Het Goesse Gasthuis krijgt een directeur-econoom VAN m TOT Zeftiiwsp Almanak „Goed, goed... laat er dan een streepje door mij lopen. Maar spreek't me nu eens tegen: CABALLERO da's constante kwaliteit! Tracteer U zelf eens: koop morgen 'n pakje" A.N.V.V.-CURSISTEN VOL LOF OVER WALCHEREN HET ALLESOVERHEERSENDE PROBLEEMBOUWVOLUME 'jeukte** (J„U (goodwill Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955 RAAD BESLOOT NA GEHEIME ZITTING: Debat over de nieuwe gastarieven Na een geheime zitting van bijna twee uur heeft de gemeenteraad van Goes Woensdagavond met 12 tegen 3 stemmen een voorstel van B. en W. aangenomen tot het instellen van de functie van directeur-econoom bij het Gasthuis aldaar. Tegen stemden de heren J. S. Visscher en P. de Munck (P.v.cLA.) en W. J. J. M. Vroome (K.V.P,). De financiële commissie was bij de voorbehandeling tot de conclusie ge komen, dat zjj op grond van de verstrekte gegevens geen gefundeerd oor deel kon geven. Wel was bij haar de vraag gerezen, of het verstandig is een directeur-econoom aan te stellen. In dit geval komen er twee direc teuren aan een betrekkelijk klein bedrijf, waarbij het niet zo eenvoudig is precies af te bakenen, waar ieders taak zal liggen. Het is volgens de com- piissie niet denkbeeldig, dat daardoor verwikkelingen ontstaan. In verband jlaarmede vroeg men zich af of het niet verstandiger zou zijn een bekwaam administrateur aan te stellen, die naast het voeren van de administratie toch wel zoveel economisch inzicht heeft, dat hü ook dit gedeelte voor zijn rekening kan nemen. De commissie verwachtte, dat daardoor een juiste verhouding jaJ worden geschapen en een minder kostbare oplossing wordt verkregen. Het college van B. en W., zo deelde burgemeester Ten Kate mede, was echter van mening, dat de aanstelling van een administrateur-econoom niet juist zou zijn. Deze functionaris zou dan weer onder de directeur ko men te staan. Het college was integendeel van oordeel, dat een econoom vry moet zijn. Op verzoek van de heer Visscher (P.v.d.A.) die het vertrou welijk karakter van een schrijven aan de raad, niet in een openbare ver gadering wilde schenden, werd daarom in geheime zitting overgegaan. Voordat dit punt aan de orde kwam, was er een lijvige agenda afgewerkt, waarbij verschillende voorstellen stof tot een vrij uitgebreide discussie ople verden. Nadat de burgemeester, mr W. C. ten Kate zijn Nieuwjaarsrede had uit gesproken welke door de heer R. Zui- dema (AR) als oudste raadslid was beantwoord, werd bij de ingekomen stukken een schrijven van G.S. over gelegd over de verlenging van de ont ruimingstermijn van onbewoonbaar verklaarde woningen. Het college van Ged. Staten zal zich zo nodig in de toekomst nader beraden of een verdere verlenging van deze termijn nog wel zal worden toegestaan. Het schrijven, waarvan de heer Znidema vroeg of dit als ernst of satire bedoeld is, werd voor kennisgeving aangenomen. Medegedeeld werd dat de nota in zake het huisvestingsprobleem in een volgende vergadering in bespreking zal worden gebracht. Gastarieven De schriftelijke mededelingen van B. en W. over de nieuwe gastarieven, werden echter voor de heer J. S. Vis scher (PvdA) aanleiding om er nog maals op te wijzen, dat de minder draagkrachtigen toch de dupe van deze regeling worden. Hij wilde daar om een nader onderzoek. Wethouder Van Melle (CH) gaf toe dat het in voeren van het vastrecht inderdaad voor de minder draagkrachtigen een verhoging betekent, doch een zeer minieme. Daarom wil men deze zaak eerst liever eens een jaar aanzien en