KAPPIE EN DE JUWELENROOF VLISSINGSE GEMEENTERAAD STELDE CULTUURFONDS IN WALCHEREN LOOP DER BEVOLKING IN 1954 Waar zijn onze schepen? iï ee\ \0TED0P MAANDAG 10 JANUARI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 AANTAL HAMERSTUKKEN Tweede opvoering van „Daatje Leevend". De Vlissingse gemeenteraad besloot in de Vrydag gehouden vergadering tot instelling van een Cultuurfonds der gemeente Vlissingen en tot de vaststelling van een verordening hierop; voorts tot het instellen van een Culturele Raad en een verorde ning hierop. De volgende stukken gingen onder de hamer door: een voorstel van B. en W. om hun college een crediet te verlenen van rond 2000 voor de aanschaffing van een stofvrije verladingsinrichting op de roltrommel-vuilnisauto; een voor stel om met het college van regenten over het Burger Weeshuis een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan tegen een som van 9231,15. Het gewijzig de plan voor de aanleg van een jacht haven op het voormalig Vlismarter- rein werd goedgekeurd, evenals een aanvullend crediet voor B. en W. voor de aanleg van deze haven. De ver goeding voor de door de raadsleden bijgewoonde raads- en commissiever gaderingen werd bepaald op het door G. S. vastgestelde bedrag. Voor de gehouden herdenking en voor een tweede toneeluitvoering van het stuk over Betje Wolff en Aagje Deken werden aanvullende credieten verleend van respectievelijk 890 en 490. Tenslotte werden vastgesteld de 14e wijziging gemeentebegroting 1954, de le wijziging gemeentebegro ting 1955, de 7e wyziging begroting grondbedrijf 1954 -in de 3e en 4e wij ziging begroting reinigingsdienst 1954. ONDERWIJS. In de commissie van toezicht op het lager onderwijs werden benoemd de dames P. Visser--Dekker, R. A. G. van de WalWagenaar en S. Bakker. De heer I. J. van de Velde werd herbenoemd als lid in de com missie van toezicht op het nijver heidsonderwijs voor jongens. In de commissie tot wering van schoolver zuim werden benoemd de heren J. van Dongen, ir. J. H. Krietemeyer, J. Adriaanse, C. Geertvliet, R. O. Spin- newijn, B. M. Wijtenburg en B. H. Ligteringen. Mej. D. H. van de Klei nemulder werd herbenoemd als tijde lijk lerares in scheikunde aan de ge meentelijke industrie- en huishoud school. Tot tijdelijk leraar in het al gemeen vormend onderwijs aan de zelfde school werd benoemd de heer D. H. Quist. Aan de avondschool voor nijverheidsonderwijs werden be- Biggekerke Installatie schoolhoofd Te Biggekerke werd dezer dagen de heer M. Prins geïnstalleerd als hoofd van de Christelijke School op Geref. Grondslag. Om negen uur wa ren alle leerlingen bijeen in een der schoollokalen, waar verschillende sprekers het woord tot het nieuwe schoolhoofd richtten. Nadat de heer Prins de sprekers had geantwoord bleef men nog enige tijd bijeen. Sint Laurens Feestavond Oranjevereniging De Oranjevereniging in St. Lau- refs hield in het Vergaderlokaal een feestavond. De vice-voorzitter, de heer J. Koole Dz, sprak 'n openings woord, waarna de waarnemend bur gemeester, wethouder P. Boon, wees op de verbondenheid van het Neder landse volk met het Oranjehuis. Hierna werd het Wilhelmus gezon gen met begeleiding van de Accorde onclub „Klavar" onder leiding van de heer G. Steg. „Onder valse vlag" luidde de titel van het blijspel, dat vervolgens voor het voetlicht werd gebracht. De regie was in handen van de heer C. van Slooten. Dit stuk. met zijn vele grap pige verwikkelingen, oogstte veel bij val. „Klavar" verzorgde nog een mu zikaal onderdeel van deze geslaagde avond. Zaterdag werd nog eenzelfde avond in het Vergaderlokaal gegeven. Officiële publicaties VLISSINGEN HINDERWET Uitbreiding werkplaats. B. