f KLANKBOKD Gevaar voor een grote oorlog is geringer dan men denkt Kwaliteit gaat Nederlandse rol spelen bij de koopvaardijvloot BOEKEN KAMER VOOR LEGALISATIE VAN DE LIJKVERBRANDING n DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955 PROVINCIALE Z E E O W 8 E COURANT 8 DR DREES IN EERSTE KAMER: Belastingverlichting compensatie voor vergeten groepen In de Eerste Kamer heeft minister-president Drees bij de beantwoording van de verschillende sprekers er op gewezen, dat hij over het mandement als voorzitter van de ministerraad zijn oordeel niet kan geven. Het heeft de spanningen tussen de politieke partijen doen toenemen, maar het kabi net als zodanig staat daarbuiten. Op de critiek die de KVP op hem had geleverd, toen hij buiten het par lement over het mandement had gesproken, merkte dr. Drees op, dat mi nisters niet alleen bestuurders zijn los van een volksgroep. Men moet trach ten bestuurder te zijn voor het gehele volk, maar het kabinet zou z.i. een deel van zijn vertrouwen, verliezen, wanneer het de binding verloor met de volksgroepen waaruit de leden zyn voortgekomen. Dit acht dr. Drees van groot belang en daarom is het soms wenselijk buiten het parlement als partijlid op te treden. In de critiek van de heer Molenaar op bepaalde ministers, kan hij moei lijk treden, hoewel hij vindt dat de heer Molenaar bepaald niet billijk is geweest, zo b.v. ten aanzien van minister Van Thiel. De critiek op minister Staf te laten culmineren in het liftverbod is even min billijk. Daarvoor zijn de verdien sten van de bewindsman op ander ge bied te groot. Nederland als staat doet veel voor Indische Nederlanders hier en in Indonesië. Maar het is moeilijk als staat iets te doen op het terrein van een andere staat. Overigens waarschuwde hij tegen een tendens om zoveel mogelijk Indi sche Nederlanders naar ons land te laten overkomen. Daarmee zijn vaak noch de mensen, noch het land ge baat. De fout die buitenlandse zaken heeft gemaakt t.a.v. de Russische ambassade had natuurlijk niet moe ten voorkomen, maar dit mag zeker geen toetssteen zijn voor het beleid van het ministerie. Het prestige dat Nederland de laatste jaren in het bui tenland heeft gewonnen zou daar be ter voor kunnen dienen. De idee om een minister verant woordelijk te stellen voor een beleid, dat verschillende ministeries betreft kan hij moeilijk zonder meer overne men. Wel wilde hij een scherpere taakverdeling bevorderen. Een algemene grondwetsherziening tot stand brengen in de tijd die dit ministerie nog rest, zou een daad van onbezonnenheid zijn. Tegenover de uitbreiding van de beide Kamers staat het kabinet sym pathiek en het zal zeker rekening houden met de wensen die hierover te berde zijn gebracht. Ten a'anzien van het onderwijs heeft zeker het kabinet een algemene verantwoordelijkheid. Dr. Drees heeft echter de indruk, dat men-verre on derschat wat na de oorlog op onder wijsgebied is gebeurd. In het geheel zijn de uitgaven voor onderwijs ge stegen van 235 in 1946 tot 650 mil- lioen. Het aantal onderwijzers is met 7000 gestegen. Dat een onderwijzer geen ridderor de, maar slechts een medaille kan krijgen (een opmerking van de heer Kropman) is volgens spreker niet juist. De feiten wijzen anders uit. Burgerlijk Wetboek Wat betreft het Burgerlijk Wet boek. dit zal in zijn geheel niet wor den herzien in deze parlementaire periode. Dit neemt niet weg, dat de werklustige minister van justitie b.v. niet het eerste deel zal willen afdoen. Dr. Drees meent, dat het gevaar voor een grote oorlog geringer is dan anderen misschien denken, juist ten gevolge van de ontwikkeling van de nieuwe wapenen. Wellicht zal lange tijd spanning blijven bestaan, zich uitende in ondermijning, burgeroor