NIEUWS UIT DE KERKEN JIMMY OP HET SLAPPE KOORD vum. IDERLMDS1 STAATSLENING 1955 IR Dinsdagmorgen 9 uur OPRUIMING Labrujère's Spotkoopjes Heren- portemonnaies Portefeuilles 198 et. J0 FIBBE ZEEUWSE REISGIDS Het Rotterdams Kamer Orkest 6 P R O V INCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 JANUARI 1955 Intrede ds. Plantinga Zondagmorgen werd cand. D. Plan tinga uit Emmeloord bevestigd als predikant bij de Ned. Herv. Kerk te s-Heer Arendskerke. Ds. Plantinga werd bevestigd door ds. P. Klooster man uit Kloetinge, die als tekst ge kozen had I Cor. 1 vs. 9: „God is ge trouw tot welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus". Aan de handoplegging na men deel ds. Kloosterman en consu lent ds. S. P. de Roos. In de middagdienst deed ds. Plan tinga zijn intrede en sprak naar aan leiding van I Cor. 1 vs. 21, tweede ge deelte: „Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken wie geloven1'. Na de prediking werd achtereen volgens het woord gevoerd door ouderling J. J. de Schipper, consulent S. P. de" Roos en* ds. H. G. Beneder van Baarland, die sprak namens het moderamen van de classis Goes. Tot sloot sprak burgemeester A. A. Elenbaas. Na afloop van de dienst maakten velen gebruik van de gele genheid om kennis te maken met de nieuwe predikant. Ds. J. M. Lindeijer 40 jaar predikant. Vandaag vieit ds. J. M. Lindeijer te Hoorn zijn 40-jarig ambtsjubileum als predikant in de Evangelisch Lutherse' Kerk. Ds. Johannes Matthijs Lindeijer werd op 18 October 1887 uit een onder wijzersgezin te Kethel en Spaland feboren, bezocht het gymnasium te chiedam en studeerde vervolgens aan de Gemeentelijke Universiteit en aan het Evangelisch Luthers Semi narium te Amsterdam. Nadat de heer Lindeijer in 1914 proponent was geworden in de Evangelisch Lutherse. Kerk, werd hij op 10 Januari van 't daarop volgend jaar (1915) door wy- len ds. J. J. L. Duyvendak van Schiedam te Groede in het ambt be vestigd. In 1916 verwisselde de ju bilaris deze gemeente met die van Pekela, vanwaar hij in 1922 naar Monnikendam vertrok. Daarna stond ds. Lindeijer nog vier jaar te Pur- merend, waar hij met ingang van 1 Maart 1930 benoemd werd tot predi kant by de Protestantse Kerken in Nedei'lands Oost Indië. Ih Indonesië was hij achtereenvolgens werkzaam te Cheribon, Semarang, Batavia en te Soerabaja. Bij het uitbreken van de Japanse oorlog werd hy benoemd tot reserve vlootprediker en kreeg met ingang van 31 Augustus 194b eervol ontslag. Na zijn repatriëring was ds. Lindeyer van April 1948 tot Mei 1949 tijdelijk predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Den Haag. Op 8 Mei 1949 werd hij doord s. N. Schenkman van Amster dam bevestigd als predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Hoorn Medemblik, welke hij nog tot 31 December 1952, toen hem op 65- jarige leeftijd emeritaat werd ver leend, heeft gediend. Ds. G. Lans te Putten 45 jaar predikant. Zondag- was het 45 jaar geleden, dat ds. G. Lans, thans wonende te Putten, het predikambt in de Ned. Herv. Kerk aanvaardde. Ds. Lans werd op 27 October 1879 te Rotterdam geboren, was eerst vier jaar werkzaam bij het onder wijs; deed daarna Staatsexamen en studeerde vervolgens aan de Rijks- Universiteit te Utrecht. Nadat cand. Lans in 1909 door het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht was toege laten tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk, werd hy op 9 Januari van het daaropvolgend jaar (1910) te Doeveren bij Heusden in het ambt bevestigd. Daarna stond de jubilaris achtereenvolgens nog te St. Annaland 19121914; Ooltgensplaat 19141917 en te Monster 1917— 1920, waar