN 2e KLASSE TOEGENOMEN IIMMY op het onbekende eiland ALC0CHIN ALC0CHIN- KUUR J0 FIBBE DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 ZEEUWSE DAMCOMPETITIE 's-Gra venpolder versloeg Middelburg II (128) "Voor de Zeeuwse damcompetltie werd wederom een aantal wedstrij den gespeeld. Door de verschillende uitslagen is zowel in de le als in de 2e klasse de spanning aan de kop zeer toegenomen. Alle titelpreten- denten doen slechts weinig voor elk aar onder in aantal behaalde winst punten. De uitslagen van de afgelo pen week luidden: In de le klasse won 's-Gravenpol- der van Middelburg II met 128. De uitslagen waren: 1. J. BlomH. Overtveld 02; J .WalraveJoh. v. d. Berge 11; 3. G. BlomP. van Boven 20; 4. J. C. v. d. HageM. Reijnhout 20; 5. J. FeliusP. Ven- devielle 02; 6. H. NieuwdorpA. Cornelisse 2—0; 7. A. Dubbeldam K. C .de Baare 02; 8. J. Kluiver K .de Vries 2:0; 9. A. van Over- beekeJ. v. d. Berge 11; 10. J. Op 't Hof—H. v. d. Slikke 2—0. Kapelle I en Souburg I deelden de punten (99). De uitslagen: 1. J. C. WalravenP. van Sorge Wzn. 02; 2. C. van OverloopL. Leijnse 0 2; 3. C. van LiereF. Dixhoorn 2 0; 4. C. v. d. Schraaf—J. Koch 1—1; 5. J. J. GansemanA. de Pagter 20; 6. Chr. KorstanjeA. van Sorge 02; 7. C. SulstersJ. Dijk stra afgebr.; 8. J. Op 't HofL. van Soelen 1—1; 9. J. de Neef—J. C. Sinke 1—1; 10. C. Op 't Hof—Chr. Kats 2—0. Beide tientallen speelden hier met I afgebroken partij voorlopig 99 gelijk. Voor de 2e klasse verloor Kapelle n van Lammerenburg (614). De uitslagen waren: 1. C. v. d. Vliet I. Vinke 11; 2. J. C .van LiereJ. Koppejan Jr. 11; 3. A. Hoogstra- te—A. C. Koole 1—1; 4. C. Blanken- burghM. v. d. Heijden 20; 5. J. van Liere-NoutC. Geljon 02; 6. G .de RijderA. Aarnoutse 11; 7. H. v. d. VrieA. de Buck 02; 8. A. BruinoogeW. Koole 02; 9. G. LepoeterL. de Pagter 02; 10. G. van NeurdenA. Francke 02. Met Vlissingen HE kwam Kapelle II tot een puntenverdeling (1010). 1. C. v .d. VlietJoh. Luwema 11; 2. A. HoogstrateJ. Rijkse 02; 3. C. Blankenburghn.o.g. 20; 4. G. de RijderE. D. Verschoor 20; 5. M. GansemanJoh. Lere 02; 6. H. v. d. VrieG. Meerman 02; 7. A. BruinoogeJ. Koole 02; 8. G. LepoeterC. de Jonge 11; 9. G. WestveerJ. Geljon 20; 10. J. BraamA. Back 20. AFGEBROKEN. Uitslagen afgebroken partijen: Middelburg nSouburg I: Joh. v. d. BergeF. Dixhoorn 02; K. C. de BaareC .van Rijswijk 20; K. de VriesL. van Soelen 11. De eindstand werd 119 voor Souburg Tenslotte de standen aan de kop: le klasse: St. Laurens 5 7 5842 's-Gravenpolder 5 7 5446 Souburg I 4 6 4535 2e klasse: Lammerenburg 6 8 6555 Souburg II 6 8 6555 De Schelde 5 7 58—42 Uitslagen duels persoonlijk kampioenschap van Zeeland De wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Zeeland in de verschillende klassen werden voort gezet. De uitslagen luidden: Hoofdklasse: L. AndersonH. de Vlieger 2—0; J. Blom—J. Sinké 1— 1; D. Davidse—R. Rijkse 0—2; H. de VliegerN. Corstanje 20; L. DavidseL. Anderson 02. le klasse: O. ScherpJ. J. Gan seman 20; Joh. v. d. Bei-geC. J. Hollestelle 02; J. J. GansemanC. W. van Damme 20; P. van Sorge Wz.P. van Boven 11; C. Stange J. C. Nijssen 20; W. Kootstra J. A. Ingelse 20. Jeugdklasse: A. de WolfC. van Rijswijk 02; J. LouwerseA. de Wolf 20; G. GorsseL. Boogaard 2 0; G. MeermanA. Geldof 11; Joh. LereF. Blaas 20. ZAALHANDBAL Programma zaalcompetitie Zaterdagavond zullen in de Middel burgse veilinghal voor de Zeeuwse zaalhandbalcompetitie de volgende wedstrijden worden gespeeld: dames A: LuctorZeeuwen; dames B: Vol hardingEMM 2, TonidoOlympus 2; dames junioren: E.M.M.Tonido; heren B: OlympusMarathon 2; he ren C: VolhardingE.M.M. 2, Toni