logen, enz. De beveiliging tegen een wereldoorlog ligt naar zijn me ning in een aaneensluiting van de vrije volken. Men moet tijdig maatregelen ne men om een omslag in de conjunc tuur te voorkomen en één daarvan is de zelfbeperking. In dit verband roerde dr. Drees de belastingverla ging aan. Uit conjuncturele overwe gingen zou men daartoe misschien niet over moeten gaan, doch hij is er persoonlijk voor omdat men belas ting-verlichting nodig heeft als com pensatie voor de vergeten groepen. Voorts zijn de vergrote uitgaven voor defensie niet langer nodig en dit is een tweede argument voor belas tingverlaging. De laatste jaren is er in de indus triële sector een niet geheel te recht vaardigen starheid van prijzen ge weest. Dit heeft geleid tot een te HERBEWAPENING. In het plaatsje Greven (Westfalen) is men nogal hui verig voor de Duitse herbewapening. Daar is de volgende carnavalsleuze gekozen: „Liever carnavalist dan in fanterist". KOFFERS TERUG. Dieven in Lon den stalen uit de geparkeerde auto van de bekende Engelse hardloper Chris Chataway twee koffers. Toen de dieven des middags in de krant lazen van wie ze de koffers gestolen hadden, deelden ze telefonisch aan een dag- blad-redactie mee, waar de koffers te ruggehaald konden wordenZe wilden geenszins een populaire sport man bestelen!!! BIJ HET ZWEMMEN. Een beslis sing van de gezondheidsraad in Leices- ter (Engeland) trok vorige week de aandacht. De raad verklaarde name lijk, dat een heer niet in aanmerking kwam voor een (nieuw) vals gebit op kosten van de raad, aangezien hij bij sterke zeegang een bad had genomen en toen zoveel water had ingeslikt, dat hij zijn (eerste) kunstgebit had uitgespuwd, waardoor het verloren ging. Dit noemde de raad verregaan de onachtzaamheid. hoog niveau van kosten. Onnodige prijsverhoging kan b.v. veroorzaakt worden door de tendenz bij de bak kers het volksbrood af te schaffen. Ongunstige ontwikkelingen der prijzen door verschillende factoren dreigen ons in een spiraalbeweging te brengen en dit brengt een gevaarlijke situatie mee, doordat de wereldprij- zen dalen en onze uitvoer daarvan de terugslag ondervindt. Tegen de ach tergrond van deze spiraal zag dr. Drees ook de huurverhoging. Dat besprekingen in de minister raad publiek worden voordat een be slissing gevallen is, betreurde dr. Drees. Hij had niet de minste illusie dat „lekken" kunnen worden voorko men. Men moet de kwestie van de huur verhoging zo behandelen, dat ze niet een nieuwe loonsverhoging nodig maakt. Dit is van het grootste be lang voor de rust op het conjunctu rele terrein. Indien de nieuwe voor stellen aanvaard worden zal het noodzakelijk zijn ook de kwestie van de bijdragen opnieuw te bekijken. Re denen tot een officiële viering van de komende vijfde Mei is er zeker. De regering zal in Wageningen verte genwoordigd zijn en H.M. de Konin gin zal een rede houden. Huurbeleid Wat er precies met het huurbeleid gaat gebeuren, kon dr. Drees, bleek nog bij de replieken, op ogenblik nog niet zeggen. Wel kon hij mededelen dat in het algemeen de arbeiderswoningen buiten de ver hoging zullen vallen. Verder zal er een tussenklasse van 5 verhoging zijn en de duurdere klasse van 10 verhoging. Woningen na 1945 met subsidie ge bouwd, worden alleen in huur ver hoogd, als het huurpeil lager ligt dan dat van oude woningen, zodat dus 't gros dier woningen bulten de verho ging zal vallen. Voorts worden de femeenten in dit verband verdeeld in klassen. De minister-president stelde nog eens uitdrukkelijk vast, dat bij de besprekingen in de ministerraad over het huurbeleid een der voornaamste argumenten is geweest, dat men thans eindelijk rust moet krijgen in de' sector van lonen en prijzen. MET 68 TEGEN 11 STEMMEN