Wi'He mdw Frisse KAPPIE EN DE JUWELENROOF Hm RAI hedrijfsautoMohielenonderdelen enz. DIENST VOOR MAATSCHAPPE LIJKE ZORG TE TERNEUZEN WALCHEREN MARKTBERICHTEN AKKERTJES DRAISMA'S LEVERTRAAN DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Massajeugdwerk komt weer op gang Uit het dezer dagen verschenen jaaroverzicht van de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg te Ternenzen blijkt onder meer, dat ge durende het verslagjaar de uitke- ringsnormen tweemaal werden her zien en dat ook de overige via de dienst plaats vindende uitkeringen, als sociale voorziening, oorlogs slachtoffers, enz. verhogingen ont vingen, terwjjl de uitgaven wegens verpleging eveneens stegen. Sommi ge verhogingen waren zelfs zeer be duidend. Naast het georganiseerde jeugd werk komt het massa-jeugdwerk ook weer op gang. In Sluiskil is men van R.K. en protestantse zijde hiermede doende, terwijl in Terneuzen door de Jeugdraad en de r.k. patronaatscom missie dit werk ter hand is genomen. Het door de Jeugdraad, waarin 20 jeugdorganisaties zijn verenigd, ge bezigde gebouw, nl. van de C.J.M.V., is voor dit werk ongeschikt en vanaf het begin te klein geweest. De kader vorming is, mede door het groot ver loop, voor vele organisaties een groot vraagstuk en het tijdig opleiden van kader verdient alle aandacht. Ook in 1954 was het huisvestings probleem weer een van de onoplosba re vraagstukken. Een steeds stijgend aantal aanvragen en practisch geen „vrije" nieuwbouw, d.w.z. woningen welke aan de meest urgente gevallen kunnen worden toegewezen. Migra tie- en industriewoningen werden er wel een aantal gebouwd en hiermede werden in hoofdzaak personen van elders geholpen. Het zal bij de toewij zingen van bouwvolume, zoals deze thans geschiedt, nog jaren duren voor aan de woningnood een einde komt. Krachtens de Armenwet werden in 1954 3425 onderstandsuitkeringen verstrekt tot een totaalbedrag van 38.515,16, d.i. gemiddeld per week 740.67 aan 65 personen. In het ver slagjaar werden 85 gevallen ver zorgd, te weten 42 gezinshoofden of kostwinners, 31 alleenstaanden, 12 kostgangers. Voor extra voeding op medisch advies werd uitgege ven 864.24 aan 5 gezinnen. Kleding en dekking werd in 11 gevallen ver strekt en daarvoor werd uitgegeven f 216.09. Een 4-tal woonwagenbewo ners werd met een gift ineens gehol pen,-waarvoor werd uitgegeven 120. In het verslagjaar werden 10 vrou wen, 17 mannen en 10 kinderen ge heel of gedeeltelijk voor rekening van de dienst in diverse inrichtingen ver pleegd. Inzake „garantieverklaringen voogdijpupillen'' werden 9 nieuwe ga ranties gegeven. Momenteel zijn 25 garanties betreffende pupillen lopen de. Bij particulieren werden 1 man, 1 vrouw en 1 kind ondergebracht. De totale uitgaven inzake uitbesteding bedroegen 27.362,92. De kosten van ziekenhuis- en sana- toriumverpleging hebben bedragen 10.820. Geheel of gedeeltelijk voor rekening van de dienst werden 7 vrouwen, 3 mannen en 8 kinderen verpleegd. Voor hulp in de huishouding 4 gevallen werd uitgegeven 220.25, voor geneesmiddelen 219.30, batte rijen hoorapparaat 82.80, spraak lessen 300.kraamhulp 47.50, andere voorzieningen, brillen enz. 16.10. Aan toeslag premie ziekenfonds verzorgden werd uitgegeven 2388.59 Aantal gevallen 73, aantal zielen 130. Niet in zorg zijnde personen ontvin gen in 22 gevallen een toeslag. Uit gegeven