dan zo nodig de betrokkenen helpen via Sociale zaken. Hij achtte het niet juist om het sociale element in de ta rieven van een bedrijf door te voeren, MIJNHARDTJES: sterke gL bestrijders van kou en griep. daar ook beter gesitueerden dan hier van zouden gaan profiteren. Een en ander ontlokte de heer Ph. Haverhoek (PvdA) de opmerking, dat het hogere bedrag wel ruim 5 per jaar bedraagt. Bovendien was hij de mening toegedaan dat het reken sommetje, volgens welke de gasprijs door de hogere calorische waarde on geveer gelijk zou blijven, niet klopt. Alles heeft echter de volle aandacht, zo verklaarden de wethouders v. Mel le en Roose, en zo mogelijk het ziet er wel naar uit zal men de ta rieven in de toekomst iets kunnen verlagen. De vrees van de heer Vis scher dat de gebruikers hiisschien op een ander soort gas zouden overscha kelen, kon wethouder Van Melle niet delen. Ook in het voormalige ramp gebied is het debiet grotendeels te ruggewonnen. Een voorstel om de overcomplete machines en toestellen van het ge meentelijk gasbedrijf te verkopen, werd teruggenomen in verband met een stijging van de schrootprijs. Aan B. en W. werd machtiging tot ver koop tegen een nieuwe prijs gegeven. Besloten werd een extra-subsidie aan de openbare leeszaal te geven, waarbij alleen de heer M. de Bat (S GP) geacht wilde worden te hebben tegengestemd. Vermakelijkheids belasting Bij het voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening op de heffing van vermakelijkheidsbelas ting kwamen ook twee adressen in behandeling. „Hocres" verzocht de belasting op bals niet te verhogen, terwijl de fa Van Liere, exploitante van de bioscoop verzocht, de cultu reel goedgekeurde films ook vrij te stellen van belasting B. en W. had den voorgesteld het percentage van 20 te handhaven terwijl verder ge vraagd werd het percentage voor ove rige films met de andere uitvoeringen gelijk te stellen op 20 in plaats van op 25. B. en W. stelden echter voor op ZEEUWS REPERTOIRE Op uitnodiging van de Zeeuwse vereniging „Luctor et Emergo" te Dordrecht zal een Goes' cabaretgezel schap op Donderdag 10 Februari a.s. een „Zeeuwse Avond" verzorgen in de Blauwe zaal van gebouw „Ameri- cain" te Dordrecht. Het muzikale deel van de avond is in handen van „The Mauna Loa Hawaiians", dc „Disco Rhythm Club" en de „Vocal Five", alles onder leiding van Nico van Beveren, Rie Overgouw en Rien de Jonge zorgen voor de nodige schetsjes. Als .Jilles de Puut" komt De Jonge op de planken met een uit gebreid repertoire uit het Zeeuwse land. KONTNGSSCHDETING Koningsschutter van de sociëteit „Onder Ons" te Axel mag de heer R. Ongenae uit Koewacht zich noemen. Hij behaalde deze titel tijdens een in „Het wapen van Zeeland" te Axel ge- VERKEER 't Hedendaagse verkeer het is in de kolommen van deze krant al eens eerder betoogd eist van de wegge bruikers een grote mate van oplet, tendheid; van voetgangers zowel als van wielrijders, van automobilisten en bromfietsers. De man. die zich gistermiddag per rijwiel nabij, de Keersluis te Vlissin- gen verplaatste, zou u er thans alles over kunnen vertellen. Hij moest een kruispunt passeren. Een gevaarlijk kruispunt. 't Moet gezegd, worden, dat deze wielrijder het alleszins behoedzaam deed! Uiterst voorzichtig reed hij de brug over en liy nam de moeite ach ter zich te kijken, alvorens de Paul Krugerstraat in te rijden. 