do 3Olympus 2; heren junioren: TonidoE.M.M. Volleybal De wedstrijden welke Zaterdag werden gespeeld brachten maar wei nig verandering in de ranglijsten. In de tweede klasse van de heren competitie verstevigde Marathon zijn positie door een overwinning op M. V. C.' HE alsmede door verliezen van E.V.V.C. H tegen M.V.C. H. In de damescompetitie moesten de Marathondames hun plaats afstaan aan E.V.V.C. I. De uitslagen van Zaterdag: Heren eerste klasse A: Zuidwes ters I—E.V.V.C. I 0—3; M.T.S. I— Zuidwesters I 30. Heren eerste klasse B: M.T.S. H U.O.C. I 0—3; Hoa Moa—M.T.S. H 3—0. Heren tweede klasse: M.V.C. IH Marathon 0—3; E.V.V.C. n—M.V.C. H 0—3; M.V.C. in—V.C.U. 0—3. Damescompetitie: E.V.V.C. IZuid westers 30; U.O.C. IMarathon 2 —2; U.O.C. n—E.V.V.C. I 0—3; E. V.V.C. H—E.V.V.C. I 0—3; U.O.C. H—U.O.C. I 0—3; E.V.V.C. I—Mara thon 03. BILJARTEN Stand teamwedstrijden De teamwedstrijden van het dis- rtict Walcheren en Zuid-Beveland van de Kon. Ned. Biljartbond werden voortgezet. Op het ogenblik ziet de stand er als volgt uit: Klasse B: ABC 6 gespeeld, 25 pun ten; ALM 5—14; ABV 5—9. Klasse C: Hoek 9—44; ALM 9—42; ABC 7—35; ABV 7—26; KOT 7—18; VEG 7—17. Klasse D: ABV 6—28; VEG 6—24; ABC 6—14. Klasse E: VEG 5—22; KBV I 3— 18; ABV 4—12; KBV H 4—12. ZWEMMEN Bijzondere vergaderng van Kring Zeeland van K.N.Z.B. De Kring Zeeland van de KNZB zal op Zaterdag 19 Februari te Bres- kens in bijzondere algemene vergade ring bijeen komen ter bespreking van de agendapunten van de op 26 Febru ari te houden jaarvergadering van de KNZB. Deze vergadering zal wor den bijgewoond door de voorzitter van de reorganisatiecommissie, de heer K. v. d. Wolk uit Eindhoven, die te vens voorzitter is van de Kring Bra bant. -X- De gedelegeerden van de Amsterdam se schaakbond hebben, in een Zaterdag middag gehouden vergadering, met in gang van 1 April a.s. het lidmaatschap van de K.N.S.B. opgezegd. Het besluit werd genomen met 27 stemmen voor en elf stemmen tegen. Het betreft hier een' geschil inzake de contributieregeling. 20. Tegen de avond was het gehele gezelschap klaar wakker. Jackie, die het langst van allemaal had ge slapen. ook. Ze zaten met z'n allen op een groot brok rots de situatie te bespreken, waarin zij door de een of andere wonderbaarlijke speling van het lot waren te recht gekomen. Ras Kassibo hield zich bescheiden enigs zins op een afstand. Hij deed net, alsof hij er ook geen snars van begreep, maar af en toe flikkerde er in de ogen van de dwerg een klein spottend en boosaardig lichtje.... Miebet en kapitein Brulboei hadden hele maal opnieuw met elkaar kennis gemaakt en ook Jackie had de kapitein een hand gegeven, want hij kon zich net zomin als de anderen iets herinneren van hetgeen er met hem was gebeurd. „Het is natuurlijk nog al duidelijk", zei Jimmy bedachtzaam, „dat wij met ons allen aan een soort geheugenverlies lijden. Wij zitten hier op een rtrandje en op de een of andere manier zijn we hier terecht gekomen Maar hoe?" Ka pitein Bruiboei zag Jimmy een tijdlang met grote ogen aan. „Mijn schip" riep hij eensklaps uit. „Waar is mijn schip gebleven? Ik ben toch zeker kapitein van ren schipMaar ik mag weer helemaal van voren af aan als bootsmansmaatje beginnen als ik me kan herinne ren hoe m'n schip heetLaat staan dat ik weet waar het gebleven is". Op hetzelfde ogenblik begon de goe de man te huilen. „Mensen", riep hij wanhopig uit. „Wat is er met mij en mijn goede schip gebeurd? Ik word er zo angstig van UIT DE AETHER VRIJDAG 11 FEBRUARI. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.45 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. 