bedrag 1033.68, aantal zie len 26. Wat dè krankzinnigenverple ging betreft werden per 31 December jl. nog 27 personen, voor rekening van de dienst verpleegd. De totale verpleegkosten bedroegen 44.767.51, de vervoerskosten f 60.25. De gezinszorg blijft nog steeds gro te zorg baren, daar zich telkenmale gevallen voordoen, waar een gezins verzorgster zou moeten helpen. Over 1953 werd aan de gezinszorg van de N.H. diaconie een subsidie verleend van 354.25 voor 218 dagen gezins verzorging. Voor rekening van de dienst wer den 3 personen ter aarde besteld. Aan voorschot werd verstrekt Scheep vaartberichten Vlissingen aangekomen 8 Febr.: Mon- tardizio van Rio de Janeiro, Volodda van Antwerpen, Fraternite van New Port, Dordrecht van New York, Kiruna van Gent, 9 Febr.: Teunika van Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen 8 Febr.: Menkan N. van Montevideo. 9 Febr.: Alcyone van Rotterdam, Stad Alkmaar van Amsterdam, Dongedijk van Vancou ver. Vlissingen vertrokken 8 Febr.: Mon- tardizio naar Emden, Libertad naar Dan zig, Volodda naar Huelva, 9 Febr.: Ki runa naar Narvik, Dordrecht naar Ant werpen. Gepasseerd van Antwerpen 8 Febr.: Prinses Wiihelmina naar Ierland, Lauers- borg naar Moss, Alhena naar Rotterdam, Daniël naar Londen, 9 Febr.: Nieuwe Ha ven naar Kopenhagen, Zijpe naar Full- ham, Keizersgracht naar Oporto, Rio naar Plymouth, Mare Liberum naar Lon den. Officiële publicaties MIDDELBURG. UITLOTING GELDLENING. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat Donderdag, 17 Fe bruari 1955, 11 uur in het Stadhuis, door hen in het openbaar zal worden uitge loot één obligatie, groot f 500,van de ten laste van de gemeente lopende geld lening, oorspronkelijk groot f 35.000,—, opgenomen in 1899. Middelburg, 7 Februari 1955. MIDDELBURG. OVERSCHRIJDING ACHTERGEVELROOILIJN. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat door de firma D. Dekker, q.q. fa. L. Gabriëlse, vergunning is verzocht tot het overschrijden van de achtergevelrooilijn van het pand Lange- viele no. 25. Tot 21 Februari a.s. bestaat ter gemeen te-secretarie, (kamer 14) gelegenheid tot het inzage nemen van het verzoek en tot het schriftelijk indienen van bezwaren. Middelburg, 7 Februari 1955. 8051.33, het uitstaande bedrag per 31 December jl. bedroeg1 635.89. In 50 gevallen werd door 69 onderhouds plichtigen 3392.23 bijgedragen. De uitgaven in 1954 aan de oorlogs slachtoffers bedroegen 15.C13.92, aan de gerepatrieerden f 5444.78 en aan de watersnoodslachtoffers f 1572.03, in totaal f 25.536.55. Bij zondere voorzieningen voor deze troepen f 2500.82. De kosten wor- en volledig van het rijk terug ont vangen. Ingevolge de regeling sociale voor ziening A en B werd in totaal aan 41 hoofden van gezinnen/kostwinners en 4 alleenstaanden/kostgangers 11.938.84 uitgekeerd. In het afgelopen jaar werden 20 personen tewerkgesteld. Aantal man dagen 3171, verloond bedrag 21.323. Het aantal woningzoekenden steeg van 602 tot 648. Het werkelijke wo ningtekort nam toe van 397 tot 431. Aan 277 gezinnen werd een vergun ning voor een vrije woning verstrekt; 57 gezinnen en 68 alleenstaanden ont vingen een inwoningsvergunning. De woningvoorraad, die qp 31 December jl. 3778 panden bedroeg, vermeerder de met 55 woningen, terwijl 14 wo ningen aan hun bestemming werden onttrokken. Advertentie. 