't Was niet vergeefs. Want eens temeer bleek, dat oplettendheid toch wel alleszins geboden is. Achter zich ontwaarde hij name lijk een vrachtauto, voorzien van twee opzienbarend rode vlaggen en voorts uitgerust met een omvangrijk wit spandoek, waarop in dreigend zwarte letters het onheilspellende woordje BUSKRUIT. Wel iets om even rekening mee te houden houden schïetïng, waaraan 19 mede dingers deelnamen. Er kwamen ook een Eerste Minister en een Tweede Minister bij te pas en wel respectieve lijk de heren G. Machielsen uit Zuid- dorpe en P. Groothaert uit Axel. AANHANGWAGEN De tractor was om zo te zeggen juist „met de hakken over de sloot", maar de aanhangwagen moest het ontgelden op de spoorwegovergang te Borssele. De wagen werd nog juist door een passerende goederentrein gegrepen en vrij ernstig beschadigd. De chauffeur van de tractor kwam met de schrik vrij. DUISTERNIS Duisternis heerste in de Schouwen- se Westhoek, toen daar des middags een dragline een kabel van de P.Z. E.M. stuktrok. Het duurde tot kwart over negen eer de schade was hersteld en de bewoners van het gedupeerde gebied de nood-aggregaten kaar- --n e.d. weer konden opbergen. OUDSTE INWOONSTER De oudste inwoonster van Ooster- land is mevrouw wed. Abrahamse in de Westelijke Achterweg. Dezer da gen vierde ze in goede gezondheid en onder grote belangstelling haar één en negentigste verjaardag. JEUGD HAD GEEN SCHULD^ Ten onrechte is vorige week de Oosterlandse jeugd de vernieling van een aantal boompjes aan de Rijksweg in de schoenen geschoven. Dc politie heeft laten weten, dat deze vernielin gen zyn veroorzaakt door werkzaam heden aan do langs deze weg staande telefoonpalen. GOUDEN BRUILOFT Dinsdag 15 Februari a.s. zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de heer en mevrouw J. de VuystPolspoel in Sint Jansteen zich in de echt verbon- 1 deze adressen niet in te gaan, daar men h.i. tot het uiterste is gegaan. Men wil de werkelijk culturele eve nementen ontlasten, doch daarom moest er nu anderzijds iets gevonden worden om de inkomsten niet teveel te verminderen. Het voorstel werd daarop zonder meer aanvaard. Vergoeding wethouders Besloten werd aan G.S. te berichten dat accoord wordt gegaan met een 6% verhoging van de jaarwedden voor de wethouders. De heer Visscher vond het echter niet juist, dat de ver goeding van de wethouders wordt ge koppeld aan loonsverhogingen. Ook de heer Zuidema kon de argumente ring van G.S. niet bewonderen. Vol gens hem kunnen de consequenties hiervan zijn, dat er straks ook een voorstel komt om de presentiegelden van de raadsleden te verhogen. Wet houder Van Melle verklaarde, dat de zelfde bezwaren ook by het college van B. en W. waren gerezen. Voor de uitvoering van de cantate „De Schipbreuk" zal een subsidie worden verleend. Het leerplan van de vakschool voor meisjes met een vor mingscursus wordt uitgebreid. Na en kele kleinere voorstellen werd de ge meentelijke salarisregeling nog gewij zigd, hetgeen ruim 4200 gaat kos ten. Hierbij vroeg de heer Visscher om voortaan de mening van de com missie voor georganiseerd overleg op andere wijze te mogen vernemen, en de heer Haverhoek sprak er zijn teleurstelling over uit, dat hij veel al alleen als raadslid deze commissie vergaderingen bezoekt, zodat er niet gestemd kan worden. De t.wee andere raadsleden in deze commissie, de he ren Knibbe (AR) en Heijboer (CH) wezen er op, dat zij zich overdag moeilijk hiervoor kunnen vrijmaken. Tot leden van de commissie van ad vies voor de gemeentelijke volkscre- dietbank werden benoemd de heren D, van Loon, J. Verburg, H. D. Meu- lenberg, W. T. J. Bos en J. de Reus. Rondvraag Bij de rondvraag deed de heer Vis scher een beroep op B. en W. om zo nodig te bevorderen, dat op 5 Mei a.s. de