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecre tarie. 2e afdeling, ter inzage ligt een ver zoek met bijlagen van de N.V. Brons- werk. afdeling pijpleidingen v/h Becht en Dyserinck te Vlissingen om vergunning tot het uitbreiden van de werkplaats voor het vervaardigen van centrale verwar- mings- en sanitaire installaties door het bijplaatsen van een gasoven voor het warmstoken van pijpen, uitgerust met een electromotor van 1 P.K. in het perceel Lange Zelke no. 41. Gedurende tien dagen, te rekenen van 4 Januari 1D55 af. bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren te gen het verlenen der vergunning^ in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op Dinsdag 18 Januari a.s., des voormiddags 10.uur. ten Ge meentehuize. een openbare zitting worden gehouden, waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kun nen worden ingebracht. Een leder kan ter secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake in gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerech tigd zijn de aanvrager van de vergun ning en degene, die in persoon of bij ge machtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen. Mede is tot beroep gerech tigd degene die, zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de ge- steide termijn schriftelijk bezwaren heeft ingebracht, indien hij niet woonachtig is in deze gemeente of in een aangrenzende gemeente, waar openbare kennisgeving wordt gedaan. Vlissingen, 4 Januari 1955. noemd tot leraar in tijdelijke dienst de heren A. W. van Borren, W. Bri- zee, G. van der Brugge. A. A. Daa- men, J. Dekker, N. J. Dekker, C. J. Janse, C. A. Kamermans, J. W. G. Leeflang, J. de Munck. A. Swennen, P. G. Vader en G. F. Bak. Een verordening betreffende de in richting en samenstelling van de commissie van toezicht op het lager onderwijs in de gemeente werd vast gesteld. SUBSIDIES. Aan de Z.V.U. werd een garantie verleend in het tekort van de op 12 Januari in de gemeente te geven con certen tot een bedrag van maximaal 350. Het bestuur van de Katholieke jeugdzorg „Don Bosco" krijgt over 1954 een bijdrage van 520. De ver eniging „Zusters van het Heilig Hart van Jezus" te Veldhoven ontvangt met ingang van 1 Januari 1955 tot wederopzegging een subsidie voor el ke leerling uit Vlissingen afkomstig, die de R.K. middelbare meisjesschool „Koningshof" bezoekt. Eveneens werd een subside toegekend aan de stichting tot bevordering en instand houding van R.K. middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs in het decanaat Middelburg. De afdeling Vlissingen van de N.V.V.-Jeugdorga- nisatie „Jonge Strijd" krijgt over 1954 een bijdrage uit de gemeentekas van 87,50. P.Z.E.M.-personeel op excursie naar Centrale Zeeland Een deel van het P.Z.E.M.-perso neel van Walcheren en de Bevèlanden maakte Zaterdagmiddag een excur sie naar de Centrale Zeeland in Vlis singen. In de conferentiezaal van het gebouwencomplex werd het ge: schap ontvangen en gaf de hoofdin genieur, ir. H. Broekhoff. aan de hand van een maquette een uiteenzetting van de inrichting en de werking dei- verschillende installaties. Hierna werd onder de deskundige leiding van een aantal technisch-ambtenaren een rondgang gemaakt. Het was voor de P.Z.E.M.