PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veiligheidsraad moet „agressie" van V.S. bespreken Afsluiting zeegaten betekent verlies van natuurbezit BILT EEN HEFTIG CONFLICT IN DE ARABISCHE LIGA VREEMD VERSCHIJNSEL BLEEK EEN PLASTIC-BALLON DE VERWACHT... 198e Jaargang - No. 25 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Waarnd. Hoofdred.j W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 31 Jan. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—6 regels 1—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 358300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. C 160, telef. 26 TEGENZET VAN MOSKOU Evacuatie van Tatsjen-eilanden met steun van Amerikanen De opperbevelhebber van de Amerikaanse zeestrijdkrachten in het gebied van de Stille Oceaan, admiraal Stump, is vergezeld van generaal-majoor Smith, bevelhebber van de luchtstrijdkrachten in het Stille Oceaan-gebied, op het eiland Formosa gearriveerd. De Amerikaanse plannen voor de evacuatie der Tatsjen-eilanden en de hergroepering van de nationalistischestrijdkrachten werden besproken. Men neemt aan, dat generaal Tsjang Kai Sjek de plannen heeft goedge keurd en dat evacuatie reeds is begonnen. Zaterdagavond kregen de Chinees-nationistische troepen op de Tatsjen- eilanden reeds opdracht om paraat te zijn voor evacuatie. Torpedojagers, landingsschepen en vrachtschepen zijn reeds bij de eilan den gearriveerd. heeft de De Amerikaanse Senaat resolutie goedgekeurd, waarbij presi dent Eisenhower wordt gemachtigd om Formosa, de Pescadores en „be lenden" eilanden te behoeden tegen verovering door de communisten. Zaterdag heeft president Eisenho wer de resolutie getekend. Een andere resolutie, waarin ge vraagd wordt om via de Ver. Naties een bestand te verkrijgen voor For mosa enz. zal deze week opnieuw aan de orde komen. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Foster Dulles, is Zaterdag met vacantie vertrokken. Tevoren had hij nog een gesprek met senator Knowland, die na afloop daarvan verklaarde, dat onder meer Engeland van plan zou zijn heden Maandag in de vergadering van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties voor te stellen de eilanden vlak voor Smirnoff werd 60 jaar Daverend feest en gelukwens van Prins Bernhard Zondag' is Iwan Smirnoff, een der pioniers der Nederlandse luchtvaart 60 jaar geworden. Zijn oude vrienden hebben over dit heugelijke feit geen gras laten froeien en reeds Zaterdagavond heb- en zij de populaire te Wladimir in Rusland geboren gezagvoerder, die in de twintiger jaren bij de K.L.M. in dienst kwam, op een klinkend feest in Oudei'kerk aan de Amstel gehul digd. Weliswaar woont Smirnoff sinds zijn pensionnering op Mallorca, maar bij tijd en wijle trekt zijn hart zo sterk naar Nederland, dat hij zoals nu even per vliegtuig naar Amsterdam komt. In het oude restaurant „De Paar- denburg", de vaste plaats van bijeen komst sinds jaren voor vele leden van het vliegende K.L.M.-personeel, heb ben zij geheel onofficieel maar des te intiemer „De vergulde Turk" een diner aangeboden, waaraan bijna zon der uitzondering alle bekende figuren uit de tijd, toen de Nederlandse lucht vaart nog in de wieg lag, aanzaten. De oud-KLM-er Van Veenendaal, thans hoofd luchtmacht-voorlichting, bood de jubilaris met enkele toepasse lijke woorden „de eretekenen van de vergulde turk", t.w. een gouden fez en een Turks kromzwaard, aan. Al dus versierd verrichtte „de eerste vliegende Holalnder, die een Rus was samen met president-directeur Aler geheel in stijl de inspectie van de K.L.M.-harmonie en drumband. Het hoogtepunt van het feest was voor „den Turk" ongetwijfeld een te lefoontje, dat hij ontving uit Soest- dijk. Niemand minder dan Prins Bernhard belde hem op. Feliciteerde hem met zijn komende verjaardag en wenste hem een onvergetelijke avond toe. Een gouden Fez en een Turks kromzwaard voor Smirnoff. de Chinese kust aan de communisten aan te bieden in ruil voor een staken van het vuren. Te Londen werd Zaterdag verklaard dat Engeland de rode aanspraken op de eilanden Quemoy en Matsoe steunt aangezien dan een strook zee van minstens 112 km. breed zou komen tussen de communistische en nationa listische Chinezen. Naar verluidt zal de delegatie van Nationalistisch China bij de Verenig de Naties geen veto uitspreken tegen een uitnodiging