Geen principiële wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft Woensdagmiddag met 68 tegen 11 stemmen het wetsontwerp aangenomen, dat een eind maakt aan de verouderde toestand, dat in ons land alleen het begraven en niet het verbranden van lijken wet telijk geoorloofd is. Voortaan is als het ontwerp tot wet is verheven crematie toegestaan. Er z\jn geen principiële wijzigingen in het oorspron kelijke ontwerp aangebracht. Tegen stemden de VVD, de CPN en de SGP, laatstgenoemde omdat zij het verassen van Tijken verboden zou willen zien; de WD en de CPN ging het wetsontwerp niet ver genoeg. Met name hadden zij bezwaar tegen de verplichting om bij het leven schrif telijk te verklaren, dat men gecre meerd wil worden, tegen het binden van de oprichting van een cremato rium aan de Koninklijke goedkeuring', welke goedkeuring alleen gegeven kan worden, als in de desbetreffende femeenten en de naaste omgeving aartegen geen overwegende gods dienstige bezwaren worden inge bracht en tegen het recht dat aan een tijdelijke opvoeder en verzorger van het kind beneden 18 jaar wordt toe gestaan om dit kind na zijn overlij den te doen begraven, ook als de cre matie ligt in de sfeer van de ouders. AMENDEMENTEN Prof. Oud van de VVD verdedigde twee amendementen, één om het lid maatschap van een vereniging voor lijkverbranding te doen gelden als een wilsbeschikking van de betrokkene om zijn stoffelijk overschot te doen cremeren, en een tweede amendement om uit het ontwerp de bepaling te schrappen, dat hij, die een kind bene den 18 jaar gedurende een zekere tijd heeft opgevoed, kan bepalen, dat het stoffelijk overschot zal worden be graven, hoewel de ouders voorstan ders van crematie zijn. Wat dit laatste amendement betreft, verklaarde minister Beel, dat hij zijn wetsontwerp zou intrekken, als het amendement werd aangenomen. Beide amendementen werden verworpen. De Kamer aanvaardde met 45 tegen 38 stemmen een amendement van de heer Scheps (PvdA) om de beslissing te leggen in handen van de opvoeder én verzorger. Een amendement van de heer Bruins Slot (AR) om de oprichting van een crematorium niet te binden aan de goedkeuring bij K.B., maar aan goed keuring bij de wet, ontmoette heftig verzet van de heren Oud (VVD) en Scheps (PvdA) en bjj minister Beel, die alle drie van oordeel waren, dat daannede het fundament van het wetsontwerp werd aangetast, De bewindsman gaf zelfs te kennen, dat hij het wetsontwerp zou intrek ken, als het amendement werd aan genomen. Dat verwekte grote con sternatie bij de rechterzijde, want men voelde er daar wel voor. De Kan>;r verwierp tenslotte bij zitten en opstaan een amendement van prof. Oud (WD), dat de bedoe ling had ook aan de gemeenten de bevoegdheid te verlenen crematoria op te richten en in stand te houden. Shnplonlijn werd geblokkeerd Lawines in Zwitserland en Franse Alpen De Simplonlijn, de belangrijkste spoorwegverbinding tussen Frankrijk Zwitserland en Italië, was geblok keerd als gevolg van een aardver schuiving nabij de stad Sion in Zuid- west-Zwitserland. De lijn werd giste ren weer vrij gemaakt. Het instituut voor lawines in Davos heeft intussen gewaarschuwd voor de mogelijkheid van mèer lawines „van enorme grootte", als gevolg van het plotseling stijgen van de tempera tuur, in het bijzonder in de Alpen in centraal West-Zwitserland. Door de dooi zijn ook in Tirol lawi nes ontstaan. Verscheidene wegen, o. a. in het gebied van de Arlberg, zijn versperd. Het verkeer tussen Frank rijk en Italië via de Mont Cenis is nog versperd. Dit verkeer wordt nu omgeleid via de Simplon. Zware regenval in de Franse Alpen heeft lawines en overstromingen ver oorzaakt. Verscheidene rivieren zijn voor de tweede keer in drie