-ers, die vergezeld werden door hun dames een interessante en leerzame middag. Het overige perso neel van Walcheren en de Bevelanden zal Zaterdagmiddag 15 Januari a.s. dezelfde exursie maken. Sint Philipsland opnieuw in kaart gebracht De landmeetkundige dienst uit Zierikzee verrichtte in 1954 in de ge meente Sint Philipsland verschillen de opmetingen. De dienst heeft nu een nieuwe verbeterde kaart samen gesteld van het kerkdorp St. Phi lipsland, welke op 25 Januari 1955 ter gemeente-secretarie de raad zal worden aangeboden. Belanghebbenden worden in de ge legenheid gesteld van de in kaart ge brachte opmetingen kennis te nemen om eventuele bezwaren in te bren gen op 25 Januari van 25 uur en op de volgende drie dagen van 912 en van 25 uur. Door de landmeet kundige dienst zal voor een passende toelichting worden gezorgd. Middelburg Brug gaat nog niet open De plannen om de nieuwe brug over de Herengracht in Middelburg op Vrijdag 14 Januari te openen zyn door Koning Winter de bodem inge slagen. Wanneer de vorst niet inge vallen was. zou het werk nameljjk te gen die datum gereedgekomen zyn. De brug zelf is gereed, er resten en kele bestratingswerkzaamheden, die er toe strekken het plaveisel van de Herengracht en de Volderijlaagte op hetzelfde niveau als dat van de brug te brengen. Aan de zijde van de Pen- ninghoeksingel is een en ander reeds voltooid. De ingebruikneming van deze nieu we overbrugging in de volksmond reeds „Herengrachtbrug" genoemd, maar officieel naamloos zal dus nog enige tijd op zich laten wachten. Hoe lang, is niet bekend. Reünie oud-M.T.S.-ers Zaterdagavond organiseerde de af deling Zeeland van de Vereniging van Afgestudeerden van Middelbaar Technische Scholen in samenwerking met het corps van leerlingen van de M.T.S. te Vlissingen een reünie in gebouw „De Zwaan" te Souburg. Als genodigden waren aanwezig de di recteur en leraren van de M T.S. te Vlissingen en enkele oud-bestuurslè- den van de VAMTS. De voorzitter van de afdeling Zeeland, de heer A. van Zijp, heette de aanwezigen wel kom en sprak de wens uit, dat deze reünie de eerste van een lange reeks zou worden. Reeds bij het begin van deze avond bleek uit de begroeting over en ,weer, dat 't instellen van een reünie in een behoefte voorziet. Het cabaretgedeelte werd verzorgd door het gezelschap „De Zuidwesters" uit Middelburg, dat met een aantal voor het merendeel humoristische schets jes de aanwezigen vele malen een gulle lach ontlokte. Op deze avond werd voorts nog het woord gevoerd door de heer P. Vijn, directeur van de M.T.S.die onder meer wees op de noodzaak, zich als afgestudeerden van de M.T.S. aaneen te sluiten, zo als onze samenleving dit thans eist De landelijk voorzitter van de VAMTS. de heer J. van Tussenbroek, complimenteerde de afdeling met het succes van deze avond. De heer J. Ph. Salomé de vroegere voorzitter van de afdeling, wekte de aanwezigen op, in Juni naar Rotterdam te 'komen voor het. bijwonen van het grote lus trumcongres der VAMTS, dat samen valt met de ,.E 55". Een geanimeerd bal sloot deze zeer geslaagde avond. Contactavond D.O.G. De Drents-Overijssels-Gelderse Ver eniging op Walcheren hield Zater dagavond in het Nederlands Koffie huis in Middelburg een contact-avond. De voorzitter, de heer G. van de Voorde, kon een talrijk publiek ver welkomen. Na zijn openingswoord werd een gevarieerd programma af gewerkt, waarin onder meer enkele films van de Amerikaanse ambassa de werden vertoond. Enkele leden voerden een sketch op en het duo J. en J., de heren J. Mondeel en J. Ver- weïj, zong een aantal bekende en minder bekende liederen. Een en an der oogstte veel bijval De avond werd besloten met een gezellig sa menzijn, waarbij de band van Jan Groenewoud voor begeleiding Driebandenkampioen