bevrijding op grootse wijze door de gehele bevolking zal worden her dacht. De heer Vroome (KVP) kon mededelen, dat de Oranjevereniging hiervoor reeds plannen heeft. Op een vraag van de heer A. Ver- maire (Middenst.) deelde de burge meester mede, dat aan de Parallel weg een bord voor verboden inrit is geplaatst om hierdoor ongelukken te voorkomen. Een raadsbesluit moet nog worden genomen. De heer N. C. van Riesen (WD) wees op de premie voor woningbouw in de vrije sector van gemiddeld 2000. In dit verband vroeg spreker er op toe te zien,.dat de van gemeen tewege te stellen eisen niet te zwaar zullen zijn, opdat deze nieuwe mogelijkheid tot bouwen niet wordt belemmerd. Grond voor het „Peulvruch- tencentrum" in Middelburg Voorstel van B. en W. Zoals onlangs gemeld, wordt er ge werkt aan plannen om in Middelburg een peulvruehtenbewerkingSicentrum te stichten. B. en W. van Middelburg delen de raad thans mee, dat zij van de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopsvereniging voor de Land bouw „Centraal Bureau" in Rotter dam het verzoek hebben ontvangen voor dit centrum een stuk grond op het industrieterrein aan de Klevers- kerkseweg beschikbaar te willen stel len. Het betreft hier een terrein van on geveer 2390 m2, dat in eigendom overgedragen dient te worden aan de thans in oprichting zijnde Coöpera tieve Bewerkingsvereniging „Peul vruchtencentrum Zuid-West Neder land" in Middelburg. B. en W. stellen de raad voor de grond te verkopen voor 7.50 per m2 in totaal dus voor 21.975. Het betrokken terrein bevindt zich in de nabijheid van de silo. Het ont- werp-besluit tot verkoop bevat de voorwaarde, dat de koopster bin nen een jaar na datum hier een peul vruchtencentrum gesticht moet heb ben. Onderbemaling aanbesteed Het adviesbureau ir. K. Drok te Terneuzen heeft Woensdagmórgen in café Verbeek te Ovezande namens de Herverkavelings-commissie Zee land, Bureau Uitvoering Zuid Beve land, aanbesteed het bouwen van een onderbemaling te Ellewoutsdijk met bijkomende werken. In schrijvers waren: G. Schermers, Nieuwendijk, f 23.900; Aarm. Mij. v.h. Hillen Roose, Bergen op Zoom f 26.500; Fa. A. Otte Zn., Nieuw- dorp, f 26.980; L. van Boven, Elle woutsdijk, f 27.300; P. de Regt, Ter- neuzen. f 30.700; Gebr. Verheije, El lewoutsdijk, f 35.000; L. v. d. Kiippe, Vlissingen, f 35.900. Douane-vaartuig gelicht Het Zaterdag bij Brouwershaven gezonken douanevaartuig „Dolfijn" uit Hellevoettsluis, is Woensdagmiddag gelicht door het bergingsvaartuig no. 29 van het corps pontonniers uit Dor drecht onder commando van majoor Bruggeman. Het schip is naar de haven van Bruinisse gesleept, waar het op de scheepswerf van de firma Van Duiven- dijk voor een noodreparatie op de hel ling zal worden gezet. Advertentie. Subsidie voor Arbeiderskunstkring De Stichting Arbeiderskunstkring te Vlissingen heeft van het provinci aal bestuur mededeling ontvangen, dat voor het jaar 1955 een subsidie zal worden verleend van ruim f 360 voor de organisatie van 4 avonden. Hieraan is de voorwaarde verbonden, dat al het mogelijke zal worden ge daan om een gelijk bedrag van het gemeentebestuur aan subsidie te ont vangen. Het bestuur van de Arbei derskunstkring is met deze subsidie zeer ingenomen, omdat men hier een officiële erkenning ziet van het be langrijke culturele werk, dat door deze stichting wordt verricht. Bezwaren èegen toedeling Herverkaveling De raad van Vlissingen zal Maan dagavond half acht bijeenkomen ter behandeling van een voorstel van B. en W. bezwaren te malven tegen het plan van toedeling van