weken tijds buiten de oevers getreden. A.F.L. en C.I.O. gaan samen De twee grootste vakbonden in de Verenigde Staten, de American Fede ration of Labor (A.F.L.) en het Con- is of Industrial Organisations (C.I.O.) hebben tot een fusie beslo ten. De A.F.L. telt tien millioen leden en het C.I.O. vijf millioen. Op het Chinese eiland Quemoy is men op het ogenblik uiterst waakzaam. Een actiebeeld van een Nationalisti sche geschutsopstelling op het eiland Quemoy: de 'bemanning van het ge schut rent naar de schuilplaats bij het signaal, dat zojuist gegeven werd. Het gecamoufleerde geschut heeft een kaliber van 155 mm. Aanslag op premier vail Saarland Zaterdag jJ. is een poging tot een aanslag op de Saarlandse premier Jo hannes Hoffman gedaan, aldus wordt in een regeringsverklaring medege deeld. Een pakje, dat per post bij de pre mier aan huis werd bezorgd, had een inhoud, waardoor de persoon, die het zou openen, zwaar gewond had kun nen worden. Er is een speciale commissie van onderzoek dóór de politie gevormd. Volgens gewoonlijk betrouwbare krin gen werkt deze samen met de politie in West-Duitsland. Volgens genoemde kringen had een beambte van het hoofdpostkantoor van Saarbrücken argwaan gekregen en voorzichtigheid bij het openen van het pakje aangeraden. Uit andere bron wordt vernomen, dat het pakketje een batterij en kruit bevatte en een stuk Dapier met de woorden „Deutsch ist die Saar" (de Saar is Duits) er op. Het spoor zou naar München, in West-Duitsland, leiden. De politie tracht twee mannen uit München te vinden, van wie onlangs één in een hotel in Neunkirchen in Saarland had gelogeerd. DE WIND IN DE ZEILEN Stijging in het vrachtenpeil door niemand voorzien „De Nederlandse koopvaardij heeft op het ogenblik de wind in de zeilen. Als het gemiddelde vrachtenpeil van het jaar 1952 op 100 wordt gesteld, dan is dat jaar met 150 begonnen en op 80 geëindigd. Op 80 blijft de stand van midden 1952 tot midden 1954, en dan springt de barometer welhaast met 10 punten per maand ineens op tot bijna 120 in Januari van dit jaar. Een griezelig steile daling derhalve in 1952, die halt houdt op een nau welijks renderend punt. Twee jaar windstilte om dat punt heen, dan de flinke stijging sedert j.l. Augustus, die nu halt schijnt te houden op het peil van Januari. Niet zo hoog als in 19511952 en op tweederde van het „Korea-niveau", maar een redelijk peil niettemin". Dit zeide gistermiddag mr. J. J. Oyevaar, bestuurslid van de Nederlandse redersvereniging, in een inleiding voor de leden van het contactcentrum op voorlichtingsgebied in Den Haag. Mr. Oyevaar zeide, dat deze jong ste stijging in het vrachtenpeil door niemand was voorzien. De oorzaak ligt in een sterk gestegen vervoers vraag voor kolen van de Verenigde Staten naar West-Europa, van graan en de naar wordt verwacht toene mende stroom van ertsen naar Enge land en West-Duitsland. Evenmin als de stijging kon worden voorzien, kan worden voorspeld hoe lang de periode van redelijk goede vrachten zal duren. Het gaat om de vraag hoe op langere duur de vraag en het aan bod zich zullen verhouden, een ver houding, die in „de tamelijk vrije wereld van de koopvaardij" hoofdza kelijk het vrachtenpeil bepalen, aldus mr. Oyevaar. Over het tankervervoer zeide mr. Oyevaar, dat dit vervoer op de we reldmarkt een steeds groter worden de rol speelt. Van het wereldv.ervoer was in 1929 nog slechts 15 tan kervervoer, in 1953 50 De hoge Ze hadden er schoon genoeg van, de twee broers Aime en Joseph Casa- vant, een tweeling, die een sprekende gelijkenis vertonen. Telkens wanneer Aime iets had uitgehaald, wat niet helemaal door de beugel kon, werd, Joseph op rapport geroepen en om gekeerd. En dan hadden se de groot ste moeite