Wevers speelde in Middelburg Een groot aantal biljartliefhebbers uit Middelburg en omstreken heeft Zaterdagavond genoten van het spel van Bert Wevers uit Enschede, de Nederlander, die in 1950 in Amster dam Europees kampioen driebanden werd en verschillende malen de Ne derlandse titel in deze spelsoort in de wacht sleepte. Deze biljartgrootmeester nam het in het Nederlands Koffiehuis op te- ,gen twee van de sterkste spelers van Middelburg. In kader 38/2 speelae hij tegen de heer G. Rykenberg, die een voorgift van 200 caramboles had ver kregen. Niettemin stond Wevers het eerst op 500, in 23 beurten. De En- schedeër bond vervolgens in drie banden de strijd aan tegen de heer A. Snethlage, die een totaal van 15 caramboles diende te verzamelen, terwijl Wevers het tot 25 moest bren gen. Ook deze partij was voor de ex- Europees kampioen. Tenslotte vergastte Wevers zijn publiek op fantasie-elassique en op enkele kunststoten. Ook deze moei lijke „biljartkunsten" bleek hij der mate onder de knie te hebben, dat het leek alsof er voor hem hier geen problemen bestonden. Het publiek was dan ook zeer tevreden. Koudekerke Onderwijsbenoeming De heer J. Novel uit Koudekerke werd benoemd tot onderwijzer aan de mr. J. J. L. van der Brugghenschool in Den Haag. Vlissingen Rondvraag Vlissingse gemeenteraad In de rondvraag van de Vrijdag ge houden Vlissingse gemeenteraadsver gadering sprak de heer ir. J. H, Krie temeyer zijn waardering uit voor de paraatheid van het gemeentebestuur en de gemeentelijke instellingen tij dens de storm van 23 December jl. Hij wees echter op enkele zwakke pun ten nabij het flatgebouw op de boule vard De Ruyter, en de zogenaamde Marinedam op het Eiland. Ook het bijzondere beeld van de waterbewe ging bracht hij onder de aandacht van B. en W. Hij was van mening, dat de angststemming, welke in bepaalde stadswijken heerste, met kleine voor zieningen had kunnen worden voor komen. De heer J. P. Ventevogel merkte op, dat ter hoogte van de aoor de vo rige spreker genoemde flat, vroeger het water nooit oversloeg, en hij acht te dit te wijten aan het ontbreken van palen in de glooiing. Voorts pleit te hij voor een andere constructie der trottoirs op de bedreigde punten. Op de bijzondere verdiensten van de B.B. werd tenslotte gewezen door de heer F. van Sabben. De voorzitter merkte naar aanleiding hiervan op, dat men juist dezer dagen weer was gestart met de werving van personeel van de B.B. „Er zijn nog 480 mensen voor de blokploegen nodig", aldus spreker. Na afloop der vergadering vertoon de de heer Krietemeyer een door hem opgenomen filmpje over de storm van 23 December jl. Sterrenparade en „Hutspot" Zaterdagavond werd in het Con certgebouw te Vlissingen een Radio- showavond gegeven, waaraan mede werking verleenden de jodelzangeres Olga Lowina, de zanger Joop de Knegt, de Limburgse zingende zusjes en Ad Huissoons revue-ensemble met de revue „Hutspot". Voor de pauze trad op Joop de Knegt met een paar minder bekende nummers, waarmee hij veel succes behaalde. Olga Lowi na bewees in een slagvaardig optre den. dat zij nog steeds een heel eind in de toonladder kan klimmen, het geen door het publiek met herhaalde ovaties werd beloond. In een groot succes mochten zich ook verheugen de zingende zusjes. Een en ander werd afgewisseld met vlot ten tonele gebrachte revueflitsen. Na de pauze kwamen dezelfde medewerkers nog maals ten tonele. Met „High Noon" en „Johannisburg" behaalde hij nu ook weer triomfen. Olga Lowina, die ondertussen in Goes was opgetreden, zette de zaal wederom flink in be weging De zingende zusjes brachten het zeer gewaardeerde „Wie sjoen us Limburg ees" en besloten met een potpourri van bekende songs. De welbespraakte conferencier zorgde voor vlotte verbindende tek sten. Na afloop was er gelegenheid tot dansen. P.v.d.A.