onroerende goederen in het Herverkavelingsblok Walcheren. Trijntje Post, Assen: aardige klederdracht; vooral die omslagdoeken zijn erg mooi Nanda Barnhoorn, Bergen aan Zee: steeds meer gebrek aan rustige badplaatsen (Slot van pag. 1) dam is nog slechts kort hg de V.V.V. werkzaam. Eerst vorige week zette zij haar eerste schrede op dit pad. Hoe zy nu over Walcheren denkt? „Ik vind Walcheren bijzonder mooi. Weet U, die kleine dorpjes maken zo een leuke indruk. En dan het overzicht, dat men over het gehele eiland heeft, wanneer men ergens op een duin staat! Dat zie je nergens anders. Bij Vrouwenpolder bijvoorbeeld kun je de gehele duinenrij volgen tot Vlissingen toe en dan zie je overal torens boven het landschap uitste ken. Ik dacht altijd, dat Walcheren veel groter was. De mensen zijn er ook bijzonder hartelijk. Het is zo'n echt intieme kleine gemeenschap, waar de bezoeker zich onmiddel lijk thuis moet voelen". Landelijke rust In het verkeershuïs te Bergen aan Zee staat mejuffrouw Nanda Barn- BURGEMEESTER VAN GOES: Nieuwjaarsrede mr. W. C. ten Kate De burgemeester van Goes, mr. W. C. ten Kate, heeft bij de aanvang van de gisteravond gehouden raadsverga dering een nieuwjaarsrede uitgespro ken. Hij gaf daarbij een overzicht over alles want tot stand kwam in 1954 in zijn gemeente, waarbij hij o.m. uit voerig aandacht schonk aan de wo- '-"ngbouw. „Veel kwam op dit gebied niet gereed", zo merkte mr. Ten Kate op, „slechts 28 nieuwe woningen. Daar tegenover moesten 19 woningen onbe woonbaar worden verklaard en moest de ontruimingstermijn van een 15-tal worden verlengd. Het aantal inge schreven woningzoekenden steeg van 721 tot 795". Burgemeester Ten Kate weer er op, dat het inwonertal van 14025 steeg tot 14110, een stijging, die gezien het geboorteoverschot, minimaal moet worden geacht. De noodzakelijkheid om krepeergevallen uit onbewoon baar verklaarde woningen, die huizen toe te wijzen, die leeg kwamen bij ver trek van gezinnen naar elders, is er de oorzaak van, dat 1954 een groot vertrekoverschot opleverde. En dit terwijl honderden gezinnen, die mo menteel nog elders wonen en norma liter de plaats hadden moeten inne men van vertrekkende gezinnen, op de wachtlijst moesten blijven staan. De burgemeester herinnerde er aan, dat nu na veel vertraging een begin kon worden gemaakt met de bouw van 30 duplexwoningen aan de De Graaffstraat. Voor de toekomstige sa- BINNENVERING BED w..i De beste bedden ooit gemaakt! SCHUIMRUBBER BED HA2ÊT BEDDEN. EN MATRASSEN-FABRIEKEN TE ZEVENBERGEN TELEFOON No 1 nering werd in 1954 een 14-tal wonin gen aangekocht. „Wil Goes blijven bloeien en ver der groeien, dan zal bet allesoverheer sende probleem in het nieuwe jaar dat van het bouwvolume zijn. Veel en ve lerlei zijn de pogingen geweest, die het college van B. en W. heeft gedaan om tot vermeerdering van het bouw volume te komen of om te kunnen bouwen in de vrije sector. Deze po gingen zullen hardnekkig moeten worden voortgezet. Vrees daarvoor, dat een teveel aan huizenbouw tege lijk door de bouwwereld niet ver werkt kan worden, lijkt mij in Zee land niet te bestaan", aldus de bur gemeester. Mr. Ten Kate deelde mede, dat in 1955 een openbare lagere school en een Chr. Nationale school en in 1956 een R.K. school gereed zullen zijn. Hij herinnerde aan de totstandkoming van de vernieuwing der riolering en bestratingen, alsmede aan het verder gereedkomen van het industrieterrein. Aangenomen mag worden, dat het ge hele terrein binnen niet al te lange tijd zal zijn bezet. De burgemeester kondigde aan, dat over de