hem met ingang van 1 Juli 1920 in verband met zijn benoe ming tot predikant-directeur van de Gereformeerde Zendings Bond eervol ontslag met de bevoegdheid van emeritus werd verleend. Drie jaar later keerde ds. Lans weer als dienstdoend predikant in de Ned. Herv. Kerk terug en deed op 20 September 1923 zijn intrede te Ouder kerk aan den IJssel. In 1926 verwis selde de jubilaris deze gemeente met die van Suawoude en Tietjerk, van waar hij in 1931 naar Huizen (clas sis Hilversum) vertrok. Deze zijn zevende en laatste gemeente dien de ds. Lans tot 1 Mei 1945, toen hem op' 65-jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Hij vestigde zich toen eerst metterwoon te Rotterdam Delfshaven, waar hij van November 1946 tot Februari 1948 als hulppre diker werkzaam was. Daarna was hy nog tot Februari 1952 hulppredi ker te Willege Langerak bij Schoon hoven. Sinds Mei 1952 is ds. Lans woonachtig te Putten, van waar uit hij 's-Zondags nog veel preekbeur ten vervult. Van 19241936 was ds. Lans voor zitter van de Bond van Ned. Herv. Jongelingsverenigingen op Gerefor meerden Grondslag. Te Huizen was hij lid van het classicaal bestuur van Amsterdam en kerkvisitator in Noord-Holland. Van de hand van ds. Lans versche nen vele artikelen in het Zendings blad „Alle den Volcke" en in „De Vaandrager", het orgaan van de Bond van Ned. Herv. Jongelingsvere nigingen op Gereformeerden Grond slag. Ds P. v. d. Linden f Op 6 Januari overleed te Hilver sum ds P. v. d. Linden, emeritus-pre dikant der Ned. Herv. Kerk in de ou derdom van 83 jaar. Hij was geboren op 1 October 1871, deed op 6 Septem ber 1896 intrede te Nieuwerkerk op Duiveland. Hij diende deze gemeénte tot 1929, toen hij vertrok naar Sint- Michielgestel. Op 15 September 1937 ging hij met emeritaat en vestigde zich te Hilversum. In Nieuwerkerk heeft deze bemin de predikant zich gedurende zijn 33- jarige verblijf vele vrienden verwor ven. Vermeld dient te worden, dat hy by zijn vertrek uit Nieuwerkerk het hem toebehorende gebouwtje Reho- both aan de Hervormde Gemeente schonk als verenigingsgebouw. Vermelding verdient verder, dat hij geruime tijd zitting had in 't Prov. Kerkbestuur van Zeeland. Ook op an der gebied bewoog hij zich, zo was hij één der oprichters van de plaatselijke afdeling Het Groene Kruis, en was daarvan jarenlang voorzitter. Ds. v. d. Waa 71 jaar Men attendeert ons er op, dat ds. C. v. d. Waa uit Cuyk, vroeger te 's Heer Arendskerke, op 31 December j.l. 71 jaar is geworden. Abusievelijk meldden wy,enige tijd geleden, dat ds. v. d. Waa 70 jaar werd. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Borssele ds. Bel uit Krabbendijke. Bedankt voor Ridderkerk, J. B. Bel te Krabbendijke. 62. Jimmy Brown was in zijn opzet geslaagd. Uit de aard der zaak had hij er graag aan meegewerkt om een flinke duit voor het Kampenfonds bijeen te brengen, maar hij had ook nog een andere bedoeling gehad met dit nummertje super-koorddansen. Korian der, de man, die door de politie vergeefs gezocht werd, nadat hij Jimmy had proberen ten val te bren gen. was spoorloos verdwenen. „Ais ik nu eens iets heel bijzonders ga doen", had Jimmy geredeneerd, „als ik nu eens een nummertje koorddansen ga weggeven, dat nognooit door iemand is volbracht, dan heb ik alle kans, dat Koriander uit zijn schuilplaats te voor schijn komt, want meneer is vakman genoeg om dat met zijn eigen ogen te willen aanschouwen, al was het alleen maar om mij, zijn gehate vijand, in de diepte te zien storten. Toen was Jimmy naar signor Paravanl gestapt en deze had er voor gezorgd, dat alle artisten en al het personeel van het circus op en om het