-afdeling bijeen De afdeling Vlissingen van de P.v. d.A. kwam in het gebouw van de A. N.M.B. in huishoudelijke vergadering bijeen, o.m. ter bespreking van de voorstellen voor het e.v. congres op 22, 23 en 24 Februari te Leiden. Er werden voorts candidaten gesteld voor het partijbestuur. Enkele nieuwe leden werden voorgesteld, waarna huishoudelijke zaken werden afgehan- deld. Bij de rondvraag kwam o.m. de prijsverhoging van verschillende le vensmiddelen ter sprake, waardoor de laatste loonsverhoging van 6 vrijwel teniet wordt gedaan. Men was er evenwel van overtuigd, dat in en kele gevallen prijsverhoging onver mijdelijk was, doch dat deze in vele gevallen niet te billijken is. Hierbij werd met name gedacht aan de ver hoging van de melkprijs. Er zal een motie worden opgesteld, waarin een en ander kenbaar gemaakt zal wor den aan de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. en aan anderen. Er zal gevraagd worden om de grote winst marges van vele artikelen „aan te KOUDEKERKE Bevallen: P. Wielemaker-Próvoost, d.; C. de Kroo-Aarnoutse, z.; J. Westerbeke- Cijvat. d. Ovetleden.: W. de Bondt 63 jr. M. C. de Kok 78 jr.;' L. van Burg 79 jr.; E. B. H. Smit 86 jr.; j. Minderhoud 88 jr.; T. Sin- ke 67 jr.; K. Minderhoud 93 jr.; M. K. Lacor 54 jr.; H. van Buul 83 jr. J. K. Braam 49 jr.; C. Francke 68 jr.; J. J. Harinck 72 jr. OOSTKAPELLE Het zielental van de gemeente Oostkapelle nam in het afgelopen jaar toe met 24. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal ingezetenen 1833 (853 m. en 980 vr.). Dit aao- tal vermeerderde door geboorte met 36 (12 m. en 24 yr) en door vesti ging met 194 (86 m. en 108 vr.), het verminderde door overladen met 26 (12 m .en 14 vr.) en door vertrek met 180 (65 m. en 115 vr.). Op 31 December 1954 bedroeg het inwo nertal dus 1857 (874 m. en 983 vr.). Er werden 18 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen in geschreven. OOST- EN WEST SOUBURG Het zielental van de gemeente Oost- en West-Souburg nam in het afgelopen jaar toe met 155. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal ingezetenen 6248 (3118 m. en 8130 vr.). Dit aantal vermeerderde dom geboorte met 155 (84 m. en 71 vr.) en door vestiging met 417 (200 m. en 217 vr.), het verminderde door overlijden met 41 (26 m. en 15 vr.) en door vertrek met 376 (180 m. en 196 vr.). Op 31 Dec. 1954 bedroeg het inwo nertal dus 6403 (3196 m. en 3207 vr Er werden 42 huwelijken voltrok ken, er werden 2 echtscheidingen in geschreven. GRLJPSKEKKE Het zielental van de gemeente Grijpskerke nam in het afgelopen jaar af met 5. Op 31 December 1953 be droeg het aantal ingezetenen 879 (461 m. en 418 vr.). Dit aantal vermeerder de door geboorte met 19 (9 m. en 10 vr.) en door vestiging met 40 (18 m. en 22 vr.), het verminderde door over lijden met 13 (8 m. en 5 vr.) en door vertrek met 51 (28 m. en 23 vr.). Op 31 December 1954 bedroeg het inwo nertal dus 874 (452 m. en 422 vr.). Er werden 14 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen inge schreven. BIGGEKERKE Het zielental van de gemeente Big gekerke nam in het afgelopen jaar af met 12. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal ingezetenen 882 (447 m. en 435 vr.). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 21 (9 m. en 12 vr.) en door vestiging met 30 (13 m. en 17 vr.), het verminderde door overlijden met 12 (6 m. en 6 vr.) en door vetrek met 51 (26 m. en 25 vr.). Op 31 De cember 1954 bedroeg het inwonertal dus 870 437 m. en 433 vr.)Er werden 5 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. ZOUTELANDE. Het zielental van de gemeente Zou- telanae nam in het afgelopen jaar toe met 18. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal ingezetenen 970 (500 m. en 470 vr.). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 23 (9 m. en 14 vr.) en door vestiging met 28 (12 m. en 16 vr.), het verminderde door over- lyden met 7 (3 m. en 4 vr.) en door vertrek met 26 (9 m. en 17 vr.). Op Axel dijk 7 van Santos naar Buenos Aires. Amerskerk 7 van Djibouti naar Suez. Arendskerk 8 te Djibouti. Bacchus 8 te Madeira. Bali 6 te Bremen. Baud 7 van Semarang naar Cheribon. Corilla (t.) 7 100 mijl O. Fayal Azoren naar Stanlow. Drente pass. -7 n.m. Ceylon naar Belawan. Straat Mozambique 8 te Belawan. Teiresias 7 te Newport News. Zonnewijk 7 van Willemstad naar Italië. Alnati, Rotterdam—Buenos Aires, 10 Rio de Janeiro, 12 Santos, 17 Montevideo, 19 Buenos Aires verwacht. Bloemfontein, Durban—Amsterdam, 14 te Las Palmas, 18 te Southampton, 19 te Antwerpen en 20 te Amsterdam verw. Boschfontein, AmsterdamOost-Afirka, 17 Mombasa verwacht. Cottica 9 van Amsterdam te. Georgetown Twintig jaar K.S.V. „Walcheren* Zondagavond hield de Katholieke Sportvereniging „Walcheren" te Vlis singen in „Concordia" haar jaarlijkse feestavond, ais onofficiële Wering van het twintigjarig bestaan der vereni ging. Het programma werd geopend met een speelse voordracht van het clublied, waarna de heer M. F. van Hijfte een overzicht van de verrich tingen der club gaf. Met name legde hij er de nadruk op. dat een waardige en sportieve houding voor een prin cipiële vereniging als „Walcheren" het hoofddoel is. Voor hun vele diens ten, de vereniging bewezen, bood de heer Van Hijfte de heren P. Bergs, de trainer, de heer H. Strijers, aanvoer der van het eerste elftal, en mej. Julie Nederlof een geschenk aan. Door eigen krachten werd vervolgens een programma van genoeglijke één- acters, sketches, een vermakelijke ra- diococktaü en een operadraak .Eula- lia" opgevoerd, afgewisseld met mu ziek en conferences. Da avond werd besloten met bal. verwacht: vertr. 11 van Georgetown naar Amsterdam. Indrapoera verm. .7 van Tj. Priok naar Rotterdam. Jagersfontein vertr. 13 van Amsterdam naar Durban. Nieuw Amsterdam, Cruise, 10 te Cartage na, 11 te Cristobal, 12 te Sanblas, 14 te Havana en 18 te New York verwacht. Noordam vertr. 8 van New Yark naar Rotterdam. Oranjefontein, AmsterdamDurban, 8 te Port Elizabeth, 10 te East London en 12 te Durban verwacht. Oranjestad, CristobalAmsterdam, 12 te Plymouth en 13 te Amsterdam verw. Waterman, RotterdamWellington, 15 te Curagao, 17-18 Panamakanaal verwacht. Willem Ruys, Tj. Priok—Rotterdam, 11 te Colombo en 18 te Port Said verwacht. Willemstad, AmsterdamCristobal, 8 te Trinidad, 9 te Curagao en 11 te Aruba verwacht. Zuiderkruis vertr. 