ontwikkeling van de secre tarie-afdeling voor sociale zaken bin nen afzienbare tijd aan de raad een nota zal worden overgelegd. Hierin zal tevens iets worden gezegd over de ervaring, opgedaan met de werk plaats voor minder validen. Tenslotte eindigde mr. Ten Kate zijn rede met de hoop uit te spreken, dat op al het werk van de raad in 1955 Gods zegen in rijke mate zal mo gen rusten. Teraardebestelling ds. Dieleman Het stoffelijk overschot van ds. F. J. Dieleman, predikant der Geref. gemeente te Yerseke, die Maandag onder Den Dolder door een trein werd gegrepen en gedood, zal Vrijdag a.s. des middags om één uur ter aar de worden besteld. Om 12 uur wordt in het kerkgebouw der Geref. ge meente een rouwdienst gehouden. hoorn. Zij is geen nieuweling in het vak; zy doet het al ruim vijf jaar: „Het grote voordeel van de Walcher- se badplaatsen vind ik wel de bijzon dere rust, die van het eiland uitgaat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Scheveningen of Noordwïjk, die steeds meer de allure van een ver- maakceiitrum gaan aannemen. Aan badplaatsen, zoals Zoutelande, Vrou wenpolder en Domburg zal in de toe komst steeds meer gebrek komen. De stadsmens houdt er van om tjj- dens zijn vacantie een weldadige rust te genieten". De jongste van het gezelschap was waarschijnlijk wel de zestienjarige Trijntje Post, die sedert Augustus van het vorige jaar haar taak vervult in het verkeershuis te Assen. Zij vond het erg moeilijk om de ervaringen van de dag zo plotseling in het kort samen te vatten, maar toch bleek wel, dat zij speciaal getroffen was door de enorme zeedijk van Westka- pelle, waarover ze reeds zo veel had gelezen. Ook de geweldige bunkers uit de oorlogstijd hadden een diepe indruk op haar gemaakt. De kleder dracht? „O ja, die vind ik erg mooi, vooral die schitterende omslagdoeken van de boerinnen. En dan die prachti- f e uitzichten, die je hebt vanaf de uinen; de overgang van duin in dijk". Allen zjjn eenstemmig van mening, dat Walcheren zeker aanbeveling verdient voor bezoek van vreemde lingen en zij zullen dan ook niet ver zuimen de lof van het eiland te zin gen, wanneer er naar geïnformeerd wordt. Duits scheepsmachinist te Vlissingen overleden De één en vijftigjarige machinist van het Duitse motorschip „Lud- wigshafen", Mansesen, die bij de aan varing op de Westerschelde tussen de „Ludwigshafen" en het Zweedse schip „Tarfala" op Zondag 23 Janu ari ernstig werd gewond, is in de nacht van Dinsdag op Woensdag in het „Sint-Joseph"-ziekenhuis te Vlis singen overleden. Het stoffelijk over schot zal naar Hamburg worden overgebracht. Werkman brak been Bij herstellingswerkzaamheden aan een woonhuis in de Hoofdstraat te Kortgene kwam de werkman v. B. uit vlissingen Maandagmiddag zo danig van een kist te vallen, dat hij zijn been brak. Nadat leden van de E.H.B.O.-vereniging de eerste hulp hadden verleend, werd v. B. naar een ziekenhuis te Vlissingen ver voerd. VANDAAG Middelburg: Cone.- en Geh.zaal: Z.V.U., Concert Janine Andrade, viool en Ge rard Hengeveld, piano, 20 uur; Elec tro: „Het wonder in Milaan", (a.l.), 19 en 21,15 uur; Kunstzaal Van Ben- them en Jutting: Expositie oude mu ziekinstrumenten, 918 uur. Vlissingen Alhambra: „Alina, de be geerde vrouw", (18 jaar), 19 en 21 uur; Luxor: „Honderd meisjes en een zeeman", (alle leeftijden), 20 uur. Scheldekwartier: „Ballet Marjo", 20 uur, pers. ver. „De Schelde". Goes Grand: s.De onsterfelijke melo die", (14 jaar), 20 uur; „Prins van Oranje": „Ringvergadering C.J.VJP."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2