34e TENTOONSTELLING - 3 FEBRUARI t/m 12 FEBRUARI Open: 10-17 uur en 19-22 uur Laatste dag sluiting 18 uur Onderhoudsaanbestedingen In het gebouw van de Rijkswater staat, directie Zeeland, in Middelburg werd aanbesteed het onderhoud van het Kanaal door Walcheren met bij komende werken gedurende 1955. In geschreven werd als volgt: K. W. Dekker, Veere, f 65.100; E. G. Lin- denbergh, Vlissingen, f 68.700; P. de Voogd, Veere, f 69.000; J. M. Dek ker, Brouwershaven, f 70.000; C. v. d. Klippe, Vlissingen, f 70.000; J. la Gasse, Koudekerke, f 71.000. De gun ning werd aangehouden. Verder werd aanbesteed het onder houd van rijksweg 60, gedeelte Perk- polder-Hulst-Belgische grens. Hierop werd ingeschreven door: K. Lucasse, Walsoorden, f 67.000 en fa. gebrs. De Bokx. Terneuzen, f 67.800. Ook van dit bestek werd de gunning aange houden. Middelburg Consultatiebureau voor alcoholisten in Zeeland Onder voorzitterschap van de heer G. M. Feij vergaderde dezer dagen het Middelburgs Drankweer Comité. Het comité stelt zich, zoals bekend, o. a. ten doel, te komen tot de oprichting van een consultatiebureau voor alco holisten. De voorzitter gaf ter verga dering een uiteenzetting van de voor bereidingen, die reeds geschied zijn. Ten deze zal samenwerking gezocht moeten worden, zo meende hij, met andere instanties, zoals de Stichting Zeeland, de Dienst Geestelijke Volks gezondheid en de Federatie van Con- sultatiebureau's. Er moeten nog vele moeilijkheden overwonnen worden, zo dat het nog wel enige tijd zal duren, alvorens het bureau tot stand zal zijn gekomen. Uit de vergadering, die druk be zocht was, werden van diverse zijden richtlijnen aangegeven bij het streven naar de oprichting van zulk een bu reau. De voorzitter vroeg de vergade ring het MDC te machtigen om op de ingeslagen weg voort te gaan. Het ligt in de bedoeling, volgende maand een grote vergadering bijeen te roe pen, teneinde dan een voorlopig be stuur te kiezen voor het project. Interesse voor verkeersexamen Er blijkt op de lagere scholen in Middelburg en op verschillende Wal- cherse dorpen dit jaar groot enthou siasme te bestaan voor het verkeers examen, dat telkenjare onder auspi ciën van de Vereniging voor Veilig Verkeer Middelburg en omstreken, in de Zeeuwse hoofdstad wordt afgeno men. Niet minder dan 640 meisjes en jongens gaven zich reeds voor deze „vuurproef" op. De voorbereiding ge schiedt voornamelijk op de eigen school. Niettegenstaande het verheugend aantal, dat reeds 100 boven dat van het vorig jaar ligt, tracht de Vereni ging zoveel mogelijk scholen hiervoor te interesseren. Lang niet alle lager onderwijsinrichtingen in Middelburg en op de dorpen doen namelijk mee. Wat Middelburg betreft, zal op korte termijn getracht worden hierin verbe tering te brengen, in samenwerking met alle hoofden van scholen. De wethouder van onderwijs, de heer J. W. Kögeler, die een groot voorstan der van verkeersonderwijs op de scholen is, verleent hierbij zijn mede werking. Prijsuitreiking „Luctor" De Middelburgse zwem- en polo club „Luctor et Emergo" houdt op 19 Februari a.s. in restaurant Wöhler te M'burg haar jaarlijkse prijsuitrei king. Aan de dame, de heer, het meis je en de jongen, die in 1954 het meest succesvol waren, zal een prijs worden overhandigd. De avond zal verder worden gevuld met de vertoning van de films over de sportuitwisseling met Folkestone en