Dom plein een oogje in het zeil hielden. Want dit waren de mensen, die Koriander goed kenden en die hem wel licht zouden herkennen, zelfs als hij zich zou hebben vermomd. Laten ze maar goed letten op de mensen die blauwe brillen dragen en die met hun kraag op lopen, had Jimmy gezegdEn het was gegaan, zo als hij verwacht had, dat het gaan zou. Koriander was inderdaad uit zijn schuilhoek opgedoken en in de Ketelstraat had Siempie Siepelsma, een der stalknech ten, hem herkend. Siempie was naar hem toegegaan, terwijl de man, die inderdaad een blauwe bril. droeg en inderdaad zijn kraag had opgezet, met zijn neus in de lucht naar Jimmy stond te kijken.... DINSDAG 11 JANUARI HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 7.00 AV RO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram.17.15 Gym. 7.30 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AV RO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.30 Voor de huisvr. 9.35 Waterst. 9.40 Morgenwijdng. 10.00 Grammofoonmuziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Gram. 11.15 Kookpraatje. 11,30 Sopraan en piano. 12.00 Musette ork. 12.30 Lanci- en tuinb. meded. 12.33 Voor het platteland. 12.40 Orgel en piano. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Prome nade ork. en solist. 13.55 Beursber. 14.00 Kamerork. 14.40 Schoolradio. 15.00 Piano recital. 15.30 Voor de vrouw. 16.00 Gram. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Gram. 18.00 Nws. 13 15 Pianosp. 18.30 R.V.U.: dr. A. Saai- bom: „Batavus Droogstoppel, de onster felijke burger". 19.00 Voor de kinderen. 19.05 „Paris vous parle". 19.10 Koorconc. 19.45 Filmpraatje. 20.00 Nws. 20.05 Radio- journ. 20.15 Gevar. progr. 22.20 De Ant woordman. 22.35 Kamermuz. 22.55 „Ik ge loof, dat.." caus. 23.00 Nws. 23.15 New York Calling. 23,3024.00 Filmprogr. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.30 Idem. 7.45 Morgengebed en liturg, kal. 8.00 Nws., weerber. en kath. nws. 8.20 Gram. 9.00 Voor de vrouw. 9.40 „Lichtbaken", caus. 10.00 Voor de kinderen. 10.15 Gram. 10.30 Franse chansons. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Schoolradio. 11.50 ,Als de ziele luis tert", caus. 12.00 Angelus. 12.03 Luchconc. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Lunch- conc. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Pianoduo. 13.45 Gram. 14.00 Gevar. progr. 14.45 Radio Philh. ork. 15.00 Schoolradio. 15.30 „Ben je zestig?" 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.45 Regeringsuitz.: Ne derland en de wereld: „Technische en eco nomische hulp aan de achtergebleven ge bieden, waarom en hoe", door mr. F. J. van der Dussen. 18.00 „Dit is leven", caus. 18.15 Gram. 18.20 Sportpraatje. 18.30 Me- tropole ork. en solist. 19.00 Nws. 19.10 Lichte muz. 19.30 Avondgebed en liturg, kal. 19.45 Gram. 20.40 Act. 20.55 De ge wone man. 21.00 „Driekoningenavond", of „Wat Gij Wilt", hoorsp. (In de pauze: gram.) 23.00 Nws. 23.15 Brabants»ork. en solist. 23.50—24.00 Gram. HOOG EN LAAG WATER 11 Januari Ü.+NA.P. U.+N.A.F. Vlissingen 3.82 2.33 16.00 2.33, Terneuzen 4.05 2.46 16.30 2.46 Hansweert 4.49 2.54 17.16 2.55 Zierikzee 5.12 1.49 17.38 1.61 Wemeldinge 5.29 1.75 17.50 1.87 N.A.P. Ü.