21 van Amsterdam naar Kaapstad. Alchiba 7 van Rotterdam naar Buenos Aires. Almkerk 7 rede van Suez. Congostroom pass. 7 13.50 u. Vlissingen naar Antwerpen. Dongedijk 7 tc San Francisco. Grootekerk 8 te Antwerpen. Kieldrecht 8 8.00 u. rede van Vlissingen naar Antwerpen. Kota Agoeng 7 dwars Ouessant naar Port Said. Manoeran 8 te Marseille. Omala (t.) 7 van Curacao naar Bombay. Oranjestad 7 170 mijl N.N.W. Fayal naar Plymouth. Sloterdijk 7 te Rotterdam. Woensdrecht 7 van Rotterdam naar Ham burg. Almkerk 8 van Suez naar Port Said. Lekhaven pass. 8 Finisterre naar Rotter dam. Lutterkerk pass. 8 Finisterre naar Rot terdam. Willem Ruys 7 van Singapore, 8 rede van Belawan. Overïjsel verm. 8 Gaterhead naar Rotter dam. Slamat 8 vaa Rotterdam naar Bremen. Kappie is iemand, die gauw een situatie door heeft. Toen hij dan ook zag, de Maat, beschuldigd ju weiendiefstal, werd opgebracht en er twee uit gesproken ongunstige indi viduen met handenvol juwe len liepen, bracht hij het één dadelijk met het andere in verband. „Hier zijn de dieven!" gil de hij en moedig wierp hij zich op de twee boeven, die nog steeds bezig waren, de kostbaarheden van de straat op te $apen. Maar dit be kwam hem slecht, wani een stevige opstopper van Bas de Kruik deed hem sui zebollend over de grond rol len. Doch in elk geval haa hij hiermee bereikt, dat de aandacht op de ware schul digen was gevestigd. „Dat zijn de twee bandie ten!" riep de juwelier, „ik herken ze!" Jelle Kniep liet de Maat los en stormde op de beide boeven af. Snel raapte het boze i-.veelal nog een paar armbanden en halssnoeren op en zette het op lopen, achtervolgd door de veldwachter, de juwelier en Kappie, die inmiddels weer wat van de klap was bekomen. De Maat bleef alleen op de straat achter. De hand boeien zaten nog om zijn polsen en dit stemde hem bitter. „Wat een ellende", snikte hij, „boeven smijten met me. veidwachters doen me boeien aan, ach, ach, iedereen doet naar tegen me!" En snikkend liep hij met geboeide handen naar de haven. 31 December 1951 bedroeg het Inwo nertal dus 988 (509 m. en 479 vr.). Er werden 6 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen inge- geschreven. ARNEMUIDEN. Het zielental van de gemeente Ar- nemuiden nam in het afgelopen jaar af met 11. Op 31 December 1953 be droeg het aantal ingezetenen 2855 (1411 m. en 1411 vr.). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 53 (28 m. en 25 vr.) en door vestiging met 62 (32 m. en 30 vr.). het verminderde door overlijden met 15 9 m. en 6 vr.) en door vertrek met 111 (55 m. en 56 vr.). Op 31 December 1954 bedroeg het inwonertal dus 2844 <1440 m. en 1404 vr.). Er weiden 26 huwelijken voltrokken, er werden 2 echtschei dingen ingeschreven. VEERE. Het zielental van de gemeente Veere nam in het afgelopen jaar toe met 2. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal Ingezetenen 1052 (529 m. en 523 vr.). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 19 (12 m. en 7 vr.) en door vestiging met 67 (38 m. en 29 vr.j, het verminderde door overlijden met 14 (9 m. en 5 vr.) en door vertrek met 70 (32 m. en 38 vr.). Op 31 De cember 1954 bedroeg- het inwonertal dus 1054 (538 m. en 516 vr.). Er wer den 12 huwelijken voltrokken, er wer den geen echtscheidingen ingeschre ven. NIEUW- EN ST. JOOSLAND. Het zielental van de gemeente Nieuw en St. Joosland nam Ln het afgelopen jaar af met 13. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal ingezetenen 1269 (661 m. en 608 vr.). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 23 (8 m. en 15 vr.) en door vestiging met 28 (11 m. en 17 vr.), het verminderde door overlijden met 9 3 m. en 6 vr.) en door vetrek met 55 (31 m. en 24 vr.). Op 31 December 1954 bedroeg het inwonertal dus 1256 (646 m. en 610 vr.). Er werden 7 huwelijken vol trokken, er werden geen echtscheidin gen ingeschreven. WESTKAPELLE. Het zielental van de gemeente West- kapelle nam in het afgelopen jaar toe met 3. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal ingezetenen 2308 (1162 m. en 1146 vr.). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 42 (23 m. en 19 vr.) en door vestiging met 34 (14 m. en 20 vr.). het verminderde door over lijden met 21 (13 m. en 8 vr.) en door vertrek met 52 (21 m. en 31 vr.). Op 31 December 1954 bedroeg het inwo nertal dus 2311 (1165 m. en 1146 vr.). Er werden 13 huwelijken voltrokken, er werd 1 echtscheiding ingeschreven. KERKNIEUWS. Intrede ds. Evenhuis In de Ned. Herv. Kerk te Biervliet werd ds. W. S. Evenhuis bevestigd als predikant. Tydens een kerkdienst in de ochtenduren, welke geleid werd door ds. J. Eygendaal uit Hoofdplaat, die sinds het verscheiden van ds. Wie bosch consulent voor de Ned. Herv. Gemeente te Biervliet was, werd ds. Evenhuis bevestigd. De consulent had zijn tekst gekozen uit Jeremia 1 vs. 12: „En de Heere zeide tot mij: „Gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen". De handoplegging geschiedde mede door ds. G. Jansma, uit Zaamslag praeses der classis LJzendijke. Tydens de middagdienst hield ds. Evenhuis zyn intrede. Na schriftlezing uit Jes. 9 vs. 16 predikte de voorganger naar aanleiding van I Joh. 5, 2e ge deelte. Ds. Evenhuis zeide het een groot voorrecht te vinden, te Biervliet te mogen prediken. Spreker bracht dank aan de gehele gemeente van Biervliet voor de hartelijke ontvangst, die men hem op alle gebied had bereid. Hij zeide met vertrouwen de toekomst te gemoet te zullen gaan onder Gods ze gen en hulp. Dank bracht spreker voorts aan de consulent, ds. J. Eygen daal. voor de uitstekende wijze, waar op deze sinds het verscheiden van ds. Wiebosch, zich van zyn taak als con sulent heeft gekweten. Een bijzonder woord richtte ds. Even huis tot de or- f aniste, mej. C. de Kraker, tot de kos- er, de heer P. de Keukelaar, en tot de gasten uit Groningen, Stadskanaal Amsterdam en Loosduinen. De heer F. Keukelaar sprak na mens de kerkeraad de nieuwe voor ganger toe, en sprak de hoop uit, dat Gods rijke zegen op het verdere leven van de voorganger zou mogen rusten. Tot slot spraken nog de heren M. Moggree namens de kerkvoogdij, ds. C. Blommaert uit LJzendijke namens de Ring LJzendijke, ds. J. H. Beuse- kom namens de classis LJzendijke, ds. Van Loon uit Loosduinen en burge meester A. P. Kostense van Biervliet. Laatstgenoemde gaf de verzekering, dat ook de burgerlijke gemeente zich verheugde in de komst van ds. Even huis en hoopte op een goede samen werking. 9 Een wervelstorm, die Donderdag en Vrijdag het midden en het Zuidelijke ge bied van de Phllippijnen heeft geteisterd, heeft aan 53 personen het leven gekost. Een vissersboot met achttien opvarenden wordt nog vermist. Men vreest dat het vaartuig met man en muis vergaan is. Na een rustpauze van tien dagen heb ben de communisten in de nacht van Vrijdag op Zaterdag de beschieting van door nationalistisch-Chinezen bezette eilanden voor de Chinese kust hervat, al dus een bekendmaking van het ministerie van defensie te Taipeh. De gouverneur van de Goudkust (Brit se bezitting in Afrika) heeft, na drie da gen van wanordelijkheden in het district Asjanti. waarby twee personen het leven verloren en 35 arrestaties werden verricht, bepaald, dat het dragen van „gevaarlijke- of aanvalswapens" verboden is. Een woordvoerder van de Spaanse re gering heeft naar aanleiding van de Bel gische stappen Inzake de kwestie-Degrei- .•erklaard. dat de Spaanse regering niet er van op de hoogte is of de Bet- gische nationaai-socialist Leon Degrelle Spaans gebied vertoeft of vertoefd heeft. Zij kan ook niets zeggen over de activiteit van Degrelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7