om de „vergissing" recht te zetten De regiments-sergeant, majoor Alcide Brocliu vond er een prachtige oplossing op: Joseph kreeg van hem de opdracht om zijn snor te laten staan; het resultaat liet niet lang op zich wachten...! vrachten, die bedongen konden wor den door het grote tekort aan tank schepen, heeft geleid tot een koorts achtige nieuwbouw met als resul taat, dat thans een over-aanbod van tankschepen bestaat, dat door ver dere nieuwbouw nog zal toenemen. Van de 17 millioen bruto-ton, die is besteld, is 10 tot 11 millioen ton tankschepen. Mr. Oyevaar besprak voorts de vlagdiscriminatie, „het kwaad van de scheepvaart-protectie, dat dwars tegen de liberaliserende tendenties in het handelsverkeer in onze 20e eeuw weer opduikt en in steeds toe nemende mate wordt toegepast". Uit voerig ging mr. Oyevaar in op de 50 regeling van de Verenigde Staten, waarbij hij zeide, dat de tijd is gekomen dit kwaad niet langer met woorden, maar met de daad te lijf te gaan. Als voorbeeld noemde hij Noorwegen, dat in tegenstelling tot Engeland, heeft geweigerd Ameri kaanse overschotten aan landbouw producten en kolen af te nemen, om dat de Amerikaanse regering vast bleef houden aan de eis, dat "de helft van de te verschepen goederen met Amerikaanse scheper moest worden vervoerd. Mr. Oyevaar zeide, dat de Europe se landen hun behoeften elders moe ten dekken, indien de Verenigde Sta ten deze eis niet intrekken. Misschien betekent dat een nadeel door het op offeren van een voordelig prijsver schil. maar daartegenover moet wor den beseft, dat de 50 bepaling op den duur een traditionele en vitale bestaansbasis van de Europese seheepvaartbelangen ondermijnt". Mr. Oyevaar besprak vervolgens de samenstelling van de Nederland se koopvaardijvloot, waarvan nu het volume ot> peil is (34 millioen ton tegen 2.850.000 ton in 1939). de kwaliteit een rol gaat spelen. Prac- tisch de helft van de tonnage is ta melijk nieuw. Het is moeilijk te berekenen, welke bedragen voor investering met de vervanging van het oude cn verou derde deel gemoeid zal zijn. Het gaat bovendien niet alleen om vervanging, maar ook om uitbreiding. In de ko mende zeven tot ach. jaar zal hier zeker wel tegen de twee milliard gulden mee zijn gemoeid. Het Wereldgebeuren Geen bezoek e grote en de kleine mannen ter wereld hebben hun mening ge geven over het aftreden van Malenkow. Men zegt, dat Sir Winston Churchill zich in de handen heeft gewreven en droogjes heeft geconsta teerd. „Dat is prachtig, nu zullen de heren van de oppositie wel niet lan ger meer zaniken, dat ik by Malen kow op bezoek moet gaan". Oud-president Truman van de Ver enigde staten toonde zich de optimist, die hjj altijd is geweest, toen hij zei: „Ik heb hoop, dat deze verandering zal leiden tot verbetering". Oud-premier Mendès-France vol stond met de verbeten opmerking, dat de regering van Rusland blijkbaar niet stabiel is! Van de persstemmen is er één op merkelijk genoeg om er wat aandacht aan te besteden. De (Engelse) Times meent namelijk, dat het aftreden van Malenkow het einde betekent van de poging tot „collectief leiderschap" De macht van Nikita Kroestsjew ontwikkelt zich thans in de richting van eenzelfde dictatuur als door Stalin werd uitgeoefend. De Times betoogt ook, dat de redenen, welke voor Malenkow's aftreden wor den aangevoerd in het algemeen wel juist zijn. De economische toestand in de Sowjet Unie was onder Malen kow's leiding niet evenwichtig. De landbouw bleek niet in staat de be volking te voorzien van de gewenste levensmiddelen en de productie van verbruiksgoederen (lichte industrie) was hoger opgevoerd dan verant woord bleek te zijn. Het is de vraag of deze moeilijkheden geheel voor re kening van Malenkow