de te Enschede ge houden Nederlandse zwemkampioen- schappen 1954. Hervormde wijkavond Wijkgemeente V van de Neder lands Hervormde Kerk te Middel burg hield in het gebouw „Mercu- vins" oor. moj geslaagde wijk-avond. Klarenbeek hield een causerie over „Middelburg in de his torie der gebouwen", die met belang stelling door de aanwezigen werd ge volgd. Nadat de wijk-predikant, ds. E. Snel ler, de spreker dank had gebracht voor diens interessante causerie, werd bij monde van deze predikant op hartelijke wijze afscheid genomen van de heer en mevrouw Klarenbeek, in verband met hun a.s. vertrek naar Zeist. Vlissingen Uitvoering „Rooms Toneel" In het „Concertgebouw" te Vlissin gen, kwam Zondagavond de Vlissingse toneelvereniging „Rooms Toneel" op de planken, om een vertolking te ge ven van Herman Nauw's blijspel „Als Ma aan de touwtjes trekt". Tevoren sprak de heer J. H. Schroo- te, voorzitter, een kort welkomst woord tot de talrijke aanwezigen en in het bijzonder tot pastoor J. N. Kos- sen, die sedert kort deze parochie dient. „Rooms Toneel" zorgde na een wat weifelend begin voor een goede op voering van Herman Nauw's kostelij ke werkje. De rolverdeling was bij zonder goed en ook de rolvastheid liet niets te wensen over. In het-bijzonder onderscheidden zich de hoofdrolvertol kers en - vertolksters, de heer M. F. van Hijfte, mej. M. Schroote, mevr. M. NobelsKats en de heer J. H. Schroo te. Dat het publiek zeer van de uitvoe ring had genoten, werd bewezen door het stormachtige applaus, dat na het vallen van het doek uit de zaal op steeg. Na afloop werd nog enkele uren ge zellig gedanst. „Ons Genoegen" hielp ook een handje mede Bij de restauratie van het nieuwe repetitielokaal van het harmonie-ge zelschap „Sint Ceacilia" te Vlissin-. gen, heeft zich ook een aantal muzi kanten van de koninklijke muziek vereniging „Ons Genoegen" inge spannen om de zaal tijdig aan kant te krijgen. Het spreekt vanzelf dat de St. Cea- cilia-muzikanten daar hun collega's zeer erkentelijk voor zijn. „France-Hollande" kwam bijeen in „la tour Eiffel" De Vlissingse club „France-Hollan de" hield Dinsdagavond in café „la tour Eiffel" aan het Beursplein te Vlissingen een bijeenkomst onder lei ding van de heer Michel M. Stériade. Deze sprak een kort openingswoord. De tientallen bezoekers hadden gro te belangstelling voor een aantal" kleurenopnamen, die onder meer be trekking hadden op de Keukenhof te Lisse. Voorts werden er nog licht beelden vertoond uit Tirol, Oosten rijk en Italië. Ook werd er nog een demonstratie gegeven van de Assimil-onderwijs- methodiek. De heer Stériade, die zich beijvert om de culturele betrekkingen tussen Nederland en het buitenland te verstevigen, koestert thans plan nen om te komen tot de stichting van een vereniging „Holland-Engeland". Aanbesteding herverkaveling De N.V. „Grontmij" te Zwolle, hield Woensdag namens de Herverkave lingscommissie Zeeland in café Ver beek te Ovezande een openbare aan besteding. Het betrof hier de aanbe- setding van: het uitlaten en ophogen van percelen in complex 36, het gra ven van leidingvak III en een kavel- sloot, het dichten van sloten en put ten en het opruimen van wegverhar ding en houtwallen met bijkomende werken, ten bate van de herverkave ling „Zak van Zuid-Beveland". De inschrijvers waren: Fa. Jos. Mulder Zn., N.H. 181.700 Combinatie Hakkers