van Peking voor be sprekingen. Premier Tsjoe En Lai van Rood China heeft nog geen direct antwoord gegeven op het Britse verzoek om een vertegenwoordiger te zenden, wanneer de Veiligheidsraad over de Formosa-crisis spreekt. Wel heeft hij herhaald, dat hij de aanspraken op Formosa handhaaft en dat de verove ring van alle eilanden een binnen landse aangelegenheid van de Chine se republiek is. Russische zet De Sowjet-Unie heeft aan de Vei ligheidsraad verzocht „agressiedaden der Verenigde Staten jegens commu nistisch China" te bespreken en te veroordelen. Verklaard wordt dat de ze daden zijn gepleegd in het gebied van Formosa en jegens andere Chi nese eilanden". Als „aanvalsdaden" der Verenigde Staten worden in de Sowjet-Russi- sche resolutie genoemd: „Niet-uitgelokte aanvallen op ge bieden en steden langs de Chinese kust door onder toezicht der Verenig de Staten staande strijdkrachten. Het samentrekken van Amerikaanse vloot- en luchtstrijdkrachten in het betrokken gebied en officiële verke ringen van Amerikaanse autoriteiten, waarin gedreigd wordt Amerikaanse strijdkrachten tegen de Chinese volksrepubliek te gebruiken". De delegaties der Verenigde Staten en van Groot-Brittannië, Frankrijk en Nieuw-Zeeland naar de Veilig heidsraad, zijn onmiddellijk te New Work beraadslagingen begonnen over de jongste Sowjet-Russische zet. Duel te Parijs afgelast Faure valselijk beschuldigd Het duel tussen de Franse minister van buitenlandse zaken, Faure en een jonge hoofdredacteur, Servan-Schrei- ber, is Zaterdagavond afgelast. Volgens een bekendmaking van de secondanten van beide partijen is be paald, dat er noch gronden zijn voor een duel, noch voor genoegdoening, en dat het het beste is het incident als gesloten te beschouwen. Gelijktijdig gaf de Franse eerste- minister, Mendès-France, een verkla ring uit, waarin wordt gezegd, dat het artikel waardoor minister Faure zich in zijn eer achtte aangetast „een bedriegelijk verslag" inhield van de feiten. Het bleek dat de wet wahrbij de belasting op verkoop van renpaarden wordt verminderd een oude zaak is. In Servan-Schreibers blad, de „Ex press", werd evenwel te verstaan ge geven, dat Faure getracht had deze wet aangenomen te krijgen, kort voordat hij de portefeuille van finan ciën zou verwisselen voor die van bui tenlandse zaken. 0 De bekende Italiaanse filmspeelster Silvana Mangano, heeft Zaterdag het le ven geschonken aan een zoon. Haar echt genoot, Dino de Laurentiis, is een voor aanstaande filmproducer. IRAK GAAT EIGEN WEG Hebben Arabische landen geen macht Het is op de Arabische confe rentie te Caïro niet gelukt liet me ningsverschil tussen Irak en Egypte bij te leggen. Irak blijft er bij, dat het een verdrag wil sluiten met Turkije en in antwoord daarop heeft Egypte gedreigd nit de Arabische liga te zul len treden. Men kon Zondag zelfs geen overeenstemming bereiken over het formuleren van een conferentie-com- munqué. Wel werd bekend, dat een delega tie bestaande uit een Egyptische een Syrische en 'n Jordaanse minister en de premier van de Libanon naar Bag dad zal gaan om de kwestie direct met de regering van Irak op te ne men. De delegatie hoopt Donderdag a.s. terug te zijn in Caïro, waar dan de Arabische conferentie wordt hervat. Koning Feisal van Irak presideerde Zaterdag een conferentie van zijn hoogste regeringsambtenaren. Verno men wordt, dat het Turks-Irakse ver drag spoedig zal worden ondertekend. De Iraakse premier zou voorts heb ben laten weten, dat zijn land zich niet meer gebonden acht aan het handvest van de Arabische liga en het Arabische collectieve veiligheids verdrag. Het Turks-Iraakse verdrag zou slechts het begin zijn van een aantal defensieve accoorden, die Irak van plan zou zijn te sluiten met Pakistan. Perzië, Engeland en de Ver. Staten. „De Iraakse politiek kan niet ge leid worden door de Arabische lan den, die geen enkele macht bezitten om de internationale stromingen te trotseren", aldus zou de Iraakse am bassadeur op de conferentie te Caïro hebben verklaard. In de Beatrix-manege van het nieuwe rijcentrum van de Zuid-Veluwse Jachtvereniging te Arnhem, waar Zaterdag de jaarlijkse indoor-jeugd- wedstrijden om de Pico-beker vierden gehouden, waaraan de prinsessen Beatrix en Irene deelnamen, heeft H.K.H. prinses Beatrix een tegel ont huld. Foto: het moment van de plech tige