gebracht moe ten worden, maar ze waren stellig reëel. Overigens geeft de Times toe." dat er ook nog wel andere redenen voor het aftreden van Malen kow geweest zullen zijn en het noemt als voornaamste het feit, dat de op volging van Stalin niet is geregeld en de proef met het collectief leider schap niet is geslaagd. Kroestsjew neeft zich als eerste secretaris van de communistische partij meester gemaakt van de groot ste macht en hij heeft daarvan ge bruik gemaakt om Malenkow terug te zetten op een plaats van minder betekenis. In Engeland zijn de menin gen over Kroestsjew verdeeld. De Times noemt hem demonisch en im pulsief, maar blijkbaar is hij toch niet demonisch en impulsief genoeg om de groep Malenkow direct weg te wer ken. Die groep is zo groot, dat Kroes tsjew een doodvonnis van Malenkow niet heeft aangedurfd. In de toekomst zal moeten blijken of Malenkow de leider van een soort oppositie wordt in de Sowjet Unie. Het ligt wel in de verwachting, dat alle elementen, die reden hebben om zich over het communistische bestuur te beklagen, zullen samendrommen om Malenkow. Laat Malenkow dat toe. dan komt automatisch de vraag 'aan de orde of hij alsnog geëxecu teerd dient te worden. Er is aan Malenkow's aftreden nog een andere opmerkelijke kant. De Engelse Labour-man A. Be- van vestigde daarop de aandacht in de Daily Mirror. Hij zegt. dat Malen kow zich waarschijnlijk gehandhaafd zou hebben als zijn buitenlandse po litiek enig succes had opgeleverd en bijvoorbeeld Sir Winston Churchill 'n bezoek aan Moskou had gebracht, waarbij dan het probleem van het naast-elkaar-bestaan. in een welwil lende sfeer opgelost had kunnen wor den Wat Bevan hier eigenlijk van de Westerse mogendheden vraagt is te veel. Hij zou gewild hebben, dat de Westerse mogendheden door toegeven aan Russische verlangens Malenkow steunden. Zoiets kan men redelijker wijs van het Westen niet verwachten. En al is het dan waar. dat het op treden van Kroestsjew vermoedelijk niet gunstig is voor de Westerse lan denmén kon op Malenkow al even weinig bouwen als op welke Russische communistenleider ook. V er scherpt verkeerstoezicht De minister van jnstitie heeft in verband met bet toenemende aan tal verkeersovertredingen aan rijks- en gemeentepolitie over het gehele land opdracht gegeven om binnenkort een verscherpte controle uit te oefenen op de naleving der verkeersvoorschrif- ten. Meer in het bijzonder zal gelet wor den op de verlichting van alle rijdend verkeer, dus zowel van auto's, motor rijwielen, motorcarriers, als van bromfietsen, rijwielen, bespannen en onbespannen wagens, Speciale aan dacht zal hierbij gewijd worden aan de voor- en achterverlichting, stand van de koplichten, de stoplichten en reflectoren en of bij het voeren van gedimde koplichten neide koplichten gedimd worden. De politie is geïnstrueerd om niet meer met een waarschuwing te vol staan. maar aanstonds bij het consta teren der overtredingen proces-ver baal op te maken. De president der hoge autoriteit van de Europese Kolen- én Staalgemeenschap, Jean Monnet zal aanblijven, totdat de regeringen der zes landen een opvolger zullen hebben aangewezen voor jongeren. „Pinkeltje op zoek naai Klaas Vaak" door Dick Laan, met plaatjes van P. van Looy, uitg. Van Holkema en Warendorf, is weer een nieuwe uit gave in deze kostelijke serie. Vooral de categorie van 48 jaar zal vreug de scheppen in de avonturen van het kleine wezentje Pinkeltje, die met al le dieren kan praten en ze verstaan. Door de directe, aansprekende taal van de schrijver is dit boekje een voorleeswerkje bij uitnemendheid. Trouwens, het hele gezin geniet mee van Pinkeltje's wonderlijke beleve nissen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 5