en Schermer, Werkendam 220.500; Wegenbouwbe drijf P. de Kroon, Rhenen, 228.117; G. J. Volkers, Vlissingen 229.000; fa. Hillen en Roose, Amsterdam 238.000 N.V. Jansen en Homan, Haarlem, 240.000; J. B. Jansen, Kloetinge, 246.000S. A. Sanders, Delft 247.000; Jasper van 't Verlaat, Har- dinxveld, 249.300; A. Snepvanger, Apeldoorn 249.500; gebr. Van Oord, Werkendam 250.000; fa. E.L.K., Ge leen 252.800; G. J. Lak, Geldermal- sen 260.000; fa. v/h A. Dubbers, Via- nen 268.000. Vervolgens werd aanbesteed: het uitgraven en ophogen van percelen in complex 37, het graven van leiding vak I en II en een kavelsloot, het dichten van sloten en putten, het op ruimen van houtwallen met bijkomen de werken, ten bate van de herverka veling „Zak van Zuid-Bevel and". Hierop schreven in: Fa. Jos. Mulder Zn., Bergen N.H. 82.700; Van d. Heerink en Hermsen, Amsterdam 87.000G. J. Volkert, Vlissingen 93.500; J. B. Jansen, Kloe tinge 99.000; Jasper van 't Verlaat, Hardinxveld 102.000; H. de Jager en Co., Sliedrecht 102.000; Hakkers en Schermer, Werkendam 108.500. Jansen en Homan, Haarlem 110.000; K. Lucassen, Woerden 110.330; fa. E.L.K., Geleen, 112.000; G. J. Lak, Geldermalsen 112.689; Hille en Roo se, Amsterdam 117.000; fa. v/h A. Dubbers, Vianen 122.000; J. de Kroon, A'dam 122.250; S. A. San ders, Delft 122.500; K. Snepvanger, Apeldoorn 127.950; gebr. Van Oord, Werkendam 130.000. Oost- en West-Souburg Onderwijzeres benoemd Tot tijdelijk onderwijzeres aan de Julianaschool te Oost-Souburg is benoemd mevr. N. de Zeeuw te Rit- them. Gemeenteraad komt bijeen De gemeenteraad van Oost- en West-Souburg komt Vrijdagmiddag 2 uur in openbare zitting bijeen. Op de vrij omvangrijke agenda staan onder meer: een aantal voor stellen tot verkoop van grond aan inwoners der gemeente, een voorstel tot verhoging van de huur voor de hofstede „Nagelenburg", een voor stel tot aankoop van een z.g. „kol- kenzuiger" en een voorstel tot vast steling van een verordening op de heffing van reinigingsrechten. Voorts zullen voorstellen bespro ken worden met betrekking tot de aankoop van een aanhangwagen voor de motorspuit (klein vermo gen) ten' behoeve van de gemeente lijke brandweer, en met betrekking tot de vaststelling van een brand weerverordening. - De te verlenen medewerking aan de bouw van een nieuwe school met den Bijbel zal eveneens een punt van bespreking uitmaken. VISMIJN VEERE 9 Febr. Export garnalen, aanvoer 73, prijs per kg 233. Schar 7. 42. VEILING GOES 9 Febr. Groenten: Spruiten 2642. Wit lof 34—47. Rode kool 13—28. Sav. kool 2533. Boerenkool 528. Peen 6—8. Prei 26—37. Uien 1.50—16. Koolrapen 6. Veldsla 23—31. Knolselderij 12. Alles per 100 kg. Knolselderij 3—5 per 100 st. Benoeming Prov. Gasbedrijf Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben met ingang van 1 April 1955 benoemd tot technisch-hoofdambte- naar bij het Provinciaal Gasbedrijf te Vlissingen in vaste dienst de heer H. Damhoff te Assen. Oostkapelle Oplegger in de sloot Te Oostkapelle is Woensdagmiddag omstreeks 12 uur een auto met opleg ger van de fa Leijs uit Middelburg, kort voor de Rijnsburgse weg, in de sloot geraakt. Dit ongeval gebeurde doordat de wagen moest uitwijken voor een P.T.T.