-N.AP. 10.17 2.32 10.50 2.44 11.24 2.62 10.47 1.78 11.09 2.09 22.21 2.00 22.54 2.12 23.28 2.30 22.54 1.44 23.23 1.70 Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, in het Gasthuis te Mid delburg, zacht en kalm, onze geliefde Zoon, Broer, Zwager en Oom ADRIAAN VOS, op de bloeiende leeftijd van 20 jaar en 8 maan den. Uit aller naam, C. VOS. A. VOS— WTELEMAKER. Biggekerke, 8 Jan. '55 Groot Valkenisse 8. Heden overleed, tot mijn grote droefheid, in het Gasthuis te Mid delburg, zacht en kalm, mijn geliefde Kleinzoon ADRIAAN VOS, op de bloeiende leeftijd van 20 jaar en 8 maan den. J. VOS. Biggekerke, 8 Jan '55 Groot Valkenisse 4. Heden overleed, tot myn leedwezen, mijn enige vriend ADRIAAN VOS, op de bloeiende leeftijd van 20 jaar. C. FRANCKE. Biggekerke, 8 Jan. '55 Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, onze in nig geliefde Vrouw en Moeder MARIJNTJE MARTIJNTJE Echtgenote van L BREVET op de leeftijd van bijna 78 jaar. I. BREVET. J. DHONT—BREVET. M. DHONT. 's-Gravenhage, 7 Januari 1955. Regentesselaan 208. Heden overleed, in het ziekenhuis Oostwal te Goes, na een kortston dig lijden, onze gelief de Man, Vader, Zoon, Behuwdzoon, Broeder en Oom PIETER HOOGESTEGER Mzn in de ouderdom van ruim 43 jaar. Namens de Familie, Wed. P. HOOGESTEGER— NIJSSEN Fam. HOOGESTEGER Fam. NIJSSEN. Wemeldinge, 8 Jan. '55 Kortstraat je 6 De teraardebestelling zal plaats hebben Dins dag 11 Januari a.s. Hiermede Vervullen wy de treurige plicht, ken nis te geven, dat heden te 's-H. Arendskerke, na een langdurig lijden zacht en kalm is over leden, onze zeer gelief de Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder LENA VAN DEN BOOMGAARD VAN DER MAAS, in de ouderdom van 79 jaar en 3 maanden. Ede (GId.): P. WILLEBOER— VAN DEN BOOM GAARD. G. WILLEBOER. Amemuiden: L. VAN DEN BOOM GAARD. J. VAN DEN BOOM GAARD— HOOGESTEGER. 's Heer Arendskerke: J. A VAN DER PLAS SE VAN DEN BOOM GAARD. J. VAN DER PLASSE. Goes: S. VAN DEN BOOM GAARD. J VAN DEN BOOM GAARD— HARINCK. Middelburg: A. WANJON— VAN DEN BOOM GAARD. E. WANJON. Klein- en Achter kleinkinderen. Middelburg, 8 Jan. '55 Lageweg 33 Condoleantie-adres Vlaamse weg 3, 's Heer Arendskerke. Heden overleed na een kortstondige ziekte on ze lieve. Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder JANNA RIJKSE, Weduwe van J. C. VAN SPLUNDER in de ouderdom van 82 jaar. Uit aller naam, J. C. VAN SPLUNDER O.- en W.-Souburg, 8 Januari 1955 Ritthemsestraat 5. Voor de vele bewijzen van deelneming, die wy mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Man en Vader H. M. KRIENSE LOKKER, zeggen wtj hartelyk dank. Goes: J. A. KRIENSE LOKKERMOOY. «Apeldoorn: J. E. M. OLDENHOF— KRIENSE LOKKER. L. OLDENHOF. Goes, Januari 1955 WEGGELOPEN grote herdershond met ver vormd rechteroor. Rood bruin, met zwart dek. Gaarne inlichtingen tel. 3219, Middelburg. Hotel „Noordzee-Boulevard", Vlissingen, vraagt voor spoedige indiensttreding een pantryjongen Sollicitaties schriftelijk te richten aan de Directie, I i cMvntL zuinig... handig! De zuinigste vierwielige kleine auto met de laagste onderhoudskosten. Benzineverbruik 33/4 liter op 100 km. Voor inlichtingen en demonstratie: Imp. VHIl I ["lUl Aelbrechtskade 110, Rotterdam, Telefoon 54525 In verschillende districten kunnen nog agenten aangesteld worden. Hiermede betuigen wy onze hartelyke dank voor de ve le bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlij den, tengevolge van een droevig ongeval, van onze innig geliefde Man, Vader, Zoon, Schoonzoon^ Klein zoon, Broeder, Zwager en Oom MATHIJS PIETER COPPOOLSE Uit aller naam, A. S. COPPOOLSE— FRANSSEN Middelburg, Januari 1955 Koepoortstraat 19 HOOG LOON voor GOEDE HULP In. moderne woning, omg. Benoordenhout, Den Haag, is direct plaats voor: a) flink en ervaren meisje voor alle huishoudelijke werkzaamheden (ook koken). b) kinderjuffrouw die verstandig en pret tig met het kroost weet om te gaan. Sollicitaties onder No. 25473 Adv.