onthulling. Op de voorgrond naast de prinses ritmeester Gruppelaar. Kinderen draaiden gaskraan open Driejarig jongetje overleden Tengevolge van gasvergiftiging is Vrijdag de drie-jarige Arie Heijneman in de keuken van zijn ouderlijke wo ning aan de Eerste Atjehstraat in Amsterdam-Oost om het leven geko men, terwijl bij zijn twee-jarig broer tje Piet ternauwernood de levensgees ten konden worden opgewekt. Tijdens de afwezigheid van de moe der, die een asla leegde in de tuin van de benedenburen, hebben de beide kinderen vermoedelijk de gaskraan in de keuken opengedraaid. Zij lagen bewusteloos toen de moeder na een kwartier terugkeerde. Ze heeft de jongens direct op het balkon in de open lucht gelegd, doch voor de drie jarige Arie was het reeds te laat. De onmiddellijk ontboden arts van de G. G. en G. D. slaagde erin bij Piet de levensgeesten op te wekken. Terechtstelling van twee Egyptische Joden Twee Egyptische Joden, de 28-ja- rige Moeesa Marzoek die de Fran se nationaliteit bezit en de 26-ja- rige onderwijzer Azar, die zich vol gens de Egyptische autoriteiten aan spionnage ten gunste van Israël schul dig hebben gemaakt, zullen Maandag heden door ophanging worden terechtgesteld. Zij zijn Donderdag j.l. door een te Caïro zetelend militair gerechtshof ter dood veroordeeld. Beiden maakten deel uit van een groep van dertien Egyptische joden, aan wie spionnage ten nadele van Egypte ten laste was gelegd. ZILVEREN BAL IN DE LUCHT Vermoedelijk uit België of Parijs Op verschillende plaatsen in ons land met name ook in Zeeland werd Zaterdagmorgen een vreemd verschijnsel in de lucht waargenomen: een zilveren bal, die zich langzaam in Zuid-Z.W. richting voortbewoog. Alle vreemde en minder vreemde veronderstellingen ten spijt, deelt de sterrenwacht te Leiden mede, dat het niets anders was dan een plastic ballon van een weersiustituut, waaraan een apparaat hangt, dat op grote hoogte waarnemingen doet. Aan dergelijke ballons wordt 'n radio sonde of een radarspiegel opgelaten. Een radiosonde is een instrument, waarin zich een thermometer, een ba rometer en een vochtigheidsmeter be vinden, alsmede een kleine ridiozep- der om het geregistreerde automa tisch uit te zenden. Een radarspiegel wordt gebruikt om de windrichting en -snelheid in de diverse luchtlagen te meten. Het K.N.M.I. in De Bilt had in de nacht van Vrijdag op Zaterdag om drie uur een dergelijke ballon opgela- Japan wil contact met Sowjet Unie opnemen Besprekingen Februari a.s. De secretaris-generaal van het ka binet van premier Hatojama heeft Za terdagochtend in Tokio verklaard, dat mogelijk in de loop van de vol gende maand besprekingen zullen be ginnen tussen Japan en de Sowjet- Unie over het herstel van de diplo matieke betrekkingen. De minister van buitenlandse zaken van Japan, Sjigemitsu, verklaarde Za- terdagochtend,-dat Japan bereid is on derhandelingen te beginnen. NATUURBESCHERMERS BIJEEN Waarschijnlijk zal na eerste verarming enig herstel optreden Afsluiting van de zeegaten zaJ voorlopig een zeker verlies aan natuurbe zit tot gevolg hebben. Het dynamisch karakter van het Deltagebied zai misschien niet geheel, maar dan toch grotendeels verloren gaan. De getij denwerking en de invloed van het zout zullen op de meeste plaatsen onher roepelijk worden uitgeschakeld. Tot deze conclusie kw am dr. M. F. Mörzcr Brujjns tijdens een vergadering van de Contactcommissie Natuur- en Land schapsbescherming, die Zaterdag te Utrecht werd gehouden. Dr. Mörzer Bruijns veronderstelde evenwel, dat na aanvankelijke verar ming een zeker herstel van natuurlijke rijkdom zal optreden doordat plan ten- en dierenwereld van het zoete water langzaam maar zeker vrijkomend gebied zullen bevolken. De afwisseling blijft echter stellig niet zo groot als zij nu is. Diep water zonder plantengroei, on diep water met verscheidenheid van waterplantengezelschappen zullen omgeven kunnen zijn door meer en minder brede riet- en biezenvelden en op vele plaatsen zullen op de hogere oevers moerasbosseri en andere hout opstanden de rietvelden kunnen om zomen. Deze wateren, xietvelden en broekbossen zullen op den duur in ve lerlei opzichten wellicht evenveel be tekenis kunnen hebben als de huidi ge natuurgebieden, aldus spreker. Doch met zekerheid valt niets te zeg gen. De betekenis van het huidige delta gebied voor