-tentje en daardoor in de zachte berm terecht kwam. Er de den zich geen persoonlijke ongevallen voor. Het duurde échter tot ver in de avond voordat men er in slaagde de auto uit haar benarde positie te be- vrijden. Het verkeer moest gedurende deze werkzaamheden worden omge legd over de Rijnsburgse weg. Ned. Chr. Landarbeidersbond De afdeling Oostkapelle van de Nederlandse Christelijke Landarbei dersbond hield dezer dagen haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer J. Spruyt, heette ook de dames der leden hartelijk welkom. Na de jaarverslagen sprak de heer Den Hollander uit Goes, lid van het hoofdbestuur-, een propagandawoord. Het pi'ogi'amma omvatte voorts: voordrachten, familiecompetities en spreekwoordenwedstrijd. De afdeling telt thans 53 leden. Voor de kankerbestrijding Dezer, dagen had in het Vereni gingsgebouw te Oostkapelle een pro- paganda-samenkomst plaats van de Nederlandse Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. Mevrouw Sprenger-Staring heette de talrijke aanwezigen hartelijk wel kom. De gemeente-arts, dokter Bom, sprak hierna over „de kanker" en wees er met nadruk op bij verdachte verschijnselen niet te wachten, doch direct de arts te raadplegen. Geluk kig staan we niet meer geheel weer loos tegen deze volksvijand No. 1, waaraan één op de zes inwoners van Nederland sterft. Spreker wees er o.a. ook op dat bovenmatig roken ge vaarlijk is voor de gevreesde long kanker. De propagandist, de heer v. Wijk, vertoonde hierna de film „Er is een tijd van komenen een tijd van gaan". Aan de hand hiervan be sprak hij uitvoerig de verschillende bestrijdingsmethoden en middelen. Hiervoor zijn evenwel enorme bedra gen nodig, zodat collecten alleen niet voldoende zijn. Een vaste basis is no dig en spreker deed een beroep om lid of contribuant te worden. Me vrouw Sprenger-Staring, die deze sa menkomst sloot, twijfelde er niet aan of vele leden van de Christelijke Vrouwenbond zouden bereid zijn, een komende actie in de gemeente inten sief te steunen. Het dameskoor „E. M.M." verleende medewerking. Vergadering A.R. kiesverenging De A.R. kiesvereniging „Nederland en Oranje" te Oostkapelle, kwam in leden vergadering bijeen onder leiding van de heer J. Jobse Hzn. De secretaris, de heer Coppoolse, gaf een overzicht van de binnenlandse politieke situatie. Vele le den maakten van de geboden gelegenheid gebruik om vragen te stellen betreffende de gevoerde gemeentepolitiek. De A.R. raadsleden, wethouder C. Won- aèrgem en ae heer J. Geldhof, gaven een duidelijke uiteenzetting. Biggekerke Uitvoering Willen is kunnen" Verrukkelijke pepermuntsmaak COLGATE - DE MEEST VERKOCHTE TANDPASTA TER WERELD Te Biggekerke gaf de plaatselijke muziekvereniging „Willen is Kun nen" onder leiding van haar dirigent, de heer J. Wijkhuys, een uitvoering in zaal Simpelaar. Een tiental mu zieknummers werden ten gehore ge bracht, terwijl na de pauze een to neelstuk werd opgevoerd, getiteld „De zwarte hengst. 37. Aan dek stormend, zag Kappie met één oogopslag, wat er aan de hand was. „Deksels!" hijgde hij. „de sluis is vernield en nu wor den we meegesleurd door het losgebroken WaterI Als mijn schuit hierin dwars komt te liggen, zijn we ver loren!" Maar een blik naar de stuurhut, waar de Maat doodsbleek aan het wiel stond, stemde hem weer enigszins gerust. De Maat mocht een bange wezel zijn, maar sturen kon hijNetjes hield hij de Kraak in even wicht op de bruisende vloedgolf, die donderend door het kanaal rolde. Als hij dit nog een poosje zou kunnen volhouden tot de kracht van de vloedgolf was uitgeput, zouden zij gered zijn. Voorlopig kon Kappie 2elfs niets anders doen dan de Maat sterkte toewen sen.... Intussen staarden Bas de Kruik en Peukie verschrikt naar de ravage, die zi) hadden aangericht. „Krimmenele", hijgde Bas, „ik wist, niet, dat je met sluizen zo voorzichtig moest zijn. Kom mee, we VEILING KAPELLE HIKZELINGE 9 Febr. Industrie- en Exportveiling: Cox Orange Pippin I 70 mm 57.