-Bur. Bel- infante, Regentesse- plein 8, Den Haag. Te koop aangeboden: kruideniersbedrijf in W. Zeeuwsch-Vlaanderen Diploma's moeten aanwezig zijn. Brieven letter E 100, Bur. P.Z.C., Vlissingen Dinsdagsmiddag best paardenvlees Lappen Stukken 1,60 per kg 1,80 per kg ABATTOIR Seisweg, Middelburg starten wy met onze SCHOENENHUIS COOSJE BUSKENSTRAAT 134, VLISSINGEN, in alle soorten met in boxleder nu VLISSINGEN MIDDELBURG Ga niet op stap zonder een UW in zak! TE KOOP VAN BERKEL SNIJMACHINE type 8, open klem. Nieuwstraat 53, Vlissingen. Naamkaartjes VAN DE VELDE Walstraat 58—60 Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede, zal ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe A. MANNEKE— STOUTJESDIJK te Bres- kens, op Donderdag 20 Januari 1955, des n.m. 16.30 uur (half vijf) in het café van de heer Valk, aan de Schelde- kade te Breskens, over gaan tot de openbare ver koop by instel en toewij zing van: Het WOONHUIS, Voge lenzang 7, met erf en tuin, staande en gelegen te Breskens en aldaar kadastraal bekend sec tie D nummer 2652, groot 1,36 aren. Te aanvaarden vrij van huur bij betaling koopsom; betaling koopsom 1 maand na toewijzing. Lasten voor rekening koper vanaf 1 Januari 1955. Betaling vei- lingskosten 8 dagen na toe wijzing. Te bezichtigen op Donder dag 6 Januari en Donder dag 13 Januari 1955, tel kens tussen 2 en 4 uur en overigens in overleg met de eigenares, wonende aan' het Vogelenzang 27 te Breskens. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde No taris. KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (uitgegeven krachtens Leningwet 1953, Stbl. 297) Bedrag der lening rast te stelles na sluiting der inschrijving KOERS VAN UITGIFTE 100°/, DOEL DER LENINO: CONSOLIDATIE VLOTTENDE SCHULD EN FINANCIERING AFLOSSING BUITENLANDSE SCHULD. Schuldbewijzen aan toonder groot nominaal f 1000; Schuldregister-inschrijvingen groot ten minste f 100.000. Looptijd ten hoogste 40 jaren; jaarlijks wordt 2% op de lening afgelost, onder voorbehoud van versterkte of algehele delging. Coupons per 1 Februari en 1 Augustus. INSCHRIJVING op 11 Januari 1955 ran 9 tot 16 uur bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam, uit sluitend door bemiddeling van Banken of Commissionnairs in Effecten, leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, van do Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam of van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie te 's-Gravenhage. Aanvragen tot inschrijving moeten zo tijdig worden opgegeven, dat zij door de Bank ef Commissionnair op de inschrijvingsdag vóór 16 uur kunnen worden ingediend bij het Agentschap. STORTING op 1 Februari 1955 róór 12.30 uur by de Nederlandsche Bank te Amsterdam. Openbare aanbesteding Namens het gemeentebe stuur van Zierikzee zal door de Centrale Dienst „Noord- Zeeland" in het openbaar worden aanbesteed, over eenkomstig het aanbeste dingsreglement W.B.: het gereedmaken van de uitbreiding aan de Alge mene Begraafplaats te Zierikzee met bijkomende werken. Bestek en voorwaarden met 2 tekeningen zijn verkrijg baar ten kantore van bo vengenoemde dienst, Oude Haven D 486 te Zierikzee, tegen betaling van 2.50 per stel of zij worden toege zonden na ontvangst van een postwissel ten bedrage van 2.75. De aanbesteding vindt plaats op Dinsdag 25 Jan. 1955 des namiddags 2.30 uur in het stadhuis te Zie rikzee. Woensdag 12 Januri a.s., 8 uur n.m. Concertgebouw VLISSINGEN. o.l.v. Piet Ketting, voert werken uit van Bach, Mozart, Saint-Saëns, en Beethoven (Concerto voor viool en orkest in D). Solist HERMAN KREBBERS. Voor KAARTVERKOOP: circulaires. aanplakbiljetten ADVERTEER IN DAGBLADEN DOE HET GEREGELD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6