9.10 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 „Thuis", caus. 10.05 Morgenwijding. VA RA: 10.20 Voor de kleuters. 10.40 Vocaal dubbelkwartet. 10.555 Radiofeuilleton. 11.15 Gram. 11.35 Orgelspel. AVRO: 12.00 Viool, orgel en piano. 12.30 Land- en tuin- bouwmeded. 12.33 Sport en prognose. 12.48 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Meded. 13.20 Lich te muz. 13.55 Koersen. 14.00 Cello en piano. 14.20 Literaire caus. en voordr. 14.40 Fluit en piano. 15.00 Gram. 151.5 Gevar- progr. VARA: 16.00 Piano, orgel enigang. 16.30 Voor de kinderen. 17.00 Lichte muz. 17.20 Muz. caus. 18.00 Nws. 18.15 Act. 18.20 Dansmuz. 18.45 „De strijd voor meer wel vaart", caus. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Meisjeskoor. VPRO: 19.30 „Een huis in de oneidigheid", stemmenspel. 19.50 Ber. 20.00 Nws. 20.05 Boekbespr. 20.15 Voordr. 20.30 „Europa één", caus. 20.40 „Leven in de cultuur", caus. VARA: 21.00 Gram. 21.15 Buitenl. overz. 21.50 Lichte muz. 22.20 „Wordende wereld", glankb. VPRO: 22.40 „Vandaag", caus. 22.45 Avandwij- ding. VARA: 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gr. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgen gebed en lit. kal. 8.00 Nws., weerber. en kath. nws. 8.20 Gram. 9.00 Voor de huis vrouw. 9.45 Schoolradio. 10.00 Chansons. 10.20 Gram. 10.30 Schoolradio. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Pianospel. 12.00 Angelus. 12,03 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.- meded. 12.33 Voor het platteland. 12.40 HOOG EN LAAG WATER 11 Februari U.-fN.A.P. U.+N.A.P. U.—N.A.P. U.—N.A.P. Vlissingen 4.31 2.19 16.56 2.10 11.10 2.29 23.06 1.88 Terneuzen 5.03 2.34 17.26 2.25 11.41 2.41 23.36 2.00 Hansweert 5.37 2.44 18.05 2.39 12.15 2.59 Zierikzee 6.02 1.34 18.27 1.49 11.35 1.87 23.40 1.44 Wemeldinge 6.21 1.60 18.40 1.74 12.01 2.14 Gram. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Amus. muz. 13 45 Voor de vrouw. 14.00 Kamermuz. 14.30 Kamer- ork. 15.00 Schoolradio. 15.30 Sopr., piano en hoorn. 166.00 Voor de zieken. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Kinderkoor. 17.40 Koersen. 17.45 Pianorecital. 18.05 Jazz- muz. 18.30 Vragenbeantw. 18.45 Gram. 18.55 Toespr. door Prof. Romme. 19.00 Nws. 19.10 Regeringsuitz. „Verklaring en toelichting", waarin opgenomen het emi gratiepraatje door N. A. van Luyk. 19.30 Avondgebed en lit. kal. 19.45 Verz. progr. 20.40 Act. 20.55 De gewone man. 21.00 Pol. forum. 21.30 Muzikale raadsels. 22.00 „Rust en onrust", caus. 22.15 Promenade ork. en soliste. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. KERKNIEUWS. NED. HERV. KERK. Benoemd tot vic. te Wolf aartsdijk, W. S. Duvekot, cand. te Goes. CHR. GEREF. KERKEN. Bedankt voor Nieuwpoort, D. Slagboom te Middelburg. GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND. Tweetal te Dordrecht D. L. Aangeen- brug te Terneuzen en Chr. v. d. Woes- tijne te Barneveld, van wie eerstgenoem de, die reeds eerder predikant was te Dordrecht, is beroepen. Beroepen te Nieuwerkerk a. d. IJseï, F. Malan te Bruinisse. Heden overleed, plotse ling, mijn innig gelief de Zoon IZAK DE WAARD op de nog bloeiende leeftijd van 40 jaar. Sterke de Here zijn diepbedroefde Moeder in dit zware verlies. CLAZINA MEULMEESTER Arnemuiden, 8 Februari 1955. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde Dochter, Zuster, Be- huwdzuster en Tante SERAPHINA MARIA ARS betuigen wij onze hartelijke dank, inzonderheid aan Dr Kievit. J. ARS Borssele, Monsterweg 136. Voor de vele bewijzen van medeleven, in verband met het overlijden van onze ge liefde Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mevrouw FRANCINA CHRISTINA VERLARE geb. Rooze betuigen wij onze oprechte dank. Mede namens de Familie, E. VERLARE Nieuw- en Sint Joosland, Februari 1955. „Sonnehuys". GUL MET GULDENS! Wat is het toch goed kopen bij een VéGé- kruidenier Denk maar eens aan die geldzegels, waar je guldens voori krijgt. Uit Duitsland ontvin gen wij het bericht dat door een tragisch onge luk, plotseling, is over leden onze Broeder, Zwager en Oom, de Heer JOHANNES VERRIJZER Echtgenoot van Jacobs Bazen op de leeftijd van 50 jaren. Wilhelminadorp: E. VERRIJZER A. VERRIJZER— MAARTENSE Goes: F. VERRIJZER G. VERRIJZER— VERDONK M. KARMAN— VERRIJZER J. KARMAN Wilhelminadorp C. VERRIJZER J. VERRIJZER KEUKELAAR Goes: P. TRAAS— VERRIJZER A. TRAAS Haarlem: J. VERRIJZER F. VERRIJZER— DERKX Goes: J. VAN HOORN— VERRIJZER A. VAN HOORN Sas van Gent: A. DINGEMANSE— VERRIJZER J. DINGEMANSE 31 Januari 1955. Vrijdagmiddag 2 uur vers rundvlees ABATTOIR Seisweg, Middelburg. Voisette Fourrée geeft de gezellige noot"l knappend als heuse hazelnootjes, roet 'n croquante vulling en 'n vol verfijnd aroma! 39 ct per 100 gram Oranjevereniging Goes. Algemene ledenvergadering op Maandag 14 Febr. a.s. des avonds om 7.30 uur in Melksalon „De Opril" (v.h. Bustraan). AGENDA: Opening Notulen Verslag secretaris penningmeester Bestuursverkiezing Bespreking feestviering Koninginnedag, Natio nale feestdag en 31 Augustus Rondvraag en sluiting. HET BESTUUR. het beroemde haarwa ter, dat fantastische re sultaten geeft. Hebt U last van haaruitval Wacht dan niet te lang, maar begin nog direct een Alcochin haarwater 1.15 Alcochin speciaal L75 Alle Alcochin-artikelen natuurlijk VLISSINGEN MIDDELBURG Neem Vitaminen in hun oorspronkelijke natuurstaats «Ike da Lééf natuurlek, neem natüürlijke Vitaminen! Halitran is het lichtverteerbare, natuurreine extract uit de verse levers van de edelste arctische vissoorten. Eén capsule Halitran doet hetzelfde als een héle paplepel levertraan doch U slikt een Halltran-capsule veel gemakkelijker weg! Geen enkel ander product biedt U een dergelijke natüürlijke en gewaarborgde vltamlnenrijkdom. Het con stante Vitamine-gehalte wordt U gegarandeerd door het officiële „Norslie Institut for Ernaerlngsforsking" te Oslo, Noorwegen. Verhoog dus Uw weerstand en vul Uw vitaminen-voorraad aan met Halitran! Voor kinderen zijn er Halitran-druppels Elke dag 3 5 druppels op een schepje suiker of ln de pap. Halitran bevat: 38.000 I.e.Vitamine A 3.500 l.e.Vitamine D per gram. Halitran geeft: meer weerstand te gen griep, bronchitis en andere ziekten. Voorkomt en be strijdt rachitis. Kweekt sterke been. deren en een gaaf gebit. ca 60 maal meer Vitaminen dan gewone levertraan Ceylon Melange (Geel etiket) 13% cent Engelse Melange (Rood etiket) 130 cent Engelse Melange (Groen etiket) 125 cent Net meisje gevraagd als hulp in de huishouding in gezin m. 3 kind. Werk ster aanwezig. Mèvr. TOULON v. d. KOOG Warande 17, Beverwijk. Iedereen een schrijfmachine. Zonder vooruitbetaling, ca ƒ2,p. w. le betaling na 6 weken. Discretie verze kerd. Br. letter N 73, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te huur: AUTOSTALLING, tevens te gebruiken ais bergruimte, nieuwbouw, di rect te betrekken. Gelegen beneden flat C. Buskenstr. Te bevragen: Dir.-lteet Fa KRAP, Gasthuisstraat, Vlissingen. PLAATST UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TE KOOP: Grote Lips brandkast met 2 afdelingen 275,— nog kleinere 225,en 175,— Mooie Jaarsma haard 100,— VAN ROON, Langeviele 62, Middelburg. Wringers, Wasmachines Haarden en Kachels, mooie Strijkplanken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7