—, L 65 mm 46.80, I 60 mm 40. :5. I 55 mm 33.50- 24.10. II 5.10—6.50. K 27.— fabr. 6.90—7.20 Goudrelnetten 1 85 mm 31.60. I 75 mm 24.80, I 70 mm 21,80, 1 65 mm 14.20. Jona than I 75 mm 35.—, I 70 mm 29.29.70, I 65 mm 21.20—2620. I 60 mm 23.50—1320. Verpakt fruit: Jonathan B 38. Gewone veiling: Jonathar- -320, Cox Orange Pippin 625. Goudreinetten 5— 23. Golden Delicious 7—41 Zoete Erm- gaard 1131. Lombart Calville 9—26. Campagnezoet 32. Winston 21—34. Le- moenappel 914. Sterappei 37. Glorie van Holland 3. Brede rode 5—10. Gieser Wildeman J0—39. Comt. ae Paris 3—8. Winterlouwtje 6%— 10. Legipont 5—8%. St. Rémv 4—15. Groenten. Uien 6—8%. Prei 1518. Wlt- lo 21—42. Spruitkool 18—41 Witte kool 13—18. Rode kool 10—23. Boerenkool 4— 5%. Veldsla 3i—35. Aardappelen 6. Rapen 2—4. Bosselderij 7—14. Sav koo) 15—21. Breekpeen 1213. Kroten 23. Veere Bouwkascommissie In de raadszaal der gemeente Veere werd een openbare vergade ring gehouden, waarin de heer J. G. iziimr.vc inqnpnf^itr vnn lipt kantoor Kuipers, inspecteur t Jan J- an het kantoor Zeeland van' de N.V. Boflwkas voor Nederlandse Gemeenten', een uiteen zetting gaf over de bouw- en finan cieringsregeling van deze instelling. Tevens werden daarbij enkele films vertoond. In de plaatselijke Bouw kascommissie, welke werd ingesteld, hanteert burgemeester jhr. I. F. den Beer Poortugael de voorzittersha mer en bezet de gemeentesecretaris, de heer L. van der Hiele de secreta- risstoel. Westkapelle Benoeming Tot vierde leerkracht aan de school met de Bijbel te Westkapelle, werd benoemd de heer R. Hogenboom. Sint Laurens Kassier Coop. Boerenleenbank Sint Laurens met eervol ontslag Aan de heer S. Simonse is met ingang van 1 April a.s. op dien3 ver zoek op de meest eervolle wijze ont slag verleend als kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank in St. Laurens. Met ingang van dezelfde datum benoemde het bestuur tot kassier de heer W. Davidse Jzn. uit St. Lau rens, thans kantoorbediende op de Grieperig Rillerig en koortsig? Als U morgen niet ziek wilt zijn, neem dan voor U gaat sla pen een glas hete melk of thee eneen paar ...die helpen direct! J Nagekomen advertentie) moeten weg zijn voordat ze komen kijken, wat bier aan de hand Is". „Daar komt al iemand aan", zei Peukie, „het is die veldwachter, geloof ik". Inderdaad, daar kwam Jelle Kniep hilgend puffend op zijn wrakke dienstfiets aanpedde.len, van Heden overleed, zacht en kalm, na een kort stondig Irjden, onze ge liefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader PIETER NIJSSE Weduwnaar van NEELTJE DE BACK in de ouderdom ruim 91 jaar. Bergen op Zoom: if. NIJSSE. C. NXJSSE— VAN MAR.. Kapelle: L. NIJSSE. Kapelle: F. NIJSSE. A. P. NLJSSE- WOUTERbc.. Kortgene: J. KARELSE— NIJSSE. J. J. KARELSE. Klein- en Achter kleinkinderen. \apelle, 9 Februari 1955. Kerkplein 65.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3