de gezondheid van land en volk achtte dr. Bruins zeer groot. Dit kan z.i. voorzover dit thans is te overzien ook grotendeels zo blijven, wanneer daaraan voldoende aandacht wordt geschonken. De geschiktheid van het Deltagebied voor de recreatie is reeds eerder onder de ogen gezien. Watervlakten op zichzelf hebben we liswaar een grote recreatiewaarde maar watervlakten met aangren zende natuurgebieden zijn nog veel waardevoller. Het behoud van zoveel mogelijk water en van zoveel moge lijk verschillend geaarde natuurgebie den moet daarom naar zijn mening worden aanbevolen. Tijdens deze vergadering hield het lid van de Deltacommissie, ir. F. P. Mesu, een inleiding over de Delta plannen in verband met de zoetwater huishouding. Dr. Mesu gaf zijn bekende uiteen zetting over het derde interimrapport van de Deltacommissie. Aan het slot van zijn inleiding con cludeerde dr. Mesu dat de afdamming van de zeegaten in het Zuidwesten van Nederland buitengewone beteke nis heeft, niet alleen voor de zoetwa tervoorziening van het door de storm ramp geteisterde deel' van ons land, maar voor vrijwel ons gehele land. Deze afdammingen zullen naar zijn oordeel van revolutionnaire betekenis blijken te zjin voor de zoetwatervoor ziening van Nederland. Deense premier overleden De Deense premier Hedtoft die in Stockholm was voor een bijeenkomst van de Noorse Raad, is plotseling overleden. Hedtoft, de 51-jarige sociaal-demo cratische leider van een minderheids regering, was een van Denemarkens jongste premier, toen hij zijn ambt aanvaardde. Hedtoft kwam voort uit de arbei dersklasse en werd in Aarhus, de hoofdstad van Jutland, geboren. Op 17-jarige leeftijd was hij reeds een der leiders van de socialistische jeugdor ganisatie. In 1935 werd hij secreta ris-generaal van de sociaal-democra tische partij, waarvan h.j in 1939 voor zitter werd. Hij moest in 1941 echter als zodanig aftreden wegens zijn on verzoenlijke oppositie tegen de Duit se bezetters. ten. Dat de gesignaleerde ballon, die na^r schatting op een hoogte van 1 Vu kilometer dreef, dezelfde is als die, welke in de Bilt is opgelaten, wordt niet waarschijnlijk geacht. Op het marinevliegkamp Val kenburg nam men aan. dat dc ballon afkomstig is uit Ukkel (België) of Parijs. Tot,deze conclusie kwam men omdat de plastic-ballon een doorsne de had van iy2 tot 2 meter en blij kens waarnemingen reeds veel gas moest hebben verloren, zodat moet worden aangenomen dat de balion reeds geruime tijd in de lucht is ge weest. De ballon is niet afkomstig van het vliegveld Ypenburg. Op Valkenburg gebruikt men alleen maar rubberbal lons die licht nauwelijks reflecteren, zodat de ballon bezwaarlijk van Ne derlandse origine kan zijn. Echtpaar zwaar gewond bij verkeersongeval Op de Rijksstraatweg tussen Doe- tinchem en Laag-Keppel is de 49-ja- rige accountant P. J. H. uit Arnhem met zijn auto tegen een bus van de N.V. Gelderse tramwegen gebotst, waarbij zowel hij als zijn 47-jarige echtgenote levensgevaarlijk werden gewond. Het echtpaar kwam uit de richting Doetinchem en was op weg naar Arn hem. Ter hoogte van „Groot-Zande" E'asseerden zij omstreeks elf uur Za- erdagavond een bus van de N.V. Gel derse tramwegen, die uit tegenover gestelde richting kwam. De personen auto kwam tengevolge van de glad heid van de weg te slippen en botste tegen de voorkant van de bus. De wagen draaide een paar maal rond en kwam zwaar beschadigd aan de rechterkant van de weg terecht. De heer H. werd in de wagen aange troffen, doch zijn echtgenote was er- uitgeslingerd en lag onder het voer tuig. Beide slachtoffers werden door de E.H.B.O. uit Ooetinchem naar het gemeenteziekenhuis in Arnhem over gebracht. Jongen bij vechtpartij ernstig gewond Zaterdagavond ontstond een vecht partij in de Haagse binnenstad. De 19 jarige fabrieksarbeider H. M. H. mengde zich in deze twist. Hierover ontstak een 16-jarige Indische jongen zo in woede, dat hij met een mes van zijn 14-jarige broertje H. M. H. aanviel en in de buik stak. Het slachtoffer moest zeer ernstig ge wond naar het ziekenhuis worden vervoerd. AANHOUDEND ZACHT Half tot zwaar bewolkt met enige regen. Aanhoudend zacht. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuid west ZON EN MAAN. 1 Februari Zon op 8.24 onder 17.28 Maan op 11.30 onder 3.23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1